Paslawon ang brutal nga kontra-rebolusyonaryong gera sang rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang tanan nga sablag agud isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Upod ang proletaryado kag pumuluyong Pilipino, lubos nga malipayon kag may militansya nga ginasaulog subong nga adlaw sang Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sang pagkatukod sang Partido. Ginapaabot sang Komite Sentral sang PKP ang pinakamainit nga rebolusyonaryong pagtamyaw sini sa tanan nga katapu kag kadre sang Partido, sa tanan nga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa tanan nga kaalyado kag abyan sini sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), sa sahing mamumugon kag pumuluyong Pilipino kag sa ila mga patriyotiko, demokratiko kag progresibong mga pwersa. Ginapaabot man namon ang amon militante nga paghiliusa sa tanan nga komunista kag rebolusyonaryo sa bilog nga kalibutan nga nagasulong sang paghimakas batuk sa imperyalismo kag tanan nga porma sang pang-ulipon kag pasistang pagpamigos.

Ginapasidunggan naton subong nga adlaw ang tanan nga napukan nga baganihan kag martir sang rebolusyong Pilipino nga ginsakripisyo ang ila kabuhi para maagum ang pungsodnon kag kahilwayan sosyal. Nagahatag sang espesyal nga pasidungog ang Komite Sentral kanday Ka Oris (Jorge Madlos), Ka Nars (Julius Giron), Ka Manlimbasog (Antonio Cabanatan), Ka Plebe (Eugenia Magpantay), Ka Boy (Agaton Topacio), Ka Yuni (Rosalino Kanubas), Ka Randall Echanis, Ka Fidel Agcaoili kag sa tanan nga iban nga nagserbi sa Partido sang lubos nga proletaryong sakripisyo. Indi matakos ang mga amot nila sa rebolusyong Pilipino. Tubtob buhi nga inspirasyon ang ila handumanan sa pag-uyat sa pagpamuno sang mga proletaryo nga rebolusyonaryo.

Advertisements
Report this ad

Lubong gihapon sa madalom nga krisis ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Padayon nga ginabatyag sang mayorya sang mga pungsod ang resesyon sa bilog nga kalibutan sang 2020 pagkatapos ang pagkautod sang mga suplay dulot sang mga lockdown kag pag-untat sang produksyon kaangut sang pandemya nga Covid-19. Lapnagon ang kaakig kag nagalupok ang mga paghimakas masa sang mga mamumugon kag anakbalhas nga nag-antus sa malapad nga kawad-on sang trabaho, daw bukid nga utang, dugang nga paantus nga mga buhis kag nagasumpit nga presyo.

Nagalala pa gid ang sosyo-ekonomiko kag pangpulitikang krisis sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal sa Pilipinas nga ginapalala sang korapsyon, pagtraidor sa pungsod, palpak nga pag-atubang sa pandemya kag pasista nga pagpamigos sang rehimeng US-Duterte. Labing ginpadalom sang mga polisiya nga hayagan nga neoliberal ang atrasado, agraryo kag malapyudal nga ekonomya nga nakasalig sa ginaimport nga mga produktong pangkonsumo kag pangproduksyon kag nakatum-ok sa pag-eksport sang mga parsyal nga naproseso nga produkto nga may manubo nga dugang nga balor, mga hilaw nga materyales kag barato nga pagtrabaho. Wala ini sang iban nga pakadtuan kundi ang nagapadalom nga krisis.

Ginaantus sang malapad nga masa sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pang pigos nga sahi kag sektor ang nagapalala nga porma sang pagpanghimulos kag nagasingki nga terorismo sang estado. Wala sila sang iban nga mapilian kundi pangapinan ang ila interes kag isulong ang mga ligal nga paghimakas kag ang rebolusyonaryo nga armadong pagbato.

Labing determinado ang Partido nga pamunuan ang pumuluyong Pilipino sa paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata-kapitalismo kag sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa agud agumon ang handum para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway. Ang kahublagan pungsodnon-demokratiko kag sosyalista nga ginalantaw sini nagapabilin nga gilayon, kinahanglanon kag sarang nga isulong sa atubang sang nagalubha nga pagpamigos kag pagpanghimulos dulot sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nga nagakahagmak sa magkasunod nga krisis.

Ginahimo sang mga panatikong pasista ang tanan para dugmukon ang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa. Ginagamit na nila ang pinakamapintas nga paagi para pangapinan kag ipabilin ang pagginahum nila sang korapsyon kag pagpandambong kahimbon sang imperyalismong US.

Nagapanawagan ang Komite Sentral sa tanan nga pwersa sini nga magpabilin nga permi alisto kag ara sa pinakamataas nga alerto agud batuan kag paslawon ang mga deklarado nga plano sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) nga himuon ang “ulihi nga duso” para tapuson ang armadong rebolusyon. Sa ubay sang unibersal nga teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, labing determinado pa ang Partido nga pamunuan ang demokratikong rebolusyon sang banwa, pas-anon ang tanan nga mabug-at nga mga tulungdan, kag himuon ang tanan nga kinahanglanon nga sakripisyo agud paslawon ang kontra-rebolusyonaryong gera sang kaaway, kag pangibabawan ang tanan nga sablag para isulong ang inaway banwa sa labing mas mataas nga halintang.

Nagabun-ag sang nagasingki nga banggianay kag pagbato ang nagadalom nga imperyalistang krisis

Hagmak gihapon sa krisis ang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag indi na makahaw-as sa madugayan nga resesyon sa pihak sang ilusyon sang pagdaku bunga sang pagsikad halin sa pagkasadsad sang pangkalibutanon nga ekonomya sang nagligad nga tuig. Naggamay sang 3.1% ang pangkalibutanon nga ekonomya sang 2020 sa talaksan nga gross domestic product (GDP) resulta sang pagsira sang mga pungsod, pag-untat sang ilig sang suplay, pag-untat sang produksyon kag iban pang mga restriksyon para punggan ang paglapta sang pandemya nga Covid-19 umpisa sa temprano nga bahin sang 2020. Indi gihapon istable ang pagbangon pang-ekonomya kag ginapatingkad sang nagalapad nga lang-at sa tunga sang abanse nga mga kapitalistang pungsod kag atrasado nga mga ekonomya.

Nakarehistro sang madasig nga pagsikad ang ekonomya sang mga abanse nga kapitalistang pungsod umpisa sang ikaduha nga bahin sang 2020, naghina sa unang bahin sang 2021, pero dalayon nga naghinay sa ikatlo nga kwarto sang tuig. Daku gihapon nga halambalanon ang pandemya nga Covid-19 kag katalagman sa pagmanupaktura kag komersyo. Ang pagtuhaw sang bag-ong mga baryant nagresulta sa panibag-o nga mga bugso sang kaso. Ang paghalog sa mga restriksyon kag protokol sang pangpubliko nga ikaayong lawas sa US kag Europe sa unang bahin sang tuig napamatud-an nga adelantado subong nga nagaatubang sila sa mga katalagman sang panibag-ong bugso sang impeksyon.

Sa katapusan sang tuig, katunga sang mga ekonomya ginalauman nalansang sa lebel sang 2019 ukon antes ang pandemya. Nakakonsentrar ang mga pagbawi sa mga abanse nga kapitalistang pungsod nga nagreport sang 90% pagbawi kag ginatantya nga magalab-ot sa 2023 kag 2024 ang lebel antes magpandemya. Sobra 75% sang direkta nga pamuhunan sa unang bahin sang 2021 nagkadto sa “mauswagon nga ekonomya.” Liw-as diri, 30% lang sang indi mauswagon nga pungsod ang magadaku, kag tubtob 2024, ang kadam-an ginalauman nga magapabilin nga 5.5% nga mas manubo sa lebel antes ang pandemya. Sa 2025 pa ginalauman nga malab-ot sang pangkalibutanon nga ekonomya ang lebel antes ang pandemya.

Kon sa manabaw nga pagtan-aw, ang labaw nga indi alalangay nga ekonomiko nga pagsikad halin sa pagbagsak sang 2020 dulot sang labaw nga indi alalangay nga distribusyon kag kakulangan sa suplay sang mga bakuna, nga naghatag-dalan sa pagtuhaw sang bag-o nga mga baryant. Samtang 70% sang pumuluyo sa US kag 62% sa Europe ang nakapabakuna na, 4% lang sang pumuluyo sa mga pungsod nga manubo ang kita ang nakapainiksyon na. Maluwas sa indi alalangay nga distribusyon, ang suplay sang mga bakuna indi man bastante bangud sa pagbalibad sang mga kumpanya sa parmasyutika nga buksan ang teknolohiya sa pagmanupaktura para imonopolisa ang produksyon. Halin sa orihinal nga target nga 2 bilyon, ang Covax Facility sang World Health Organization nakatigana lang sang 1.4 bilyon dosis para sa indi mauswagon nga pungsod.

Bisan pa man, sa mas sandigan, ang indi alalangay nga pagsikad sa ekonomya, resulta kag labi nga nagpalubha sa malapad nga lang-at sa tunga sang mga abanse nga kapitalistang pungsod kag mga pungsod nga atrasado, agraryo kag indi industriyalisado. Samtang naggamit sang daku nga kantidad sang pinansya nga kapital ang mga sentro sang kapitalismo kag ginkuripon ang akses sa mga bakuna, ang daan na nga lumos sa utang nga malakolonya kag indi mauswag nga mga pungsod napilitan nga mangutang sang pila ka gatos ka bilyong dolyar kag napahigad sa baklanay sang bakuna. Ang pagkaguba sang mga pwersa sa produksyon dulot sang mga pag-istrikto sa ekonomya mas malala sa mga atrasadong pungsod.

Nagamit ang pandemya nga rason sang mga imperyalistang gubyerno, bangko kag institusyon sa pinansya nga magbuhos sang wala tupong nga balor sang piskal kag kwarta nga pangpasikad para kuno liwat nga buhion ang mga ekonomya. Tanda sang mayor nga pagliso sang mga pungsod nga imperyalista sa pagpamuno sang US pakadto sa pagpondo sang ayuda kag pagbawi pang-ekonomya, indi magnubo sa $14 trilyon nga pondo nga pangpasikad ang gintalana para sa subsidyo, pautang sa panahon sang emerhensya, pamuhunan pang-estado, pagbuhin sa buhis kag iban pang tikang piskal sang 2020 kag 2021. Masobra 90% sang pondo nga pangpasikad nakakonsentrar sa anum ka mga pungsod: sa US ($5.9 trilyon), Japan ($2.9 trilyon), Germany ($1.5 trilyon), UK ($956 bilyon), France ($722 bilyon), kag China ($710 bilyon). Nagtigana man sang signipikanteng kantidad sang pondo nga pangpasikad, bisan mas manubo kumparar sa pangunahon nga imperyalistang mga pungsod, sa South Korea ($263 bilyon), India ($215 bilyon), Brazil ($206 bilyon), Russia ($85 bilyon) kag Indonesia ($38 bilyon).

Ang pinakadaku nga nakabenepisyo sa amo nga pondo pangpasikad amo ang mga monopolyo nga burgesya sa pinansya, teknolohiya kag parmasyutika sa ngalan sang pagpondo sang kampanya sa pagbakuna, paghatag sang bulig pang-emerhensya sa mga mamumugon, subong man ang paggasto para sa pagsabat sa climate change. Ang mga daku nga pag-ubos sang pondo sang mga estado nagaresulta sa wala sang tupong nga lebel sang utang. Pinakatampok sini nga sa nagligad nga dekada naghabok ang utang sa pinakadaku kag pinakamadasig sa kasaysayan. Sa katung-anan sang tuig nga ini, ang pangkalibutanon nga utang nagsaka sa $296 trilyon, 13.9% mas mataas sang magsugod ang pandemya. Sa katapusan sang tuig, ginalauman nga magalampas ini sa $300 trilyong lebel. Ang balor sang pangkalibutanon nga utang katumbas sang 353% sang pangkalibutanon nga GDP, masobra 26% nga mas daku kumparar sa tumbasanay nga 280% sang 2008. Ang mga paghulam kag pag-imprenta sang kwarta sang mga gubyerno nagatulod sa pangpubliko nga utang padulong sa mas mataas nga lebel, kon sa diin nagalab-ot ini sa 123% sang GDP sa mga abanse nga kapitalistang pungsod sa 2021, kag 63% sa indi gid mauswagon nga ekonomya.

Labing ginpadalom sang pandemya nga Covid-19 ang pangkalibutanon nga krisis sang sistemang kapitalista kag ginpaigting ang mga kontradiksyon sini. Sa atubang sang nagaigting nga kapitalistang kumpetisyon kag anarkiya sa produksyon, ang higante nga monopolyo-burgesya padayon nga nagahugakum sang sobra kadaku nga kapital paagi sang pagpalala sang pagpanghimulos sa mga mamumugon sa paggamit sang artipisyal nga intelidyens, robotics, kumpyuter kag iban pang teknolohiya. Ang resesyon, kakulangon sa suplay kag pag-untat sang transportasyon kag mga deliberi nga dulot sang pandemya nagresulta sa malaparan nga pagkasamad o pagkabitin sang produktibong mga pwersa labi na sa atrasadong mga ekonomya.

Ang mga krisis sa ekonomya kag malaparan nga pagkasamad sang produktibong pwersa nagadulot sang labing konsentrasyon sang kapital, labi na sa mga bangko, institusyon sa pinansya kag merkado sang sapi.

Nagaporma man ini sa pagkabangkrap, amo man ang mga pagsimpon kag pagbakal sa mga kumpanya, kon sa diin ginalamon sang mga daku nga kapitalista ang mga mahina kag gamay. Ang numero sang mga nabangkrap umpisa sang pandemya napabilin nga manubo sang mga daku nga pagtigana sang pondo sang estado pero ginalauman nga magalupok sa malapit nga inadlaw. Nagalab-ot sa 16% sang mga gamay kag medyum-kadaku nga negosyo sa abanse nga mga pungsod sa Europe kag Asia-Pacific ang ginalauman nga mabangkrap sa masunod nga mga tuig, kag magalusaw sa 20 milyong trabaho. Sa pangkalibutanon nga sakup, ang numero sang mga mabangkrap ginalauman nga magataas sang 15% kadungan sang amat-amat nga pagkaubos sang pondo pangpapagsik sang mga estado kag padayon nga pagkalubong sa resesyon sang mga ekonomya. Sa una nga siyam ka bulan sang 2021, may 44,000 pagsimpon kag pagbakal, pinakadamo sa nagtaliwan, nga may kabilugan nga kantidad nga $4.4 trilyon, masobra sa daan nga pinakamataas nga $4.3 trilyon sang 2015, nga ginalauman nga magataas pa padulong sa $6 trilyon sa katapusan sang tuig.

Sa katapusan sang tuig, ginatantya nga mas manubo sang 125 milyon ang lubos-panahon nga trabaho kumparar antes magpandemya. Nagapabilin nga mataas ang tantos sang pangkalibutanon nga disempleyo samtang masobra 220 milyong obreros (ukon 6.3%) ang ginalauman nga madulaan sang trabaho sa katapusan sang 2021, gamay nga mas mataas kumparar sa katapusan sang 2020. Ginalauman nga magatibusok ini sa 5.7% sa 2022 nga mas mataas gihapon sa 5.4% tantos sang disempleyo sang 2019. Ginatantya nga 119 milyon tubtob 124 milyong indibidwal sa bilog nga kalibutan ang nahagmak sa labaw nga kaimulon umpisa 2020, nga sa kabilugan nagalab-ot na sa 711 milyong indibidwal. Dugang nga 161 milyon ang nakaagi sang gutom, nga sa kabilugan nagalab-ot sa 811 milyon.

Sa pihak nga bahin, ang pinakamanggaran nga mga bilyunaryo sa kalibutan padayon nga nagakuripon sang manggad. Ang sanghakop nga utra-bilyunaryo may abereyds nga manggad nga $147 bilyon. Subong nga tuig, ang propyedad sang 500 pinakamanggaran nga indibidwal nagatimbuok sa $7.6 trilyon, ang pinakadaku nga pag-uswag sa kasaysayan. Samtang ang pumuluyo nagaantus sa gutom kag kawad-on sa katilingban, ang mga super-manggaran nga indibidwal nga ini nagahaboy sang kwarta sa hayag, kag masami, kapritsosong paggasto, lakip ang pagbyahe sa mga pribadong jet kag yate, kag paglupad sa multi-bilyong kalingawan sa kahawaan.
Ang sentro sang pangkalibutanon nga kapitalismo nagapabilin nga ara sa resesyon o wala gihapon nagauswag. Plano nga ipatuman sang gubyernong US sa idalom ni Biden ang isa ka multi-trilyong dolyar nga neo-Keynesian nga programa sa paggasto sa tuyo nga aregluhon ang garuk nga imprastruktura kag papagsikon ang kapitalistang ekonomya sa US nga nagaagi sang masunson nga siklo sang krisis, resesyon kag mahinay nga pag-uswag sa idalom sang polisiya nga neoliberal. Sa kabilugan, plano sang gubyernong US nga maggasto sang malab-ot sa $5.5 trilyon para pondohan ang American Rescue Plan, American Jobs Program kag American Families Plan, nga sa basehan pagpalapad sang “American First” nga polisiya sang gubyernong Trump. Ang pagtigana sang daku nga kantidad sang kapital sang estado mahimo nga artipisyal nga magpapagsik sa ekonomya sang US, labi na sa malip-ot nga panahon, pero ginapataas man sini ang katalagman sang nagadaku nga pangpubliko nga utang kag mataas nga tantos sang implasyon. Subong nga tuig, halos 130% na sang GDP ang utang pederal sang US, mas mataas sa pinakapunta nga nalab-ot sang World War II nga 120%.

Ang mga programa nga ini ginalaragway nga “berde” (o maka-kapalibutan) kag “progresibo,” pero sa basehan nagatuyo nga ilatag ang imprastruktura pang-ekonomya kag pangkatilingban para sa mga daku nga burgesya sa US agud makaganyat sang mga pamuhunan kag magtulod sang kapitalistang produksyon sa kahalitan sang mga mamumugon nga Amerikano. Tuyo sini nga ibutang ang ekonomya sang US sa pusisyon para liwat ipamilit ang pangkalibutanon nga paghari pang-ekonomya sa atubang sang nagapadayon nga pag-uswag sang China.

Talalupangdon ang paghinay sang pag-uswag sang China sa nagligad nga lima ka tuig pagkatapos malunod ang pangkalibutanon nga merkado dulot sang madasig nga pagtaas sa ikasarang sini sang prodyuser sang mga pyesa nga elektroniko, salsalon kag iban pang kagamitan sa konstruksyon. Nagakadiskaril ang mga pagtinguha sang gubyerno sang China nga magbuhin sang surplus nga kapital kag balaligyaan. Nagtibusok ang produksyon sa konstruksyon kag salsalon sa 2021. Lapnagon ang paghinay sa paggasto sang gubyerno samtang ang mga gubyerno sa lebel rehiyon kag prubinsya nagabalibad sa pondo nga gintalana sang sentrong gubyerno para sa imprastruktura bangud sa kakulba nga indi bastante ang pagakitaon kag kahadlok sa nagadaku nga utang.

Nagluya ang produksyon sa tunga sang mga kakulangan sa enerhiya nga gintalana sang estado nga nagduso sa mga pabrika nga magsira sang Septyembre, subong man sang paliwat-liwat nga mga pag-istrikto sa malaut nga tuyo nga ipabilin nga manubo tubtob sa wala ang mga kaso sang Covid-19. Sa pagtinguha nga pasikaron ang pamumuhunan, ginmandu sang gubyerno sang China sini lang ang pagpagwa sang $188 bilyon halin sa mga bangko.

Ara sa bibi sang krisis sa pinansya ang China resulta sang pagbuhin sang US sang import kag pagbagsak sang merkado sini sang real estate nga ginpalubha sang problema sa kwarta sang higante nga kumpanyang Evergrande Group nga pila ka sulit nga wala makabayad sang daku nga utang sini nga $300 bilyon sining ulihi lang. Sa tabon sang pagdepensa sa sosyalistang mga prinsipyo, naglunsar ang nagahari nga gubyernong Chinese sang mga atake batuk sa mga kumpanya sa teknolohiya, pangunahon ang mga kumpanya sang mga monopolyo kapitalista sang estado nga kilala nga nagapakigbanggi sa nagaharing hubon Xi Jinping.

Pagkatapos nag-agi sang 6.1% pagkitid sang 2020, ginapabugal sang European Union ang madasig kuno sini nga pagsikad kon sa diin nakabalik na sa lebel antes magpandemya ang produksyon sa ekonomya. Ang pag-uswag sa EU ginalauman nga magaabot sa 5% sa 2021, pero magahinay pakadto 4.3% sa 2022, kag 2.5% sa 2023. Sa pihak sang pag-uswag, nagapabilin nga mataas ang disempleyo kag mas mataas kumparar antes magpandemya. Napunggan ang pag-uswag sang konsumo sang pinakamataas nga implasyon sa 13 tuig. Partikular nga naapektuhan ang EU sang sobra nga pagsalig sini sa kadena sang suplay nga dumuluong nga pagmanupaktura kumpara sa US kag China, kag sa dumuluong nga ginahalinan sang enerhiya.

Ang Japan, ikatlo nga pinakadaku nga kapitalistang pungsod, padayon nga nalubong sa dinekada na nga istagnasyon sa ekonomya. Nagkitid sang 28.2% ang ekonomya sang Japan sang Abril-Hunyo 2020 nga nagpatingkad sa 19 bulan nga paghina sang ekonomya. Bisan pa nakabawi ini halin Hunyo 2020, liwat nga nagkitid ang ekonomya sang Enero-Marso kag Hulyo-Septyembre subong nga tuig. Ang krisis sa ekonomya sang Japan ginpalubha sang pangkalibutanon nga pagbagsak sa demand para sa mga ginaeksport nga mga kagamitan nga elektroniko, salakyan kag mga pyesa sang kotse.

Ang mga pungsod nga atrasado ang ekonomya, lakip ang Pilipinas, nagaatubang sang nagapalubha nga sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sa atubang sang madasig nga pagdaku sang utang para pondohan ang pagbakal sang mga bakuna, ang ginkaltas nga buhis sa mga daku nga korporasyon, subsidyo pangkatilingban kag hayagan nga korapsyon. Umpisa sang nagligad nga tuig, nag-antus ang atrasadong mga ekonomya sa atubang sang daku nga numero sang nabangkrap nga mga gamay kag impormal nga negosyo, kag makasaysayan nga tantos sang wala trabaho, kaimulon kag gutom. Naghugot ang kontrol sang mga imperyalista paagi sang pagpautang sa mga malakolonyal kag atrasadong ekonomya. Sa palaabuton nga mga tuig, ipapanaog sang International Monetary Fund kag World Bank ang labi pang neoliberal nga tikang nga pagkinot, dugang nga mga buhis, kag liberalisasyon sa polisiya sa bayluhanay kag pamuhunan nga sigurado magadala sang sobra nga pag-antus sa pumuluyo.

Padayon nga nagaigting ang inter-imperyalistang mga banggianay sa atubang sang wala-untat nga krisis sang pangkalibutanon nga kapitalistang sistema. Nagasingki ang banggianay sa ekonomya kag baligyaanay, subong man sa karera sa armas, paghanda militar, gerang proksi kag pagdabuk sa nagakalainlain nga bahin sang kalibutan.

Padayon nga ginapaigting sang US ang mga polisiya kag tikang sini nga anti-China. Nagpapanaog ini sang dugang nga pagpang-ipit sang kumpanyang Chinese nga ginahambal nga nang-espiya kag nagagamit sang kusog-pangabudlay sang mga bilanggo, sa tuyo nga iduso ang lokal nga produksyon kag demand para sa mga produktong Amerikano. Tuyo sang trilyong dolyar nga plano nga gastuhon sang gubyernong Biden sa maabot nga mga tuig nga pauswagon ang imprastruktura kag kusog-pangabudlay para ganyaton ang lokal nga pamuhunan kag buhinan ang pagsalig sa imported nga mga pyesang elektroniko. Bisan pa man, kinahanglan atubangon sang US ang mas mataas nga balor sang pagtrabaho sa pungsod, paagi sa pagpanubo sang sweldo, o sa paagi sang pagsingki sang pagpanghimulos sa mga mamumugon nga Amerikano, labi na sa mga migrante nga mamumugon kag mga mamumugon sa kaumhan. Makita kon magmadinalag-on ang mga tikang nga neo-Keynesian ni Biden nga magbulag sa China kag sa malapad sini nga dagat sang barato nga pagtrabaho kag taga-suplay sang pyesa, nga wala naetsapwera sa malapad nga merkado sang China nga nagakonsumo sang kagamitan elektroniko kag iban pang produktong may marka US.

Nagabuhos man sang binilyong dolyar ang China para padasigon ang pagpanalawsaw sini para pauswagon ang teknolohiya para sa produksyon sang bag-o nga henerasyon sang mga semiconductor. Ginapaandaman sang US ang akses sang China sa teknolohiya nga semiconductor paagi sa labing pagpabaskog sang relasyong militar sa Taiwan, nga amo ang pinakadaku nga prodyuser sa kalibutan sang mga pyesang elektroniko.
Nagapadayon ang away sang mga kapitalistang gahum sa produksyon kag balaligyaan sang langis.

Ginahingalitan sang mga may monopolyo sa produksyon sang langis pareho sang Saudi Arabia, Russia kag OPEC ang nagataas nga demand para sa krudo sang naghimbunanay sila para ilimita ang produksyon sang krudong langis agud iduso ang presyo sini pakadto sa $85 kada bariles sang Oktubre, pinakamataas sa nagligad nga pito ka tuig. Pagkatapos nga batyagon ang kakulangan kag nagataas nga presyo sang langis, nagpagwa sang ila natipon nga diesel kag gasolina ang US, China, Japan kag South Korea kag iban pa sa tuyo nga panubuon ang presyo. Dugangan sang panibag-o nga pamahug sang pangkalibutanon nga pagsulog sang impeksyon sang Covid-19, nabutong ini panubo pakadto sa $70 kada bariles ang presyo sang langis umpisa sang Disyembre.

Padayon ang pagpalumbaanay sang nagapanguna nga imperyalistang mga pungsod sa karera sa armas. Nagtaas ang pangkalibutanon nga paggasto militar sang 2.6% padulong sa $1,981 bilyon sa pagpanguna sang US, China, India, Russia kag United Kingdom. Sa badyet sang US nga $753 bilyon para sa militar sa 2022, 39% ang bahin sini sa pangkalibutanon nga badyet sa militar. Nagaunahay ang mga imperyalistang gahum sa pagpauswag sang mga misayl nga hypersonic, mga armas nga kontra-satelayt, laser, armas nukleyar, attack drone, mga suldado nga robot, nagapanago nga mga jet fighter, submarino kag iban pang teknolohiyang militar.

Sang Septyembre, ginkumpleto sang US ang pag-atras sa Afghanistan pagkatapos malutos ang 20-tuig nga okupasyon sini sa pungsod. Pero, wala ini sang plano nga buhinan ang kadamuon sang mga base militar kag pwersa sini sa luwas sang pungsod. Baliskad sini, gusto sang militar sang US nga dugangan pa ang kusog sini sandig sa pagpabaskog sang presensya lunsay sa Asia kag Europe, samtang ginapabilin ang presensya sa Africa, West Asia kag iban pang rehiyon sa kalibutan. Sa balayon sang deklarasyon sini nga ang China ang “pinakadaku nga estratehikong pamahog,” padayon nga ginapabaskog sang US ang presensya militar sa East Asia sa pagbutang sang pinakadaku nga grupo sang aircraft carrier sa East China Sea, South China Sea kag Taiwan Strait sa tabon sang mga operasyon para sa “hilway nga paglayag,” samtang ginapadasig ang konstruksyon sang mga base kag pasilidad militar sa Pilipinas, Australia, Guam kag iban pang lugar. Padayon ini nga nagaduso para sa bag-o nga alyansa militar pareho sang Quad (upod ang UK, India kag Japan) kag ang AUKUS (upod ang UK kag Australia). Naghimo ini sini lang sang paltik nga Summit for Democracy sa kagustuhan nga magkuha sang suporta para palibutan kag ihamulag ang China kag Russia.

Ginapaigting man sang US ang presyur militar sa Russia, kag nagalunsar sang mga operasyon pangkahanginan malapit sa sidlangan nga dulunan sang Russia. Sa sulsol sang US, ginpalayag sang UK ang barko de gera sini sa Black Sea malapit sa Crimea, nga nagsulsol sa Russia nga magpalupad sang mga misayl; kag ginbalabagan sang Germany ang konstruksyon sang mayor nga gas pipeline sang Russia. Padayon nga nagahatag sang bulig militar ang US sa Ukraine nga nagaserbi nga pangontra sa pagpalapad sang impluwensya kag hegemonya sang Russia padulong Europe, samtang nagapadayon naman ang Russia sa paghatag sang suporta militar sa mga rehiyon sang Russia sa Donbass, Ukraine. Sa atubang sang pamahug sang pagpanakop sang Russia sa Ukraine, ginpadaku sang US ang mga pwersa militar sa mga base militar sini sa Germany.

Nakatukod ang Russia kag China sang de facto nga alyansa militar batuk sa US kag NATO, nga may mga kasugtanan para sa tingub nga mga paghanas militar kag pagtingub sang pagpatrulya. Ginahimo nila ang gintingub nga pangdagat nga patrulya sa Sea of Japan kag East China Sea. Ang China na subong ang may pinakadaku nga pwersang nabal, bisan nga nagapabilin nga labaw nga mas mahina ini sa militar sang US sa halambalanon sang mga aircraft carrier.

Padayon ang mga imperyalistang gahum sa paglunsar sang mga gerang proksi sa Middle East, Africa kag iban pang bahin sang kalibutan. Sa atubang sang hayag nga suporta sang US, makapila ka beses nga gin-atake sang Israel ang Palestine gamit ang mga misayl kag bomba halin sa kahanginan. Nagatigayon ini sang serye sang pagpamatay kag pagpamahog nga maglunsar sang hayagan nga pag-atake militar batuk sa Iran. Padayon nga ginabayo sang Saudi Arabia ang Yemen gamit ang mga bomba nga ginasuplay sang US. Padayon nga nagaantus ang pumuluyo sang Syria halin sa pagpamomba halin sa kahanginan sang mga pwersa sang US.

Minilyon nga pumuluyo ang napalayas sang mga gera kag banggianay nga sugyot sang US sa Syria, Kurdistan, Libya, Ethiopia, Sudan, Afghanistan kag iban pang pungsod. Sa unang tunga sang tuig nga ini, naglab-ot sa halos 90,000 tawo ang napilitan nga magtabuk sang mga dagat para magsangtwaryo sa Europe kag ibang mga pungsod pero wala ginpahanugutan nga makasulod. Lapas ini sa internasyunal nga mga layi sa pagprotektar sa mga refugee, nagagasto sang daku ang mga pungsod para tukuron ang mga pader sa ila mga dulunan kag tabugon ang mga refugee nga nagaresulta sa pagkapatay sang mga tawo sa peligroso nga byahe sa dagat.

Nagatuga ang pangkalibutanon nga kapitalistang krisis sang nagapalala nga kundisyon sang pagpamigos kag pagpanghimulos nga nagatulod sa madamo nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan nga maglunsar sang pangmasang paghimakas kag iban pang porma sang pagbato. Talalupangdon ang pagdamo sa numero sang welga sang mga mamumugon subong nga tuig, labi na sang Oktubre sa US, kon sa diin ginduso sang mga mamumugon ang pagpataas sang sweldo kag mas maayo nga kundisyon sa pagtrabaho. May ara man nga mga pungsodnon nga protesta kag welga sang mga mamumugon sa France nga nagapakamalaut sa sobra kanubo nga mga sweldo, subong man ang isa ka mayor nga welga sang mga obreros sa riles sa Germany, kag istap sa unibersidad sang bilog nga UK.

Malapad ang lehitimo nga pagkabalaka kag pagpakamalaut sa mapiguson nga mga polisiya sang pag-istrikto angut sa pandemya, pwersahan nga pagpabakuna kag iban pang mga polisiya nga indi patas ang pagtrato sa mga nabakunahan. Pero, ang mga progresibo kag pwersa nga rebolusyonaryo wala nakainisyatiba kag nakapamuno para kundenahon ang mga daku nga kumpanya sa parmasyutika sa pagmonopolisa sang mga ini sa produksyon, suplay kag sobra nga pagpresyo, kag sa pagbalibad nga buksan kag ipanagtag ang pormula sang bakuna para matasa sang mga independyente nga syentista ang epektibidad kag kaluwasan sang mga ini, magserbi nga basehan para magbuyok sang madamuan nga pagpabakuna, kag para hatagan sang bastante nga impormasyon ang pumuluyo para makahimo sila sang maalam nga desisyon. Bangud sini, nahimo sang mga grupong maka-Tuo nga palapnagon ang ideya nga anti-syentipiko kag atrasado kag mangsugyot sang mga aksyong protesta kag kinagamo sa madamo nga mga pungsod sa Europe kag iban pang bahin sang kalibutan.

Sa India, naglupok sang Nobyembre 2020 ang higante nga mga demonstrasyon sang pila ka pulo ka milyong mangunguma nga nagaduso nga tapuson ang mga polisiya nga neoliberal sa agrikultura, nga naghawan sa dalan para sa bilog nga tuig nga pagkampo kag protesta sang pila ka gatos ka libo sa guwa sang sentro, kag madinalag-on nga nagpwersa sa rehimeng Narenda Modi nga ibasura ang anti-mangunguma nga mga layi pang-agrikultura. Ginlunsar man sang mga mamumugon kag masang anakbalhas ang mayor nga mga protestang masa sa Myanmar, Thailand, Brazil, Palestine, Sudan, El Salvador, Colombia, Uruguay, Russia, Serbia kag iban pang pungsod para ipahayag ang reklamo sang pumuluyo batuk sa pasistang tiraniya, mga tikang kag polisiya nga neoliberal kag imperyalistang interbensyon, kag para iduso ang demokratikong mga reporma. Sa bilog nga China, pila ka gatos nga welga sang mga mamumugon nga nagaduso para sa pagbayad sa mga sweldo kag protesta sang mamumugon sa transportasyon batuk sa indi patas nga mga polisiya ang ispontanyo nga nag-igrab.

Liwat nga nagsublak ang isa ka “pink tide” sa Latin America sa pagkapili sang mga gubyerno nga anti-imperyalista sa Peru, Argentina, Bolivia, Dominican Republic, Nicaragua, Honduras, Costa Rica kag Chile, kag ginalauman nga labi pang magabaskog bangud sa mataas nga posibilidad sang pagdaog sang mga anti-US nga kandidato sa Brazil kag iban pang mga pungsod sa rehiyon. Ginpaslaw sang anti-imperyalistang mga gubyerno sang Cuba kag Venezuela ang mga subersibong tuyo sang US sang sini lang nga “bayluhan ang rehimen.” Dulot sang abanse nga pangpublikong sistema sa ikaayong lawas, ang deklarado nga sosyalistang gubyerno sang Cuba madinalag-on nga nakahimo kag nagapadamo sang kaugalingon sini nga bakuna batuk sa Covid-19, nagbakuna sa halos 100% sang populasyon sini, kag nagpaambit sang kinaalam sa ibang mga pungsod pareho sang Venezuela, Iran kag iban pa. Sa pihak sang pabudlay nga pagpang-ipit sang US, nagapabilin nga militante ang Iran kag North Korea sa pagdepensa sa soberanya sang ila nga mga pungsod.

Padayon nga ginalunsar ang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas sa India, Manipur, West Papua, Turkey, Syria, Kurdistan, Myanmar, Colombia, Peru kag iban nga mga pungsod para batuan ang pasista nga pagpanghimulos kag dumuluong nga agresyon. Sa India, ang makasaysayan nga inaway banwa nga ginasulong sang People’s Liberation Army padayon nga nagasulong sa idalom sang pagpamuno sang Communist Party of India (Maoist).

Sa atubang sang malala nga krisis, pila ka gatos ka milyong pumuluyo nga pigos kag ginahimuslan ang nagapangita sang komunista nga pagpamuno para makahatag sang direksyon kag inspirasyon sa ila pagbato sa imperyalismo kag tanan nga porma sang reaksyon sa tagsa-tagsa nila ka mga pungsod. Ang nagatindog kag bag-ong tukod nga mga grupo kag partido komunista nga may pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nagaatubang sa paborableng kundisyon sa bilog nga kalibutan para sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa pumuluyo kag paglunsar sang mga pangmasang paghimakas kag armadong pagbato.

Nagabun-ag sang labing pagbato ang nagalala nga krisis sa idalom sang rehimeng US-Duterte

Hagmak gihapon sa permanente nga krisis ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sa Pilipinas nga ginapalala sang pagbagsak sang ekonomya angut sa pandemya sang nagligad nga tuig, kag sang militarista, nakasalig-sa-utang kag neoliberal nga sabat sa emerhensya sa pangpubliko nga ikaayong lawas. Labing nahayag ang garuk nga pinakaubod sang nagahari nga pangpulitika nga sistema samtang nagakadagas ang burges nga demokratikong mga dekorasyon sini kag nagagamit sang hayagan nga terorismo sang estado ang nagaharing hubon nga nagahawan sa dalan para sa nagadaku nga gahum sang militar.

Ang pangunahon nga mga kagamitan sa produksyon nagapabilin nga atrasado, agraryo kag indi industriyalisado, nakatum-ok sa pag-eksport sang hilaw nga materyales, barato nga kusog pangabudlay kag mala-manupaktura nga produkto, kag nagasalig sa pag-import sang mga produkto nga pangmanupaktura kag pangkonsumo. Ang nagdugay nga mga lockdown nga nagresulta sa pagrusdak sang produksyon sang 2020 lubos nga naghayag sa nagahimumugto nga kahimtangan sang sistema pang-ekonomya kag kapaslawan sini nga isustiner ang kaugalingon kag magtuga sang kaugalingon nga kinahanglanon sang pumuluyo. Ang nagapadayon nga pagluya sang pangkalibutanon nga kapitalista nagresulta sa sobra nga pagluya sang lokal nga mala-manupaktura nga pang-eksport, nga nagpalumos sa bahin sang agrikultura kag mga sektor sang manubo nga produktibidad, kag nagpalala sa indi patas nga bayluhanay sang ginaluwas nga barato nga hilaw nga materyales kag mala-manupaktura nga may manubo nga dugang nga balor, kag sang mga ginaimport nga may mataas nga balor. Ginaguba ang agrikultura sang Pilipinas sang dalagkuan nga pag-import sang bugas kag iban pang produktong pagkaon kag sang pagtago sa luwas sang pungsod sang kita halin sa eksport nga produktong prutas.

Nagtibusok sang nagligad nga tuig ang madugay na nga nagalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko sang mga mamumugon, mangunguma, malaproletaryado, ordinaryong mga empleyado kag mga gamay nga propesyunal. Labi sila nga nabudlayan sa tunga sang mataas nga tantos sang disempleyo, kawad-on sang kita, manubo nga sweldo, nagatinaas nga presyo sang pagkaon, petrolyo, iban pang basehang kinahanglanon kag pag-amlig medikal, nagapabilin nga sirado nga mga eskwelahan, dislokasyon halin sa kaumhan, pag-istrikto sa mga byahe sa luwas sang pungsod, pabug-at nga mga buhis, wala sang puluy-an kag demolisyon sang mga komunidad sang imol sa syudad.

Ginapadaku sang mga teknokrata sang rehimeng Duterte nga ginhanas sang World Bank nga nag-uswag ang GDP sa una nga mga bulan sang 2021 nga sa matuod pag-umpok lang ini halin sa 9.6% nga pinakamalala sa kasaysayan sang Pilipinas nga pagbagsak sang ekonomya sang 2020 dulot sang malubha nga kapalpakan sa pagsabat sa pandemya nga ginpatingkad sang isa sa pinakamalawig nga lockdown sa kalibutan.

