Sugaton sa dagkung pagsukol ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sulod sa napulo ka adlaw, pagalunsaron ang usa sa labing makasisilag ug labing makauulaw nga makasaysayanong pasundayag sa nasud: ang pagpanumpa ni Ferdinand Marcos Jr isip ika-17 nga presidente sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas.

Human ang kapin 36 ka tuig sukad nga gipalagpot sa Malacañang, molingkud pag usab sa pungkay sa pulitikanhong gahum sa Pilipinas ang hilabihan nga gikasilagang pamilyang Marcos. Sa halos duha ka dekada, nagpakatagbaw sila ug nagharihari. Ang pagsaka ni Marcos Jr isip presidente sa Pilipinas daw paghidhid og kalamansi sa wala pa naayo nga samad sa katawhan.

Ilehitimo ang rehimeng Marcos II. Nakatungtong kini sa basihan sa gilimbungan nga eleksyon. Nakigkunsabo si Marcos Jr kang Duterte aron gamiton ang Comelec ug ang kumpanyang nagpadagan sa dekompyuter nga pag-ihap sa boto aron linglahon ang katawhan sa usa ka “landslide victory.” Sayod ang mga eksperto nga madyik ang iyang 31.5 milyong boto. Karon lang nahitabo nga labaw pa sa pinakataas nga boto sa midaug nga senador ang boto nga nakuha sa kandidato sa pagka-presidente, ilabina sa usa ka tambay sa sa milabayng pipila ka tuig ug naila lang nga napildi sa eleksyon sa pagka-bise-presidente. Aron tabunan ang kamatuuran sa lapad ug sistematikong pagpanglimbong, gipagawas sa pipila nga nalingla sa mga Marcos ang hunahuna sa mga Pilipino.

Apan dili magpalingla ang katawhang Pilipino. Ginasalikway nila ang ilehitimong rehimeng Marcos II ug determinado silang suklan ang tanang pagsulay nga tuison ang ilang makasaysayanong hukum batok sa mga Marcos ug padayon nga iasdang ang pakigbisog alang sa katarungan. Matngon ang katawhan sa planong gamiton ni Marcos Jr ang poder aron wad-an og kapuslanan ang mga kaso sa korapsyon ug pagpangawat aron hingpit nga makalikay sa silot si Imelda, ug padayon nilang pahimuslan ang kapin $10 bilyong kinawat nga bahandi.

Matngon ang katawhan nga pagagamiton ni Marcos Jr ang poder aron pig-uton ug pahilumon ang mga nagababag sa ilang paghari. Karon pa lang, gideklara na sa kapulisan nga dili pagatugutan ang mga “iligal nga raliyista” sa Hunyo 30 ug babagan ang kinsamang momakmak sa ilehitimong rehimen.

Sama sa gideklara sa mga Marcos, pagagamiton nila ang gahum aron bag-ohon ang nahisulat sa kasaysayan, ipagawas nga “bulawanong panahon” ang balaod militar ug panason ang kamatuuran sa malukpanong korapsyon ug pagpangawkaw, dinaghang pagpangpriso, pagpangtortyur ug pagpamatay sa mga nakigbisog batok sa diktadurya. Ginahulga na ang kinsamang magbutyag sa kamatuuran kalabot sa ngitngit nga panahon sa paghari ni Marcos. Ginaakusahan silang “komunista” ug ginahulgang himuong target sa kontra-insurhensiya.

Matngon ang katawhan nga pagagamiton ni Marcos Jr ang unum ka tuig aron hingpit nga pakyason ang pagbawi sa kinawat nga bahandi sa mga Marcos, ug aron labaw pang palapdon ang ilang burukrata-kapitalistang bahandi pinaagi pagpamig-ot ug pagpanuhol sa dagkung negosyante, pagbulsa sa porsyento sa mga kontratang pagasudlon sa gubyerno ug pagpalapad ug pagpalanat sa ilang pulitikanhong dinastiya.

