Mensahe sa BHB sa ika-53 anibersaryo niini Ipa­ta­as ang ka­pa­si­dad sa pag­su­kol sa BHB ug sa ma­sa! Mang­lim­ba­sog ug moas­dang sa da­lan sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han!

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynonTurkishPilipino

Ang Ko­mi­te Sentral sa Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP), kau­ban ang ka­taw­hang Pi­li­pi­no ug ilang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, nag­sau­log ka­rong ad­la­wa nga may tu­mang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­da­sig ug ka­lag­sik sa ika-53 nga ani­ber­sar­yo sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Atong sau­lu­gon ang atong mga ka­dau­gan sa mia­ging tuig ug ang mga ka­lam­pu­san nga na­ti­gum sa mia­ging li­ma ka de­ka­da sa ar­ma­dong pag­su­kol.

Hu­got na­mong gi­na­sa­lu­du­han ang ta­nang Pu­lang ku­man­der ug mang­gu­gu­bat sa BHB ug ta­nang myembro ug re­ser­ba sa mi­li­syang ba­yan ug mga yu­nit de­pen­sa sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa sa mga na­ta­rang ge­ril­ya nga de­ter­mi­na­dong nag-as­dang sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han ug sa kaw­sa sa so­sya­lis­mo.

Nii­ni nga oka­syo­n, among gi­pa­si­dung­gan ang ta­nang ba­ya­ni ug mar­tir sa re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no nga mi­ha­tag sa ti­bu­ok ni­lang ki­na­bu­hi sa kaw­sa sa na­sud­non ug ka­ti­ling­ba­nong ka­ling­ka­wa­san. Espe­syal na­mong gi­pa­si­dung­gan si­lang Ka Me­nandro Vil­la­nueva ug Ka Jor­ge Mad­los, pa­re­hong na­sud­nong ku­man­der sa BHB ug na­ngu­long kad­re sa Par­ti­do. Ang ilang bug-os nga pag­ser­bi­syo ug bi­lil­hong tam­po sa re­bo­lu­syon ka­nu­nay ma­hi­num­du­man ug mag­sil­bing inspi­ra­syon sa bag-ong he­ne­ra­syon sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong mang­gu­gu­bat.

Ang ma­ka­nu­na­yong kri­sis sa nag­ha­ring se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga sis­te­ma pa­da­yong nag­pa­hag­ba ug mi­da­ot sa ka­him­tang sa pa­ngi­na­bu­hi sa ka­taw­han. Nag-an­tus ang ma­yor­ya sa ka­taw­han sa ma­gun-u­bong epek­to sa to­dong neo­li­be­ral nga pa­li­si­ya sa eko­no­mi­ya nga gi­pa­ham­tang sa Inter­na­tio­nal Mo­ne­tary Fund ug mga lang­yawng tig­pau­tang. Mi­nil­yong ka­taw­han ang nag-an­tus sa kay­lap nga ka­wa­lay tra­ba­ho, ubos nga su­hu­lan ug swel­do, pag­ka­wa­la sa ki­ta, pag­ta­as sa pre­syo, la­bawng nag­ka­bug-at nga bu­his, ka­ku­lang sa pang­pub­li­kong pang­la­was, edu­ka­syon ug uban pang im­por­tan­teng ser­bi­syo, pag­ta­pun-og sa mga lang­yawng sob­rang pro­duk­to, im­per­ya­lis­tang pag­pa­ngaw­kaw sa ka­da­ga­tan, ka­la­sa­ngan, ka­su­ba­an ug ka­yu­ta­an sa na­sud, pyu­dal nga pag­pa­hi­mu­los, ug bu­ruk­ra­ti­kong ko­rap­syo­n.

Sa des­pe­ra­syon nii­ning map­re­ser­bar ug ma­se­gu­ro ang in­te­res sa mga im­per­ya­lis­tang bang­ko ug mo­no­pol­yong kum­pan­ya ug sa mga nag­ha­ring hut-ong sa dag­kung bur­ge­sya­-kumpra­dor ug dag­kung aga­long yu­ta­an, ang neo­ko­lon­yal nga re­hi­men, sa su­por­ta sa gub­yer­nong US, mi­pa­ling ngad­to sa da­yag nga te­ro­ris­mo sa es­ta­do ug pa­sis­tang pag-a­ta­ke ba­tok sa ka­taw­han aron sum­pu­on ang ilang pat­ri­yo­ti­ko ug de­mok­ra­ti­kong ti­ngu­ha. La­baw nga na­hi­mong mas gra­be ug bru­tal ang maong mga ata­ke. Ka­du­ngan nii­ni, la­baw nga giab­li­han sa pa­pet nga re­hi­meng Du­ter­te ang eko­no­mi­ya sa 100% lang­yawng pag­pa­nag-i­ya sa mga pang­pub­li­kong yu­ti­li­dad ug ser­bi­syo, nga hing­pit nga mi­de­na­syu­na­li­sa sa eko­no­mi­ya sa Pi­li­pi­nas pa­bor sa mga lang­yawng mo­no­pol­yong bu­wit­re.

Hu­got nga na­ka­lam­bi­git ang nag­kag­ra­beng ka­him­tang sa eko­no­mi­ya ug pu­li­ti­ka sa na­sud sa ma­lung­ta­rong kri­sis sa is­tag­na­syon sa pang­ka­li­bu­tang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta. Pa­da­yong na­tay-og ang eko­no­mi­ya sa Pi­li­pi­nas atu­ba­ngan sa hi­nay nga de­mand sa mi­ne­ral ores, pru­tas ug mga se­mi-ma­nu­pak­tu­ra nga ubos ang du­gang-bi­li. Ang kum­pe­ti­syon sa eko­no­mi­ya ug pu­li­ti­ka ta­li sa mga nag-u­nang ka­pi­ta­lis­tang ga­hum, ang US ug Chi­na, nag­yag­yag sa gra­beng kri­sis tu­ngod sa sob­rang pro­duk­syon ug sob­rang aku­mu­la­syon sa ka­pi­tal sa mo­no­pol­yong bur­ge­sya ug ang taas nga po­ten­syal sa gu­bat sa East Asia tu­ngod sa ili­gal nga pag-ang­kon sa Chi­na sa ka­pin 90% sa South Chi­na Sea. Sa ka­sam­ta­ngan, miul­bo sa Ukrai­ne ang da­yag nga ar­ma­dong pa­nag­sang­ka bu­nga sa pag­pa­la­pad sa NATO ug pag­tu­maw sa pa­sis­mo nga mi­bik­ti­ma sa ka­taw­hang Rus­si­an su­kad 2014. Gi­ga­mit sa US ug NATO ang pa­pet nga re­hi­men nii­ni sa Ukrai­ne isip ti­nug­ya­nan aron ha­gi­ton ang Rus­sia nga na­ka­de­si­syong il­hon ang re­pub­li­ka sa ka­taw­han sa re­hi­yon sa Don­bass ug mi­du­so sa mu­tu­al defen­se tre­aty nii­ni isip ma­yor nga su­ka­ra­nan sa gi­ta­wag nii­ning mga es­pe­syal nga ope­ra­syong mi­li­tar aron ba­tu­kan ang wa­lay puas nga ata­ke sa Don­bass ug nag­si­nga­bot nga hul­ga sa se­gu­ri­dad sa Rus­sia.

Sa ti­bu­ok ka­li­bu­tan, nag-an­tus ang pro­le­tar­ya­do ug nag­ha­gong ka­taw­han sa nag­kag­ra­beng ka­him­tang ug gi­pu­kaw aron ilun­sad ang mga an­ti-im­per­ya­lis­ta ug de­mok­ra­ti­kong pa­kig­bi­sog ug re­bo­lu­syo­nar­yong mga ak­syo­n. Ang mga im­per­ya­lis­tang ga­hum mis­mo ang nag-u­nang hi­nung­dan sa ka­gu­li­yang sa ka­ti­ling­ban ug pe­lig­ro sa gu­bat sa ti­bu­ok ka­li­bu­tan. Ang pag­du­gang sa du­ha ka im­per­ya­lis­tang ga­hum ngad­to sa mga tra­di­syu­nal, mi­pa­sa­mot sa ki­na­ti­buk-ang kri­sis sa pang­ka­li­bu­tang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta ug nag­pa­ku­sog sa in­ter-im­per­ya­lis­tang kontra­dik­syon nga mi­pa­tong sa uban pang ma­yor nga kontra­dik­syon, sa­ma ta­li sa ka­pi­tal ug pa­muo, ta­li sa im­per­ya­lis­tang ga­hum ug sa di­na­ug­da­ug nga ka­taw­han ug na­sud, ug ta­li sa mga im­per­ya­lis­tang ga­hum ug na­sud nga nag­du­so sa na­sud­nong ka­ga­wa­san ug sa ilang so­sya­lis­tang pa­ngan­doy.

Gi­pai­la­lum ang la­pad nga ma­sa sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no sa nag­kag­ra­beng por­ma sa pag­pang­da­ug­da­ug ug pag­pa­hi­mu­los tu­ngod sa lo­kal ug pang­ka­li­bu­ta­non nga mga hi­nung­dan. Ang gra­beng ka­da­ut sa ka­him­tang sa ka­taw­han, kay­lap nga pag­la­pas sa ilang mga de­mok­ra­ti­kong ka­tu­ngod ug gi­pag­ra­beng kam­pan­ya sa say­war ug dis-im­por­ma­syon hing­pit nga mi­but­yag sa du­not nga uyok sa nag­ha­ring sis­te­ma. Nag­mug­na ki­ni og mga pa­bo­rab­leng kun­di­syon aron pu­ka­won, or­ga­ni­sa­hon ug pa­li­hu­kon ang pi­na­ka­dag­hang ka­taw­han. Sam­tang nag­kag­ra­be ang kri­sis sa nag­ha­ring sis­te­ma, la­baw nga ma­hi­nang­pon sa re­bo­lu­syo­nar­yong pro­pa­gan­da ug ka­li­hu­kan ang mga prog­re­si­bo hut-ong ug po­si­ti­bong pwer­sa.