Nagakaulihi sang duha tubtob 11 tuig sa halambalanon sang produksyon ang kadam-an sa mga subsektor sa ekonomya, labi na ang mga hotel kag restoran, transportasyon kag pagbodega, real estate kag iban pang serbisyo. Nagakaulihi man sang apat ka tuig ang pagmanupaktura. Ulihi sang duha tuig ang lebel sang subsektor sang agrikultura, kagulangan kag pangisda. Magabilin ang rehimeng Duterte sang gubyerno nga bangkrap dulot sang nadula nga kita sa mga lockdown kag ginkaltas nga buhis sa daku nga mga korporasyon, sang magasto kag puno sang korapsyon nga programa nga imprastruktura, dalagkuan nga pagbakal sang sobra ka mahal nga bag-o kag upgrade sa kagamitan nga panggera para sa armadong pwersa sini kag mga daku nga korapsyon sa burukrasya kag militar. Nangin dalaganan sini ang mga daku nga pagpangutang nga pagapas-anon sang mga Pilipino sa palaabuton nga mga tuig sa porma sang labing mabug-at nga buhis.

Nangutang ang rehimeng Duterte sang ₱2.75 trilyon sa una nga napulo ka bulan sang 2021, labaw sa gin-utang nga ₱2.74 trilyon sa kabilugan nga 2020, nga nagtaas pakadto sa 63.1% sa tumbasan nga utang-GDP sang pungsod. Magalab-ot sa ₱13.42 trilyon ang pangpubliko nga utang sang Pilipinas sa pagtapos sang 2022, duha ka beses nga mas daku sangsa ₱5.9 trilyong utang sang pungsod sang Hulyo 2016. Kabutigan ang ginasiling sang gubyerno nga nangutang ini sang tuman kadaku agud gastuhan ang pagsabat sa pandemya. Katumbas lang sang halos 13% sang kabilugan nga gin-utang halin 2020 ang pondo nga gintigana partikular sa pagsabat sa Covid-19 (₱608 bilyon sa idalom sang mga layi nga Bayanihan 1 kag 2, kag ₱100 bilyon sa badyet sa 2021).
Sa pihak sang “madasig nga pag-uswag” pagkatapos buksan ang ekonomya umpisa ikatlong kwarto sang tuig, nagapabilin nga ara sa 3.5 milyon ang ginpagamay nga tantya sang “upisyal” nga numero sang disempleyo sang Oktubre 2021, nga mas daku gihapon sang 1.1 milyon kumparar sa numero sang mga wala sang trabaho sang Enero 2020. Ginatantya nga indi magnubo sa 1.4 milyong Pilipino ang nadulaan sang pultaym nga trabaho, lakip ang 621,000 empleyado sa mga pribadong negosyo. Ginasiling sang mga estadistika sang gubyerno nga 1.3 milyong katawo ang nahatagan sang empleyo. Pero kadam-an sa mga ini nalista sa agrikultura (nagdaku bangud sa mga nagabaligya sang tanum pangdekorasyon) kag produktong pakyaw kag reteyl (ginatulod sang baligyaanay online). Ginpahabok ang numero nga ini sang pagtimbuok sang numero sang mga nag-empleyo sa kaugalingon o self-employed (nagtaas sang 758,000), mga empleyado sa mga ulumhan o negosyo sang pamilya (nagtaas sang 354,000) kag wala ginaswelduhan nga mamumugon nga kapamilya (nagtaas sang 541,000). Ang empleyo sa manupaktura, akomodasyon kag serbisyo nga pagkaon, kag transportasyon kag pagbodega nagapabilin nga manubo kumparar sa lebel antes ang pandemya.

Ginapagamay sang reaksyunaryong gubyerno ang datos sa disempleyo paagi sa pagbag-o sa pang-estadistika nga depinisyon kag manipulasyon, sa porma sang wala pag-isip sa indi magnubo sa 3.5 milyong mamumugon halin sa upisyal nga “pwersang pagtrabaho” kag pagbilang nga “may trabaho” nga sa matuod wala. Ang palsipikado nga datos sang disempleyo ginabase sa sala nga basehan nga numero kag pagpadaku sa pulupanahon nga pagbag-o sa numero. Sang Oktubre, may indi magnubo sa 15.2 milyon tubtob 17.7 milyong Pilipino nga wala kag kulang ang trabaho, halin sa 48.5 milyong matuod nga numero sang pwersa sa pagtrabaho.
Bangud sa mga lockdown kag kawad-on sang subsidyo halin sa estado, napilitan nga magsira ang 160,00 gamay tubtob medyum-kadaku nga negosyo. Lapnagon ang pagbaylo-gamit sa dutang pang-agrikultura para sa pagpalapad sang mga plantasyon, kag operasyon sang mga kumpanya sa mina, kag mga proyektong enerhiya, imprastruktura kag turismo. Dulot sini, kakumbinar sang nagataas nga gasto sa produksyon kag manubo nga presyo sang mga produktong pang-agrikultura, nabangkrap kag nadulaan sang pangabuhian ang ginatos ka libo nga mangunguma.

Padayon nga ginakalkal ang lapnagon nga korapsyon nga imbolbado ang higante nga pangpublikong pondo. Sa kasagsagan sang pandemya, gingamit ni Duterte ang pang-emerhensya nga gahum para lisuon ang binilyon nga pisong pondo sang banwa pakadto sa mga bulsa sang iya mga daku nga burukrata kapitalistang upisyal kag ginpaboran nga korporasyon. Wala sang pangpubliko nga pagpanayasat sa pagbakal sang gubyerno sang mga bakuna sa kantidad nga masobra ₱82.5 bilyon (nga daku nga bahin ginbakal sa China). Nabuyagyag nga imbolbado sa pinakadaku nga kaso ang pinakasuod nga upisyal sang burukrasya kag militar ni Duterte. Mismo si Duterte kag iya mga suod nga upisyal imbolbado sa pinakamalaut nga kaso sang pagdispalko sa binilyong piso sang pandemya nga kwarta sang banwa nga ginpangbakal sa tuman kamahal nga face mask, face shield kag iban pang kasangkapan sa prente nga korporasyon ni Duterte nga Pharmally. Binilyon nga piso man ang ginakurakot sang pinakamataas nga mga upisyal pangseguridad ni Duterte sa National Task Force (NTF)-Elcac kon sa diin ginabuhos ang pondo sa maanomalya nga mga proyekto pang-imprastruktura sa tabon nga kontra-insurhensya. Makita sa report sang pangpubliko nga mga taga-awdit nga napun-an sang anomalya kag kaso sang korapsyon ang halos tanan nga ahensya sang gubyerno.

Nagapataas ang tantos sang implasyon halin sang nagligad nga tuig kag pinakamataas subong sa sulod sang tatlo ka tuig. Sige-sige nga nagataas ang presyo sang pagkaon kag iban pang basehan nga kinahanglanon bangud sa manipulasyon sa presyo sang mga daku nga burgesya-kumprador, mga buhis kag wala-untat nga pagtaas sang presyo sang petrolyo halin Enero. Masobra na 20% nga mas mataas ang presyo sang mga balaklon subong sangsa sadtong pag-umpisa sang rehimeng Duterte, nga nagabutong sa balor sang piso. Bangud wala pa sang 10% ang gintaas sang inadlawn nga minimum nga sweldo, 10% mas mabudlay bangud sa implasyon ang mga nagasweldo sini.

Nagadaku ang lang-at sa tunga sang nagaharing mga sahi kag sang malapad nga masa. Ang 40% kabilugan nga manggad sang pungsod ginapanag-iyahan sang wala pa sa 1% sang populasyon. Ang gintingub nga manggad sang 2,919 bilyunaryo (sa piso) ₱8 trilyon, kon sa diin 27.5% (₱2.2 trilyon) ara sa kamot sang 17 pinakadaku. Ang pinakamanggaranon sa ila amo ang mga daku nga burgesya- kumprador sa mga bangko, negosyo nga eksport-import, mina, mga plantasyon, real estate, mga yutiliti (kuryente, tubig kag telekomunikasyon), kag pribado kag pangpubliko nga konstruksyon, nga padayon nga nagasuporta kag nagabenepisyo sa tiraniko nga pagginahum ni Duterte. Nagakuripon sila sang manggad gamit ang kuneksyon sa pulitika nga naghatag sa ila sang paborable nga kontrata sa gubyerno kahimbon ang mga burukrata kapitalista. Ginausikan nila ang ila kwarta sa mga mansyon, malahalon nga salakyan, mga pribadong eroplano, pagbyahe agud magpamasyar, mga punsyon, droga, alahas, may marka nga beste kag bag kag mga gadget. Tuman nga nangil-ad ang malapad nga masa sang pumuluyo sa pagpatuyang sang kwarta sang mga tawo nga wala halos nagatrabaho samtang mayorya sang pumuluyo nga adlaw-adlaw nagatrabaho wala sang mabutang nga pagkaon sa lamesa.

Bangud sa grabe nga krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal, nangin imposible para sa reaksyunaryong nagaharing mga sahi nga maggahum sa daan nga paagi sang bayluhanay sang gahum kag pagpangibabaw sang sibilyan sa militar. Sa isa ka bahin, mas mabudlay ang partihan sa poder kag pribilehiyo sang nagkalainlain nga hubon sang reaksyunaryo bangud naubos na ang mga resorsa sang ekonomya kag sang estado kag labi nga mangin dalok ang mga burukrata kapitalista. Sa pihak nga bahin, naglab-ot ang nagahari nga estado sa pagpabaskog pa sang militar kag pulis sa wala pulos nga tuyo nga tapnaon ang nagadaku nga pagbato sang masa kag para tapuson ang nagapursiger sang armado nga rebolusyonaryong pagbato paagi sa superyoridad sa armas.

Sa idalom sang rehimeng Duterte, nagaliso sang madasig ang reaksyunaryo nga pangpulitikang sistema padulong sa hayagan nga paggahum tiraniko, militarisasyon sang mga ahensyang sibilyan, kag hayagan nga terorismo sang estado. Sa idalom sang tiraniya ni Duterte, pagsulundan na nga lapakan ang dekorasyon sang “check and balance” (o pagbalanse sa mga sanga sang gubyerno) kag mga prosesong parlamentaryo. Wala sang salabton nga ginalapas sang armadong pwersa sang estado kag sang pulis ang tawhanong kinamatarung. Nagalapad ang papel sang mga aktibo kag retiradong mga heneral sang militar sa pulitika sa pagtumod sang mga polisiya kag programa sang estado, pagpadalagan sa burukrasya kag pagkontrol sa mga resorsa kag programa sang mga ahensya sang estado. Ang padihut nga liwat ibalik ang mga Marcos, nga nagabwelo subong, patimaan sang labing pagkagaruk sang nagahari nga pangpulitikang sistema, kag magahawan sang dalan sa wala-pugong nga pag-abuso sa gahum.

Lubos nga ginakangil-aran sang pumuluyong Pilipino ang tiranikong rehimeng Duterte bangud sa pasismo kag terorismo sang estado sini, burukrata-kapitalismo, pagtraidor sa pungsod, kag pagpiang sa ekonomya nga atrasado kag agraryo nga nagresulta sa labi nga pagsadsad sang sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang masang anakbalhas.

Sa idalom sang rehimeng Duterte, ginapatuman sang armadong mga pwersa sang estado ang sustenido nga kampanya sang mapintas nga pag-atake sa pumuluyong Pilipino sa porma sang peke nga “gera sa droga,” gera kontra sa pumuluyong Moro kag kontra-rebolusyonaryo nga gera batuk sa mga pwersang demokratiko, progresibo, patriyotiko kag rebolusyonaryo. Ginratsada ni Duterte kag sang iya mga alagad sa Kongreso ang mapintas nga Anti-Terrorism Law (ATL) nga hayagan nga nagalapas sa basehang mga kinamatarung demokratiko sa tabon sang “pagbato sa terorismo.” Sa sulsol ni Duterte, brutal nga ginaatake sang reaksyunaryo nga armadong pwersa, pulis kag mga armadong ahente ang mga pwersa pungsodnon-demokratiko. Wala-tuo ang malubha nga mga paglapas sa tawhanong kinamatarung. Nangin notoryus si Duterte sa bilog nga kalibutan bilang pasistang tirano nga uhaw sa dugo. Ginaimbestiga subong sa International Criminal Court (ICC) ang iya nga mga krimen batuk sa katawhan angut sa iya paltik nga gera sa droga.

Kabaylo sang mga pangako nga pautang para gastuhan ang mga proyekto pang-imprastruktura nga kaangut sa maanomalya nga mga kontrata sa gubyerno, wala-huya nga ginsurender sang rehimeng Duterte ang soberanya sang pungsod sa China sa pagpahanugot sini nga magreklamasyon, magtukod sang mga pasilidad militar kag magdeploy sang mga pwersang nabal kag pangkahanginan sa sulod sang teritoryo pangdagat kag eksklusibong sona pang-ekonomya sang Pilipinas. Nagbalibad ini nga iduso kag pangapinan ang mga kinamatarung sang pungsod sa idalom sang United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS) kag sa idalom sang desisyon sang International Arbitral Tribunal sang 2016 nga pabor sa Pilipinas kontra sa China. Traidor si Duterte sa pakighimbon sa China sa pagpasilabot-militar kag pagtabog sini sa mga Pilipino sa kaugalingon nila nga pangisdaan nga nagresulta sa pagbuhin sang ila nga nasikop.

