Dugang maghiusa ug batukan ang rehimeng US-Marcos II

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Kinahanglang labaw pang hiusahon ang katawhang Pilipino aron determinadong batukan ang molingkuray nga rehimeng US-Marcos II nga pagatukuron sa pundasyon sa pagpanglimbog sa eleksyon, kinawat nga bahandi, ug pagpanuis sa kasaysayan.

Wala pa gani nakalingkod sa gahum, hilabihan nang nahimulag ang nagharing pundok Marcos-Duterte tungod sa grabeng kasuko sa katawhang Pilipino sa tiranya, korapsyon ug pagpangdaugdaug ilalum sa ilang mga dinastiya. Ang lapad nga kalihukang anti-Marcos-Duterte niadtong panahon sa eleksyon kinahanglang labaw pang hugot nga hiusahon, palapdon ug palihukon.

Luya ug huyang ang pagatukurong rehimen ni Marcos Jr. nga mangulo taliwala sa paggrabe sa krisis sa ekonomiya ug panginabuhian, nagkaigting nga mga reklamo sa katawhan, ug nagkagrabeng bangi sa mga nagharing paksyon. Tungod niini, siguradong labaw kining mopaling sa pulitikanhong pagpanumpo gamit ang armadong pwersa sa estado.

Busa, kinahanglang palig-onon ang determinasyon sa katawhang Pilipino nga mubarog ug musukol unsaman kalisud o kadugay ang mahimong pakigbisog sa umalabot. Kinahanglang pakusgon ang han-ay sa lain-laing sektor, ilabina sa masang anakpawis nga magsilbing nag-unang muog sa lagmit lisud nga pakigbisog.

Molingkuray si Marcos Jr. sa trono sa Malacañang ug pagapangulohan ang estadong neokolonyal sa US. Siya ang mamahimong nag-unang tigdumala ug tigpanalipud sa nagharing sistema ug sa interes sa mga imperyalistang bangko ug kumpanya sa Pilipinas, sa kaabag niining nagharing hut-ong dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan, ug sa ilang mga burukrata-kapitalistang ahente.

Timailhan sa labaw pang pagkadunot sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal ang nakatakdang paglingkod sa pungkay sa reaksyunaryong estado ni Marcos Jr., anak sa kanhing diktador nga nagpakatagbaw sa 14 ka tuig nga pagpangawkaw, pasismo ug korapsyon sa iyang amahan ug sa inahang si Imelda. Kaabag ni Marcos Jr. si Sara Duterte, anak ug tigpadayon sa dinastiya sa tiranong si Rodrigo Duterte. Ang ilang pundok, kauban si Gloria Arroyo, nagrepresentar sa pinakapasista ug pinakahakog sa mga paksyon sa nagharing hut-ong.

Ang paghibalik sa mga Marcos sa poder walay dudang magdala og grabeng pag-antus sa katawhang Pilipino. Hingpit nga ihikaw sa katawhan ang bahanding gikawat sa mga Marcos niadtong balaod militar, nga gibanabanang nagkantidad og $10 bilyon. Magpatuyang ang mga Marcos sa burukrata-kapitalistang korapsyon sa pag-apas nga mokawkaw og dugang pang bahandi sa porma sa pagpanuhol ug pagbulsa og porsyento sa mga proyektong pang-imprastruktura sa gubyerno. Laraw sa mga Marcos nga ipadayon ug palapdon ang paghari sa ilang dinastiya.

Gunitan ni Marcos ang poder samtang puno sa krisis ang nagharing sistema. Human ang unum ka tuig nga paghari, pagabiyaan ni Duterte ang nagtabunok nga utang ug gubyernong gibangkrap sa korapsyon, sobra-sobrang gasto militar ug pulis, at pagkibhang sa buhis sa mga langyawng kumpanya. Karon pa lang, hugon-hugon na ang pagpahamtang og dugang nga mga buhis aron ipangbayad sa utang nga wala napahimusli sa katawhan. Ang maong mga plano labaw pang magpabug-at sa palas-anon sa katawhang nag-antus sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ubos nga suhulan ug kawalay kita.

