Saludohan ang masa ug maisugong pwersa sa armadong rebolusyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud

,

Gisaludohan sa Partido Komunista ng Pilipinas ang mga rebolusyonaryong masa ug ang maisugong pwersa sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug mga kadre sa Partido sa mga rehiyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud tungod sa ilang paglahutay ug puthaw nga determinasyon sa pagdepensa sa mga interes sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan, atubangan sa walay hunong ug bangis nga mga atake sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Giabaga nila ang bug-at nga sakripisyo sa pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo ug alang sa kawsa sa nasudnong demokrasya ug sosyalismo. Ginapasidunggan sa Partido si Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok) ug ang tanang rebolusyonaryong bayani nga mihimo sa kinatas-ang sakripisyo sa pagpakig-away sa mga halimaw nga nangdaugdaug sa katawhan.

Padayong nag-usik-usik ang kaaway og binilyong piso sa tinguha niini nga hadlukon ang katawhan ug ang ilang mga rebolusyonaryong pwersa. Labaw nga nahimong bangis ang mga pasistang atake sa Mindanao, apan walay hunong ug paturagas usab ang mga atake sa Bicol, Eastern Visayas ug Negros, ingonman sa ubang rehiyon sa tibuok nasud. Nag-apas ang mga pasista nga tapuson ang pagsukol sa katawhan ug armadong rebolusyon sa dili pa matapos ang termino ni Duterte pinaagi sa superyoridad sa kusog-militar, armas ug terorismo sa estado.

Karon pa lang, sigurado nang dili modaug ang gubat ni Duterte batok sa katawhan. Gipasamot lamang niini ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan nga mipaulbo sa armadong pagsukol. Ginahurot niini ang limitado nga pondo sa publiko nga angayan untang gigahin sa pangpublikong panglawas ug edukasyon, ilabina nga nag-atubang ang nasud sa pandemya. Gibutyag niini ang dunot nga uyok sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug gipataas ang tinguha sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Gipanghinambog sa mga pasista ang pipila ka mga traydor nga mitalikod sa ilang mga prinsipyo ug sa kawsa sa katawhan. Bisan og pipila lang, nagsilbi silang tigtagawtaw ilalum sa AFP ug nahimong binayrang suluguon karon sa NTF-Elcac gamit ang kwarta sa katawhan. Ilang giluiban ang pagsalig nga gihatag kanila sa masang mag-uuma ug minorya. Ang uban kanila mipili sa kasayon ug kaharuhay, nagpapitol sa kaaway ug nasilaw sa mga saad niini alang sa ilang hakog nga personal nga kaayuhan. Ang uban kanila nadakpan sa kaaway apan gipailalum sa grabeng pagpitol aron luiban ang kaugalingon. Pipila kanila ang nahimong mga traydor ug aktibong mitabang sa kaaway sa brutal nga kampanya niini sa pagpanumpo batok sa mga sibilyan nga komunidad ug organisasyong masa. Mga oportunista ug negatibo nga mga ehemplo sila nga gisalikway ug gisaway sa katawhan.

Hugot nga gisaludohan sa Partido ang iyang mga kadre ug lider ug mga kumander ug manggugubat sa BHB sa Mindanao ug sa tibuok nasud nga padayong gitalikdan ang personal nga interes, walay puas nga misakripisyo ug mipursige sa dalan sa pag-alagad sa katawhang Pilipino ug pag-asdang sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Ehemplo sila sa pagkamabayanihon. Nagpakita sila og rebolusyonaryong optimismo ug militansya bisan atubangan sa grabeng kalisdanan ug mga babag.

Kauban sa mga rebolusyonaryong masa, ang Partido ug BHB nahisubo sa kamatayon nilang Ka Menandro Villanueva (Ka Bok) ug Ka Jorge Madlos (Ka Oris), parehong mahinungdanong lider sa Partido ug BHB sa Mindanao ug tibuok nasud. Pareho silang biktima sa pasistang mga krimen sa kaaway ug sa direktang paglapas sa mga lagda sa gubat ug internasyunal nga makitawhanong balaod.

Mikutlo og inspirasyon ang mga rebolusyonaryong pwersa gikan sa ilang kamabayanihon. Giangot sa kalihukan ang gibug-aton sa ilang kamatayon, apan nasayod kining mapatigbabawan ang ilang pagkawala. Sayod ang mga rebolusyonaryo nga kung matumba ang higanteng kahoy sa kalasangan, maghatag kini og luna ug mopatabunok sa kayutaan aron moturok ug molipang ang mas daghan pang mga kahoy. Liboan ka mga kadre sa Partido ug mga kumander sa BHB ang mihulip kanila.