Samtang nagaluhod-luhod sa China, nagapabilin nga nagapamuno si Duterte sa neokolonyal nga estado nga nakapaidalom sa tanan nga bahin nga paghari sang US sa pulitika, ekonomya, kultura kag militar. Ginapabilin sang imperyalistang US ang gahum sini pangunahon sa pagkontrol, padayon nga indoktrinasyon, paghanas, pagpondo kag pag-armas sa reaksyunaryo nga armadong pwersa. Samtang nagapabilin ang Pilipinas sa idalom sang imperyalismong US, ang dominante nga imperyalistang gahum sa pungsod, hugot nga nagapakig-angut ang China sa pila ka bahin sang mga nagaharing sahi gamit ang pagpanuhol, sosyohan, kag pagbuhos sang daku nga pondo sa tuyo pahinaon ang dominante nga impluwensya sang US.

Ginpalubha ni Duterte ang krisis pang-ekonomya sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ginbangkap ang gubyerno paagi sa pagpatuman sang mga dikta sang IMF nga polisiyang neoliberal. Labi pa niya nga ginbukas ang baligyaanay kag pamuhunan sa kahalitan sang lokal nga mga negosyo, mga mamumugon kag prodyuser sa agrikultura. Ginmando niya ang liberalisasyon sang pag-import sang bugas kag karneng baboy, ginbuhinan ang buhis sang daku nga mga korporasyon, ginlubong ang pungsod sa malabukid nga utang, nagsulod sa pabug-at kag maanomalya nga mga kontrata sa imprastruktura, nagpapanaog sa pumuluyo sang dugang nga mga buhis, wala ginpasakaan ang sweldo kag ginhatagan-dalan ang lapnagon nga pagbaylo-gamit sa duta.

Nagapadayon ang kapalpakan sang rehimeng Duterte sa pagsabat sang pungsod sa pandemya nga Covid-19. Gintalana niya ang mga heneral sa baylo sang mga eksperto pangmedikal para pamunuan ang pagsabat sang gubyerno sa emerhensya sa pangpubliko nga ikaayong lawas. Masobra isa kag tunga ka tuig nga ginpaidalom sa mapiguson nga lockdown ang pungsod, nga nagpasira sa produksyon, mga negosyo, eskwelahan kag mga pangkultura nga aktibidad. Sa tunga sang pandemya, tuman kakulang ang mga tikang nga pabaskugon ang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas. Tubtob subong, wala sang libre kag madamuan nga testing, kag wala sang masaligan nga sistema sang contact tracing nga kabangdanan ngaa masobra isa ka tuig nga madasig nga nagalapta ang sakit. Pila ka bulan nga naatrasar ang paghatag sang mga benepisyo kag pondo pang-emerhensya para sa mga nars kag mamumugon medikal, nga nagresulta sa grabe nga kabudlayan sa medikal nga mga frontliner. Sa dalagan sang bilog nga tuig nga lockdown, wala pa sa katumbas sang bulanan nga sweldo ang subsidyo nga ginpanghatag sang rehimen, nga nagresulta sa kaimulon kag gutom sang minilyon nga pamilya.

Kulang ang suplay sang bakuna sa pungsod. Masobra 40% pa lang (ukon 46.95 milyon sang ulihi nga semana sang Disyembre) sang mga Pilipino ang nabakunahan, samtang napabayaan ang pumuluyo sa kaumhan. Nagalab-ot pa lang sa 1.34 milyon ang nainiksyunan sang “booster,” gani mangin problema ang pagkadula sang epekto sang bakuna sa palaabuton nga mga bulan labi na sa atubang sang nagatuhaw nga mga bag-o nga mas makalalaton nga bayrant. Wala pa gihapon sang signipikante nga tikang para pauswagon ang imprastruktura sang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas, ginbuhinan pa ang badyet sang pila ka pasilidad medikal nga ara sa frontline nga katungdanan sa pagsabat sa pandemya. Ginpakita sang mga report sang gubyerno ang esensyal nga paggamay sa numero sang kada adlaw nga kaso sang Covid-19 halin Nobyembre nga maangut sa mga pagpabakuna kag iban pang paktor. Sa pagtuhaw sang bag-ong mga baryant sang Covid-19, ara ang kabalaka nga may ara liwat sang indi-makontrol nga bugso sang bag-o nga impeksyon sa Pilipinas bangud sa kakulangan sang mga tikang sang gubyerno nga pabaskugon ang sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas. Wala sang mga tikang para iduso ang lokal nga produksyon sang bakuna o suportahan ang mga syentista nga Pilipino nga magpauswag sang mga bakuna batuk sa Covid-19, nga amo ang rason para maglaum ang pungsod sa imported nga mga bakuna. Liw-as sa basehan nga mga kinamatarung demokratiko, ginhimo sang mga upisyal ni Duterte kag sang daku nga mga negosyo nga pilit ang pagpabakuna nga sa matuod tuman kakulang ang suplay. Ginasikreto sang daku nga mga kumpanya sang parmasyutika ang pormula kag teknolohiya sa produksyon sang ginaeksperimento nga mga bakuna. Wala ini makabulig sa mga tikang nga kumbinsihon ang pumuluyo sa kaluwasan kag epekto sang mga bakuna kag ang pagmandato sini amo ang tikang nga diktador. Ginatago man sini ang kamatuoran nga wala sang nagakaigo nga bakuna, kag kabos ang tikang nga kumbinsihon kag pamuklaton ang pumuluyo bahin sa mga bakuna.

Ginahayag sang eleksyong 2022 ang pinakamalain nga aspeto sang nagaharing sistema pangpulitika nga ginapatingkad sang sistemang padrino, pulitika sang may kwarta, pagpangdaya kag pagpaniplang. Indi magnubo sa pito ka mayor nga partido pangpulitika ang nagapadalagan para sa mga yabi nga pwesto nga pamatuod sang madalom nga pagkapihak-pihak sang nagaharing mga sahi. Wala bisan isa sa mga partido nga ini ang nagmadinalag-on nga makatukod sang kumpletong linya para sa Senado.

Tuyo ni Duterte nga ipabilin sa pwesto ang kaugalingon kag ang ila dinastiya pangpulitika para padayon nga maghugakom sang manggad paagi sa korapsyon kag para maglikaw sa imbestigasyon kag pagbista sang ICC. Kabahin sang iya padihot ang dayaon ang eleksyong 2022 para siguruhon nga pabor ang resulta sini sa iya ginbasbasan nga mga kandidato, pareho sang pagpangdaya sa eleksyon sang 2019 para ipwesto ang iya nga mga alagad sa Senado kag sa Manubo nga Panalgan sang Kongreso. Nakapwesto na ang makinarya sang pangdaya ni Duterte sa pagtalana sa mayorya sang mga upisyal sang Commission on Elections kag sa “dekompyuter nga sistema sang pag-isip.” Mahimo gihapon niya nga pilion nga ipapanaog ang pasistang diktadurya kon indi niya makuha ang mga pabor sa iya nga pangpulitika nga alyansa o kon indi niya mapunggan ang nagaigting nga mga protesta sa palaabuton nga mga bulan antes ang eleksyon.

Nakonsolida sang nagaharing hubon Duterte ang alyansa sini sa mga Arroyo, Marcos kag Estrada, kilala nga mga tirano sang reaksyunaryong sistema sa Pilipinas, nga nagatiglawas sa pinakabrutal kag pinakakorap nga mga hubon sang mga nagaharing sahi. Sa subong naplantsa nila ang ila mga banggianay sa tungaay sa gahum kag partihanay sang mga kontrata sang gubyerno, bisan pa hayagan nga ginpabutyag ni Duterte ang iya pagkadisgusto nga wala napili nga kandidato bilang presidente ang iya nga anak nga babae. Ang pinakakwartahan sa mga hubon nga ini, ang mga Marcos, amo subong ang dominante sa porma sang magpartner nga presidente kag bise-presidente nanday Ferdinand Marcos Jr. kag Sara Duterte-Carpio. Ginabuhos sa ila nga kampanya pang-eleksyon ang higante nga balor sang resorsa nga gindambong sa gintingub nga 20 tuig sang tiranikong paghari sang ila mga amay. Pagdampig sa pinakabrutal kag korap nga reaksyunaryong hubon ang ginpakita sang pila ka oligarko, lakip ang pila ka kroni sadtong layi militar, sa pagsuporta nila kay Marcos. Ang iban nga daku nga burgesya-kumprador, sa kahadlok nga balikan sila engkaso nga magluntad ang ikaduha nga diktadurya sang Marcos, amo nga nagbuhos man sang suporta sa kampanya ni Marcos Jr.

Ang pinakadaku nga oposisyon nga kakontra sang magpartner Marcos-Duterte amo si Bise Presidente Leni Robredo, kandidato sang Liberal Party sa pagkapangulo. Pero, ginpili niya nga magdistansya sa pungsodnon-demokratikong mga pwersa nga napamatud-an nga may base sa eleksyon nga indi magnubo sa pila ka milyong boto. Labi pa siya nga nagtuga sang disgusto sa patriyotiko kag demokratikong mga pwersa sang gin-endorso niya ang NTF-Elcac ni Duterte sa tuyo nga siguruhon ang suporta sang militar. Makuha gihapon niya ang suporta sang patriyotiko kag demokratikong mga pwersa paagi sa labing pagpabaskog sang iya oposisyon sa rehimeng Duterte kag sa pagbato sa pagbalik sang mga Marcos, kag paghimo sang maathag nga tindog para sa libre nga pagpanagtag sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, paghilway sa tanan nga bilanggong pulitikal, pagtapos sa mga brutal nga taktika sang AFP, dugang nga sweldo kag pagtapos sa kontraktwalisasyon kag seryoso nga pakigsugilanon pangkalinungan sa NDFP.

Dapat tinguhaon sang pangpulitika nga oposisyon nga tugahon ang milyong kusog nga kahublagang masa batuk sa magpartner Marcos-Duterte agud punggan ang plano sang nagaharing hubon nga dayaon ang eleksyong 2022. Sa sini, maathag nila nga mahayag ang manipulasyon sang mga resulta kon gindaya ini pabor sa mga Marcos kag Duterte. Dapat lubos nga nakahanda ang kahublagang masa sang patriyotiko kag demokratikong pwersa nga maglunsar sang mga aksyong protestang masa agud paslawon kag lutuson ang padihut sang mga Duterte nga dayaon ang eleksyon, kag pananglitan nga kawaton ini nanday Marcos-Duterte, punggan sila nga makakonsolida sang gahum, kag hangkaton ang ila pagginahum halin sa una nga adlaw tubtob sila mapatalsik.
Ginapatuman sang rehimeng Duterte ang patarasak nga kontra-rebolusyonaryong gera batuk sa patriyotiko, progresibo kag rebolusyonaryong mga pwersa sa desperasyon nga ipreserba ang garuk nga nagaharing sistema kag ipabilin ang kaugalingon sa gahum. Sa idalom sang doktrina nga kontra-insurhensya kag “anti-terorismo,” ginapatuman sang mga pasista ang lapnagon nga pagpamigos nga nagabira sa tanan nga direksyon kag nagatarget sa malapad nga bahin sang katilingban. Nagasingki ang mga atake nga ini halin sang pandemya nga Covid-19 sang ginpaidalom ang bilog nga pungsod sa kontrol sang pulis kag militar sa tabon nga pag-asikaso sa pangpubliko nga ikaayong lawas.

Ang National Task Force (NTF)-Elcac, ang hunta nga sibilyan-militar ni Duterte, ang nagaserbi subong nga utok sang rehimen sa kampanya sang terorismo sang estado. Lapas sa prinsipyo sang pagtuhay sa idalom sang internasyunal nga makatawo nga layi, malisyoso sini nga ginabansagan nga “komunista” (red-tag) ang bilog nga mga komunidad, ligal nga mga organisasyon, mga progresibo, grupong sibiko, mamahayag, myembro sang akademya, mga pulitiko, tawong simbahan, amo man ang internasyunal nga mga organisasyon.

Gamit ang ATL, ginapaburon sang NTF-Elcac ang pagkatuhay sang mga armadong kombatant sa mga sibilyan. Ginabiktima sini ang mga lider kag aktibista sang mga organisasyong masa kag mga komunidad sa mga masaker kag ekstrahudisyal nga pagpatay, pagpaniktik, pagdukot, tortyur, iligal nga pag-aresto kag detensyon, pagpaandam kag intimidasyon kag iban pa nga malubha nga paglapas sa tawhanong kinamatarung. Ginapwersa sini ang mga mamumugon nga maghalin sa ila mga unyon sa mga pungsodnon-demokratikong sentro sang militanteng unyonismo. Ginapwersa sini ang mga organisasyong sang mangunguma nga magbungkag kag magtukod sang pasista nga mga organisasyon sa pagpanguna sang AFP nga magsanto sa mga interes sang mga kumpanya sa mina kag mga daku nga plantasyon.

Sa kaumhan, mga sibilyan ang ginatarget sang ginalunsar nga gera sang AFP sa tabon sang “community support program” o “barangay development program” kon sa diin ginapaidalom ang mga residente sa pinakamalala nga porma sang pagpamigos. Sa sugyot sang NTF-Elcac kag promisa nga ₱20 milyon kada “nalimpyo” nga barangay, nagahuramentado ang mga yunit pangkombat sang AFP sa mga “kampanya nga pagpasurender” sini sa mga baryo sa kaumhan. Nagapapanaog ang AFP sang layi militar sa mga komunidad kag nagagamit sang mga taktika nga pangkugmat nga nagasabwag sang kahadlok sa mga sibilyan. Sige-sige nga ginalapas ang basehang mga kinamatarung sibil kag pangpulitika sang pumuluyo. Ginapaidalom sila sa wala-untat nga intimidasyon. Ginasulod sang mga suldado ang mga balay nga wala sang mandamyento.