Na­hi­mong mas pa­bo­rab­le ang kon­di­syon sa ka­ba­ni­kan­han sa Pi­li­pi­nas alang sa pag­lun­sad sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han. Mi­nil­yong pa­mil­yang mag-uu­ma ang gra­beng nag-an­tus sa ma­pa­hi­mus­la­nong pyu­dal nga si­ngil sa abang, di­li pa­tas nga pre­syo sa ilang mga pro­duk­to ubos nga su­hu­lan sa mga ma­mu­mu­ong pa­ngu­ma, kum­ber­syon ug pag­pa­ngi­log sa yu­ta, in­gon­man sa ma­da­ug­dau­gong mga ope­ra­syong mi­li­tar. Ang ma­da­ug­dau­gong ka­him­tang sa ma­sang mag-uu­ma pa­da­yong mi­tuk­mod ka­ni­la nga mo­su­kol ug mag-ar­mas, sa in­gon, mi­pa­ku­sog sa BHB ug mi­la­hu­tay sa da­lan sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat, atu­ba­ngan sa unum ka tuig nga estra­te­hi­kong open­si­ba sa kaa­way.

Ma­lam­pu­song gi­pak­yas sa Par­ti­do ug BHB ang ba­lik-ba­lik nga dek­la­ra­syon ni Du­ter­te ug sa iyang mga he­ne­ral mi­li­tar nga dug­mu­kon ang ar­ma­dong pag­su­kol sa ka­taw­han. Syempre, na­ka­si­na­ti usab ki­ni og mga ka­pil­di­han, tu­ngod sa pi­pi­la ka in­ter­nal nga mga ka­hu­ya­ngan ug mga ka­ku­li­an, par­ti­ku­lar sa pag­ha­um bag-ong ka­him­tang mi­li­tar tu­ngod sa bag-ong ar­se­nal sa mga ar­mas ug mga estra­te­hi­ya sa kaa­way nga nag-ob­li­ga sa BHB nga mag­pa­tu­man og mga bag-ong mga pa­maa­gi ug tak­ti­ka sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat. Ingon­man, ang pag­la­hu­tay ug mga ka­lam­pu­san sa BHB sa mga na­ta­rang ge­ril­ya, pa­da­yong nag­pa­ma­tu­od sa pu­li­ti­kan­hong su­per­yo­ri­dad sa gu­bat sa ka­taw­han kum­pa­ra sa gu­bat sa kaa­way ba­tok sa ka­taw­han.

Sa gi­ya sa Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo, ki­na­hang­lang hait ug kri­ti­kal sa­gu­pon sa Par­ti­do, BHB ug sa ta­nang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ang sit­wa­syon ug hu­got nga hup­tan ang mga hi­na­na­ling ta­has nga ki­na­hang­lang ipa­tu­man aron mag­pa­ku­sog ug ias­dang ang re­bo­lu­syo­n. Ki­na­hang­lang mag­pa­da­yon ang ta­nang mang­gu­gu­bat sa BHB, kad­re sa Par­ti­do ug ak­ti­bis­ta sa pag­pa­lig-on sa ilang kau­ga­li­ngon sa ideo­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka ug or­ga­ni­sa­syon ug mag-an­dam sa mas da­kung pa­kig­bi­sog sa umaa­bot nga pa­na­hon. Ki­na­hang­lan na­tong pa­ngan­da­man ang pag­pa­ling sa kaa­way sa mas gra­beng ka­ba­ngis ug pag­bu­bu sa ta­nang re­kursp sa kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong kam­pan­ya nii­ni sa te­ro­ris­mo ug pag­pang­had­lok sa ka­taw­han. Ki­na­hang­lang ti­gu­mon na­to ang ta­nan na­tong ti­ngu­ha ug ku­sog, mag-an­dam sa mas dag­kung sak­ri­pi­syo, ug pa­ning­ka­mu­tan nga pak­ya­son ang mga pla­no sa kaa­way ug ias­dang ang re­bo­lu­syon ngad­to sa mas taas nga ang-ang.

La­baw nga pa­lug­wa­yon sa in­ter-im­per­ya­lis­tang ar­ma­dong pa­nag­ba­ngi ang pang­ka­li­bu­tang kri­sis sa ka­pi­ta­lis­mo

Padyong nagkagrabe ang wa­lay ka­sul­ba­ran nga ma­lung­ta­rong kri­sis sa pang­ka­li­bu­tang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta sam­tang nag-a­tu­bang ang mga mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta sa prob­le­ma sa sob­rang pro­duk­syon du­ngan sa pag­ta­as sa le­bel sa wa­la ma­ba­lig­ya nga mga im­ben­tar­yo ug pa­da­yon nga pag­sa­ga­yad sa pre­syo sa mga pa­la­li­ton ug tan­tos sa ga­nan­sya. Sa sa­mang hi­ga­yon, ang gra­beng ka­wa­lay kaa­nga­yan ug ma­ki­hut-ong nga pag­pa­hi­mu­los ta­taw nga ma­ki­ta sa pag­pa­nag-i­ya sa mga bil­yu­nar­yo, nga nag­lang­kub sa mas ubos pa sa 1% sa po­pu­la­syo­n, sa 50% sa pang­ka­li­bu­tang ba­han­di ug kab­ta­ngang pang­pi­nan­sya. Du­gay nang nag­hul­ga nga moul­bo ngad­to sa da­yag nga ar­ma­dong pa­nag­sang­ka ang kum­pe­ti­syon ta­li sa mag­ka­ri­bal nga mga im­per­ya­lis­tang na­sud alang sa mer­ka­do ug na­tad sa implu­wen­sya, ila­bi­na sa pag­kontra sa mga im­per­ya­lis­ta sa US sa Chi­na ug Rus­sia sa pag­pa­la­pad nii­ni sa mer­ka­do sa la­na ug na­tu­ral gas, mga ar­mas mi­li­tar, elektro­ni­ko, mga sak­ya­nan, ug uban pang ya­weng ig­ba­ba­lig­ya.

Hu­man ma­hi­mong nag-i­nu­sa­rang su­per­po­wer sa pag­ka­hag­ba sa Soviet Uni­on niad­tong 1991, nag­kumpyan­sa ang US nga ibalhin sa Chi­na ang pag­ma­nu­pak­tu­ra, pag­pa­ta­as sa pa­mu­hu­nan ug pa­ma­ti­ga­yon, ug pag­bal­hin sa tek­no­lo­hi­ya la­baw sa le­bel sa mga pab­ri­ka. Sa wa­la tu­yoa, gi­pa­hu­yang nii­ni ang kau­ga­li­ngong pag­ga­ma ug pag-emple­yo sa mga ma­mu­muo. Nag­kon­sentrar ki­ni sa pro­duk­syon sa ma­yor nga mga pro­duk­tong high tech ug sa in­dustri­yang mi­li­tar aron ma­ka­ba­lig­ya og ar­mas ug aron sud­lon ang gas­to kaa­yong mga gu­bat ag­re­syon sa­ma sa Iraq, Yu­gos­lavia, Afgha­nis­tan, Lib­ya, Syria ug uban pang na­sud. Sa ika­du­hang de­ka­da lang nii­ning sig­lo naam­gu­han sa mga estra­te­his­ta sa US nga ang estra­ti­hi­kong pag-us-us nii­ni ug na­ba­la­ka sa pag­ku­sog sa eko­no­mi­ya ug mi­li­tar sa Chi­na ug sa pag­pa­lig-on sa eko­no­mi­ya sa Rus­sia tu­ngod sa da­kung ki­ta nii­ni sa la­na.

Miul­bo ang proxy war sa US/NATO sa Ukrai­ne ba­tok sa Rus­sia hu­man ang wa­lo ka tuig nga ag­re­syon sa mga pa­sis­tang Ukrai­ni­an ba­tok sa re­hi­yon sa Don­bass su­kad sa ma­du­gu­ong ku­de­ta niad­tong 2014 ug sa pi­pi­la ka bu­lan pag­li­yok tro­pang mi­li­tar sa ut­la­nan sa mga re­pub­li­ka sa ka­taw­han ug sa pa­tu­ra­gas nga pag­pa­ngan­yon sa imprastrak­tu­ra sa mga si­bil­yan. Gi­sun­dan nii­ni ang de­ka-de­ka­da na nga ka­la­pa­san sa US ug sa mga kaal­ya­do nii­ni sa NATO sa 1991 Minsk secu­rity ag­ree­ments diin gi­pa­si­gu­ro sa Rus­sia nga ang mga kaal­ya­do sa kan­hing War­saw Pact di­li ma­hi­mong myembro sa NATO. Su­lod sa mi­la­bayng mga de­ka­da, ang US ug NATO nag­lun­sad og mga gu­bat ag­re­syon ug in­ter­ben­syon aron pug­son ang mga na­sud sa sid­la­kan ug sentral Eu­ro­pe nga moa­pil sa NATO, mag­bu­tang og mga eki­po mi­li­tar sa US, ug mag­tu­kod og mga ba­se mi­li­tar ug mga pa­si­li­dad sa mi­sayl ug an­ti-mi­sayl aron pa­li­bu­tan ang Rus­sia ubay sa mga ut­la­nan nii­ni.

Ang kontra-ag­re­syon sa mi­li­tar sa Rus­sia ngad­to sa Ukrai­ne gi­lun­sad isip “es­pe­syal nga ope­ra­syong mi­li­tar” aron de­pen­sa­han ang ka­taw­hang Rus­si­an sa re­hi­yon sa Don­bass ba­tok sa ­pi­la ka tuig nang ma­da­ug­dau­gong mga pa­li­si­ya ug wa­lay hu­nong nga pag­pa­ngan­yon sa Ukrai­ni­an nga gi­su­por­ta­han sa US nga mig­ra­be sa­yo nii­ning tui­ga. Sa mas estra­te­hi­kong paa­gi, tu­bag ki­ni sa ag­re­si­bong pag­du­so sa mga im­per­ya­lis­tang US ug sa itoy nga re­hi­men nii­ni ug mga pa­sis­tang kaal­ya­do sa Ukrai­ne su­kad sa ku­de­ta nga gi­su­por­ta­han sa US niad­tong 2014, nga paa­pi­lon ang Ukrai­ne sa NATO nga mas ma­ka­pa­la­pad sa trin­se­ra ug ma­ka­pa­lig-on sa mga ba­se mi­li­tar ug surveil­lance posts nga gi­bu­tang sa US, UK ug NATO duul sa mga ut­la­nan sa Rus­sia.