Gunit ang gahum, ipadayon ug pagrabehon ni Marcos ang pagpanuis sa kasaysayan aron tabunan ang mga krimen ug pagpangawkaw sa mga Marcos ilalum sa balaod militar ug pagawason nga kini usa ka “bulawanong panahon” sa kasaysayan sa nasud. Sa Setyembre 21, eksaktong ika-50 ka tuig sukad nga gideklara ang balaod militar, siguradong sugaton sa protesta sa liboang katawhan ang plano ni Marcos Jr. nga hingpit nga panason sa kahimatngon sa mga tawo ang tanang pait nga panumduman sa pasistang pagharing diktador.

Ang paghari ni Marcos Jr. gidahum nga magpadayon sa pagharing tiraniko ni Duterte ug magpahibalik sa pagharing diktador sa iyang ama. Sa takuban sa “panaghiusa,” tumong ni Marcos Jr. nga absolutong gunitan ang tibuok gubyerno ug paphaon ang unsamang porma sa pagbatok sa iyang paghari. Nagtinguha usab siyang moyukbo sa iyang gahum ang tanang oligarko ug mga karibal nga paksyon sa nagharing hut-ong. Ang kongreso ug ang senado posibleng magpailalum sa supermayoryang kontrol ni Marcos Jr. ug, sama sa ilalum ni Duterte, magsilbi kining tig-aprubar sa iyang mga dikta.

Motunhay ang awtoritaryanismo ni Marcos Jr. ilalum sa islogang “panaghiusa.” Ang dili “makighiusa” akusahang “dili Pilipinhon” o “kalaban sa estado” ug pagatargeton sa pagpanumpo sa mga pwersa sa estado. Nagkagrabe na ang red-tagging sa NTF-Elcac batok sa mga nagakwesyon sa pagpanglimbong sa milabayng eleksyon ug sa mga pwersang nagapahinumdum sa mga abuso ug korapsyon ilalum sa diktaduryang US-Marcos I. Ginapuntirya ang mga demokratikong organisasyong masa sa lain-laing batakang sektor, lakip na usab ang mga akademiko, mga kulturanhong organisasyon, tawong-simbahan, abugado ug uban pang kritikal sa umalabot nga paglingkod ni Marcos Jr.

Lig-on ang determinasyon sa Partido nga batukan ang umalabot nga paghari ni Marcos Jr., aron panalipdan ang interes sa katawhan ug iasdang ang ilang pakigbisog alang sa tinuod nga demokrasya ug kagawasan. Sayod ang Partido kung paunsa ang paglingkod ni Marcos sa poder nagamugna og kundisyong pabor alang sa pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog tungod kay ibutyag niini ang dunot nga lingtung-anay sa nagharing sistema, ug tungod kay ginapig-ot ang ligal nga mga pamaagi sa pagbutyag o pagsukol.

Sama sa panahon ilalum sa balaod militar, dili matay-og ang Partido nga pangulohan ang pakigbisog batok sa pasismo ug korapsyon sa paghari ni Marcos. Lapad ang han-ay sa mga pwersang makatimbayayong sa Partido sa maong pagsukol, busa magpakamaayo kini sa pakighiusa sa tanang positibong pwersa aron labaw pang ihimulag si Marcos Jr. ug puntingon siya sa lapad nga lihok protesta ug uban pang porma sa pagsukol.

Labaw pang magpakusog ug magsilbi ang Partido nga pinakalig-ong dugukan sa pagsukol sa rehimeng US-Marcos II. Padayon niining pangulohan ug pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan aron magsilbing nag-unang instrumento sa pagsalikway sa nagharing pasistang rehimen ug para labaw pang iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ug ang tinguha alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas.

Dugang maghiusa ug batukan ang rehimeng US-Marcos II