Hugot nga gisaludohan sa Partido ang naghagong masa sa mga rehiyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud. Luyo sa mga pag-atake sa kaaway, ang determinasyon sa katawhan nga suportahan ug mosalmot sa armadong pagsukol labaw pang mikusog kaysa kaniadto. Bisan sa mga lugar sa napailalum sa labing bangis nga atake sa AFP, padayon ang masa sa pagtukod ug pagpalapad sa ilang mga rebolusyonaryong organisasyon, pagmahal sa ilang hukbong bayan, pagtampo sa armadong pagsukol, ug pagsalmot sa Partido. Ang mga mamumuo, mag-uuma, katawhang minorya, semiproletaryado ug petiburgesyang intelektwal nagpabiling lig-on sa ilang determinasyon nga maghiusa ug makig-away alang sa ilang nasudnon ug demokratikong pangandoy.

Sa umalabot nga mga bulan ug katuigan, ang mga kadre sa Partido, manggugubat sa BHB ug ang mga rebolusyonaryong masa kinahanglang magpalig-on sa ilang kaugalingon sa pag-atubang sa mas lisud nga mga sakripisyo, pag-abaga sa mas kritikal nga mga buluhaton ug pag-ako ang mas bug-at nga mga responsibilidad.

Kinahanglang padayong magpakahanas ang BHB sa gerilyang taktika sa konsentrasyon, pagbulag-bulag ug pagbalhin-balhin aron mamentina ang inisyatiba sa tanang panahon ug pakyason ang mga opensiba sa kaaway. Kinahanglang labaw pang magpalapad ang BHB sa mga natarang gerilya ug magtukod og mga bag-o aron inaton ang mga pwersa sa kaaway, patigbabawan ang estratehiya sa anam-anam nga kontriksyon niini ug hikawan kini sa abilidad sa paglunsad og nakapokus nga operasyong militar aron liyukan ang mga yunit sa BHB. Kinahanglang padayon nga maningkamot ang BHB nga idugtong ang mga suuk nga mga lugar sa mga kapatagan nga may daghang populasyon, magtukod ug mas daghang baseng gerilya, ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba sa lapad nga erya sa nasudnong langkub. Kinahanglang targeton sa BHB, ilabina ang mga pasista ug kriminal nga yunit sa AFP kansang mga kamot nabulit sa dugo sa pagpatay sa mga bayani ug martir sa katawhang Pilipino.

Padayon nga pakusgon sa Partido ug hukbong bayan sa tibuok nasud ang panaghiusa tali niini ug sa masa. Kinahanglang padayon nga palapdon ug pakusgon ang lapad nga nagkahiusang prente batok sa pasistang tiraniya ni Duterte.

Atubangan sa lalum nga sosyo-ekonomikanhong krisis, kalisud ug pagpangdaugdaug sa katawhan, ang mga rebolusyonaryong pwersa labaw pang determinado nga pukawon, organisahon ug palihukon ang daghang katawhan aron maglunsad og kaylap nga mga pakigbisog sa masa aron iduso ang tinuod nga reporma sa yuta, batukan ang pagpalapad sa mga plantasyon, suklan ang pagsulod sa mga kumpanya sa mina, iduso ang makatarunganong presyo sa ilang mga produkto, pagpataas sa suhulan, ug makatarunganong ayuda. Kinahanglang pasubsubon ang pagsukol sa pasistang mga atake sa mga komunidad, iduso ang pagrespeto sa mga katungod sa katawhan ug prinsipyo sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Kinahanglang panubagon si Duterte sa tanan niyang mga krimen bisan pa human sa iyang termino.

Bug-os ang pagsalig sa Partido sa rebolusyonaryong pwersa sa tibuok nasud nga maglahutay ug magpakusog uban sa tanang demokratiko ug patriyotikong hut-ong. Pinaagi sa walay puas nga mga paningkamot sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa, sigurado nga atong mapakyas ang todong-gyera sa kaaway, walay hunong nga atake ug ang hungog nga diklaradong tumong nga dugmukon ang armadong rebolusyon. Ipadayon ang pagsukol sa katawhan ug iasdang kini ngadto sa mas taas pang ang-ang.

Saludohan ang masa ug maisugong pwersa sa armadong rebolusyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud