Ang mga paghagit sa US batok sa China nagdala sa kalibutan duul sa gubat

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Ang bag-ohay lang nga pagbisita sa Taiwan ni US Speaker Nancy Pelosi, nga miabut uban ang usa ka military airplane escort, usa ka dayag nga paghagit sa China. Ang pagbisita nisunod sa deklarasyon ni US President Biden nga kini “manalipud sa Taiwan.” Pipila ka adlaw ayha niini, gipangulohan ni Defense Sec. Mark Esper ang usa ka delegasyon sa Atlantic Council sa Taiwan ug nanawagan nga tapuson ang “One China Policy” samtang naglawig sa Taiwan Strait ang USS Benfold, usa ka barkong iggugubat sa US nga guided-missile destroyer. Ayha niini, gideploy usab sa militar sa US ang upat ka barkong iggugubat niini (USS Reagan carrier strike group, USS Tripoli, USS Antietam ug USS Higgins) sa sidlakan sa Taiwan.

Kining mga pagpakita sa tumang pagtamay sa pagduso sa China sa soberanya sa Taiwan mipaigting sa taas na daang temperatura sa inter-imperyalistang panagbangi sa US ug China. Sama sa gidahum sa mga strategist sa US, mitubag ang China sa mga paghagit pinaagi sa pagpabuto og mga misayl ug paglunsad og mga gubat ehersisyo sa Taiwan Strait. Gusto sa US nga maghimo ang China og sayop nga kalkulasyon sa paglaum nga kini maghatag og katarungan sa mga aksyon sa US sa “pagdepensa sa Taiwan,” pag-aghat sa dugang deployment ug pagbaligya og mga armas sa rehiyon.

Kinahanglang kundenahon sa katawhang Pilipino ang imperyalismong US sa padayong pagpanghagit sa imperyalistang karibal niini nga mao ang China, nga nagdala sa Asia ug sa tibuok kalibutan duul sa lapad nga inter-imperyalistang armadong panagsangka. Sa susamang higayon, kinahanglan nilang sawayon ang imperyalismong Chinese sa mahinambugong pagduso niini sa paggamit sa kusog militar, nga nagsalikway ang dugay nang palisiya ni Mao Zedong sa malinawong paghusay, sa pagsulbad sa isyu sa subling pag-usa sa China.

Gilunsad sa imperyalistang US ang maong mga paghagit sa China samtang nagkapuliki kini sa usa ka proxy war sa Ukraine batok sa Russia. Nagpahinumdum kini kanato kung giunsa sa gubyerno sa US ug sa NATO ang walay hunong nga paghagit sa Russia pinaagi sa pagpalapad sa alyansang militar hangtud sa kasadpang mga utlanan.


Mubong bakgrawnd sa kasaysayan

Dugay na nga gigamit sa mga imperyalistang US ang Taiwan isip peyon sa hegemonya niini sa Asia ug sa pakiglambigit niini sa ekonomiya ug militar sa China. Dul-an sa 75 ka tuig na karon, gigamit sa US ang Taiwan isip balwarte sa ekonomiya ug militar aron iasdang ang estratehikong heopulitikanhong interes niini sa rehiyon sa Asia-Pacific. Giila sa US ang Taiwan isip kabahin sa iyang estratehiyang “First Island Chain” sa pagpugong sa pagdaku ug pagpalapad sa China isip imperyalistang karibal. Aktibo kini nga nagpundo ug pagpanulsul sa mga grupo sa Taiwan aron iduso ang kagawasan para pahuyangon ang mga China. Nagbubu kini og pondo aron mapalig-on ang kusog militar sa Taiwan.

Ang Taiwan, kansang populasyon dul-an sa 85% nga Han Chinese, langkub sa China sukad pa sa ulahing bahin sa ika-17 nga siglo. Gipalayas sa dinastiyang Qing ang kolonyal nga gahum sa Dutch ug Espanyol nga miilog sa mga isla nga giokupar sa mga lumad nga gisakop sa imperyong Ming sa China.

Sa tibuok ika-18 ug ika-19 nga siglo, ang Taiwan usa ka importanteng bahin sa China. Apan gisakop kini sa miuswag nga imperyalistang Japan kaniadtong 1895, nga miokupar sa mga isla hangtud sa 1945 sa dihang gitugyan niini ang teritoryo human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Sa maong tuig, ang gubyerno sa China, nga kanhing nagpailalum kang Chiang Kai Shek ug sa Kuomintang, midawat sa pagsurender sa Japan sa Taiwan.