Matngon ang katawhang Pilipino nga ipadayon sa rehimeng US-Marcos II ang mga palisiyang neoliberal nga dikta sa mga bangko ug langyawng monopolyo kapitalista sa pagpanguna sa US. Taliwala sa pagkabangkarote sa estado (diin ang badyet sa 2022 gikibhangan na ni Duterte), kabilin ang nagtabunok nga utang sa gubyerno, naghulgang ipahamtang sa katawhan ang labing pabug-at nga mga buhis. Sa mini nga saad nga magdala og kalambuan, ginahatag ang tanang pabor sa mga langyawng kapitalista, ilabina sa dagkung plantasyon ug operasyon sa mina, nga nagakawkaw sa natural nga bahandi sa Pilipinas, nagailog sa yuta ug nagababag sa paglambo sa nasud.

Ilalum ni Marcos Jr, siguradong padayon ang pagyukbo sa imperyalistang US ug China, nag-una sa US, ilabina sa pagpakusog sa presensyang militar ug interbensyon niini sa Pilipinas. Magpadayon ang pagka-itoy sa reaksyunaryong estado sa doktrinang kontra-insurhensiya pabor sa gyerang nagsalig sa armas ug bombang ginabaligya sa mga kumpanyang Amerikano.

Timaan sa labaw pang pagkadunot sa nagharing sistema ang paglingkod ni Marcos Jr sa pungkay sa reaksyunaryong estado isip nag-unang tigpanalipud sa interes sa nagharing hut-ong ug sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal.

Ang labing paggrabe sa krisis sa sistema ilalum ni Marcos Jr maghimugso og sitwasyong pabor aron iasdang ang dinagkung mga pagsukol sa katawhang Pilipino ug ang armadong rebolusyon. Matukmod ang mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang dinaugdaug nga sektor nga mag-organisa ug ipakigbisog ang ilang reklamo ug panalipdan ang ilang kaayuhan atubangan sa nagtaas nga presyo sa mga palaliton ug singil sa mga serbisyo, ubos nga suhulan, kawalay panginabuhian, ug kawad-on, kakulang ug pagpangilog og yuta, ubos nga presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma, ug pagbaha sa mga langyawng produktong agrikultural.

Ilalum ni Marcos Jr, labaw nga magbansiwag ang pagkabahin-bahin sa katilingbang Pilipino tali sa pipila ka nagharing hut-ong nga nagpakatagbaw sa bahandi, ug sa mayorya sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan nga nag-ilaid sa kalisud ug kawad-on. Kinahanglang walay-kakapuy nga pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhang Pilipino ug makanunayong padak-on ug palapdon ang ilang mga pakigbisog.
Sa pagyukbo ni Marcos Jr sa US ug China, ilabina sa US, labaw nga mabutyag ang kawalay tinuod nga kaugalingnan ug ang panginahanglang iasdang ang pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan.

Ang nagkagrabeng pulitikanhong pagpanumpo ug pagsirado sa dalan alang sa lain-laing porma sa pagpadayag ug pagsukol magtukmod sa nagkadaghang katawhan nga kolektibong iduso ang ilang batakang mga katungod. Kinahanglan nilang militante ug maisugong suklan ang tanang porma sa pagpanumpo ug iduso ang ilang mga katungod—lakip ang pagmartsa batok sa pagpanumpa ni Marcos Jr—ug babagan ang paghikaw og luna alang sa gawasnong pagpadayag.

Ang pagbawal sa mga ligal nga porma sa pagpadayag labaw nga nagtukmod sa katawhang Pilipino ngadto sa dalan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ilalum sa ilehitimong rehimeng US-Marcos II ug pagyatak sa mga demokratikong katungod, labaw nga dili malimud nga makatarunganon ug gikinahanglan ang armadong pagsukol.

Sugaton sa dagkung pagsukol ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II