Archive of Kabataang Makabayan-Laguna

I-angat ang katatagan at lakas ng masa’t rebolusyonaryong mandirigma! Mabuhay ang ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Sa harap ng matinding desperasyon ng estado na supilin ang armadong paglaban ng mamamayan, buhay at nananatili ang Pulang mandirigma upang ipagtanggol ang mamamayan mula sa mga mapanamantalang uri. Mahigpit na yinayakap ng mamamayan ang rebolusyon bilang tanging landas tungo sa malayang lipunan at isulong ang sosyalistang layunin. Puspos na sinasaluduhan at taas-kamaong nag-aalab ang […]

Pag-alala at pagpupugay sa kariktan ni Ka Ash: Martir ng Rebolusyon, Bayani ng Sambayanan!
March 07, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna |

Limang taon na ang nakalilipas, noong ika-7 nang Marso sa taong 2017, nang tuluyang bitawan ni Ka Ash ang kanyang tangan na armas sa kamay ng mga berdugong opensiba ng estado. Sa kabila ng paghihinagpos, kuyom ang kamao niyang inialay ang kanyang buhay sa komunidad ng masang magsasaka sa bayan ng San Andres, sa probinsya […]

Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!
December 28, 2021 | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

TAAS-KAMAONG PAGPUPUNYAGI AT PAKIKIISA ANG IPINAAABOT NG KABATAAN MAKABAYAN LAGUNA SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SA KANILANG IKA-LIMANGPU’T TATLONG TAONG ANIBERSARYO! Ang sambayanan at ang Kabataang Makabayan (KM) mula sa Laguna ay nagbubunyi sa walang tigil na pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng mga balangay nito sa iba’t ibang panig ng bansa. […]

Patatagin ang papel ng kabataan sa pambansa-demokratikong rebolusyon! Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
September 17, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Nalalapit na ang ika-49 na anibersaryo ng pagdeklara ng Batas Militar sa Pilipinas. Mula 1972 hanggang 1981, pumasok sa malubhang krisis ang sambayanang Pilipino dulot ng pasistang rehimen ni Ferdinand Marcos at ng dayuhang amo nito sa Estados Unidos. Naghari si Marcos bilang pangunahing ahente ng dayuhang imperyalismo sa Pilipinas mula 1965 hanggang sa pinatalsik […]

Lansagin ang sabwatang Ayala-Yulo-Chipeco sa Sitio Buntog!
January 25, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Nananawagan ngayon ang Kabataang Makabayan sa probinsya ng Laguna sa lahat ng kasapi at balangay nito na tahasang suportahan ang pakikibaka ng mamamayan ng Sitio Buntog sa Brgy. Canlubang, Calamba, Laguna. Ang sitio Buntog ay parsela ng lupa na may sukat ng hindi bababa sa 200 ektarya. Bahagi ito ng Hacienda Yulo, na may lawak […]

Ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Pagdiriwang sa ika-52 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Kabataan Makabayan sa probinsya ng Laguna para sa ika-52 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo! Mabuhay! Maalala natin ang 2020 bilang taon ng hubad na pasismo ni Duterte. Sa kabila ng sunod-sunod […]

Buong tapang na dalhin ang rebolusyon ni Bonifacio tungo sa sosyalistang tagumpay! — KM-Laguna
December 01, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati at pinakamataas na pagpupugay! Ipinagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan ng kabataan-estudyante ang ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng kabataan na mahigpit na tumatalima sa imortal na siyensya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Dumaan sa mga panahon ng pagsulong at pag-urong ang kilusan ng kabataan estudyante sa Laguna, mula sa panahon ng diktadurang […]

Sumulong sabay sa rebolusyonaryong agos!
November 22, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Militanteng pagbati mula sa Kabataang Makabayan Laguna! Ang lipunan na hindi nababahid ng rebolusyon ay isang lipunan na kailanma’y hindi magbabago. Sentral sa bawat lipunan ang paglipas ng mga luma at umaagnas na tradisyon at ang pagsulong ng bayan tungo sa mas mataas at makabagong antas. Umuugong ang progresibo at rebolusyonaryong diwa sa probinsya ng […]