Isalubong ang malalaking paglaban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos II

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Sa loob ng sampung araw, idaraos ang isa sa pinakakasuklam-suklam at pinakakahiya-hiyang pangkasaysayang palabas sa bansa: ang pagsumpa ni Ferdinand Marcos Jr bilang ika-17 presidente ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

Matapos ang mahigit 36 na taon mula nang pinatalsik sa Malacañang, manunumbalik sa tuktok ng kapangyarihang pampulitika sa Pilipinas ang labis na kinamumuhiang pamilyang Marcos. Sa halos dalawang dekada, nagpakasasa sila at naghari-harian. Ang pag-angat ni Marcos Jr bilang presidente ng Pilipinas ay mistulang paglamutak ng kalamansi sa hindi pa naghihilom na sugat ng bayan.

Ilehitimo ang rehimeng Marcos II. Nakatuntong ito sa batayan ng dinayang eleksyon. Nakipagsabwatan si Marcos Jr kay Duterte para gamitin ang Comelec at ang kumpanyang nagpapatakbo ng dekompyuter na bilangan para ipeke ang “landslide victory.” Batid ng mga eksperto na salamangka ang kanyang 31.5 milyong boto. Ngayon lamang nangyari na higit sa pinakamataas na boto ng nanalong senador ang botong nakuha ng kandidato sa pagkapresidente, laluna ng isang tambay na sa nakaraang ilang taon ay nakilala lamang na talunan sa eleksyong bise-presidente. Para pagtakpan ang katotohanan ng malawak at sistematikong pandara-ya, pinalalabas ng ilan na nabilog ng mga Marcos ang ulo ng mga Pilipino.

Subalit hindi magpaloloko ang sambayanang Pilipino. Itinatakwil nila ang ilehitimong rehimeng Marcos II at determinado silang labanan ang lahat ng pagtatangkang baligtarin ang kanilang makasaysayang hatol laban sa mga Marcos at patuloy na isulong ang pakikibaka para sa katarungan. Mulat ang mamamayan sa planong gamitin ni Marcos Jr ang poder upang ipawalangsaysay ang mga kaso ng korapsyon at pandarambong para tuluyang makatakas sa kaparusahan si Imelda, at patuloy nilang pagsasaan ang mahigit $10 bilyong nakaw na yaman.

Mulat ang mamamayan na gagamitin ni Marcos Jr ang poder upang sikilin at patahimikin ang mga tumututol sa kanilang paghahari. Ngayon pa lamang, idineklara na ng pulis na hindi papayagan ang mga “iligal na raliyista” sa Hunyo 30 at haharangin ang sinumang babatikos sa ilehitimong rehimen.

Gaya ng idineklara ng mga Marcos, gagamitin nila ang kapangyarihan upang baguhin ang pagkakasulat ng kasaysayan, palabasing “ginintuang panahon” ang batas militar at burahin ang katotohanan ng malawakang korapsyon at pandarambong, maramihang pagkukulong, pagtortyur at pagpatay sa mga nakibaka laban sa diktadura. Sinisindak na ang sinumang magsisiwalat ng katotohanan tungkol sa madilim na panahon ng paghahari ni Marcos. Binabansagan silang “komunista” at pinagbabantaang gawing target sa kontra-insurhensya.

Mulat ang mamamayan na gagamitin ni Marcos Jr ang anim na taon para tuluyang biguin ang pagbawi sa nakaw na yaman ng mga Marcos, at para lalo pang palawakin ang kanilang burukrata-kapitalistang yaman sa pamamagitan ng pambabraso at panunuhol sa malalaking negosyante, pagbulsa sa porsyento ng mga kontratang papasukin ng gubyerno at pagpapalawak at pagpapalawig sa kanilang pampulitikang dinastiya.

Mulat ang mamamayang Pilipino na itutuloy ng rehimeng US-Marcos II ang mga patakarang neoliberal na dikta ng mga bangko at monopolyong kapitalistang dayuhan sa pangunguna ng US. Sa gitna ng pagkabangkarote ng estado (na ang badyet sa 2022 ay sinimot na ni Duterte), iniwang gabundok na utang ng gubyerno, nagbabantang ipapataw sa bayan ang lalong pabigat na mga buwis. Sa huwad na pangakong maghahatid ng kaunlaran, ibinibigay ang lahat ng pabor sa mga dayuhang kapitalista, laluna sa malalaking plantasyon at operasyon sa pagmimina, na dumadambong sa likas-yaman ng Pilipinas, umaagaw sa lupa at humahadlang sa pag-unlad ng bansa.

Sa ilalim ni Marcos Jr, tiyak patuloy ang pagmamanikluhod sa imperyalistang US at China, pangunahin sa US, laluna sa pagpapalakas ng presensyang militar at panghihimasok nito sa Pilipinas. Magpapatuloy ang pagiging sunud-sunuran ng reaksyunaryong estado sa doktrinang kontra-insurhensya pabor sa gerang nakasalalay sa sandata at bombang binebenta ng mga kumpanyang Amerikano.

Tanda ng ibayong pagkabulok ng naghaharing sistema ang pag-upo ni Marcos Jr sa tuktok ng reaksyunaryong estado bilang pangunahing tagapagtanggol sa interes ng naghaharing uri at ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal.

Ang lalong paglala ng krisis ng sistema sa ilalim ni Marcos Jr ay magluluwal ng sitwasyong pabor para isulong ang malakihang mga paglaban ng sambayanang Pilipino at ang armadong rebolusyon. Natutulak ang mga manggagawa, magsasaka at iba pang aping sektor na mag-organisa at ipaglaban ang kanilang hinaing at ipagtanggol ang kanilang kapakanan sa harap ng nagtataasang presyo at singilin, mababang sahod, kawalan ng hanapbuhay, kawalan, kakulangan at pang-aagaw ng lupa, mababang presyo ng mga produktong bukid, at pagbaha ng mga dayuhang produktong pang-agrikultura.

Sa ilalim ni Marcos Jr, lalong titingkad ang pagkakahati ng lipunang Pilipino sa pagitan ng iilang naghaharing uring nagpapakasasa sa yaman, at ng mayorya ng sambayanang api at pinagsasamantalahan na sadlak sa hirap at karukhaan. Dapat walang-pagod na pukawin, organisahin at pakilusin ang sambayanang Pilipino at tuluy-tuloy na palakihin at palawakin ang kanilang mga pakikibakang masa.
Sa pagyuko ni Marcos Jr sa US at China, laluna sa US, lalong malalantad ang kawalan ng tunay na kasarinlan at ang pangangailangang isulong ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan.

Ang papatinding pampulitikang panunupil at pagsasara ng daan para sa iba’t ibang anyo ng pamamahayag at paglaban ay magtutulak sa paparaming mamamayan na kolektibong igiit ang kanilang saligang mga karapatan. Dapat nilang militante at matapang na labanan ang lahat ng anyo ng paniniil at igiit ang kanilang mga karapatan—kabilang ang pagmamartsa laban sa pagsumpa ni Marcos Jr—at tutulan ang pagkakait ng puwang para sa malayang pamamahayag.

Ang pagsasara sa mga ligal na anyo ng pamamahayag ay lalong nagtutulak sa sambayanang Pilipino sa landas ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II at pagyurak sa mga demokratikong karapatan, lalong hindi maitatanggi na makatwiran at kailangan ang sandatahang paglaban.

Isalubong ang malalaking paglaban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos II