Determinadong ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan! Saluduhan ang Partido sa pagpangulo sa gubat sa katawhan!

, , ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Karong adlawa, tibuok kalipay ug kadasig natong isaulog ang ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas. Angayang mahimong mabulukon ang pagdumdom sa maong okasyon dinhi sa atong rehiyon tungod kay mas nasubhan kita karong tuiga diha sa kinabuhi’g kamatayon nga pakigbisog. Sa susamang higayon, ato usab ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa Partido tungod kay padayon niining napanguluhan ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon. Ang natigom nga mga pagtulun-an gikan sa kasinatian himoon natong sukaranan aron makatikang kita gikan sa atong mga kahuyangan ug kalisdanan ug labaw pa’ng mapaasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang.

Atol niini nga okasyon, ato usab ihatag ang pinakataas nga parangal alang sa 20 ka rebolusyonaryong mga martir nga mihalad sa ilang kinabuhi karong tuiga. Ginahatagan sa PKP-NCMR og pagsaludo silang Ka Jorge “Oris” Madlos, Ka Pika, Ka Remix, Ka Dagol, Ka Smart, Ka Sansoy, Ka Jayse, Ka Dems, Ka Agreb, Ka Kiblar, Ka MK ug uban pang martir sa rehiyon. Ang ilang sumbanan sa mabayanihong pagsakripisyp mihatag og dugang kalig-on ug kadasig sa mga rebolusyonaryo aron ipadayon ilang nasugdang mga tampo.

Bisan pa kung mapukan ang pinakadakong kahoy sa lasang, mohatag kini og luna aron mosulbong pagtubo ang mas daghang kahoy – mao kini ang gihuptan sa mga rebolusyonaryo sa rehiyon dihang gidakop ug angis nga gipatay sa mga pasistang Armed Forces of the Philippines si Ka Oris uban sa iyang medik nga si Ka Pika. Magpabiling buhi ang tampo ug kabilin ni Ka Oris ug ang iyang kamatayon labaw pang nagpadilaab sa makihut-ong nga kasilag sa mga rebolusyonaryo.

Ginasaluduhan usab sa Partido ang tanang Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon nga maunungon nga misagubang sa tanang sakripisyo aron ipadayon ug ipakusog ang armadong pagsukol. Subay sa absolutong pagpangulo sa Partido, kanunay nanglimbasog ang atong mga Pulang manggugubat nga ipalalom ug ipalapad ang baseng masa aron mas molapad pa ang erya ug kamaniobrahanan niini ug mapakyas ang atake sa kaaway. Taliwala sa grabeng brutalidad sa kaaway, mapangahason gihapong nakiggitgitan ang BHB aron pukawon, organisahon ug palihukon ang masang mag-uuma. Tungod niini, nagpabiling hugot ang sumpay sa BHB ngadto sa masa ug nihatag kini og dakong suportang moral ug materyal sa armadong rebolusyon.

Taas usab ang paningkamot sa mga yunit sa BHB nga mamentina ug mas mapaangat ang ilang kusog pinaagi sa makanunayong pag-ases ug pagsumada sa ilang mga rebolusyonaryong tahas. Padayong nakabarog ang kadaghanan sa mga natarang gerilya sa BHB sa rehiyon tungod sa makanunayong paghupot sa gerilyang taktika sa pagbalhin-balhin, dispersal ug konsentrasyon.

Niining tuiga, nasinati sa atong mga Pulang manggugubat ang lain-laing tipo sa bangis nga hampak sa estado ug sa berdugong AFP. Brutal ug paturagas nga gigamit sa AFP ang ilang mga abanteng kahimanan, sama sa FA-50 jet fighters, ug minaro nga gibomba ang mga kampo sa BHB. Apan gipamatud-an sa BHB sa rehiyon nga dili kini mopuo sa rebolusyonaryong armadong pagsukol ug, gani, gitun-an ug gihimoan nila kini og epektibong mga lakang aron malikayan ang dakong kadaot niini. Kanunay gihuptan sa BHB ang prinsipyong ginatudlo ni Kaubang Mao Zedong nga “ang katawhan lamang, dili ang mga butang, ang mahukmanon.” Busa, bisan kung anaa sa kaaway ang abanteng kahimanan ug mga bomba, anaa man usab sa BHB ang dakong bul-og sa suporta sa katawhan.