Nahitabo ang usa ka gyera sibil sa China gikan 1945 hangtud 1949 tali sa gubyernong Chiang nga gisuportahan sa US ug sa mga rebolusyonaryong pwersa nga gipangulohan sa Partido Komunista sa China (PKC). Gideklara sa PKC ang nasudnong kadaugan niadtong Oktubre 1, 1949 ug gitukod ang People’s Democratic Republic of China (PRC). Niadtong Disyembre 1949, ang napilding pwersa sa Kuomintang mibiya sa mainland ug mi-atras sa prubinsya sa Taiwan dala ang bulawan sa nasud ug duha ka milyong mga tawo, diin ilang gitukod ang “kapital ng iggugubat” sa China ug nagdeklara og gubat aron “bawion” ang mainland.

Sama sa gibuhat niini sa Vietnam ug Korea, nagdeploy ang US og mga pwersa niini ug naghatag og suportang pulitikal ug militar sa mga lokal nga reaksyunaryo aron suklan ang mga rebolusyonaryong pwersa. Nanginlabot kini sa Korea aron makiggubat sa mga rebolusyonaryong pwersa, milampos kini sa pagbahin sa Korea ngadto sa North ug South, ug gipalungtad ang maong dibisyon pinaagi sa pagtukod og mga base militar sa South Korea. Sa sinugdanan, milampus kini sa pagbahin sa Vietnam pinaagi sa pagsuporta sa mga itoy nga rehimen sa habagatan ug pinaagi sa pagdeploy og gatusan ka libong kontra-gerilyang tropa. Hingpit nga napildi ug napalayas ang mga pwersa sa imperyalistang US, nga nag-abli sa dalan alang sa paghiusa sa Vietnam isip usa ka nasud.

Niadtong 1949, gideploy sa US ang 7th Fleet niini ngadto sa Taiwan strait aron kuno pugngan ang gubat, nga sa pagkatinuod, usa ka gubat interbensyon batok China. Gitinguha sa mga imperyalistang US nga pugngan ang PKC nga gukdon ug hingpit nga buntugon ang napildi nga Chiang Kai Shek, ug sa samang higayon, hatagan og pulitikanhon, militar ug ekonomikanhong suporta ang Kuomintang sa Taiwan. Nagtukod kini og usa ka gubyerno nga nangangkong girepresentahan ang tibuok China, apan epektibo lamang nga nakamando sa prubinsya sa Taiwan. Ang Kuomintang, sa suporta sa US, nagpahamtang sa pagharing militar sulod sa 38 ka tuig (1949-1979). Gikan sa sinugdanan, naglunsad kini og bangis nga gubat pagpanumpo batok sa mga komunista ug mga patriyutiko sa Taiwan diin dul-an sa 150,000 ka tawo ang gipriso o gipatay.

Aron mapanalipdan ang Kuomintang, gihatagan sa US ang Taiwan og sistemang misayl, nga gimuntar sa daplin sa Taiwanese strait. Niadtong 1954, gipirmahan sa US ang Mutual Defense Treaty uban sa Taiwan, gitukod ang United States Taiwan Defense Command, ug sulod sa 25 ka tuig, nagdeploy og 30,000 ka tropang Amerikano sa isla.

Sa dekada 1950, napahigayon sag China ang usa ka yugto sa paspas nga pagpalapad sa ekonomiya o produktibong pag-uswag human sa pagkumpleto sa reporma sa yuta niadtong 1954 ubos sa pagpangulo sa PKC ug ni Mao Zedong. Sa basehan sa mga kalampusan sa reporma sa yuta ug sa lapad nga mobilisasyon sa katawhang Tsino, nagsugod sa China ang paspas nga industriyalisasyon gikan sa ulahing bahin sa dekada 1950, ug pagkahuman nagpatuman sa sosyalistang transpormasyon sa industriya ug agrikultura.