Tu­mong sa Rus­sia nga ma­kab-ot ang mga kontra-ag­re­si­bong ti­ngu­ha nii­ni sa “pag-de­mi­li­ta­rize ug pag-de­nazify” sa Ukrai­ne ug pag­ta­pos sa gu­bat sa la­bing da­ling pa­na­hon pi­naa­gi sa ne­go­sa­syong pang­ka­li­naw. Apan, nag-a­tu­bang ki­ni ka­ron sa po­si­bi­li­dad nga mo­lung­tad ang gu­bat sa Ukrai­ne sa pag­bu­bu sa US ug sa mga kaal­ya­do nii­ni sa NATO og mga tang­ke, jet fighter, mi­sayl, bom­ba ug uban pang ar­mas ug pon­dong mi­li­tar ug eko­no­mi­ya pa­ra sa Ukrai­ne. Nag­pa­da­yag og kaan­da­man ang gub­yer­no sa Ukrai­ne nga ta­pu­son ang gu­bat pi­naa­gi sa pa­kig­da­ya­lo­go ug pag­dek­la­ra sa n­yut­ra­li­dad nii­ni apan gi­na­hul­hu­gan ki­ni sa US ug NATO nga pa­la­na­ton pa ang ar­ma­dong pag­su­kol nii­ni.
Sub­ling gi­pa­ma­tud-an sa proxy war sa Ukrai­ne nga ang im­per­ya­lis­mo nag­pa­sa­bot sa gye­ra. Hu­man sa ma­kauu­law nga ka­pil­di­han ug pag-at­ras nii­ni sa mga tro­pa sa Afgha­nis­tan sa mia­ging tuig hu­man sa du­ha ka de­ka­dang oku­pa­syo­n, gi­ki­na­hang­lan sa im­per­ya­lis­tang US nga mang­hul­hog og laing gu­bat aron pa­da­yong paan­da­ron ang hi­gan­teng ma­ki­na sa mi­li­tar nii­ni. Na­ka­tak­da ki­ning mo­gas­to og $13 bil­yon aron mag­sup­lay og mga ar­mas sa Ukrai­ne, ug mag­dep­loy sa mga tro­pa nii­ni sa ka­sik­bit nga mga na­sud nga sa­kop sa NATO.

Sam­tang nag­ha­tag og mga ar­mas ug ayu­dang mi­li­tar sa Ukrai­ne, nag­pa­ham­tang usab ang US ug ang mga kaal­ya­do nii­ni sa NATO sa ma­lang­ku­bong mga sang­syon sa pi­nan­sya ug pa­ma­ti­ga­yon ba­tok sa Rus­sia. Apan ang ma­sa­li­gan lang sa US nga mo­pa­tu­man nii­ni mao ang EU, Ca­na­da, Ja­pan, South Ko­rea, Tai­wan, ug Si­nga­po­re, nga nag­pa­ki­ta sa da­kung gin­tang sa mga im­per­ya­lis­tang ga­hum, ug nag­tu­got sa Rus­sia sa pag­pa­da­yon sa ne­go­syo ug pa­kigtran­sak­syon sa laing ba­hin sa pang­ka­li­bu­tang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma. Ang Uni­ted King­dom, ang la­bing suod nga kaal­ya­do sa US, nag­sul­ting pa­ham­ta­ngan ni­la og mga sang­syon sa la­na ang Rus­sia, apan mag­su­god la­mang ki­ni sa ka­ta­pu­san sa tuig.

Ang mga sang­syon nga gi­pa­ham­tang sa US bu­tang nga gi­ka­su­ko usab sa mga na­sud sa Eu­ro­pe kan­sang na­ga-im­port sa ha­los 50% sa mga sup­lay sa na­tu­ral gas nii­ni gi­kan sa Rus­sia. Ubos sa pag­pa­mu­gos sa US, gi­kan­se­la sa Ger­many, nga na­ga-im­port og 65% sa na­tu­ral gas gi­kan sa Rus­sia, ang mga kontra­ta alang sa ope­ra­syon sa Nord Stre­am 2 gas pi­pe­li­ne nga mag­dob­le un­ta sa sup­lay sa na­tu­ral gas nga gi­na­de­li­ber sa Rus­sia. Ang tu­mong sa US mao ang pug­son ang mga na­sud sa Eu­ro­pe nga mag-im­port og mas dag­hang liquefied na­tu­ral gas (LNG) ug mo­sa­lig sa US sa sub­ling pag­tu­kod sa imprastrak­tu­ra sa ener­hi­ya nii­ni, la­kip ang pag­tu­kod og mga ter­mi­nal ug mga bo­de­ga. Su­kad 2016, gi­pa­ku­sog sa US ang ka­pa­si­dad nii­ni sa LNG ug gi­lau­mang ma­hi­mong pi­na­ka­da­kung prod­yu­ser nii­ni sa ka­li­bu­tan sa ka­ta­pu­san sa tuig.

Ang mga sang­syon sa la­na sa Rus­sia nag­re­sul­ta sa pag­ka­bal­da sa sup­lay ug gi­pa­hi­mus­lan sa mga mo­no­pol­yong kum­pan­ya sa la­na, mga na­sud nga na­gap­rod­yus og la­na, mga tig­pa­mu­hu­nan sa pi­nan­sya ug mga hed­ge fund (pondong gunit sa dagkung kapitalista sa pinansya) nga na­lam­bi­git sa is­pe­ku­la­syon sa la­na aron ipa­ta­as ang pre­syo sa kru­do ug mga pro­duk­to sa pet­rol­yo. Gi­dek­la­ra sa Sau­di Ara­bia nga wa­lay ka­ku­lang sa sup­lay. Ang US mis­mo, nga na­ga-im­port sa da­kung ba­hin sa la­na nii­ni gi­kan sa Rus­sia, na­ngag­pas nga mag­pa­lit og la­na sa Ve­nezue­la, usa ka na­sud nga na­ka­pai­la­lum sa pag­pa­mig-ot nii­ni.

Pi­pi­la lang ka bu­lan ang mi­la­bay, ma­li­pa­yong mi­dek­la­rar ang mga im­per­ya­lis­tang ahen­sya nga na­kab-ot na ni­la ang “eco­no­mic re­bo­und” o sub­ling pagbangon sa eko­no­mi­ya sa mia­ging tuig hu­man ang pang­ka­li­bu­tang pag­tiu­rok sa eko­no­mi­ya niad­tong 2020. Apan, paspas nga nakagukod ang ka­pi­ta­lis­tang kri­sis. Ang pag­ta­as sa pre­syo sa mga pro­duk­tong pet­rol­yo mi­tuk­mod sa pag­sa­ka sa gas­to sa pro­duk­syon ug nag­hul­ga nga la­baw pang ma­la­na­ton ang kri­sis sa pang­ka­li­bu­tang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta. Ang mi­tu­maw nga gra­beng implasyon (paspas nga pagsaka sa presyo) ug sa po­sib­leng istagplasyon nag­hul­ga nga sub­ling mag­lu­nang sa re­se­syon ang mga ka­pi­ta­lis­tang sentro bi­san pa nga ka­dag­ha­nan sa mga na­sud wa­la pa ma­ka­su­ga­kod gi­kan sa mga lockdown ug pag­ka­bal­da sa ne­go­syo nga gi­pa­ham­tang atol sa pan­dem­yang Covid-19.

Nag­lu­nang pa gi­ha­pon sa kri­sis ang pang­ka­li­bu­ta­nong mga sentro sa ka­pi­ta­lis­mo ug gi­ham­pak sa mga prob­le­ma sa hu­yang nga pro­duk­syon ug nag­ka­da­kung utang. Su­lod sa mi­la­bayng du­ha ka tuig, nag­mug­na ang gub­yer­no sa US sa nag­ka­sak­sak-si­na­gol nga neo-Key­ne­si­an nga mga pa­ke­te sa pag­gas­to nga gi­ta­wag ka­ron og Buil­ding a Bet­ter Ame­rica nga prog­ra­ma diin pla­no nii­ning mo­gas­to og $3 tril­yon sa mo­su­nod nga mga tuig sa su­layng pag­re­ko­ber sa lo­kal nga pro­duk­syo­n. Gi­tay-og usab sa pag­hi­nay nga de­mand ang Chi­na, pag­hi­nay sa pro­duk­syon ug da­kung kan­ti­dad sa di­li ma­bay­rang pang­pub­li­ko ug pri­ba­dong utang. Mi­sa­ka pa ang pang­ka­li­bu­tang utang ngad­to sa $303 tril­yon, hu­man sa pag­sa­ka nii­ni niad­tong mia­ging tuig, sa des­pe­ra­dong pag­su­lay sa pag­lu­was sa mga kum­pan­ya, pag­ha­tag og mga sub­sid­yo ug pag­re­ko­ber sa pro­duk­syo­n.

Anaa sa ling­tu­nga­nay sa pang­ka­li­bu­tang kri­sis sa ka­pi­ta­lis­mo ang di­li ma­sul­bad nga prob­le­ma sa sob­rang pro­duk­syo­n, sob­rang sup­lay sa mga pa­la­li­ton ug sob­rang aku­mu­la­syon sa ka­pi­tal sa do­mi­nan­teng mo­no­pol­yong bur­ge­sya bu­nga sa ka­pi­ta­lis­tang kum­pe­ti­syon ug anar­ki­ya sa pro­duk­syo­n. Adu­nay sob­rang sup­lay sa put­haw, mga sak­ya­nan, sa­pot ug sa­pa­tos, la­na, lu­gas ug uban pang ma­yor nga pro­duk­to. Tu­ngod sa tem­po­rar­yong ka­ni­hit sa mga elektro­ni­kong se­micon­ductor sa mia­ging tuig, na­ngag­pas sa pag­pa­mu­hu­nan sa mga bag-ong pab­ri­ka sa US, Net­her­lands, Chi­na, Tai­wan, Ja­pan, South Ko­rea ug uban pang mga na­sud, ug gi­lau­man nga mag­re­sul­ta sa sob­rang sup­lay ila­bi­na sa mga low-end chips su­god sa ka­ta­pu­san sa tuig.

