Tibuok-kusog nga tapuson ang tiranya ug iasdang ang rebolusyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa mosunod nga mga adlaw, pagaatubangon sa katawhang Pilipino ang usa ka kritikal nga pagsukol aron panalipdan ang ilang makasaysayanong hukum batok sa tiranya ug diktadurya. Ginaawhag ang tanang pwersang demokratiko ug naghigugma sa kagawasan nga maghiusa ug ipakita sa kadalanan ang ilang determinasyon nga babagan ang paghibalik sa mga Marcos sa poder katimbayayong ang pagpalugway sa poder sa mga Duterte.

Daku kaayo ang giabante sa kalihukang anti-tiranya sa milabayng mga bulan duyog sa pagkampanya sa Robredo-Pangilinan tandem alang sa pagka-presidente ug bise presidente. Nagsilbi kining higayon aron patigbabawan ang kahadlok ug kahilum ilalum sa unum ka tuig sa terorismo ni Rodrigo Duterte. Nakakasa kini karon aron pakyason ang pakanang kawaton ang eleksyon aron ituboy ang Marcos-Duterte tandem.

Dili patas ang lantugiay sa umalabot nga piniliay tungod kay ang sistema sa pag-ihap nakapabor sa pinalabing kandidato sa naghaharing rehimen. Giandam ug anaa sa kontrol sa mga ginsakpan ni Duterte sa Commission on Elections ang dekompyuter nga pag-ihap sa boto, usa ka dakung sistema sa dugang-kibhang pabor sa kandidato sa tirano. Dugang pa dinhi ang nabalitang pre-shading (mga balotang markado na bugti sa salapi). Ang pagpanikas anaa mismo sa makina nga awtomatikong nakaprogramang magdugang-kibhang, depende sa gidak-on sa porsyentong gitakda sa nagakontrol sa sistema. Gihikaw sa katawhan ang katungod nga ihapon ang ilang mga boto, busa wala silay pamaagi sa pagsuta kung husto o sayop ang kwenta sa mga makina.

Gihimo karon ni Duterte ug sa kampo ni Marcos ang tanan aron ipakitang daw limpyo ang eleksyon. Ginapagawas sa mga kadudahang sarbey nga wala naga-usab ang “pagpanguna” ni Marcos kang Robredo, bisan og dili malilong ang pagbaha sa kalihukang anti-tiranya ug anti-Marcos-Duterte sa pipila na ka semanang mga rali sa gatusan ka libong katawhan sa lainlaing bahin sa nasud. Bisan tin-aw kung si kinsa ang ginapaburan, ginapagawas ni Duterte nga wala siyay gidapigan aron molikay sa akusasyong limbungan ang ihap sa boto pabor kang Marcos. Bisan gunit nila ang makinarya sa pagpanglimbong, ginapagawas ni Marcos nga basin tikasan siya.

Aron pakyason ang maong pakana, kinahanglang ipakita sa mga pwersang demokratiko ang dili-malalis nga hukum sa katawhan batok sa mga Marcos ug Duterte. Sa umalabot nga mga adlaw ayha ang eleksyon, sa gabii sa iniphanay ug human niini, kinahanglang molihok ang katawhan sa mga martsa ug higanteng demonstrasyon sa minilyong katawhan aron ipakita kung kinsa ang tinuod nga midaug sa eleksyon. Kinahanglang bantayan, ibutyag ug batikuson ang tanang porma sa pagpanglimbong ug palihukon ang katawhan aron pakyason ang pagsulay nga tuison ang ilang hukum.

Kung ipanghingusog sa Marcos-Duterte ang pagpanglimbong luyo sa tin-aw nga hukum sa katawhan, posibleng molungtad og pipila ka adlaw o semana ang panagbangi ug kaguliyang. Niini nga mga adlaw, mahimong usa sa mahinungdanong paktor sa pagtikwang sa balanse ang gilapdon ug gikusgon sa panaghiusa sa mga pwersang demokratiko ug katakus nga pakusgon ang minilyong katawhan, dili lamang aron iduso kung kinsa ang tinuod nga midaug sa eleksyon, apan lakip na usab ang hinanaling pagtapos sa tiranikong paghari ni Duterte. Mahinungdanong paktor usab ang mamahimong lihok ug pagpanginlabot sa imperyalistang US ug China, ilabina sa US nga adunay mahukmanong tingog sa pulitika ug bahinay sa gahum sa mga magkaaway nga paksyon sa nagharing hut-ong.

