Sa okasyon ng ika-53 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas — MAKIBAKA

, ,

Mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – MAKIBAKA sa ika-limapu’t tatlong taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Sa loob ng higit na limang dekada, patuloy na nagpupunyagi at nakikibaka ang Partido Komunista ng Pilipinas kasama ang malawak na hanay ng mga rebolusyonaryong mamamayan upang wakasan ang paghahari ng tatlong salot sa lipunang Pilipino – ang Imperyalismo, ang katutubong Pyudalismo at ang Burukrata Kapitalismo. Kaisa at bahagi ang kababaihan sa patuloy na paglagablab ng digmang bayan sa kanayunan sapagkat ito na lamang ang nananatiling tumpak at natatangging solusyon upang hindi lamang palayain ang kanyang kasarian kundi gapiin at wasakin ang mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan na siyang dahilan ng kanyang kaapihan.

Sa pagtangan ng armas tangan rin ang hangaring itatag ang tunay na gubyernong bayan na nagtataguyod ng kalayaan, pambansang demokrasya, at makatarungan at matagalang kapayapaan.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang nakikibakang mamamayan!

 

Sa okasyon ng ika-53 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas -- MAKIBAKA