Paliwat-liwat nga ginapatawag sa mga kampo militar ang mga residente agud “limpyuhon” ang ila mga ngalan kag ipaidalom sa mga interogasyon nga nagalawig sang pila ka oras. Ginadabukan ang pumuluyo nga “tumuron” ang ila mga kaingod-balay bilang “tagasuporta sang NPA.” Nagpapanaog sang blokeyo sa pagkaon kag pangabuhian ang nagaoperasyon nga mga yunit sang AFP. Ginapunggan ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma nga magtalauma sa ila mga duta.

Nagasunson ang paggamit sang AFP sa pagpamomba halin sa ere agud kugmaton ang mga sibilyan, kag paluhuron ang pumuluyo sa ila pangmilitar nga superyoridad, nga hayagan nga lapas sa internasyunal nga makatawong layi. Ang mga mabukid nga lugar, ulumhan kag erya nga malapit sa mga komunidad ginatarget sang 500-libras nga mga bomba nga ginahulog sang mga eroplano panggera, mga rocket halin sa mga pang-atake nga helikopter, kag pagpanganyon. Duna nga wala sang pili ang pagpamomba halin sa ere kag pagpanganyon, kag ginabutang sa peligro ang kabuhi sang mga sibilyan kag nagasamad sa ila mga propyedad. Linibo nga pumuluyo ang napwersa nga magbakwit halin sa ila mga komunidad bangud sa kahadlok sang kampanyang pagpamomba sang AFP. Labaw nga na-troma ang pumuluyo, labi na ang mga bata kag mga tigulang, bangud sa kampanyang pagpamomba sang AFP. Pila ka sibilyan na ang napatay bangud sa pagkataranta kag kahadlok. Ginwasak sang mga bomba nga ginahulog sang AFP ang mga ulumhan kag ginasunog ang mga kagulangan nga amo man ang ginakuhaan sang pagkaon, tubig, bulong kag pangabuhian sang mga mangunguma kag minoryang pumuluyo.

Ginapakita sang ginpasingki nga pangpulitika kag pangmilitar nga pagpamigos ang nagadaku nga desperasyon sang nagahari nga reaksyunaryong rehimen nga punggan ang pagbaskog sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Binilyong piso nga kwarta sang banwa ang ginausikan sa pagbakal sang mga jet fighter, mga pang-atake nga helikopter, drone, bomba, rocket, kanyon, arteleri, riple kag bala, amo man sang mga GPS tracker, kamera nga paniktik kag iban pang kagamitan. Nangako ang AFP nga paigtingon ang opensiba militar sini sa palaabuton nga mga bulan bangud sa paliwat-liwat sini nga deklarasyon nga “dugmukon” ang BHB antes matapos ang termino ni Duterte.

Lunsay nga wala-pulos ang mga deklarasyon nga ini. Sa pihak sang naagum nga kahalitan sang pila ka yunit sang BHB, ang mas madamo nga mga yunit gerilya sang BHB nakatigayon nga likawan ang superyoridad sang kaaway kag madinalag-on nga nakapabaskog kag nakapalapad sang ila nga suporta nga base.
Bangud sa ginaantus nila nga sobra nga nagalala nga kahimtangan pangkatilingban, nagakapukaw ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino nga magbato sa tanan nga pamaagi. Sa paglab-ot sa hayagan nga teroristang mga atake sang estado, nagadamo nga nagadamo ang ginatulod sang tiranikong rehimeng Duterte nga mag-entra sa BHB, maglunsar sang armadong paghimakas kag mag-amot sa pag-abante sang inaway banwa.

Pursigido nga pagbato sa atubang sang ginpasingki nga pagpamigos

Nagabun-ag ang krisis sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal sang labing indi mabatas nga mga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos kag labi nga nagatulod sa pumuluyong Pilipino sa dalan sang rebolusyonaryong pagbato. Sa atubang sang nagalubha nga terorismo sang estado, korapsyon kag pungsodnon pagtraidor sa idalom sang tiraniya ni Duterte, labing determinado ang malapad nga masa nga pangapinan ang ila pungsodnon kag demokratikong mga kinamatarung kag interes kag isulong ang pungsodnon nga demokrasya.

Sa pihak sang brutal nga mga taktika sang kontra-rebolusyon, padayon nga nagasulong kag nagatipon sang kusog ang inaway banwa. Kadungan sini, sustenido ang mga protestang masa sa atubang sang palpak nga sabat sa pandemya, kakulangan sang ayuda pang-ekonomya, daku nga kaso sang korapsyon, dalagkuan nga pagpangutang, nagatimbuok nga presyo sang pagkaon kag langis, liberalisasyon sa importasyon sang bugas kag karne, pagkaltas sang buhis sang daku nga mga korporasyon, pabug-at nga buhis sa pumuluyo, pagsumpit sang gastos sa militar, nagadaku nga numero sang paglapas sa tawhanong kinamatarung, nagadamo nga kaso sang pagpamomba halin sa ere, kag iban pa.

Ang mga kadre kag aktibista sang Partido Komunista ng Pilipinas ara sa ubod sang nagapabaskog nga pagbato sang masa sa tiraniya ni Duterte kag sang nagasulong nga demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang mga tago nga sanga kag komite sang Partido padayon nga ginatukod kag ginapabaskog lunsay sa kasyudaran kag kaumhan. Ara sa unahan sang mga demokratiko nga pangmasang paghimakas kag armadong paghimakas ang mga kadre sang Partido. Upod ang mga Pulang hangaway sang BHB kag mga rebolusyonaryong pwersa nga alyado sa National Democratic Front of the Philippines, padayon nga maisog kag mapangahas nga ginapas-an sang mga kadre sang Partido ang mabudlay nga tulungdan para isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa, bisan sa atubang sang pasistang pagpaantus kag brutalidad.

Sa kaumhan, padayon nga nagasulong ang Bagong Hukbong Bayan sang inaway banwa sa bilog nga pungsod. Nagahatag sang estratehiko nga pagpamuno ang Komite Sentral sang Partido, paagi sa Komiteng Tagapatuman kag Komisyong Militar, katuwang ang mga upisyal sang Nasyunal nga Kumand Pang-operasyon sang BHB. Nagahatag man sang taktikal nga pagpamuno ang mga pangrehiyon nga komite sang Partido kag mga pangrehiyon nga kumand pang-operasyon sang BHB sa 14 rehiyon kag ang ila mga kumand sa subrehiyon kag mga prente.

Ang nasyunal kag pangrehiyon nga kumand pang-operasyon sang BHB nagapabilin nga bilog sa pihak sang wala-untat nga mga dibisyon kag batalyon-kadaku nga mga operasyon sang AFP. Sa Mindanao, kon sa diin ginalunsar sang AFP ang pinakabrutal nga mga porma sang pagpamigos umpisa 2017, madasig nga nakaadyas ang mga yunit sang BHB sa mga daku nga estratehikong opensiba sang AFP, kag subong ginapaigting ang hilikuton masa kag hilikuton militar. Padayon nila nga ginaangkon ang madalom nga suporta sang masang mangunguma kag minoryang Lumad, labi na nga tuman na nga nahayag ang kabutigan, korapsyon kag pakighimbunay sang AFP sa mga kumpanya sa pagmina kag plantasyon. Sa nagligad nga tuig, napaslaw man sang BHB ang mayor nga mga estratehikong opensiba sang kaaway sa mga prubinsya sang Cagayan, Ilocos Sur, Quezon, Camarines Norte, Masbate kag iban pang prubinsya sang Bicol, subong man sa mga isla sang Mindoro, Palawan, Samar kag Negros.

Sa bilog nga pungsod, ginapakita sang BHB ang pagkasampaton sini sa paggamit sang mga taktikang gerilya sang paglapta, pagsaylu-saylo kag konsentrasyon para likawan ang pagsalakay sang kaaway kag pagbira sa kaaway halin sa likod o mga kilid. Padayon sila nga nagapalig-on, nagarekrut kag nagahanas sang mga bag-o nga Pulang hangaway, nagapalapad sang teritoryo kag nagapabaskog ang Bagong Hukbong Bayan. Sandig sa gintalana nga direksyon sang Partido, ginapabaskog sang mga yunit sang BHB ang pagpadalom kag pagpalapad sang hilikuton masa agud palaparon ang mga erya sang operasyon sini kag paslawon ang mga estratehikong opensiba sang kaaway.

Sa nagligad nga tuig, madinalag-on nga nahimo sang mga yunit sa hilikuton masa sang BHB ang mga kampanya agud haw-ason ang masa halin sa sobra nga pag-antus, labi na sa mga lugar nga naigo sang peste, mga mabaskog nga pag-ulan, bagyo kag grabeng pagbaha. Ginpahulag ang mga Pulang hangaway bilang mga hubon pangproduksyon para sa pagkumpunir sang mga talamnan, pagtanom kag pag-ani. Ginatigayon ang mga kampanya sang pagtanum sang utanon kag kamote para siguruhon ang suplay sang pagkaon kag pamag-anon ang epekto sang lockdown sa mga komunidad. Ginabuligan sang mga komite sang Partido kag yunit sang BHB ang masang mangunguma nga mag-organisa kag pataason ang kapasidad sa ululupod nga produksyon paagi sa pagtipon sang ila resorsa kag kusog sa pagtrabaho.

Sa atubang sang katalagman nga malatnan sang Covid-19, nagahimo ang mga yunit sang BHB, katuwang ang lokal nga mga organisasyong masa kag mamumugon medikal, sang kampanya pang-edukasyon sa mga baryo agud pataason ang kinaalam kag paghangup sang punuluyo sa kinaiya sang pandemya, sa mga tikang sa ikaayong lawas pangpubliko para punggan ini nga maglapta, kag sa mga bulong herbal para batuan ang mga sintomas, kag buyukon ang pagpabakuna kon may ara sini. Kadungan sini, nagalunsar sang mga klinikang bayan ang mga medik sang BHB agud maghimo sang mga pagtsek-ap para hibal-on ang balatian, pagtatap kag pagbulong sa mga ordinaryong balatian kag maghatag sang serbisyong dental, simple nga mga pag-opera kag iban pang serbisyo medikal.

Madamo nga imol nga mga estudyante sa kasyudaran kag kaumhan ang nabayaan halin nga ginsira ang mga eskwelahan sang nagligad nga tuig kag ginpatuman ang “distance learning system” bangud wala sila sang pondo o akses sa mga serbisyo pang-internet. Agud lubaron ang kinahanglanon sang mga bata, madamo nga mga Pulang hangaway ang nagserbi nga titser sa komunidad para magtudlo sang mga leksyon sa mga bata agud mapadayon nila ang pagtuon kag buligan sila sa ila mga asaynment.

Sa daan kag bag-o nga mga erya, nagatukod ang mga yunit sang BHB sang mga basehan nga organisasyong masa sang mga mamumugon, mangunguma, kababainhan, pamatan-on kag mga bata. Ginatukod sang mga ini ang mga komite para tigayunon ang pungsodnon-demokratikong edukasyon, pagpangrekrut, pagpatuhaw sang mga pondo kag iban pang tulungdan. Nagarekrut kag nagahanas sang mga Pulang hangaway para sa mga yunit sini sang milisyang bayan. Ginatukod sang mga organisasyong masa ang ila mga kwerpo sa pagpangapin-sa-kaugalingon para ipabilin ang katawhayan sa mga komunidad kag makigbuligay sa mga milisya.

Ginalunsar ang mga kampanyang masa nga nagapahulag kag pangunahon nagasalig sa imol nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma para sa pagpanubo sang arkila sa duta, pagdula sa usura, pagpataas sa suhol, pagpanubo sa presyo sang abono kag iban pang kagamitan pang-agrikultura, matarung nga presyo sa baligyaanay sang mga produkto kag iban pang repormang agraryo nga nagabug-os sang minimum nga programa sa reporma sa duta. Sa mga lugar nga nagakaigo ang kusog sang BHB kag mga lokal nga organisasyon sang Partido, ginapatuman ang maksimum nga programa sang pagpanagtag sang duta.

Ginatukod ang mga organo sang gahum pangpulitika sa ginapatawag nga pagtipon sang mga asembliya sa baryo o sang mga representante sang mga lokal nga organisasyong masa para pilion o italana ang mga upisyal sang mga rebolusyonaryong komite sa baryo, kag tukuron ang mga komite sa depensa, hustisya, edukasyon, ikaayong lawas, kultura kag iban pa. Ginatukod ang mga organisasyon pangkultura para pasanyugon ang kultura nga patriyotiko, syentipiko kag makamasa kag pataason ang militansya kag determinasyon sang banwa nga magbato.

Pabalud-balod nga nagapalapad kag nagapabaskog ang BHB paagi sa husto nga balanse sang pagpalapad kag konsolidasyon. Ang mga pangprente nga yunit sang BHB nagamentenar sang kumpanya nga istruktura sang pwersa para mahimo sini nga magdeploy sang mga platun panghilikuton masa sa erya sang operasyon sini kag maglunsar sang taktikal nga mga opensiba batuk sa mahina kag nahamulag nga yunit sang kaaway.