Atubangan sa mga kalampusan sa sosyalistang rebolusyon sa China, napugos ang imperyalismong US nga tugutan ang kapitalistang paglambo sa Taiwan. Gitugutan sa World Bank ang Taiwan (ingonman ang South Korea) nga maglunsad og reporma sa yuta. Namuhunan og daku ang US (kauban ang Japan) sa Taiwan sa elektrikal ug elektroniks nga pag-asembol, pagmanupaktura ug serbisyo sa pinansya, ug gihatagan kini og mga pabor sa pamatigayon. Sa dekada 1950, miabot sa 30% sa kinatibuk-ang lokal nga pamuhunan sa Taiwan ang naggikan mismo sa ayudang pang-ekonomiya sa US. Isip resulta, bisan sa gamay nga populasyon sa Taiwan, limitadong kinaiyanhong rekurso ug nagsalig sa importasyon, gihakop sa lokal nga burgesya ang dagkung kantidad sa kapital gikan sa tinuig nga mga surplus sa pamatigayon nga gipuhunan aron sa pagpalambo sa kaugalingong mga industriya. Gikan 1981 hangtud 1986, kapin 74% sa pagtubo sa ekonomiya sa Taiwan naggikan sa mga eksport sa merkado sa US.

Gitugyan sa US ug sa uban pang imperyalista ang susamang klase sa pagpamuhunan ug mga pabor sa pamatigayon ngadto sa South Korea, Hong Kong ug Singapore. Artipisyal nga gimugna sa mga imperyalistang US ug Hapon ang“Asian Tigers” aron himuon kining teritoryong pang-kontra sa ekonomikanhon ug katilingbanong pag-uswag sa China gikan sa 1950 pataas.


Normalisasyon

Human sa 1972 summit ni Richard Nixon ug Mao Zedong, ang relasyon sa US-China miagi sa “normalisasyon” ubos sa “one-China policy” diin giila sa US ang PRC isip bugtong nga gubyerno sa China. Sa Shanghai Communiqué, gideklara sa US nga “giila niini ang tanang Chinese asamang dapit sa Taiwan Strait ug nagpabiling adunay usa lamang ka China ug nga ang Taiwan usa sakop sa China.” Giingon usab sa US nga wala niini gihagit ang maong panglantaw, ug gipamatud-ang pabor kini sa “malinawong paghusay sa isyu sa Taiwan pinaagi sa katawhang Chinese gikan sa mainland ug isla sa Taiwan.”

Molanat pa og pito ka tuig ayha iatras sa US ang mga tropa niini sa Taiwan, dungan sa pagtapos sa Mutual Defense Treaty sa US-Taiwan. Apan, giaprubahan pa hinuon niini ang Taiwan Relations Law sa samang tuig, kung asa gitukod ang de facto diplomatic nga relasyon ug nagpalugway sa suportang militar sa Taiwan.

Niadtong 1977, nakontrol sa mga modernong rebisyunista ang Partido Komunista sa China ug gipangulohan ang China ngadto sa dalan sa kapitalistang paghibalik. Nakigkunsabo ang dagkung burgesya sa China sa mga imperyalistang US aron bungkagon ang sosyalistang sistema, tugutan ang langyawng pribadong kapital nga mamuhunan ug pahimuslan ang baratong pamuo sa China.

Misaka ang ekonomikanhong relasyon ug pamatigayon tali sa mainland China ug Taiwan. Gitugutan ang mga kapitalistang pamuhunan gikan sa Taiwan sa mainland, lakip ang Foxconn Company ug ang TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ang duha ang pinakadakung electronic assembler ug manufacturers sa kalibutan. Sukad nagpamyembro sa World Trade Organization niadtong 2001, ang China nagsilbing pinakadakung pabrika sa linya sa asembliya sa kalibutan, ug giduso niini ang suholan sa mga mamumuo sa usa sa pinakaubos aron mahakop ang langyawng kapital sa pinakapaspas nga pamaagi. Gipabilin sa mga dagkung burgesya sa China ang takuban sa partido komunista nga nagtugot kanila nga makahakop og pribadong kapital gikan sa mga rekurso ug mga pribilehiyo sa estado.

Ang dagkung burgesya sa mainland China ug Taiwan managsamang nakabenepisyo sa paghibalik sa kapitalismo sa China. Nagtukod ang mainland China ug Taiwan og liaison office alang sa regular nga pagbayloay. Napadaplin ang hisgutanan sa subling paghiusa sa China isip usa ka butang nga “dili malikayan” nga ilang pagatinguhaong malinawong pagahusayon.


