Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!

, ,

TAAS-KAMAONG PAGPUPUNYAGI AT PAKIKIISA ANG IPINAAABOT NG KABATAAN MAKABAYAN LAGUNA SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SA KANILANG IKA-LIMANGPU’T TATLONG TAONG ANIBERSARYO!

Ang sambayanan at ang Kabataang Makabayan (KM) mula sa Laguna ay nagbubunyi sa walang tigil na pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng mga balangay nito sa iba’t ibang panig ng bansa. Sa kanayunan, dumadagundong ang mga pagpupunyagi mula sa opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pamumuno ng Partido at ng Pambansa Demokratikong Prente nito!

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan sa walang kapantay na pagpaparangal sa lahat ng bayani at martir ng rebolusyong Pilipino– ang hindi pangkaraniwan na si Jeramie Garcia. Ang mga kabataan sa kalunsuran ay naninindigan at militansyang lumalaban upang mas mapalakas ang kanilang hanay at buong pusong magsakripisyo upang maipagtagumpay ang pambansang demokratikong rebolusyon at ang digmang maghahatid sa atin ng tunay na kalayaan mula sa pagkakabilanggo ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo (IPBK).

Tumutugon ng pagpapaunlak ang Kabataang Makabayan Laguna sa panawagan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas na parating maging alerto sa mga posibleng pihit ng pasistang AFP-PNP upang tuluyang wakasan ang mahigit kalahating dekadang taon ng rebolusyon. Nangangako ang Kabataang Makabayan Laguna na ibibigay ang lahat ng makakaya upang sustenido ang suportang kailangan ng Partido at ng kanyang hukbo upang tuluyang mabigo ang kontra-rebolusyonaryong gyera ng kaaway.

Nangangakong iigpawan ang mga agam-agam na siyang pumipigil sa mga kabataan na iangat ang kanilang pakikibaka sa pinakamataas na antas nito. Sa gabay ng determinadong partido, magpapasampa ang KM Laguna ng pulu-pulutong na mga kabataan upang maging kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at wakasan ang ugat ng pagsasamantala sa masang anakpawis at sambayanang Pilipino!

Tinitiyak rin nito ang pagbagsak ng estado ni Duterte at ng tambalang Marcos-Arroyo-Duterte-Estrada. Kaya’t panawagan ng Kabataan Makabayaan sa mga kasapi nito: Pangibabawan ang lahat ng posibleng balakid na siyang pumipigil sa bawat isa upang magsulong ng digmang bayan. Patibayin at patatagin ang hanay, masiglang kumilos at magrekruta ng mga bagong kasapi at ipagtagumpay ang pambansa demokratikong rebolusyong bayan!

KABATAAN TUMUNGO SA KANAYUNAN!
SUMAPI SA BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

#CPP53
#MagpunyagiMakibaka

Magpunyagi at makibaka, gapiin si Duterte at ang terorismo ng estado!