Buhian si Adora Faye de Vera, magbabalak, patriyotiko ug manggugubat alang sa kalingkawasan sa kababayen-an

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Nakigduyog kami sa singgit sa mga grupo sa kababayen-an, artista, magbabalak, tigpanalipud sa katungod ug uban pang demokratikong organisasyon alang sa hinanaling pagpagawas kay Adora Faye de Vera. Si Adora Faye gidakop sa kapulisan niadtong Myerkules sa hapon sa iyang gipuy-an sa Quezon City, ug gidala dayon sa lungsod sa Calinog, Iloilo, diin siya gipasakaan og tinumotumong mga kasong kriminal. Lakip siya labing menos 800 ka mga binilanggong pulitika sa Pilipinas nga padayong nag-antus sa dili makiangayong pagkabilanggo.

Si Adora Faye usa ka artista, usa ka magbabalak, ug usa ka dedikado ug matinud-anong alagad sa katawhan. Usa siya ka patriyotiko, manggugubat alang sa katungod sa kababayen-an ug rebolusyonaryo. Sa batan-on pa, miapil siya sa pakigbatok sa balaod militar sa rehimeng Marcos ug nakigbisog sa tanang natad sa pagbatok sa pasistang diktadurya.

Gidagit siya ug ang iyang duha ka kauban sa mga pwersang militar sa prubinsya sa Quezon ug gitago sa usa ka “safehouse” sa militar sa Bicol niadtong 1976. Gipailalum sila sa grabeng mga porma sa tortyur, lakip ang pugos nga paghimo og mga sekswal nga akto. Ang iyang duha ka kauban—Flora Coronacion ug Rolando Federis—gihanaw sa militar.

Balik-balik nga gilugos si Adora Faye sa mga nagdakop kaniya ug gipugos nga magpalaglag. Gihimo siyang ulipon siya sa pakighilawas sa kapin usa ka tuig. Milampos siya sa pagpalingkawas sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga nagtortyur kaniya paglabay sa usa ka tuig.

Misalmot dayon siya sa armadong rebolusyon sa rehiyon sa Bicol diin iyang gialagaran ang masang mag-uuma, miduyog sa ilang pakigbisog alang sa reporma sa yuta ug nagpadayon sa pagbatok sa gikasilagang diktadurya. Niadtong 1983, sa usa ka atake sa mga pasistang tropa ni Marcos, naigo siya sa bitiis nga maoy hinungdan sa iyang grabeng pagkabalda.

Gibuhian si Adora Faye uban sa gatusan ka mga binilanggong pulitikal niadtong 1986 human sa pagpalagpot sa diktaduryang US-Marcos. Usa siya sa nanguna sa class suit (dinaghang pagpasaka og kaso) batok kang Marcos tungod sa grabeng paglapas sa tawhanong katungod, nga ilang napadaog. Ang ilang kadaugan maoy usa ka makahuluganong balaod ug nahimong makasaysayanong timaan sa daghang mga krimen batok sa katawhan nga gihimo sa mga pwersa sa militar ug kapulisan ubos sa diktaduryang US-Marcos.

Atubangan sa wala mausab nga kahimtang sa katilingban ug pulitika, nagpadayon si Adora sa pagpahinungod sa iyang kaugalingon sa kawsa sa kalingkawasan sa kababayen-an ug sa nasudnon demokratikong kalihukan sa katawhan. Sa milabayng mga tuig, bisan pa sa iyang mga samad ug huyang nga pisikal nga kahimsog, iyang gipatigbabawan ang tanang kalisdanan sa pagbyahe ug pagbaktas sa lagyong mga distansya aron lang makauban ang mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang dinaugdaug nga sektor sa katilingban.

Sa tibuok niyang kinabuhi ug karon nag-edad na og 66 anyos, wala magduhaduha si Adora Faye sa iyang dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Nagpadayon siya sa paghatag sa iyang tibuok kusog ug talento sa kawsa sa katawhan. Nagpadayon siya sa pagsulat og mga balak ug kanta ug nagpaambit sa iyang halapad nga kahibalo sa paglamdag ug pagpataas sa kahimatngon sa kabatan-onan ug sa bag-ong henerasyon sa mga rebolusyonaryo.

Padayong lig-on si Adora Faye sa pagbatok sa imperyalismo, pyudalismo, burukrata-kapitalismo. Sa mando ni Marcos, gigukod sa mga pasistang iro si Adora Faye aron ibalhog siya balik sa prisuhan. Gisilutan siya sa mga reaksyunaryo tungod sa pagdumili sa pag-undang sa iyang dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Kini dili makiangayon ug usa ka mangtas nga silot. Sa iyang tibuok nga pag-alagad sa kawsa sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan, angayang buhian si Adora Faye de Vera!

Buhian si Adora Faye de Vera, magbabalak, patriyotiko ug manggugubat alang sa kalingkawasan sa kababayen-an