Ang ka­pi­ta­lis­tang kum­pe­ti­syon nag­tuk­mod sa mga kaat­bang nga mag­pa­dag­han sa pro­duk­syon ug pag­pa­mu­hu­nan og mas da­kung ka­pi­tal sa mga ma­ki­na, ro­bot, ar­tificial in­tel­li­gence ug mas bag-ong mga tek­no­lo­hi­ya, ug mas ubos sa su­hu­lan, nga mo­sang­pot sa pag­kun­hod sa ki­ta. Ti­nu­od ki­ni bi­san sa pi­na­ka­da­kung ka­pi­ta­lis­ta, diin ma­yor­ya ka­ni­la nag­lu­taw sa gi­pa­bu­rot nga pi­nan­sya pi­naa­gi sa mga is­pe­ku­la­syon sa stock ug fi­nancial mar­ket.

Pa­da­yon ang pag­pa­ling sa US ug uban pang mga sentro sa pang­ka­li­bu­tang ka­pi­ta­lis­mo sa Key­ne­sia­nis­mong mi­li­tar aron mag­pa­da­yon ang pro­duk­syo­n. Ang bad­yet sa de­pen­sa nii­ni mi­bu­rot ngad­to sa $776 bil­yon sa 2021 (bi­san pa sa pag­wid­ro gi­kan sa Afgha­nis­tan) ug gi­tak­dang mo­tu­bo pa ngad­to sa $782 bil­yon sa 2022. Gi­dek­la­ra usab sa Ger­many ang mga pla­no nga mas pa­tas-an ang pag­gas­to sa de­pen­sa ngad­to sa $113 bil­yon, su­bay sa usa ka ka­sa­bu­tan sa NATO nga mag­ga­hin og 2% sa GDP nii­ni alang sa de­pen­sa.

Pa­da­yong nag­ka­ku­sog ang pun­da­men­tal nga kontra­dik­syon sa ka­pi­ta­lis­ta ta­li sa so­sya­li­sa­dong pro­duk­syon ug pri­ba­dong aku­mu­la­syon sa sob­rang bi­li, sam­tang la­baw nga na­ka­kon­sentra ang ba­han­di ug ka­pi­tal sa ka­mot sa pi­pi­la ka mo­no­pol­yo ka­pi­ta­lis­ta. Su­kad 2020, ang ko­lek­ti­bong ba­han­di sa 704 ka bil­yo­nar­yo sa US mi­tu­bo ngad­to sa $1.7 tril­yon ug nag-ang­kon sa mas da­ku pang ba­han­di kay­sa 165 mil­yon nga Ame­ri­ka­no. Niad­tong 2020 la­mang, mi­da­ku og $1.5 tril­yon ang ba­han­di sa pi­na­ka­da­tung Chi­ne­se.

Sa pi­kas ba­hin, nag-an­tus ang ma­sang ma­mu­muo ug nag­ha­gong ka­taw­han sa nag­kag­ra­beng mga por­ma sa pag­pa­hi­mu­los ug pag­pang­da­ug­da­ug ug nag­ka­dag­han ang nag­lu­nang ka­gu­tom, gra­beng ka­li­sud ug ka­him­tang sa ka­ti­ling­ban. Ga­tu­san ka mil­yon ang na­wad-an og tra­ba­ho ug ki­ta. Ang ki­ta sa ka­pin100 mil­yon ka ta­wo mi­hag­ba ubos sa $1.90 ka­da ad­law, sam­tang ka­pin 163 mil­yon ang na­bu­hi sa mas ubos pa sa $5.50 ka­da ad­law.

Nag­mug­na ang nag­kag­ra­beng so­syo­-e­ko­no­mi­kan­hong ka­him­tang sa kay­lap nga mga pro­tes­tang ma­sa sa lain-la­ing ba­hin sa ka­li­bu­tan aron suk­lan ang neo­li­be­ral nga mga la­kang sa eko­no­mi­ya, pa­sis­tang pag­pa­mig-ot ug mga im­per­ya­lis­tang gu­bat. Ki­na­hang­lang pa­da­yon nga mag­pa­lig-on sa kau­ga­li­ngon ang re­bo­lu­syo­nar­yong pro­le­tar­ya­do ug sak­mi­ton ang pa­bo­rab­leng kun­di­syon aron pa­ngu­lo­han ang mga de­mok­ra­ti­kong pa­kig­bi­sog sa di­na­ug­da­ug nga mga hut-ong ug prog­re­si­bong sek­tor.

La­baw nga na­hi­mong pa­bo­rab­le ang mga ka­him­tang alang sa pag-as­dang og re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pag­su­kol. Pa­da­yon nga mia­ban­te ang mga ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa India, Ma­ni­pur, West Pa­pua, Tur­key, Kur­dis­tan, Syria, Myan­mar, Co­lom­bia, Pe­ru ug uban pang na­sud.

Gi­pag­ra­be sa im­per­ya­lis­tang mga pa­li­si­ya ang kri­sis
sa nag­ha­ring sis­te­ma ubos sa re­hi­meng US-Du­ter­te

Sa miaging unum ka tuig, mi­sa­mot ang kri­sis sa nag­ha­ring se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga sis­te­ma ug mig­ra­be ang pag-an­tus sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no tu­ngod sa neo­li­be­ral nga mga la­kang sa eko­no­mi­ya, kakumbina sa mi­li­ta­ri­sa­syon sa es­ta­do ug mga pa­li­si­ya sa te­ro­ris­mo sa es­ta­do ubos sa re­hi­meng US-Du­ter­te.

Ang mga la­kang sa eko­no­mi­ya ni Du­ter­te pi­nau­yon sa mga pa­li­si­yang dik­ta sa gub­yer­no sa US, mga im­per­ya­lis­tang insti­tu­syong pi­nan­syal ug lang­yawng mga ahen­sya sa cre­dit ra­ting (paggra­do sa mga na­sud su­bay sa ka­pa­si­dad nga mag­ba­yad), in­gon­man sa lo­kal nga Ame­rican Cham­ber of Com­merce ug sa ilang mga lo­kal nga ka­so­syo. Ki­ni na­ka­pun­ting sa pag­pa­la­pad sa in­te­res sa mga lang­yawng dag­kung bang­ko ug kor­po­ra­syon ug lo­kal nga mga ali­pu­res sa dag­kung bur­ge­sya kumpra­dor, dag­kung aga­long yu­ta­an ug bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­ta.

Sa mi­la­bayng mga de­ka­da, miuk-uk ang eko­no­mi­ya sa na­sud ug nag­pa­bi­ling at­ra­sa­do, ag­rar­yo ug di­li in­dustri­yal tu­ngod sa mga la­kang sa eko­no­mi­ya nga gi­pa­ham­tang sa mga lang­yaw. Pa­bi­ling nag­sa­lig sa utang ug im­port ug na­ka­pun­ting sa eksport ang pro­duk­syo­n. Ang li­mi­ta­do nga pro­duk­syon sa in­dustri­ya ubos ang du­gang-bi­li ug nag-u­nang lam­bi­git sa pag-a­sem­bol o pag-packa­ge sa mga im­por­ted nga sang­kap. Nag­pa­bi­ling gi­nag­may ang ag­ri­kul­tu­ra nga sa­gad na­ga­ga­mit pa og de-ma­nong hi­man sa uma, ug li­mi­ta­do kaa­yong ga­mit sa ma­ki­nar­ya sa in­dustri­ya.

Sa­mot pang nag­ka­du­not ang nag­ha­ring sis­te­ma ug di­li na ma­ka­tu­bag sa mga pa­ngi­na­hang­la­non sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no nga nag-an­tus sa kay­lap nga di­semple­yo, hi­la­bi­han ka ubos nga su­hu­lan, pag­ka­wa­la sa ki­ta, ka­wa­lay yu­ta ug pag­pa­ngi­log sa yu­ta, pag­sa­ka sa pre­syo, ka­ku­lang sa ka­ti­ling­ba­nong ser­bi­syo ug uban pang gra­beng sa­kit sa ka­ti­ling­ban.

La­baw pang gi­bi­ra pau­bos sa re­hi­meng Du­ter­te ang na­sud sa kri­sis. Sa mi­la­bayng unum ka tuig, mi­dob­le ang utang sa na­sud gi­kan sa ₱6 tril­yon sa 2016 ngad­to sa ka­pin sa ₱12 tril­yon sa niad­tong Mar­so, ug gi­lau­mang mo­sa­ka pa ngad­to sa ₱13.42 tril­yon sa ka­ta­pu­san sa tuig. Ang di­nag­kung ko­rap­syo­n, pag-u­sik-u­sik ug ano­mal­yang mga pro­yek­to sa imprastrak­tu­ra ug sob­rang gas­to sa mi­li­tar na­ka­pa­bang­krap sa gub­yer­no nga mi­re­sul­ta sa wa­la su­kad na naa­bot nga de­pi­si­to (kung asa mas daku ang gasto kaysa pun­do) sa gub­yer­no nga mi­ka­bat sa ₱1.67 tril­yon sa mia­ging tuig. Gi­ta­go ni Du­ter­te ug sa iyang mga upi­syal ang ilang ki­na­wat ngad­to sa mga bang­kong Chi­ne­se ug uban pang lang­yawng account.
Gi­tu­gu­tan sa re­hi­meng Du­ter­te ang mga im­per­ya­lis­ta nga hug­tan pa ang kontrol ug do­mi­na­syon sa lo­kal nga eko­no­mi­ya pi­naa­gi sa pag-ap­ru­ba sa gia­myen­da­han nga Fo­re­ign Investments Act, Re­ta­il Tra­de Li­be­ra­liza­ti­on Act ug Pub­lic Service Act nga pa­re­hong nag­li­kay sa mga li­mi­ta­syon nga gi­tak­da sa Konsti­tu­syong 1987 ba­tok sa hing­pit nga pag­pa­nag-i­ya ug ope­ra­syon sa lang­yaw sa mga ne­go­syo. Ki­ni nga mga ba­la­od maga­tu­got na ka­ron sa mga lang­yawng ka­pi­ta­lis­ta nga hing­pit nga ma­ka­pa­nag-i­ya ug mag-o­pe­reyt sa mga ne­go­syo sa ta­nang na­tad sa pa­mu­hu­nan, ga­was sa de­pen­sa, sa mga pang­pub­li­kong ka­ga­mi­tan sa­ma sa distri­bu­syon sa elektri­si­dad ug tu­big, ug sa mas gag­mayng re­ta­il tra­de.