Ang Taiwan ug ang pagpaling sa US sa Asia

Gikan sa 1990s hangtud sa 2000s, gitugutan sa US ang integrasyon sa kanhing Unyon Sobyet ug China—nga nakapailalum na karon sa dagkung monopolyong burgesya sa estado—ngadto sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Sulod milabayng katuigan, gikonsidera sa mga imperyalistang US ang China isip kasosyo ilalum sa neoliberal nga rehimen, og gihatagan kini og istatus nga “pinakapaborableng nasud” sa pamatigayon. Gibalhin sa mga kumpanyang Amerikano ang pagmanupaktura sa China, aron pahimuslan ang lapad nga baratong pamuo ug makagama og mga IPhone ug uban pang mga produkto nga tatak-Amerika.

Ang dinagkung outsourcing moigo ra balik sa ekonomiya sa US ug moatampo sa estratehikong pagkunhod niini. Migamay ang bili nga namugna sa ekonomiya sa US, nahimong nagsalig sa pinansya ug mas bulnerable sa pana-panahong krisis o sa pagbuto sa mga financial bubble (real estate, dotcom, housing). Sukad sa krisis sa pinansya niadtong 2008, ang US ug ang pangkalibutanong sistemang kapitalista naglisud sa pagsugakod sa malungtarong istagnasyon, nga nagresulta sa nagkagrabeng inter-imperyalistang kumpetisyon ug nagpakusog sa mga panagbangi. Tungod niini, ang sunodsunod nga mga rehimen sa US nahimong mas dayag nga supak sa China, nga nanghingusog nga bungkagon sa China ang mga negosyo nga kontrolado sa estado, ug ipatuman ang mga lakang aron tapuson ang kanunay nga depisito sa US sa langyawng pamatigayon uban sa China. Gideklara sa mga imperyalistang US ang “pagtuyok-tuyok sa Asia” nga adunay klarong laraw batok sa China isip estratehikong hulga sa dominasyon niini. Sukad niadto, nahimong mas agresibo ug bangis ang palisiya sa US.

Nagsugod ang US sa pagpahamtang og mga sangsyon sa pamatigayon batok sa mga produktong hinimo sa China, lakip ang pagpig-ot sa Huawei sa pasangil nga nang-espiya ang kumpanya para sa gubyerno sa China. Gipahamtang usab niini ang mga sangsyon batok sa pag-eksport sa China sa mga abanteng kagamitan alang sa paghimo og mga modernong semiconductor. Sa hisgutanang militar, gipaganar sa US ang Quad security alliance (US, Japan, India ug Australia) sa tumong nga liyukan ang China. Giduso usab niini nga palapdon pa ang North Atlantic Treaty Organization (NATO) lapas sa Atlantic pinaagi sa paglakip sa Japan, South Korea, Australia ug New Zealand sa bag-o lang nga gipahigayong tigum niini sa Madrid ug gideklara niini ang China nga usa ka “estratehikong hulga” sa alyansang militar.

Nakita sa mga imperyalistang US ang posisyon niini sa Taiwan isip usa ka yaweng elemento sa heopolitikanhong estratehiya ug sa bangi niini sa China. Sa ingon, padayon niining gipalig-on ang alyansa militar sa Taiwan. Sukad 2019, nag-order ang Taiwan og himang militar nga nagbalor og $17 bilyon gikan sa US. Sa wala pay duha ka tuig, tulo ka higayon nang nakabaligya og mga armas ang gubyerno ni Biden sa Taiwan. Nabutyag usab sa miaging tuig nga nagbansay militar ang tropang Amerikano uban ang militar sa Taiwan. Balik-balik nga nagpahigayon ang US og mga mahulgaong operasyong militar sa Taiwan aron hagiton ang China, lakip na ang gipaigting nga operasyonng “freedom of navigation” sulod ug palibot sa Taiwan Strait, ingonman sa South China Sea.

Batukan ang pagpanghulhog sa US og gyera ug ang militarismo sa China

Ang imperyalistang US adunay taas nga kasaysayan sa paggamit sa mga sangsyon sa pamatigayon ug ekonomiya ug presyur militar batok sa kaatbang niining imperyalistang gahum aron manghulhog og mga gubat. Atubangan sa malungtarong istagnasyon ug nagkaigting nga kahadlok nga motiurok sa resesyon, nagmugna ang US og mga kundisyon sa gubat aron mapahimuslan ang iyang military industrial complex sa desperadong tinguha nga palagsikon ang ekonomiya niini.