Samtang nagapalapad sang erya sang operasyon ang BHB, nagapabilin ang hugot sini nga angut sa masa sa mga konsolidadong erya, labi na ang mga nagaagi sang masingki nga operasyon sang militar sang kaaway. Hugot ang koordinasyon kag pagbulig sang BHB sa masa sa ila pagbato sa mga tikang nga pagpamigos sang kaaway. Nagalunsar ang mga yunit sang BHB sang napanahon nga taktikal nga mga opensiba agud silutan ang pinakabrutal nga mga yunit sang kaaway agud idiskaril ang operasyon kag palayason ang mga ini.

Maisog nga ginabatuan sang rebolusyonaryong masa ang armado nga pagpamigos sang kaaway. Napukaw sila sa pagbato bangud sa pasistang mga pang-abuso kag pagtublag sa kalinungan. Aktibo kag matinugahon nila nga ginabatuan ang presensya sang kaaway sa ila mga komunidad paagi sa atubangay kag indi atubangay nga protesta. Padayon nila nga ginapabaskog ang ila mga organisasyon kag nagapulong kag nagatuon nga indi makita sang pagpaniktik sang kaaway. Padayon sila nga nakaangut kag nakipagbuligay sa mga lokal nga yunit sang BHB. Nagahatag sila sa BHB sang napanahon nga impormasyon bahin sa aktibidad kag hulag sang kaaway. Sa pila ka komunidad, nagapakunokuno sila nga mga “nagsurender” para mangin kumpyansado ang kaaway. Nagapakunokuno sila mga “impormer” pero sa kamatuoran katuwang nila ang BHB. Ginainto lamang sang kaaway ang ila mga kaugalingon sa pagsiling nga nagadagsa ang masa nga “nagasurender” sa ila.

Sa atubang sang ginpaigting nga paggamit sang kaaway sang mga drone kag elektronikong pagpaniktik, ang mga yunit sang BHB ginamanduan nga magpakasampaton sa gerilya nga mga maniobra kag pamaagi sang pagtrabaho. Madalom ang paghangup sang mga Pulang hangaway sa prinsipyo nga “pumuluyo, indi mga bagay, ang makahulusga” nga ginsaysay ni Tagapangulong Mao. Ara man sa kaaway ang daku nga bentaha sa armas kag kusog palupok, pyerdi naman sila sa superyoridad sa pulitika sang BHB. Angkon ang madalom nga suporta sang masa, napabilin sang mga yunit sang BHB nga bungol kag bulag ang kaaway sa hulag kag mga operasyon sini. Angkon ang pagkasampaton sa lokal nga tereyn kag mataas nga lebel sang disiplina agud mapabilin nga indi makita o natultulan sa pamaagi nga elektroniko, sa kadam-an nahimo sang BHB nga dulaan-epekto ang mga drone kag kagamitan sa pagpaniktik sang kaaway.

Madinalag-on ang mas madamo nga yunit sang BHB nga maglikaw sa ginabansagan nga nakapokus nga operasyong militar o mga opensiba sang kaaway kag napaslaw ang tuyo sang kaaway nga himuon ang desaysibo nga mga inaway. Nagkuha ang Partido kag BHB sang importante nga papel sa taktikal nga mga kapaslawan sang pila ka yunit gerilya, lakip yadtong dulot sang pagpamomba sang kaaway, nga nagresulta sa pagkamartir sang pila ka Pulang hangaway.

Padayon nga ginakuha sang BHB ang inisyatiba sa paglunsar sang taktikal nga mga opensiba sa nagkalainlain nga parte sang pungsod, ginatarget labi na ang yunit sang AFP nga may mga malala nga paglapas sa tawhanong kinamatarung kag kaso sang terorismo. Upod ang mga mangunguma kag masang minorya, padayon man nga nagaserbi ang BHB nga mga tagapangapin sang kapalibutan, batuk sa mga kumpanya sa pagmina, plantasyon kag iban pang mapandambong kag manug-agaw sang ila pangabuhian.

Nagapadayon ang pagbato sa neoliberal nga mga polisiya pang-agrikultura, labi na ang liberalisasyon sa pag-import sang bugas, lakip na sa ismagling sang iban pang produkto pang-agrikultura nga nagabutong panubo sa presyo sang baligyaanay sang mga produkto kag nagabangkrap sa linibo nga mangunguma. Ginabatuan man sang masang mangunguma kag masang minorya ang patarasak nga pagbaylo-gamit sang mga dutang agrikultural, pagpang-agaw sang duta kag pagguba sa kapalibutan.

Katuwang sang masang mamumugon kag malaproletaryado, kag iban pang anakbalhas, ginabatuan man sang masang mangunguma ang pagtaas sa presyo sang langis, buhis sa mga produktong petrolyo kag iban pang pabug-at nga buhis, pagpasaka sang presyo sang pagkaon kag basehang mga produkto kag serbisyo, liberalisasyon sang importasyon sang isda kag karne, kag iban pang polisiya nga labing nagapigos sa ila.
Sa tunga sang pandemya, wala untat ang mga paghimakas para isulong ang kaayuhan kag interes sang nagkalainlain nga sektor sa bilog nga pungsod. Nag-ululupod sila para iduso ang ayuda pangpinansya kag mga subsidyo, kag ang pagpalapad kag pagpabaskog sa sistema sang pangpubliko nga ikaayong lawas. Madinalag-on ang ginlunsar nga mga aksyong protesta sang mga nars kag mga mamumugon medikal para iduso ang mas mataas nga sweldo kag iban pang benepisyo.

Naglupok ang mga welga sang mga mamumugon kag aksyong protesta para sa dugang nga sweldo kag kaseguruhan sa trabaho. Paliwat-liwat ang mga protesta sang mga pangpubliko nga titser para pataason ang sweldo, kag bayaran ang obertaym kag dugang nga alawans para lumban ang nagadaku nga gasto nila sa pag-adyas sa nakasira nga mga eskwelahan. Ginapanawagan sang mga estudyante ang luwas nga pagbukas sang mga eskwela kag ginpahayag ang kolektibo nga reklamo batuk sa sistema nga “blended learning.” Nagprotesta man ang mga drayber para ibalik ang ruta sang ila mga dyip, panubuon ang presyo sang langis, bayaran ang serbisyo nga ginhatag nila sa gubyerno kag iban pa. Naglupok ang mga protesta sang mga nagadeliber batuk sa mapiguson nga kundisyon nga ginatalana sang mga opereytor sang mga serbisyo nga ini.

Pat-ud nga magadamo pa ang mga aksyong protesta labi na sa pagsumpit sa mga gasto sa pagpangabuhi nga nagaresulta sa paglala sang kahimtangan sosyo-ekonomiko sang banwa. Labi nga ginagatungan ang kaakig sang pumuluyo sa paglapad sang lang-at sa tunga sang daku nga mayorya sang masang anakbalhas, sa isa ka bahin, kag sang mga mataas nga burukrata kag mga daku nga kapitalista nga padayon nga nakapamanggad sa korapsyon kag pabor sang gubyerno, sa pihak nga bahin.

Sa atubang sang nagalala nga pangpulitika nga pagpamigos, nagadaku man ang pagbato sa terorismo sang estado kag pasismo. Bangud sa mapiguson nga ATL ni Duterte, nag-ululupod ang malapad nga mga pwersang demokratiko para idemanda ang pagbasura sini. Malapad man ang pagpamatuk sa NTF-Elcac kag mabaskog ang panawagan nga kuhaan ini sang pondo kag bungkagon. Nagaaksyong masa man bilang protesta sa red-tagging, ekstrahudisyal nga pagpamatay, pagpang-aresto, tortyur kag wala sang limite sang detensyon sa gahum sang himu-himo nga mga kaso. May pila ka aktibista nga indi matarung nga gin-aresto kag ginpasakaan sang palsipikadong kaso base sa ebidensya nga tanum sang pulis ang nag-agum sang ligal nga kadalag-an kag napahilway nga halin sa pagkabilanggo.

Isa ka malapad nga kubay sang mga pwersa ang nagaatubang subong sa magpartner Marcos-Duterte sa eleksyon, bisan wala pa sila maghiliusa sa pagasuportahan nga kandidato. Aktibo nga ginabatuan sang pamatan-on nga Pilipino ang pagbalik sang mga Marcos kag pagpabilin sang pangpulitika nga dinastiya sang mga Duterte, bangud pat-ud nila nga ang ila buasdamlag ang nakataya. Daku nga posibilidad nga magalupok ang isa ka daku nga pag-alsa sang pumuluyo pareho sang 1986 pagkatapos lubusan nga nabuyagyag ang pagpangdaya ni Marcos sa eleksyon.

Ang mga rebolusyonaryo nga organisasyon nga kaalyado ng NDFP padayon nga nakapalapad kag nakapabaskog. Sa pag-igting sang pasista nga pagpamigos, labi nga nagaathag sa nagadaku nga numero sang pumuluyo nga dapat pabaskugon ang sikreto nga kahublagan rebolusyonaryo kag armado nga paghimakas.

Pangunahon nga mga tulungdan sang Partido

Ginapamunuan kag ginasulong sang Partido ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa Pilipinas para malab-ot ang pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. Ang basehan nga katuyuan nga hilwayon ang pumuluyong Pilipino halin sa kuko sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata- kapitalismo, ibagsak ang malakolonyal nga estado kag maka-sahi nga pagginahum sang mga daku nga burgesya-kumprador kag mga daku nga agalon nga mayduta kag tapuson ang sistemang malakolonyal kag malapyudal. Ginatukod sini ang demokratikong gubyerno sang banwa nga nagatigayon sang reporma sa duta kag nasyunal nga industriyalisasyon, magtib-ong sang demokrasya sang pumuluyo agud ihanda ang mga sangkap para sa sosyalistang rebolusyon kag konstruksyon.

Nagmadinalag-on ang Partido sa pagtib-ong, kag sa mapisan kag matinugahon nga aplikasyon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sang Pilipinas. Nahimo sini nga isa ka indi malupig nga pwersang materyal ang unibersal nga teorya sang proletaryado. Gintukod sang Partido ang kaugalingon sini bilang abante nga destakamento sang proletaryadong Pilipino kag ginaubayan ang pagdaku kag pagsulong sang rebolusyonaryong kahublagan sa nagligad nga lima ka dekada.

Natukod sang Partido ang lubos kalig-on nga organisasyon nga nagasunod sa mga prinsipyo sang demokratikong sentralismo, o demokrasya nga ginaubayan kag ginaisa sa sentralisado nga pagpamuno, sentralismo nga nakabase sa demokrasya. Ginapatuman ang kolektibo nga pagpamuno paagi sa sistemang komite. Ang Komite Sentral sang Partido, Kawanihan sa Pulitika kag Komiteng Tagapatuman, mga ginpili sa Ikaduha nga Kongreso sang Partido sang 2016, ang naghugpong kag nagapamuno sa bilog nga Partido kag mga rebolusyonaryong hilikuton sini.

Masobra 150,000 ang katapo sang Partido, kag may baseng masa nga pila ka milyong pumuluyo, pareho sa kasyudaran kag kaumhan. Madalom nga nakaugat ang Partido sa mga mamumugon kag mangunguma, amo man sa mala-proletaryado kag intelektwal nga petiburges sa kasyudaran. Napaidalom ang tanan nga katapo sang Partido sa proseso sang rebolusyonaryo nga pagbag-o sang kaugalingon paagi sa pagtuon kag pagsapraktika sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon. Nakapatuhaw ang Partido sang daku nga numero sang maayo nga komunista kag rebolusyonaryo nga hangaway, nga madamo ang naghatag sang pinakadaku nga sakripisyo para sa handum sang proletaryado kag mga pigos nga sahi. Tubtob buhi sila nga pagahandumon. Padayon nga palambuon sang Partido ang bunga sang ila mga pagpursiger kag mga sakripisyo.

Gintukod sang Partido ang Bagong Hukbong Bayan halin sa isa ka platun sang mga Pulang hangaway sang 1969 nga nagserbi nga binhi nga pwersa para sa pagsulong sang malawigan nga inaway banwa sandig sa estratehikong linya sang pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan. Natukod sang BHB ang baseng masa sang pila ka milyong imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma paagi sa malig-on nga pagsulong sang rebolusyong agraryo sandig sa rebolusyonaryo nga ubay sa reporma sa duta sang Partido. Nakatindog sa kaugalingon nga nag-uswag ang BHB sa isa pungsodnon nga pwersa nga gerilya, nga nagahulag sa masobra 110 prenteng gerilya sa 90% sang mga prubinsya sa Pilipinas. Madasig kag malaparan nga nag-uswag ang Partido sa 14 tuig sang armadong pagbato sa layi militar ni Marcos, kag ginpangibabawan ang mga opensiba militar sang anom nga presidente halin 1986. Pagapaslawon man sang Partido kag sang BHB ang wala-pulos nga deklarasyon ni Duterte nga pulbuson ang armadong pagbato antes matapos ang termino niya sa palaabuton nga tuig.

Gintalana sang Komite Sentral ang katuyuan nga kumpletuhon ang rekisito sang pagsulong pakadto sa abanse nga subhalintang sang estratehikong depensiba kag magsulong sa masunod nga halintang sang inaway banwa paagi sa malaparan kag maigting nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Dapat tasahon sang Partido ang subong sini nga Lima-Tuig nga Programa. Dapat sumahon sang mga sentral kag pangrehiyon nga komite sang Partido ang mga nalab-ot kag tumuron ang mga kahinaan sa pagpatuman sini. Dapat kita nga magkuha sang mga leksyon halin sa mga abanse nga inagihan, lakip ang halin sa mga kapaslawan.