Agig pag­su­nod sa mga du­so sa mga lang­yawng mga ka­pi­ta­lis­ta ug sa ilang mga lo­kal nga dag­kung ka­so­syo sa ne­go­syo, giap­ru­ba­han ni Du­ter­te ang CREATE law nga nag­kib­hang og 5% sa bu­his sa mga kor­po­ra­syon (nga ka­tung­bang sa ₱600 bil­yon nga na­wa­lang ki­ta sa gubyre­no sa su­nod li­ma ka tuig) isip in­sen­ti­bo aron ma­da­ni ang dag­hang lang­yawng pa­mu­hu­nan. Bag-o lang usab ni­yang gi­lib­kas ang mo­ra­tor­yum sa open-pit mi­ning ug uban pang ope­ra­syon sa pag­mi­na nga mag­tu­got sa mga lang­yawng kum­pan­ya sa mi­na nga du­gang pang kaw­ka­won ug pu­ga­on ang re­kur­so sa mi­ne­ral gi­kan sa ka­bu­ki­ran, ka­su­ba­an, ka­yu­ta­an ug ka­da­ga­tan sa na­sud. Giap­ru­ba­han usab ni Du­ter­te ang Rice Import Li­be­ra­liza­ti­on Law nga mi­re­sul­ta sa pag­ba­ha sa im­por­ted nga bu­gas sa may sub­sid­yo sa es­ta­do sa kaa­lau­tan sa mga mag-uu­ma sa hu­may nga pa­da­yong nag-an­tus sa ubos nga pre­syo sa pag­pa­lit sa hu­may. Nag-an­tus usab ang mga mag-uu­ma sa utan ug mga prod­yu­ser sa kar­ne sa di­li pa­tas nga kum­pe­ti­syon ta­li­wa­la sa kay­lap nga is­mag­ling sa ta­ku­ban sa to­dong li­be­ra­li­sa­syo­n. Gi­tu­gu­tan usab ni Du­ter­te ang in­dustri­yang sa pag­pa­ngis­da sa Chi­na su­lod ug pa­li­bot sa ka­da­ga­tan sa Pi­li­pi­nas nga mi­hu­rot sa mga re­kur­so sa ka­da­ga­tan sa na­sud nga nag­pa­li­sud sa ki­na­bu­hi sa mga ma­ngi­ngis­dang Pi­li­pi­no.

Gi­pa­sa­mot sa kontra-ka­taw­han ug kontra-ka­bus nga mga pa­li­si­ya sa re­hi­meng Du­ter­te ang ka­him­tang sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no. Ubos sa TRAIN law, gi­pas-an sa ka­taw­han ang bug-at nga bu­his sa mga pa­la­li­ton ug ser­bi­syo. Atu­ba­ngan sa nag­ka­da­kung utang ug pag­ka­wa­la sa ki­ta tu­ngod sa pag­kib­hang sa bu­his sa dag­kung mga kor­po­ra­syo­n, gi­na­du­so ka­ron sa mga upi­syal ni Du­ter­te ang du­gang nga mga bu­his sa mga ma­mu­muo, mag-uu­ma ug uban pang nag­ha­gong ka­taw­han. Ang mas gra­be pa, gi­ga­mit ni Du­ter­te ug sa iyang mga ali­pu­res ang ilang ga­hum pa­ra mag­pa­da­tu. Pa­da­yon nga mig­ra­be ang ko­rap­syon sa por­ma sa mga kik­bak ug su­hol bug­ti sa mga pa­bor sa gub­yer­no sa mga kontra­ta ug mga pro­yek­tong wa­lay-ka­pus­la­nan sa ka­taw­han, nga kung usa­hon mo­la­pas pa sa pag-u­sik-u­sik ila­lum sa 14 ka tuig sa dik­ta­dur­yang Marcos. Dag­han nii­ning mga tu­lay, kal­sa­da sa bay­ba­yon ug rek­la­ma­syon sa yu­ta ang wa­la ki­na­hang­la­na ug mi­hi­kaw sa ti­nub­dan sa pa­ngi­na­bu­hi­an sa mga mag-uu­ma ug ma­ngi­ngis­da.

Nag-an­tus usab ang ka­taw­hang Pi­li­pi­no sa sob­rang pag­gas­to ni Du­ter­te sa mi­li­tar ug ka­pu­li­san alang sa sob­ra-sob­rang pag­pa­lit sa mga sarplas nga ka­ga­mi­tang mi­li­tar gi­kan sa US, ug aron pa­tas-an labaw sa istandard ang swel­do sa mga upi­syal sa AFP ug PNP aron pa­li­ton ang ilang pag­da­pig. Tu­ngod sa sob­rang pag­gas­to sa mi­li­tar, na­ka­hia­gum sa ka­ku­lang sa pon­do ug pag­kib­hang sa bad­yet ang pang­pub­li­kong edu­ka­syon ug pang­la­was. Re­sul­ta nii­ni, nag-an­tus ang mga es­tud­yan­te, ang ilang mga gi­ni­ka­nan ug mag­tu­tud­lo sa ka­ku­lang sa klas­rum ug mag­tu­tud­lo, swel­dong pang-u­li­pon, ug ka­ku­lang sa imprastrak­tu­ra alang sa dis­tance lear­ning ug mga pa­si­li­dad alang sa lu­was nga pag-ab­li pag-u­sab sa mga kla­se. Gi­pa­ta­taw sa pan­dem­yang Covid-19 ang gra­beng ka­ku­la­ngon sa mga duk­tor, nars ug mga ma­mu­muo sa pang­la­was sa mga pang­pub­li­kong os­pi­tal ug ang taas ba­lay­ru­non sa la­bo­ra­tor­yo ug pag­pa­tam­bal. Hang­tud ka­ron, ku­lang pa gi­ha­pon ang bad­yet sa gub­yer­no alang sa pang­pub­li­kong pang­la­was, maong nag­pa­bi­ling bul­ne­rab­le sa sub­ling pag­dag­han sa mga im­pek­syon sa Covid-19.

Hi­la­bi­hang na­bug-a­tan ang la­pad nga ma­sang ma­mu­muo ug mag-uu­ma sa pag­sa­ka sa pre­syo sa ga­so­li­na, pag­ka­on ug uban pang ba­ta­kang pa­la­li­ton ug mga uti­li­dad sam­tang nag­ha­kop sa hi­gan­teng ki­ta ang mga kum­pan­ya sa dag­kung kumpra­dor. Sa ila­lum ni Du­ter­te, nag-an­tus ang la­pad nga ma­sang ma­mu­muo sa pag­pa­mig-ot sa ug pag­kib­hang sa su­hu­lan nga di­li na ma­ka­su­ga­kod sa inad­law nga ga­las­tu­hon sa ma­yor­ya sa pa­mil­yang Pi­li­pi­no. Ang pag­pa­hi­mu­los ug pag­pa­na­ug­da­ug sa mga ma­mu­muo gi­pag­ra­be kontra­taktwa­li­sa­syon ug uban pang plek­sib­leng nga ka­him­tang sa pa­muo. Sa ka­syu­da­ran, des­pe­ra­dong nag­hu­ot sa ka­bus nga mga ko­mu­ni­dad ang mi­nil­yong wa­lay tra­ba­ho, ang re­ser­bang huk­bo sa pa­muo. Sa ka­ba­ni­kan­han, ga­tu­san ka li­bong mag-uu­ma ang pu­gos nga gi­pa­la­yas sa ilang yu­ta tu­ngod sa kay­lap nga kum­ber­syon ug pag­pa­ngi­log sa yu­ta sa dag­kung aga­long yu­ta­an, mga kum­pan­ya sa mi­na, mga pro­yek­tong imprastrak­tu­ra ug pag­pa­la­pad sa mga plan­ta­syo­n. Sa ki­na­ti­buk-an, mo­ka­bat sa 70% sa mga Pi­li­pi­no ang na­bu­hi sa ka­li­sud, sam­tang 10% ngad­to sa 15% ang anaa sa pe­lig­rong ma­hag­bong sa gra­beng kaa­la­ot ug ka­ka­bus.

Aron ip­re­ser­bar ang estra­te­hi­kong in­te­res nii­ni ug ang nag­ha­ring neo­ko­lon­yal nga sis­te­ma sa Pi­li­pi­nas, pa­da­yon nga gi­pa­lig-on sa im­per­ya­lis­mong US ang mga pwer­sa sa de­pen­sa ug se­gu­ri­dad sa itoy nga es­ta­do nii­ni. Gi­hi­mo nii­ning usa ka hi­gan­teng ku­ta mi­li­tar ang reak­syu­nar­yong es­ta­do aron ipa­ham­tang ang pa­sis­tang ga­hum nii­ni sa ma­tag ba­hin sa na­sud. Gi­pa­tu­man sa US ang vir­tu­al ope­ra­tio­nal control sa AFP nga nag­su­nod­su­nod sa doktri­na sa kontra-in­sur­hen­sya sa US, lu­yo sa pag­ka­pil­di sa mga kontra-in­sur­hen­sya nii­ni sa lain-la­ing na­sud sa mia­ging pi­to ka de­ka­da.

Gi­pa­la­pad sa US ang implu­wen­sya ug kontrol nii­ni sa AFP ug nag­bu­bu og pon­do ug hi­mang ig­gu­gu­bat pi­naa­gi sa Mu­tu­al Defen­se Tre­aty, Vi­si­ting Forces Agree­ment, Enhanced Defen­se Coo­pe­ra­ti­on Agree­ment, ug Ope­ra­ti­on Pacific Eag­le-Phi­lip­pi­nes nii­ni. Per­ma­nen­teng na­ka­is­ta­syon sa Pi­li­pi­nas ang mga tro­pang Ame­ri­ka­no, ka­hi­ma­nang mi­li­tar ug ar­mas. Aron pa­hug­ton ang koor­di­na­syon ug kontrol sa ope­ra­syon nii­ni sa AFP, nag­pa­hi­ga­yon ang US og 1,300 ka bi­la­te­ral nga ak­ti­bi­dad mi­li­tar sa Pi­li­pi­nas ug 850 be­ses nga pag­dung­go sa ilang mga bar­kong ig­gu­gu­bat sa mia­ging unum ka tuig.