Atubangan sa focused military operations, nalunsad niining tuiga sa BHB-NCMR ang 55 ka aksyong opensiba batok sa mga pasistang tropa sa AFP, PNP, CAFGU, mga tropang paramilitar ug batok sa mga magun-ubong multinasyunal nga plantasyon. Sa maong mga aksyon, mikabat sa 120 ang kaswalidad sa kaaway kung asa 70 ang napatay ug 50 ang nasamdan niini atol sa mga sangka.

Dugang pa, taas usab ang pagsaludo sa PKP-NCMR sa tibuok katawhang dinaug-daog ug pinahimuslan sa rehiyon. Kamo ang tinubdan sa kadasig ug kalig-on sa tibuok rebolusyonaryong pwersa. Angayan lamang nga ipadayon ang inyong walay kahadlok nga pagbutyag ug pagbatok sa kabangis sa rehimeng US-Duterte. Angayan usab nga walay hunong ninyong iduso ang inyong batakang interes, ilabina ang interes sa yuta, disenteng kinabuhi ug panginabuhian, suhulan, ug uban pang susama. Walay unsamang brutalidad sa estado nga makapugong sa inyong hiniusang kusog.

Sa susamang higayon, malipayon ang tanang rebolusyonaryong pwersa nga kanunay makighimamat ug makigduyog sa masang ilang ginaalagaran ilabina nga among madunggan gikan kaninyo nga: “dugay na mi naghulat ninyo.” Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsuporta ug paghimo og mga inisyatiba aron magpadayon ug mapakusog ang demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Busa, nagpabiling taas ang determinasyon ug kadasig sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon nga iasdang ang gubat sa katawhan. Pinaagi sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, labaw pang gipanginahanglan karon ang hait ug husto natong pagdapat sa unibersal nga teorya niini sa atong rebolusyonaryong paglihok. Kinahanglang seryoso natong tun-an ang tanang kasinatian ug ipalambo kini pinaagi sa mas taas nga ang-ang sa rebolusyonaryong praktika. Subli-subli natong ipahinumdom sa tanang kadre ug rebolusyonaryo nga makanunayong magtuon ug batukan ang emperisismo.

Sa umalabot nga mga bulan, atong dahumon nga ibubo na sa bangis nga administrasyong US-Duterte ang “katapusang duso” niini aron matuman pa ang hangal nga pangandoy nga puuhon ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon. Busa, kinahanglang andamon sa tanang rebolusyonaryo ang ilang kaugalingon sa tanang masugatang sakripisyo ug kalisdanan aron pakyason kini. Bug-at man ang mga sakripisyo apan sigurado kitang lumalabay lamang kini tungod kay mismo ang reaksyunaryong gobyerno miangkon na nga pakyas kini sa ilang todo-gyera batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Kinahanglang ipataas ang diwang masukulon ug determinasyon sa tanang kadre ug membro sa Partido, sa tanang Pulang kumander ug manggugubat, ug sa tanang aktibistang masa aron pakyason ang bangis nga hampak sa kaaway. Anaa kanunay ang masa nga atong kasandigan ug andam moduyog sa atong pagsukol.

Sukad 2018 hangtud sa kasamtangan, bisan wala na ang mga dagko, dayag ug mabulokon nga kasaulogan sa anibersaryo sa Partido, nagpadayon ang sekreto, ginagmay ug tago nga pagsaulog niini. Tungod usab kini sa bangis nga pagkusu-kuso ug padayong pag-atake sa kaaway bisan kung dunay deklaradong hunong-buto. Apan, taliwala niini, wala nato kini gihimong babag aron malipayon ug madasigong idumdom ang kasumaran sa Partido. Gihuptan nato, hangtud sa kasamtangan, nga ang tinuod nga pagsaulog sa ispesyal nga adlaw sa Partido mao ang pagsaulog sa atong mga kadaugan ug pagtimbaya sa nalabngan nga mga kalisdanan. Kadungan niini mao ang labaw pang pagpatabunok sa atong makasaysayanong pagsukol alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya ug maangkon ang makiangayon ug sosyalistang katilingban nga mohawan og dalan hangtud sa komunismo.

Mabuhi ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido Komunista sng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang!

Determinadong ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan! Saluduhan ang Partido sa pagpangulo sa gubat sa katawhan!