Makawang ang gipaigting nga operasyon sa AFP batok sa NPA

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Siguradong walay padulngan ang mando kagahapon sa bag-ong gituboy nga hepe sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga si Gen. Vicente Bacarro sa militar nga “pasubsubon ang tempo sa operasyon” niini batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Karon pa lang, tataw na nga labaw pang mograbe ang kahimtang sa nasud ubos ni Marcos. Ang iyang gideklarar nga mga palisiya, nga walay kalainan sa nangaging mga rehimen, nag-alagad sa interes sa mga langyawng dagkung bangko ug kapitalistang mamumuhunan ug lagmit nga magresulta og mas dakung katilingbanong kadaut ngadto sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino.

Paspas nga nagkagrabe ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang ug lagmit nga mosamot pa ubos ni Marcos. Ang mga mamumuo, mag-uuma, ordinaryong trabahante ug ang hatungang hut-ong gipailalum sa nagkagrabeng porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos. Padayong misaka ang presyo sa pagkaon, gasolina ug uban pang mga batakang palaliton nga halos dili na mapalit sa ordinaryong mga tawo.

Walay mga trabaho ni makita nga mapangwartahan. Gisingil ang katawhan sa daghang dugang nga buhis, samtang gihatagan og daghang pabor ang mga langyawng kapitalista. Mius-us ang sukdanan sa panginabuhi sa katawhan tungod kay milyon-milyon ang dili makakaya sa gasto sa edukasyon, serbisyong medikal, ug uban pang mga panginahanglan.

Partikular sa kabanikanhan, kaylap ang ekonomikanhong pagbakwit dihang gipalayas ang mga mag-uuma sa ilang yuta sa dagkung mga minahan ug plantasyong protektado sa militar nga nangawkaw ug nanghilo sa liboan ka ektaryang yuta.

Ang maong grabeng kundesyon nagmugna og kaylap nga disgusto sa lapad nga masa sa katawhan. Walay bisan unsang “pagtaas sa tempo” sa AFP ang makasulbad sa lalum nga mga gamot sa katilingban ug ekonomiya nga nagtukmod sa katawhan sa paglunsad sa tanang matang sa pagsukol. Sa pagkatinuod, ang gipakusog nga pagpanumpo sa sibil ug pulitikanhong katungod sa katawhan sa takuban sa kontra-insurhensiya nagtukmod sa katawhan ngadto sa dalan sa armadong pakigbisog. Wala na silay laing kapilian.

Sa desperasyon niining putlon ang suporta sa masa alang sa BHB, migamit ang AFP og brutal nga kampanya sa pasipikasyon ug pagpanumpo. Nagkadaghan ang mga kaso sa pagpamatay ug pagmasaker sa mga mag-uuma nga gipasigarbo sa militar sa mga press release niini nga mga “engkwentro” batok sa BHB, dili lang aron tabunan ang ilang mga krimen, kundili aron hatagan og mga medalya ug ganti ang ilang mga upisyal ug sundalo.

Ang mando ni General Bacarro nga “patas-on ang tempo” sa mga operasyon sa AFP nagpasabot sa dugang pang pagpang-abuso ug pagpanglapas sa tawhanong katungod, dugang pagpamomba ug pagpanganyon, dugang kadaut ug dugang kalisud sa katawhan.

Siguradong ipatuman kini sa mga batalyon sa AFP pinaagi sa pagbuhi og mas dakung kalisang ug kabangis batok sa katawhan, aron ipakitang midaug sila sa gubat batok sa NPA. Bisan sa kataas sa gasto ug pagkainutil batok sa BHB, padayong gipatuman sa AFP ang pagpamomba ug pagpanganyon aron mapakita ang superyoridad ug aron hadlukon ang katawhan.

Sa kinatibuk-an, ang BHB sa tibuok nasud malampusong mipahiangay sa estratehiya sa AFP sa dinagkung nakapokus nga mga operasyong militar ug gradual constriction. Ang BHB anaa sa makanunayong pagpalapad. Sa pagpabiling buta sa kaaway, nakapalapad ug nakaabli og bag-ong mga natarang gerilya ang mga yunit sa BHB, diin ilang natagamtam ang dili mahubsang suporta sa masang mag-uuma. Padayong nagrekrut ug nagbansay og bag-ong mga Pulang manggugubat ang BHB, nag-una gikan sa labing maayong mga anak sa masang mag-uuma, ingonman gikan sa mga mamumuo nga nakabase sa syudad, semiproletaryado ug intelektwal.

Determinado ang BHB nga padayong ilunsad ang nagkalapad ug nagkakusog nga gerilyang pakiggubat. Sa umalabot, mas maglisud pa ang AFP sa pagpatuman sa mga nakapokus nga operasyong militar niini tungod kay ang teritoryo ug erya sa operasyon sa BHB magpugos sa pagpatibulaag ug pag-inat sa ilang pwersa.

Nasayod kaayo ang hepe sa AFP nga ang BHB padayong nagpursige ug nagpatigbabaw sa subsub nga opensiba sa AFP. Dili sama ni Duterte ug sa nangaging mga hepe sa AFP, wala naghimo og klarong deklarasyon nga “tapuson ang BHB sa katapusan sa tuig,” apan nag-ingon nga “ang katuyuan mao nga kung mahimo ba kini dayon.” Basin dili niya gustong unhan ang mga pagdungog sa badyet aron makapangayo ang AFP og dugang kwarta para igahin sa napakyas nilang lima ka tuig nga opensiba. O tungod kay aduna pa siyay tulo ka tuig sa katungdanan, lagmit nasayod siya nga ang bisan unsang ahat nga arogansya mosumbalik kaniya.

Makawang ang gipaigting nga operasyon sa AFP batok sa NPA