Ang proxy war sa US sa Ukraine batok sa Russia nagpakita sa pagsaka sa ganansya sa mga kumpanya sama sa Raytheon, Lockheed-Martin ug uban pang prodyuser sa mga misayl, drone ug uban pang himang iggugubat nga ginaeksport sa nataran sa gubat. Ang nagkaigting nga pagpanulsul sa US og gubat nagbutang sa tibuuk kalibutan ngadto sa peligro.

Kinahanglang mobarog ang katawhan ug proletaryong Pilipino uban sa tibuok kalibutan sa pagbatok sa mga pagpanghagit sa US og gubat sa Asia ug bisan asang dapit. Kinahanglang konsolidahon, tukuron o palig-onon sa rebolusyonaryong proletaryo sa tanang nasud ang mga partidong komunista aron pangulohan ang masa ug iangat ang ilang makihut-ong pulitikanhong gahum pinaagi sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pagsukol ug tanang porma sa pakigbisog.

Kinahanglan usab nga sawayon sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino ang paggamit sa US sa mga pasilidad militar sa Pilipinas ug sa kadagatan niini isip lunsaran sa mga agresibong aksyon palibot sa Taiwan ug batok sa China. Naglapas kini sa soberanya sa Pilipinas ug nagbutang sa nasud sa peligro nga maapil sa gubat sa mga higanteng nasud.

Kinahanglang suportahan nila ang katawhan sa Taiwan sa ilang militanteng pagbarog batok sa paggamit sa Taiwan isip peyon sa US, kundenahon ang pagpanginlabot sa US sa lokal nga kalihukan sa China, ipanghimaraot ang militarismo sa China, ug iduso ang tinguha sa katawhang Chinese nga malinawong sulbaron ang isyu sa subling pag-usa sa China.

Kinahanglang ihingusog usab sa katawhang Pilipino ang soberanya sa nasud batok sa interbensyong militar sa US. Kinahanglan nilang iduso ang pagbasura sa Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement ug uban pang dili patas nga kasabutang militar. Kinahanglan nilang iduso ang pagbungkag sa mga eksklusibong pasilidad militar sa US sa nagkalain-laing kampo sa AFP, ug ihingusog ang pag-atras sa tanang tropang Amerikano ug mga magtatambag militar sa kayutaan sa Pilipinas, nga naghimo sa nasud nga target sa pagpanimalus sa mga kaaway sa US.

Kinahanglang ipanawagan usab sa katawhang Pilipino sa China nga tahuron ang nasudnong soberanya ug maritime territory sa Pilipinas ug ipanghingusog nga bungkagon ang tanang pasilidad militar niini nga gitukod sulod ug palibot sa West Philippine Sea. Kinahanglang iduso ang China nga respetuhon ang desisyon sa International Arbitral Tribunal niadtong 2016 nga nag-ila sa territorial waters sa Pilipinas, exclusive economic zone ug extended continental shelf ubos sa UNCLOS. Kinahanglang ihunong sa China ang pang-industriyang pagpangisda ug pagpangawkaw sa mga rekurso sa kadagatan niini.

Kinahanglan usab nga makiglambigit ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa mga mamumuo ug dinaugdaug nga katawhan sa United States ug China ug magtukod og nagkahiusang prente batok sa imperyalistang gubat. Gikasilagan sa mahigugmaon-sa-kalinaw nga katawhan sa US ug China ang nagkadagkung pondo nga gigasto sa paggama ug pagbaligya sa mga armas, samtang minilyong katawhan ang nag-antus sa taas nga presyo, kaylap nga kawalay trabaho ug pag-us-us sa katilingbanong serbisyo alang sa kahimsog, edukasyon, transportasyon ug uban pa.

Kinahanglan usab nga magtukod og nagkahiusang prente ang katawhang Pilipino, uban sa katawhan sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Korea, Japan ug uban pang nasud sa Asia aron suklan ang imperyalistang agresyon, ilabina ang mga probokasyon sa gubat sa US sa rehiyon. Kinahanglan nilang ipanghingusog sa ilang mga gubyerno nga suklan ang presyur nga mahimong mga taming sa imperyalista. Pinaagi sa hiniusa ug independyenteng kalihukan, ang mga dinaugdaug nga katawhan sa tibuok kalibutan kinahanglang mopadayon sa ilang pakigbisog alang sa tinuod nga demokrasya, nasudnong kagawasan ug sosyalismo, aron tapuson ang imperyalismo ug ang walay katagbawan niini alang sa gubat.

Ang mga paghagit sa US batok sa China nagdala sa kalibutan duul sa gubat