Kung modaug si Marcos, kinahanglang suklan ang tanang pagsulay nga tuison ang pangkasaysayang hukum sa katawhan batok sa diktaduryang Marcos ug balaod militar nga gideklara 50 ka tuig na ang milabay. Ipanghingusog ang pagbawi sa bahanding kinawat ni Imelda ug sa mga Marcos panahon sa walay kaparehong pagpangawkaw, pagpangawat, pagpaantus ug pagpanumpo sa katawhan ilalum sa diktaduryang paghari niadtong 1972-1986. Suklan ang pagpadayon sa teroristang paghari sa estado gamit ang makinarya sa tiranya nga gitukod ni Duterte.

Kung modaug si Robredo sa pungkay sa kalihukang anti-tiranya, pagaatubangon niya ang dakung hagit nga bungkagon ang tiranikong paghari, lakip ang pagwagtang sa NTF-Elcac, pagpalingkawas sa mga bilanggong pulitikal, pagtapos sa red-tagging ug pagkriminalisa sa mga aktibista ug kritiko, pagpahunong sa militarisasyon sa mga baryo sa kabanikanhan, ug ang walay-puas nga pagpamomba. Pagaatubangon niya ang lapad nga panawagang sulbaron ang mga ugat sa gyerang sibil pinaagi sa panaghisgot kalinaw, sukwahi sa gusto sa mga upisyal militar nga pabor sa gyera ug pagpalit sa mga armas. Pagaatubangon usab niya ang hagit nga panalipdan ang kadagatan sa Pilipinas batok sa pagpangawkaw sa China, ug panalipdan ang soberanya batok sa interbensyong militar sa US sa nasud.

Kinsaman ang modaug sa piniliay, kinahanglang manglimbasog ang katawhang Pilipino sa pagpakusog ug pagpalapad sa nagkahiusang prenteng anti-pasista ug anti-tiranya. Kinahanglang iduso ang hinanaling pagpriso ug pagkiha kang Duterte sa liboan ka krimen ug abuso sa militar ug pulis ilalum sa iyang tiranya.

Kinahanglang walay kakapoy usab nga iasdang sa katawhan ang ginapangayo nilang mga hinanaling lakang pang-alibyo: undanong umento sa suhulan, pagpaubos sa presyo sa lana, pagkaon ug batakang panginahanglan, libreng serbisyong medikal ilabina atubangan sa pandemya, trabaho, balik-pasada sa mga dyip, luwas nga balik-eskwela, paghunong sa pagpangilog og yuta, pagkibhang sa buhis, paghunong sa magun-ubon ug maanomalyang mga proyektong pang-imprastruktura, ug uban pa.

Sa kinaulahian, ang eleksyong 2022 usa pa gihapon ka indigay sa mga magkaaway nga paksyon sa mga nagharing hut-ong aron pilion kung kinsa ang magdumala sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal ug mahimong lider sa papet nga estado. Ingonman, positibo nga nahimong natad kini aron iasdang sa katawhan ang kalihukang anti-tiranya aron ipakigbisog ang kagawasan ug demokrasya.

Ang lapad nga pulitikanhong kalihukan sa masa usa ka tabunok nga luna alang sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa aron pasubsubon ang pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan aron iasdang ang ilang nasudnon-demokratikong mga pangandoy. Ang tanang kadre ug sanga sa Partido kinahanglang dobleng maningkamot nga makighiusa sa lapad nga kalihukang anti-tiranya ug giyahan ang masa ngadto sa dalan sa rebolusyonaryong kausaban.

Tibuok-kusog nga tapuson ang tiranya ug iasdang ang rebolusyon