Archive of Central Committee

Message to Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD) on the occasion of its 40th founding anniversary
August 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

To the Central Committee, Marxist-Leninist Party of Germany Through Comrade Gabi Flechtner, Chairwoman Gelsenkirchen, Germany We, the Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP), convey the warmest greetings of comradeship and revolutionary solidarity to the Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD) on the occasion of its 40[th] founding anniversary. We salute and congratulate […]

Zafere Kadar Sebat Et!
April 24, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Merkez Komitesi ve Filipinler Komünist Partisi (FKP) üyelerinin tamamı 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (TKP-ML) Merkez Komitesi’ne, yönetici komitelerine, kadrolarına ve üyelerine proleter dayanışmanın kardeşçe selamlarını iletiyor.

Persevere until victory!
April 24, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

The Central Committee and the entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP) extends its fraternal greetings of proletarian solidarity to the Central Committee, the leading committees, cadres and members of the Communist Party of Turkey – Marxist Leninist (TKP-ML) on the occasion of its 50th founding anniversary. We extend revolutionary greetings as […]

Pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa! Magpursiger kag magsulong sa dalan sang malawigan nga inaway banwa!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Puno sang kainit kag kapagsik, ginasaulog subong nga adlaw sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), upod ang pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53 nga anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Saulugon naton ang aton mga kadalag-an sa nagligad nga tuig kag ang madamo nga natipon nga nahimuan sini sa […]

Raise the fighting capability of the NPA and the masses! Persevere and advance along the path of protracted people’s war!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP), together with the rest of the Filipino people and their revolutionary forces, today celebrate with utmost revolutionary fervor and vigor the 53rd anniversary of the New People’s Army. Let us celebrate our victories during the past year and the achievements accumulated over the past […]

Ipa­ta­as ang ka­pa­si­dad sa pag­su­kol sa BHB ug sa ma­sa! Mang­lim­ba­sog ug moas­dang sa da­lan sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Ang Ko­mi­te Sentral sa Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP), kau­ban ang ka­taw­hang Pi­li­pi­no ug ilang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, nag­sau­log ka­rong ad­la­wa nga may tu­mang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­da­sig ug ka­lag­sik sa ika-53 nga ani­ber­sar­yo sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Atong sau­lu­gon ang atong mga ka­dau­gan sa mia­ging tuig ug ang mga ka­lam­pu­san nga na­ti­gum sa mia­ging li­ma ka […]

YHO’nun ve kitlelerin savaş kapasitesini yükseltin! Uzun süreli halk savaşı yolunda sebat edin ve ilerleyin!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi, Filipin halkının geri kalanı ve devrimci güçleri ile bugün Yeni Halk Ordusunun 53. yıldönümünü son derece devrimci bir coşku ve enerjiyle kutluyor. Geçen yılki zaferlerimizi ve son beş yıllık silahlı direnişte biriken başarıları kutlayalım. YHO’nun tüm Kızıl komutanları ve savaşçılarının yanı sıra, halkın demokratik devrimini ve sosyalizm davasını kararlı […]

Itaas ang kakayahan sa paglaban ng BHB at ng masa! Magpunyagi at sumulong sa landas ng matagalang digmang bayan!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Puspos ng rebolusyonaryong alab at sigla, ipinagdiriwang ngayong araw ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kasama ang sambayanang Pilipino at kanilang mga rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Ipagdiwang natin ang mga tagumpay sa nagdaang taon at ang naipong nagawa nito sa nagdaang limang dekada ng armadong paglaban. Mahigpit […]

Parangal kay Kasamang Abdias “Omar/Badul” Guadiana
January 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

  20 SETYEMBRE 2021 | Noong ika-29 ng Hulyo 2021, si Kasamang Abdias Guadiana na mas kilala sa rebolusyonaryong hanay na Kasamang Omar/Badul ay pumanaw dahil sa impeksyon ng COVID-19 na nagkumplika sa matagal na niyang sakit na interstitial pulmonary fibrosis. Siya ay 72 anyos. Siya ay tubong San Julian, Eastern Samar. Naantala ang pagkatanggap […]

Paslawon ang brutal nga kontra-rebolusyonaryong gera sang rehimeng US-Duterte! Pangibabawan ang tanan nga sablag agud isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Upod ang proletaryado kag pumuluyong Pilipino, lubos nga malipayon kag may militansya nga ginasaulog subong nga adlaw sang Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sang pagkatukod sang Partido. Ginapaabot sang Komite Sentral sang PKP ang pinakamainit nga rebolusyonaryong pagtamyaw sini sa tanan nga katapu kag kadre sang Partido, sa tanan nga Pulang hangaway sang […]