Ubos sa di­rek­syo­n, pagpla­no ug pag­pon­do sa mga ahen­te sa US Central Intel­li­gence Agency ug mga mag­ta­tam­bag mi­li­tar sa Ame­ri­ka, mi­da­ngop ang reak­syu­nar­yong es­ta­do sa Pi­li­pi­nas sa wa­lay pu­los nga pa­sis­tang mga pa­li­si­ya, da­yag nga pag­pa­num­po sa de­mok­ra­sya ug bru­tal nga pag-a­ta­ke ba­tok sa ka­taw­han kung asa ang ti­bu­ok bu­ruk­ra­sya gi­pai­la­lum sa ang man­do sa mga he­ne­ral ug mga upi­syal sa de­pen­sa. Mi­lam­pos si­la sa pag­bu­tang sa kontra-in­sur­hen­sya ug an­ti-ko­mu­nis­tang pag­pa­num­po sa sentro sa pa­li­si­ya sa es­ta­do, kung asa gi­pa­da­ku ni­la ang ga­hum sa mi­li­tar ug pu­lis, ug gi­bu­hi­an ang mga pwer­sang pang­se­gu­ri­dad sa es­ta­do aron sum­pu­on ang ba­ta­ka ug pun­da­men­tal nga mga de­mok­ra­ti­kong ka­tu­ngod ug ka­ga­wa­san, nga mi­tar­get sa mga ak­ti­bis­ta, kri­ti­ko ug opo­si­syon sa pu­li­ti­ka.

Giu­sab ang bu­ruk­ra­sya sa gub­yer­no aron ibu­tang ang mga si­bil­yang ahen­sya sa es­ta­do ubos sa kontrol sa Na­tio­nal Task Force-Elcac, nga sa pag­ka­ti­nu­od usa ka civil-mi­li­tary jun­ta (hun­tang si­bil-mi­li­tar) nga maoy aktwal nga na­ga­man­do sa ti­bu­ok gub­yer­no. Niad­tong 2020, giap­ru­ba­han ang ba­la­od ba­hin sa te­ro­ris­mo sa es­ta­do (gi­ta­wag og Anti-Ter­ro­rism Law) nga nag­ha­tag sa es­ta­do og la­bing dau­tan nga ga­hum nga la­pas sa ba­ta­kang mga ka­tu­ngod ug hu­di­syal nga pro­se­so.

Kay­lap ang mga pag-a­bu­so sa mi­li­tar ug pu­lis sa ti­bu­uk na­sud, pa­re­ho sa ka­syu­da­ran ug ka­ba­ni­kan­han. Sa ka­syu­da­ran, gi­pai­la­lum sa mga ahen­te sa mi­li­tar ug pu­lis ang mga un­yo­nis­ta, or­ga­ni­sa­dor sa ko­mu­ni­dad, mga ak­ti­bis­tang ka­ba­tan-o­nan ug ka­ba­ba­yen-an, in­gon­man ang mga tig­pa­na­li­pud sa taw­ha­nong ka­tu­ngod, mga prog­re­si­bong li­der re­li­hi­yo­so, mga mag­tu­tud­lo ug mga health wor­ker sa pag­pa­nik­tik, ha­ras­ment, ar­bit­rar­yong pag-a­res­to ug ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­tay. Mas gra­be ang ka­him­tang sa ka­ba­ni­kan­han, bi­san og adu­nay dag­hang ka­so sa pag-a­bu­so sa mi­li­tar ug pag­la­pas sa taw­ha­nong ka­tu­ngod ang wa­la ma­re­port.

Gi­pap­ha sa kaa­way ang kalainan tali sa mga mang­gu­gu­bat ug mga si­bil­yan. Arbit­rar­yong gia­ku­sa­han nii­ni ang mga ta­wo nga ko­mu­nis­ta o tig­su­por­ta sa ko­mu­nis­ta ug gi­ga­mit ang ATL aron ha­ta­gag ra­son ang gra­beng pag­la­pas sa ka­tu­ngod ug ka­ga­wa­san sa ka­taw­han. Gi­li­ku­san nii­ni ang mga ko­mu­ni­dad ga­mit ang da­kung ihap sa tro­pa sa pag­reyd sa mga ba­lay sa mga mag-uu­ma sa ga­bi­ing da­ku o kaad­la­won sa­ma sa Oplan Sau­ron sa Neg­ros, ang pag­ma­sa­ker sa mga mi­nor­yang Tu­man­dok sa Ca­piz ug ang Blo­ody Sun­day nga di­nag­hang mi­pa­tay sa mga ak­ti­bis­ta sa Sout­hern Ta­ga­log.

Sa ta­nang ba­hin na­sud, gi­pai­la­lum sa ba­la­od mi­li­tar ang ti­bu­ok o klaster sa mga bar­yo nga nag­pa­li­sud­li­sud sa mga ko­mu­ni­dad sa mga mag-uu­ma. Nag­tu­kod ang mga yu­nit sa AFP og mga de­tatsment o gi­na­hi­mong ba­raks ang mga istruk­tu­rang si­bil­yan, nag­bu­tang og mga gwardya sa pa­li­bot aron ban­ta­yan ug kontro­lon ang li­hok sa ka­taw­han, nag­mun­tar og mga tsek­poynt aron ma­kontrol ang ko­mer­syo (sa ta­ku­ban sa pag­bal­da sa sup­lay sa pag­ka­on sa NPA), pug­ngan si­la sa pag-a­ti­man sa ilang mga uma­han ug mag­kai­ngin pa­na­hon sa mga ope­ra­syong mi­li­tar, ug pag­ba­wal sa ma­sa sa pag­pa­la­pad sa ilang mga uma­han o pag­pa­ta­as sa pro­duk­syon (sa ra­son nga ang ilang du­gang ani ipakaon sa NPA). Wa­lay hu­nong nga gi­ha­ras sa mga pa­sis­tang tro­pa ang ma­sang mag-uu­ma, ar­bit­rar­yong gi­pa­sa­ngin­lan si­la nga nag­su­por­ta sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan, gi­pa­ga­was nga mga “sur­ren­de­ree”, gi­pai­la­lum si­la sa pag­pa­nik­tik, gi­na-a­ta­ke ang ilang mga pa­ni­ma­lay sa ka­ga­bin-on, pu­gos si­lang gi­na­pa­lu­wat sa ilang mga or­ga­ni­sa­syo­n, pag­kid­nap o pag-a­res­to su­bay sa pe­keng mga ka­so ug pag­pa­tay sa mga li­der mag-uu­ma ug ak­ti­bis­ta.

Lu­yo sa ba­lik­ba­lik nga dek­la­ra­syong hu­yang na ang BHB ug ma­dug­mok sa di­li pa ma­hu­man ang ter­mi­no ni Du­ter­te, pa­da­yon nga gi­pa­dag­han sa AFP ug PNP ang mga kontra-ge­ril­ya nga pwer­sang pang­kom­bat nii­ni. Sa ka­sam­ta­ngan, adu­nay 166 ka ba­tal­yong pang­kom­bat sa Army, Air Force, Ma­ri­nes, Scout Ra­ngers, Special Acti­on Forces ug uban pang yu­nit sa mi­li­tar ug pu­lis nga gi­dep­loy ba­tok sa NPA, na­gu­ngan og 21 kay­sa mia­ging tuig. Sa maong gi­dag­ha­non, nag­dep­loy ang AFP og 5 ngad­to sa 6 ka ba­tal­yon ba­tok sa pra­yo­ri­dad o gi­po­ku­san nii­ning sub­re­hi­yo­nal o na­ta­rang ge­ril­ya sa NPA, ug nag­dep­loy og 2 ngad­to sa 3 sa di­li pra­yo­ri­dad nga mga er­ya. Nag­tu­kod ang AFP ug PNP og giu­sang ku­mand ug ope­ra­syo­n.

Na­hi­mo sa AFP ug PNP nga du­ga­ngan ang dep­loy­ment nii­ni sa mga tro­pang pang­kom­bat ba­tok sa BHB pi­naa­gi sa pag­tu­kod og bag-ong mga yu­nit ug ba­tal­yon ug pag-re­dep­loy og mga pwer­sa gi­kan sa mga er­ya sa Mo­ro hu­man sa pag­su­ren­der sa Mo­ro Isla­mic Li­be­ra­ti­on Front. Mi­gas­to ang AFP sa di­li mo­mi­nus ₱900 mil­yon pa­ra mag­tu­kod og bag-ong di­bi­syon (ang 11th ID) nga gi­ka­tak­dang idep­loy sa Su­lu ug Ta­wi-Ta­wi nga hu­got nga pa­ga­kontro­lon sa mga pwer­sang mi­li­tar sa US nga per­ma­nen­teng nag-o­pe­ra­syon sa lu­gar. Pi­pi­la ka ba­tal­yon sa PNP special acti­on forces ang gi­tu­kod usab niad­tong mia­ging tuig.

Ha­los 60% nii­ni nga mga tro­pang pang­kom­bat na­ka­kon­sentra sa li­ma sa 13 ka re­hi­yon, nga mao ang Sout­hern Ta­ga­log, Eas­tern Vi­sa­yas, Sout­hern Min­da­nao, Bicol ug North Central Min­da­nao. Adu­nay da­kung pag­sa­ka sa dep­loy­ment sa mga tro­pa sa Far South Min­da­nao, Neg­ros, Sout­hern Min­da­nao, Eas­tern Vi­sa­yas, Ca­ga­yan Val­ley ug Sout­hern Ta­ga­log. Tu­mong sa AFP nga mag­lun­sad og di­nag­ku ug na­ka­po­kus nga mga ope­ra­syong mi­li­tar, iko­or­di­na ang nag­ka­la­in-la­ing sa­nga nii­ni ug ga­mi­ton sa hing­pit ang ti­bu­ok ar­se­nal nii­ni ba­tok sa mga pwer­sang ge­ril­ya sa BHB.