Pareho nga nakapangibabaw ang Partido sa todo-larga nga estratehikong opensiba sang diktaduryang Marcos, nahimo man sini makapangibabaw sa masobra lima ka tuig nga pinakabrutal nga pagpanalakay sang pasistang tiraniya nga US-Duterte. Madinalag-on ang mga nagapamuno nga komite sang Partido sa pagpreserba, pagpabaskog kag pagpalapad sang ginapamunuan nila nga rebolusyonaryong pwersa. Dapat hatagan-tum-ok ang pagpauswag sang mga internal nga sangkap sa pagpabaskog sang Partido, BHB kag nagahiliugyong prente sa mas daku nga bahin, kag ang pagpangibabaw sa mga paktor nga nagresulta sa istagnasyon o nakapahina sa iban nga bahin.

Dapat nakahanda ang Partido nga suungon ang mabudlay nga inaway sa pulitika kag militar sa maabot nga mga bulan, sa atubang sang todo-bwelo nga mga opensiba militar kag total war batuk sa pumuluyo sa wala pulos nga katuyuan nga dugmukon ang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Sa isa ka bahin, wala nagakakugmat ang Partido kag ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagpasikat sang kaaway, bangud lubos nila nga nahibal-an nga sa likod sang salsalon nga taming sini amo ang naganaknak nga ubod sang labaw nga ginakangil-aran kag ginasikway nga nagaharing sistema sang pagpamigos kag pagpanghimulos, korapsyon, pagtraidor kag terorismo sang estado. Sa pihak nga bahin, dapat maid-id naton nga tun-an ang mga kalakasan sang kaaway kag hibal-on ang mga pamaagi para paslawon ang mga katuyuan sini. Handa ang mga kadre sang Partido kag mga rebolusyonaryo nga pangibabawan ang tendensya nga magpangita sang sitwasyon nga maligwa o masulhay, kag atubangon ang mga daku kag mga gamay nga sakripisyo para isulong ang rebolusyonaryong pagbato sang banwa.

Dapat naton nga batuan ang dugang nga brutalidad sang rehimeng US-Duterte nga nagagamit sang terorismo sang estado para paludhon ang banwa sa iya gahum. Dapat desaysibo nga lubaron ang wala nareport nga mga kaso sang pagpang-abuso militar kag paglapas sa tawhanong kinamatarung. Dapat pasingkion ang mga kampanya agud lubos nga mabuyagyag kag pakamalauton ang kada kaso sang pagpangkugmat, iligal nga pagrekisa, paglapak sa kinamatarung sa pagpuyo, indi matarung nga pag-aresto, pagdukot, pwersahan nga “pagpasurender,” kag mga ekstrahudisyal nga pagpatay, labi na sa mga baryo nga ginahamlet sa tabon sang “community support program” o “barangay development program” sang AFP. Dapat may kampanya para pabaskugon ang panawagan sa pagpauntat sa wala-pili nga pagpamomba halin sa ere, pag-istraping kag pagpanganyon sang AFP nga nagatuyo nga kugmaton sang terorismo ang banwa nga hayagan nga paglapas sa internasyunal nga tawhanon nga layi.

Dapat hingalitan sang Partido ang nagatalum nga krisis pangpulitika sang nagaharing sistema agud ihamulag ang rehimeng US-Duterte. Magaibwal ang krisis nga ini sa maabot nga mga bulan angut sa nakatalana nga eleksyon presidensyal. Dapat lubos nga ibuyagyag ang mga tuyo nga dayaon ang dekompyuter nga pag-isip sa boto pabor sa nagahari nga hubon Duterte. Dapat tipunon sa isa ka malapad nga nagahiliusang prente ang pinakamalapad nga pwersa batuk sa rehimeng Duterte. Dapat paslawon paagi sa higante nga mga protesta sa kalsada ang mga tuyo ni Duterte nga palawigon ang iya poder paagi sa pagdinaya o pagpapanaog sang hayagan nga pasistang diktadurya.

Sa maabot nga mga tuig, dapat padayon nga magpabaskog ang Parido sa ideololiya, pulitika kag organisasyon. Dapat pamunuan sang Partido ang paghimakas sang pumuluyong Pilipino para ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte kag isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Dapat padayon nga magpakalig-on ang Partido sa ideolohiya paagi sa pagtuon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo agud pabaskugon ang proletaryo nga makasahing panindugan kag panan-awan sang tanan nga kadre kag katapu sini, kag ang hakos sang pangkasaysayan nga misyon sang proletaryado kag mga katungdanan sa pagpamuno sa bag-o nga demokratikong rebolusyon sa Pilipinas.

Ang tatlo ka lebel sang kurso sang Partido dapat mapagsik kag matutom nga ipatuman samtang ginapas-an ang gilayon nga mga hilikuton sa propaganda kag pagpahulag. Kada sanga kag komite sang Partido dapat may upisyal o komite sa edukasyon. Dapat siguruhon nga may kinahanglanon nga libro kag artikulo, papel man o elektroniko, para sa pagbasa kag talakayan sa tanan nga lebel.

Dapat padayon nga padalumon sang mga kadre kag komite sang Partido ang ila kinaalam kag paghakos sa Marxismo-Leninismo-Maoismo paagi sa paghimo sang sosyal nga imbestigasyon agud hibal-on ang partikular nga kundisyon kag problema sang masa, agud tasahon ang ila kusog kag mga kahinaan, agud kilalahon ang kaaway kag maghimo sang plano para pataason ang lebel sang hilikuton sa sakup sang ila pagpamuno. Dapat muklat kag sistematiko nga ginagamit sang mga komite sang Partido ang diyalektiko nga materyalista nga pamaagi sang pag-analisa agud makahimo sang mga obserbasyon kag kongklusyon halin sa mga datos, kag agud mapataas ang lebel sang rebolusyonaryong praktika halin sa isa ka lebel pakadto sa mas mataas nga lebel.

Dapat pat-uron ang regular nga pulong sang tanan nga komite sang Partido agud tipunon ang kolektibo nga desisyon sang mga kadre kag aktibista. Dapat nila nga himuon ang pagtasa kag kumperensya sang pagsuma, kag mga pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon. Dapat pulu-panahon nga ilunsar ang mga kumperensya para sa mga hilikuton para sa pagpaambitanay sang inagihan ang mga kadre sa katuyuan nga pataason ang lebel sang ila hilikuton. Dapat magbaton ang mga nagapamuno nga komite sang regular kag espesyal nga report halin sa ginapamunuan sini nga mga komite, kag napanahon nga pagpagwa sang mga ubay o mandu. Tanan nga malahalon nga impormasyon dapat ipaabot sa Komite Sentral sang Partido.

Dapat padayon nga pabaskugon ang mga sanga sang Partido bilang yabi sa pagpataas sang ikasarang sang Partido nga pamunuan ang masa kag ila mga paghimakas masa. Dapat sistematiko kag wala untat ang pagrekrut sang bag-o nga mga kadre halin sa mga abanse nga aktibistang masa. Dapat tinguhaon nga kada sanga snag Partido kag nagapamuno ng komite sa teritoryo nga magtukod sang bag-o nga mga sanga sang Partido sa kada takda nga panahon agud pat-uron ang sige-sige nga paglapad sang Partido.

Dapat padayon nga tukuron kag pabaskugon sang Partido ang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa agud mabilog ang paghiliusa sang pumuluyo sandig sa ila makasahi kag pangsektor nga interes, subong man, sandig sa malapad o partikular nga halambalanon. Mahimo tukuron ang nagkalainlain nga porma sang asosasyon agud magsanto sa partikular nga sitwasyon sa isa ka lokalidad. Dapat tinguhaon nga matukod ang mga sanga sang Partido sa tanan nga pinakadaku nga engklabo sang mamumugon kag sa mga estratehiko nga empresang industriyal kag komersyal, mga mina kag plantasyon, kolehiyo kag unibersidad, upisina, mga sektor, institusyon, komunidad kag iban pa. Dapat hingalitan ang kundisyon agud iduso ang mayor nga pagbaskog sa kahublagang mamumugon sa pungsodnon kag pangrehiyon nga mga sentrong urban.

Dapat padayon nga papagsikon sang Partido ang hilikuton propaganda agud kontrahon ang anti-komunista nga mga kabutigan kag disimpormasyon nga ginapalapta sa midya kag social media sang mga panatiko nga reaksyunaryo. Dapat lubos nga palapnagon ang programa para sa demokratikong rebolusyon sang banwa kag ang mga analisis sang Partido sa mga tampok nga halambalanon nasyunal kag lokal. Dapat padayon nga palapnagon ang Ang Bayan kag mga rebolusyonaryong publikasyon, kag maghimo sang nakalainlain nga porma sang propaganda para sa minilyon nga lab-uton ang malapad nga masa kag pataason ang ila nga kamuklatan kag militansya. Kada kadre kag aktibista sang Partido dapat wala sang kakapoy nga magserbi nga mga suldado sa hangaway pangpropaganda para sa pungsodnon nga demokrasya.

Dapat tukuron sang Partido ang pinakamalapad nga posible nga nagahiliugyong prente nga antipasista bilang yabi sa pagpahulag sa milyong pumuluyo para paslawon ang iskema sang terorismo sang estado kag pagpaniplang sang rehimeng US-Duterte para palawigon ang tiraniya, korapsyon kag pagtraidor. Dapat paslawon sang Partido kag malapad nga demokratikong mga pwersa ang tuyo nga dayaon ang eleksyong 2022 kag ibutang ang magpartner mga Marcos-Duterte o iban pang reaksyunaryong kandidato nga magsunud-sunuran kay Duterte. Dapat palambuon ang kahublagan, labi na sa kubay sang pamatan-on nga Pilipino, para balabagan ang lubos nga pagbalik sang mga Marcos. Dapat ikumbinar ini sa mga protestang masa para isulong ang gilayon nga mga demanda para sa dugang nga sweldo, trabaho, subsidyo pang-ekonomya kag iban pang mga tikang para haw-ason ang banwa sa tunga sang krisis sa ekonomya.
Dapat padayon nga pauswagon sang Partido ang mga paghimakas anti-imperyalista kag antipasista kag iangot ang mga ini sa mga paghimakas antipyudal kag antipasista sa kaumhan. Dapat tinguhaon sang kahublagang mangunguma nga madamuan nga pahulagon ang masa paagi sa paglatag sang gilayon nga mga demanda para tapuson ang liberalisasyon sa pag-import, pagbaylo-gamit sa duta kag pagpang-agaw sa duta, para sa matarung nga presyo sang mga produkto pang-agrikultura, subsidyo sa produksyon, kanselasyon sang mga utang sa mga lugar nga ginhalitan, kag iban pa.

Dapat padayon nga pamunuan sang Partido ang Bagong Hukbong Bayan sang malapnagon kag maigting nga pagpakig-away gerilya sa nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Dapat palaparon kag palig-unon ang baseng masa sang BHB paagi sa malaparan nga pagpasulong rebolusyong agraryo kag pag-atubang sa pangmadugayan kag gilayon nga kinahanglanon sang masang mangunguma.

Dapat tinguhaon naton nga palaparon ang mga prenteng gerilya kag magtukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya kag mga subrehiyon agud palaparon ang erya sang operasyon sang BHB para paslawon ang kaaway sa taktikang blockhouse kag kampanya para salakayon ang mga yunit sang BHB kag iduso sila sa desaysibo nga mga inaway. Dapat magpakasampaton ang mga nagapamuno nga komite sang Partido kag kumand sang BHB sa balansyado nga pagdeploy sang pwersa para sa pagpalapad kag konsolidasyon, kag para sa hilikuton masa kag hilikuton militar. Ang horisontal nga pagpalapad sang baseng masa dapat itumbas sa konsolidasyon kag pagpabaskog sang mga sanga sang Partido kag yunit sang BHB. Dapat himuon ang mga paghanas sa pulitika kag militar sang mga kadre sang Partido kag Pulang hangaway kag kumander sang BHB agud magpas-an sang nagabug-at nga mga tulungdan para makahas nga isulong ang rebolusyon.

Dapat tinguhaon naton nga desaysibo nga lubaron ang mga pangsulod nga problema kag pangibabawan ang tanan nga sablag para sa pagpasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Dapat naton pataason ang rebolusyonaryong diwa kag determinasyon sang tanan nga kadre sang Partido, Pulang hangaway kag aktibistang masa sa pag-atubang sa labing brutal kag mapintas nga kaaway.

Dapat hingalitan sang Partido ang paborable nga kundisyon para pabaskugon kag palaparon ang angtanay sini sa pangkalibutanon nga proletaryado kag tanan nga pigos nga pumuluyo, buyukon ang pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ang pag-aplikar sini sa kongkretong kundisyon sa nagkalainlain nga pungsod agud itib-ong ang paghiliusa nga anti-imperyalista sang malapad nga pwersang demokratiko, patriyotiko kag progresibo kag mga gubyerno nga nagahimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. Dapat aktibong ipaambit sang Partido ang iya inagihan sa pagsulong sang rebolusyong Pilipino, samtang nagatuon sa abanseng inagihan sang mga rebolusyonaryo, kag iban pang kahublagan para sa pungsodnon kag sosyal nga kahilwayan sa nagkalainlain nga duog sang kalibutan.

Sa pagdumdom sang Partido sa ika-53 anibersaryo sang pagkatukod sini, dapat naton saulugon ang aton mga naagum, samtang ginalantaw naton ang pagpangibabaw sa tanan nga mga sablag para isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa wala pa nalab-ot nga halintang.

Paslawon ang brutal nga kontra-rebolusyonaryong gera sang rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang tanan nga sablag agud isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!