Makasisilag ang ganansyang ginahakop sa mga kumpanya sa lana taliwala sa pag-antus sa katawhan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Kinahanglang masayod ang halapad nga masa sa katawhang Pilipino ug mga mamumuo sa tibuok kalibutan kung paunsa mihakop og labing dakung ganansya ang mga multinasyunal nga kumpanya sa lana. Kinahanglang pukawon ug palihukon ang halapad nga masa sa katawhan aron sawayon ang kahakog sa mga ehekutibo sa Big Oil ug ipanghingusog ang rolbak sa presyo sa gasolina ngadto sa lebel sa pagsugod sa tuig.

Kinahanglang makmakon ang gubyerno sa Pilipinas tungod sa pakigkunsabo sa mga kumpanya sa lana ug pagbaliwala sa gipangayo sa katawhan alang sa rolbak sa presyo sa lana nga nagdala kanila sa kaylap nga kagul-anan ug pag-antus.

Sa miaging mga adlaw, ang mga monopolyong kumpanya sa lana mitaho sa taas kaayong ganansya sa ikaduhang kwarter. Ang Exxon Mobil Corp., ang kinadak-ang kumpanya sa lana sa US, mitaho og daku kaayong ganansya nga mikabat og $17.9 bilyon, mas daku kumpara niadtong 2008 nga mikabat lang og $3 bilyon, ug hapit upat ka pilo sa $4.69 bilyon nga ganansya sa samang panahon sa miaging tuig.

Ang Chevron Corp, ikaduha sa pinakadaku nga kumpanya sa lana sa US, mihakop usab og ganansya nga mikabat og $11.6 bilyon, doble sa unang rekord niadtong 2008, ug dul-an upat ka pilo sa $3.1 bilyon nga ganansya sa samang panahon sa miaging tuig.

Gikataho nga mihakop ang Shell og ganansya ng mikabat sa $11.59 bilyon sulod sa ikaduhang kwarter, doble sa $5.5 bilyong ganansya sa susamang panahon sa 2021. Mitaho usab og $5.8 bilyon nga ganansya ang Total Energies, kapin doble sa susamang panahon sa miaging tuig.

Tungod kay nag-import sila karon og mas barato nga krudong lana nga nag-unang naggikan sa Russia, gilauman usab nga moganansya og daku ang mga Chinese oil refiners. Kini naglakip sa China Petroleum and Chemical Corp., ang pinakadakung oil refiner sa Asya, ug usa sa nag-unang tig-suplay og diesel ug uban pang produktong petrolyo sa Pilipinas.

Ang mga lokal nga subsidyaryo sa mga kumpanya sa lana sa Pilipinas gilauman usab nga magreport sa pagtaas sa ganansya. Nagpadayon sila sa pagpanglingla sa katawhan pinaagi sa paghatag rason sa halos matag semana nga pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa pagsaka sa presyo sa krudo nga sa pagkatinuod, kadaghanan niining mga kumpanya nag-import lang og mga refined petroleum products gikan sa China, Japan, South Korea, Singapore ug ubang kanasuran.

Ang natahong nahakop nga ganansya sa mga monopolyong kumpanya sa lana klarong nagbutyag sa bakak nga ang presyo sa gasolina mitaas tungod sa giingong kanihit sa lana o mas taas nga presyo sa krudo. Ang tinuod, mitaas ang presyo sa gasolina nag-una tungod sa walay puas nga kapitalistang kahakog sa ganansya.

Mga kapitalistang higante ang mga monopolyong kumpanya sa lana nga nagkontrol sa halapad nga pangkalibutang mga rekurso ug merkado ug nagyatak sa kaayuhan sa binilyong katawhan sa tibuok kalibutan. Makasisilag ang ilang kahakog sa ganansya. Sa milabayng pipila ka bulan, giduso nila ang presyo sa mga gasolinahan nga nagresulta sa grabeng pagkadaot sa sosyo-ekonomikanhong kundisyon sa hut-ong mamumuo ug naghagong katawhan sa tibuok kalibutan. Ang deka-dekadang taas nga inflation rate karon naghulgang motukmod sa tibuuk ekonomiya ngadto sa resesyon.

Kinahanglang ipabaton sa katawhang Pilipino sa kamatuoran kabahin sa monopolyo kapitalistang kontrol sa internasyunal ug lokal nga industriya sa lana ug sa pagkadili-matinahuron sa gubyerno sa Pilipinas. Kinahanglang pakusgo nila ang ilang mga tingog ug ihingusog nga hunongon ang pagsaka sa presyo sa lana sa ngalan sa ganansya nga nagresulta sa kaylap nga pag-antus sa katawhang Pilipino ug sa masang naghago sa tibuok kalibutan.

Ang kamatuoran nga mihakop og ganansya ang mga kumpanya sa lana taliwala sa krisis labaw pang nagpakusog sa hinanaling sa pagtapos sa madaugdaugon ug mapahimuslanong sistemang kapitalista nga gipadagan sa ganansya. Gitukmod niini ang katawhang Pilipino sa pagsalmot sa pangkalibutang kalihukan nga naghingusog nga tapuson ang walay puas nga pagpanglupig ug pagpahimulos ubos sa imperyalistang sistema. Gipakita niini ang kamatarunganon, kapanginahanglan ug kahinanali sa paglunsad og mga nasudnong demokratiko ug sosyalistang rebolusyon aron hikawan sa ilang pagpanag-iya ang mga monopolyo kapitalista ug tapuson ang kapitalistang kahakog, ug tukuron ang usa ka sistema kung asa ang mga gamit ug planuhon ang produksyon subay sa ilang mga panginahanglan ug kaayuhan.

Makasisilag ang ganansyang ginahakop sa mga kumpanya sa lana taliwala sa pag-antus sa katawhan