Du­gang pang mi­da­ku ang badget ni Du­ter­te pa­ra sa mi­li­tar ngad­to sa ₱221 bil­yon ka­rong tui­ga gi­kan sa ₱217 bil­yon sa mia­ging tuig. Bi­san pa sa kwes­ti­yu­nab­leng pag­gas­to, la­baw pang mi­da­ku ang bad­yet sa NTF-Elcac ngad­to sa ₱17.5 bil­yon (gi­kan sa ₱4.2 bil­yon) bi­san og ₱10 bil­yon niini gitakdang wa­lay partikular nga gigahinan. Sa mi­la­bayng unum ka tuig, na­ka­da­wat ang AFP sa su­ma­to­tal $1.14 bil­yon nga kan­ti­dad sa ayu­dang mi­li­tar sa por­ma sa Fo­re­ign Mi­li­tary Fi­nancing, mga prog­ra­ma sa pag­ban­say-mi­li­tar ug uban pa. Bi­nil­yong pi­so ang gi­gas­to sa re­hi­meng Du­ter­te sa pag­pa­lit sa mga pang-a­ta­ke ug pang­kum­bat nga mga he­li­kop­ter, jet fighter ug at­tack aircraft, kan­yon ug ar­til­lery system, 500 ug 250 lib­rang bom­ba, raket ug misayl, dro­ne system, tang­ke, ar­mo­red per­son­nel car­ri­er, ka­ga­mi­tan elektro­ni­kong pa­nik­tik ug ko­mu­ni­ka­syo­n, rip­le, ba­la ug uban pa. Mi­ga­mit ki­ni og mga GPS tracking system (pag­pa­nik­tik ga­mit ang sa­te­layt, mga ka­me­ra nga su­sa­ma ka ga­may sa bu­to­nes aron su­bay­ba­yan ang li­hok sa ge­ril­ya sa mga la­sa­ngong er­ya, mga eki­po alang sa pag­pa­nik­tik ga­mi ang sel­pon, ug uban pa.

Ka­du­ngan nii­ni, pa­da­yong gi­naa­ba­gan sa US ang AFP sa pag­tu­kod nii­ni sa ka­pa­si­dad sa cyber­warfa­re aron pa­kus­gon ang in­ter­nal nga sis­te­mang pang­ko­mu­ni­ka­syon sa AFP pa­ra sa tuk­ma sa pa­na­hong pag­mo­ni­tor sa mga ba­na­tan aron ipa­ta­as ang ka­pa­si­dad sa pag­ku­mand ug pag­pa­li­hok sa mga pwer­sa. Pa­da­yon usab nii­ning gi­ban­say ang mga per­so­na­he sa AFP sa “pag­kontrol sa da­gan sa im­por­ma­syo­n” pi­naa­gi sa mga say­war ug dis-im­por­ma­syo­n. Nag­ti­ngu­ha ki­ni sa pu­li­ti­kan­hong pag­pa­hu­yang sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan pi­naa­gi sa pag­pa­ra­da sa mga “sur­ren­de­ree” ug pag­sul­ting si­la “na­ling­la sa mga saad sa mas maa­yong ki­na­bu­hi,” pi­naa­gi sa pagkri­mi­na­li­sa sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ga­mit ang ba­la­od, ug pag­ba­lik­ba­lik sa hi­ni­mo­hi­mong ba­li­ta nga na­ka­da­wat ku­no ki­ni og “im­por­ma­syon gi­kan sa mga si­bil­yan” ba­tok sa nag-o­pe­reyt nga mga yu­nit sa BHB. Tu­mong nii­ning ipa­ki­ta ang po­si­ti­bong ima­he sa AFP pi­naa­gi sa pag­pa­ki­ta sa mga pro­yek­tong “pa­ngi­na­bu­hi­an” o “pa­ba­lay” nga, sa pag­ka­ti­nu­od, wa­la ma­ka­tu­bag sa la­lum nga ga­mot sa ka­li­sud ug pag­pang­da­ug­da­ug sa ma­sa. Sa sa­mang hi­ga­yon, gi­ban­say sa AFP ang mga per­so­na­he nii­ni sa cybe­rat­tacks (pag-a­ta­ke ga­mit ang in­ter­net) sa mga web­si­te sa PKP ug NDFP, ug uban pang mga web­si­te nga kri­ti­kal sa re­hi­meng Du­ter­te.

Sam­tang gi­pa­ku­sog ang ka­pa­si­dad sa AFP nga mo­pa­tay ga­mit ang nag­ka­dag­hang ar­mas sa ta­bang sa US, sa pag­ka­ti­nu­od, nag­pa­ki­ta sa nag­ka­da­kung estra­te­hi­kong ka­hu­ya­ngan sa nag­ha­ring sis­te­ma. Gi­pa­ki­ta nii­ni nga aron map­re­ser­ba ang nag­ha­ring sis­te­ma, mas nag­sa­lig sa ar­ma­dong pag­pa­num­po ug mga pa­sis­tang pa­maa­gi ang neo­ko­lon­yal nga es­ta­do, kay­sa sa pu­li­ti­kan­hong pag­da­ni ug su­por­ta.

Bi­san pa­man, ang du­so sa pag­kab-ot sa nag­ka­ku­sog nga su­per­yo­ri­dad mi­li­tar, adu­nay dau­tang epek­to sa pu­li­ti­ka. La­baw pa nii­ning gi­pa­sa­mot ang kul­tu­ra sa ga­was­nong pa­sis­mo ug hing­pit nga pag­sa­lik­way sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­tu­ngod ug ka­ga­wa­san sa ka­taw­han nga mi­but­yag sa da­yag nga pag­de­pen­sa nii­ni sa in­te­res sa mga nag­ha­ring ma­da­ug­dau­gon ug ma­pa­hi­mus­la­nong mga hut-ong ug, sa in­gon, la­baw pang nag­pa­hi­mu­lag ka­ni­la sa ka­taw­han. Gi­ba­le­wa­la nii­ni ang prin­sip­yo sa pag­pa­tig­ba­baw sa si­bil­yan sa mi­li­tar ug gi­pa­ga­may ang lu­na alang sa de­mok­ra­ti­kong pag­pa­da­yag nga la­baw pang nag­pa­ki­ta sa ka­hus­to ug ka­ma­ta­ru­nga­non sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pag­su­kol. Ang nag­ka­da­kung pu­li­ti­kan­hon ug eko­no­mi­kan­hong ga­hum sa mi­li­tar nag­hi­mo ka­ni­lang lu­was sa kri­mi­nal nga tu­lu­ba­gon, hu­bog sa ko­rap­syon ug pat­ro­na­ge po­li­tics, ug nag­pa­la­lum sa de­mo­ra­li­sa­syon sa mga ya­nong sun­da­lo nga gi­ga­mit isip pang­ba­la sa kan­yon. Ki­ni nga mga estra­te­hi­kong ka­hu­ya­ngan la­baw pang gi­pag­ra­be sa mga pa­ning­ka­mot sa im­per­ya­lis­tang Chi­na nga mag­pa­la­lum sa implu­wen­sya nii­ni su­lod sa mi­li­tar ug ma­kig­hi­ga­la sa mga upi­syal mi­li­tar sa Pi­li­pi­nas pi­naa­gi sa pag­pa­nu­hol o mga gan­ting pi­nan­sya­l.

Sa mi­la­bayng unum ka tuig, nag­ha­ri ang reak­syu­nar­yong es­ta­do ubos ni Du­ter­te pi­naa­gi sa te­ro­ris­mo ug ka­ba­ngis sa es­ta­do ba­tok sa ka­taw­han, gi­kan sa pe­ke nga “gu­bat kontra-dro­ga” ngad­to sa kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong gu­bat sa pag­pa­num­po. Li­bo­an ka kri­men ang na­hi­mo sa mga pwer­sa sa es­ta­do ba­tok sa ka­taw­han la­kip ang ma­sa­ker sa mga si­bil­yan, pag­da­git ug pag­pa­tay sa mga ak­ti­bis­ta, in­gon­man sa di­li ar­ma­dong mga re­bo­lu­syo­nar­yo, pag­pa­mom­ba gi­kan sa ka­ha­ngi­nan ug pag­pa­ngan­yon sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad ug uban pa. Pa­da­yon nga mi­dag­han ang ihap sa mga bi­ni­lang­go pu­li­ti­kal nga gi­bal­hog sa pri­so­han sa du­gayng pa­na­hon.

Gi­ka­si­la­gan sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no ang re­hi­meng Du­ter­te tu­ngod sa ko­rap­syon nii­ni, pag­pa­sa­kop sa lang­yawng ga­hum ug ti­ra­ni­kong pag­ha­ri. Hi­la­bi­han ki­ning na­hi­mu­lag sa ka­taw­han. Ang ka­ha­kog ni Du­ter­te sa ga­hum ug mga pa­ka­na nga pa­la­na­ton ang iyang pu­li­ti­kan­hong di­nas­ti­ya aron ma­li­ka­yan ang pag­ki­ha sa in­ter­na­syu­nal o lo­kal nga mga kor­te tu­ngod sa iyang mga kri­men la­baw nga mi­pa­sa­mot sa mga kontra­dik­syon sa mag­ka­at­bang nga pak­syon mga nag­ha­ring hut-ong sa dag­kung kumpra­dor-a­ga­long yu­ta­an. Nag­pa­bi­ling pra­yo­ri­dad ang mga pla­nong ka­wa­ton ang elek­syon alang sa kam­po ni Marcos-Du­ter­te apan im­po­sib­leng ma­pa­tu­man ki­ni nga wa­lay moul­bong da­kung pro­tes­tang ma­sa ug mo­tay-og sa pun­da­syon sa pu­li­ti­ka sa nag­ha­ring sis­te­ma. Pa­da­yon nga nag­ka­da­ku ang mga pang­ma­sang ra­li sa nag-u­nang par­ti­do sa pu­li­ti­kan­hong opo­si­syon sam­tang nag­ha­tag ki­ni og lu­na sa pag­pa­da­yag sa ka­taw­han sa ilang ka­su­ko ba­tok sa pa­sis­tang re­hi­men.

Nag­ka­pu­li­ki ang mga im­per­ya­lis­tang US nga du­ma­la­han ang mga na­nag­ba­nging pun­dok ug pan­day­on ang mga pu­li­ti­kan­hong ka­sa­bu­tan alang sa ma­li­na­wong tran­si­syon hu­man ang elek­syo­n. Ka­ron pa lang, adu­na nay na­hul­mang kompro­mi­so sa han-ay sa mga nag-u­nang mga pak­syon sa nag­ha­ring hut-ong aron su­por­ta­han ang Rob­re­do-Du­ter­te tan­dem alang sa umaa­bot nga elek­syon sa pag­ka-pre­si­den­te ug bi­se-pre­si­den­te. Tan-a­won pa kung mo­lam­pos ba ang mga im­per­ya­lis­tang US sa pag­hu­pay sa mga na­nag­ba­nging pak­syon sa nag­ha­ring hut-ong kan­sang pa­da­yon nga nag­ka­la­lum ang pag­ka­si­ak­si­ak sam­tang la­baw si­lang nag­ka­ha­kog tu­ngod sa nag­kag­ra­beng kri­sis sa nag­ha­ring sis­te­ma. Sa sa­mang hi­ga­yon, anaa pa gi­ha­pon ang mga ta­ho nga pwe­de pang pi­li­on ni Du­ter­te nga hi­mu­ong pre­si­den­te si Isko Mo­re­no o pa­ga­ga­mi­tong ra­son aron kib­ha­ngan ang mga bo­to ni Rob­re­do pa­bor kang Marcos.

Adu­nay ka­si­gu­ro­han o ka­ha da­ku ang po­si­bi­li­dad nga pa­ga­lim­bu­ngan ni Du­ter­te ang pag-ihap sa mga bo­to ug ga­mi­ton ang na­ha­bi­lin sa iyang ter­mi­no sa Ma­yo ug Hun­yo aron idek­la­ra ang ba­la­od mi­li­tar ubos sa pa­sa­ngil sa pag­ba­tok sa pag­sa­mok­sa­mok sa opo­si­syon sa elek­syon ug sa mga “te­ro­ris­tang ko­mu­nis­ta” ug ha­wa­nan ang da­lan alang sa “swa­beng tran­si­syo­n” ngad­to sa iyang gi­pi­li nga mga ma­nu­nu­nod. Apan ang dag­kung mga ra­li sa ma­sa nga gi­pa­si­ug­da­han sa opo­si­syo­n, mga sim­ba­han ug mga li­gal nga de­mok­ra­ti­kong pwer­sa ma­ba­tu­kan o ma­pug­ngan ang iyang pag­pa­ni­kas sa elek­syon ug mag­pa­ham­tang og ba­la­od mi­li­tar o pag-an­dam sa la­pad nga ma­sa sa ka­taw­han alang sa hi­gan­teng pag-al­sa sa­ma sa Edsa I ug Edsa II.

Unsa­man ang re­sul­ta sa elek­syon sa Ma­yo, ki­na­hang­lang mag­pa­bi­ling mat­ngon ang ka­taw­hang Pi­li­pi­no sa pag­pa­da­yon sa ilang mga pa­kig­bi­sog aron ba­wi­on ang ilang mga ba­ta­kang ka­ga­wa­san ug ka­tu­ngod, ug idu­so ang ilang de­mok­ra­ti­kong mga pa­ngan­doy. Ki­na­hang­lan ni­lang suk­lan ug ba­tu­kan ang kontra-in­sur­hen­sya sa es­ta­do ug ma­kig-a­way aron bung­ka­gon ang kontrol sa mi­li­tar sa ti­bu­ok gub­yer­no ug ipang­hi­ngu­sog ang pag­ta­pos sa pag­ha­ri sa im­pu­ni­dad ug ti­ran­ya.

Du­gang pa, ki­na­hang­lang pa­da­yong pa­lig-o­non sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no ang ilang mga or­ga­ni­sa­syon aron ipa­da­yon ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han aron lum­pa­gon ang im­per­ya­lis­mo, pyu­da­lis­mo ug bu­ruk­ra­ta ka­pi­ta­lis­mo, ta­pu­son ang ma­da­ug­dau­gon ug ma­pa­hi­mus­la­nong se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga sis­te­ma, dug­mo­kon ang itoy nga es­ta­do ug tu­ku­ron ug pa­lig-o­non ang de­mok­ra­ti­kong gub­yer­no sa ka­taw­han ila­lum sa pag­pa­ngu­lo sa pro­le­tar­ya­do.

Pag­pa­ta­as sa ka­ta­kus sa NPA nga de­pen­sa­han
ang ka­taw­han ug pa­kig­ba­tok sa pa­sis­tang kaa­way

Sa milabayng unum ka tuig, ma­lam­pu­song gi­pak­yas sa BHB ang ba­ngis ug di­nag­kung estra­te­hi­kong open­si­ba sa kaa­way ug ang mga dek­la­ra­syon nii­ni sa pag­ta­pos sa ar­ma­dong re­bo­lu­syon sa di­li pa ma­ta­pos ang ter­mi­no sa re­hi­meng US-Du­ter­te. Nap­re­ser­ba nii­ni ang mga pwer­sa pi­naa­gi sa pag­la­hu­tay sa da­lan sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han ug sa de­ter­mi­na­dong pag-as­dang sa pa­kig­bi­sog sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no alang sa ti­nu­od nga ka­ga­wa­san ug de­mok­ra­sya.

Nag­pa­ki­ta og da­kung ka­lig-on ug de­ter­mi­na­syon ang mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ug ku­man­der sa BHB, ug ang mga kad­re sa Par­ti­do nga na­ngu­lo sa BHB aron aba­ga­hon ang bug-at nga sak­ri­pi­syo, pa­tig­ba­ba­wan ang ta­nang ka­lis­da­nan ug li­mi­ta­syo­n, ug hi­mu­on ang ta­nan aron pa­na­lip­dan ang ka­taw­han ba­tok sa pa­sis­mo ug te­ro­ris­mo sa es­ta­do. Andam si­lang isa­lik­way ang ta­nang ti­ngu­ha alang sa ka­ha­ru­hay ug ka­sa­yon sa ilang pag-a­ba­ga sa ma­li­sud nga ta­has sa pag­lun­sad sa gu­bat sa ka­taw­han. Mi­ku­ha si­la og ka­li­pay, ku­sog ug inspi­ra­syon gi­kan sa ma­sang mag-uu­ma nga bug-os nga gia­la­ga­ran sa BHB, ug kan­sang na­ga­su­por­ta usab pa­ngi­na­hang­lan sa BHB.

Sa mi­la­bayng pi­pi­la ka tuig, na­ka­hia­gum ang pi­pi­la ka yu­nit sa BHB og gra­beng ka­pak­ya­san atu­ba­ngan sa nag­ka­ku­sog nga pa­sis­tang ata­ke sa kaa­way ga­mit ang su­per­yor nga pwer­sang mi­li­tar aron li­yu­kan ug had­lu­kon ang mga pla­tung ge­ril­ya sa BHB ug re­bo­lu­syo­nar­yong ma­sa. Ki­na­hang­lang il­hon, sa­wa­yon ug tul-i­ron ang mga ka­say­pa­nan, in­ter­nal nga mga ka­hu­ya­ngan, ug mga ka­ku­li­an nga nag­pa­lu­ya sa mga yu­nit gi­kan sa epek­ti­bong pag­ga­mit sa mga tak­ti­kang ge­ril­ya sa kon­sentra­syo­n, pag­sab­wag ug pag­bal­hin. Ang pi­pi­la nii­ni nga mga yu­nit na­ka­hia­gum sa lain-la­ing mga prob­le­ma la­kip na ang sob­rang kon­sentra­syon ug pag-uk-uk sa kau­ga­li­ngon, ka­hu­ya­ngan sa hus­tong pa­ba­lan­se sa mi­li­tar ug pu­li­ti­kan­hong gim­bu­ha­ton, nga mi­re­sul­ta sa pag­hi­kaw sa ilang ka­ta­kus nga pa­lig-o­non ug pa­lap­don ang ba­seng ma­sa ug er­ya sa ope­ra­syo­n. Ang ubang mga yu­nit naa­pek­tu­han sa kon­ser­ba­tis­mo ug pag­ka­pa­si­bo o men­ta­li­dad nga “ku­ta sa bu­kid.” Sa pi­pi­la ka mga na­ta­rang ge­ril­ya, na­ka­ko­sentra ang kaa­way og mga pwer­sa nii­ni sa li­mi­ta­dong er­ya ga­mit ang bru­tal nga mga tak­ti­ka sa pag­pa­num­po sa ma­sa aron mag­tu­kod ug mga blockhou­se, paat­ra­son ang mga yu­nit sa BHB ngad­to sa li­sud nga te­reyn diin li­sud ang da­loy sa sup­lay ug im­por­ma­syo­n, ug pu­gos si­lang ibu­tang sa lun­lun-mi­li­tar nga sit­wa­syo­n. Impor­tan­te kaa­yo alang sa ta­nang yu­nit sa BHB nga ma­ti­nud-a­nong ase­son ang ilang sit­wa­syo­n, il­hon ug pa­tig­ba­ba­wan ang ilang mga ka­hu­ya­ngan, ka­ku­li­an ug li­mi­ta­syo­n, aron lig-ong moa­ban­te ngad­to sa mas taas nga ang-ang.

Bi­san pa sa pi­pi­la ka mga ka­pak­ya­san, ang BHB nag­pa­bi­ling de­ter­mi­na­do nga ias­dang ang re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no. Ang de­ter­mi­na­syon sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat sa BHB ug ma­sa nga mo­su­kol na­kau­gat sa ka­hus­to ug ka­ma­ta­rung sa pag­lun­sad sa ar­ma­dong pag­su­kol. Pa­ra sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no, ang pa­ngi­na­hang­lan sa ar­ma­dong pa­kig­bi­sog la­baw pang di­li ikalimod tu­ngod sa nag­kag­ra­beng im­per­ya­lis­ta ug pyu­dal nga pag­pang­da­ug­da­ug, bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang ko­rap­syo­n, nag­kag­ra­beng ma­ki­hut-ong nga pag­pa­hi­mu­los sa dag­kung aga­long yu­ta­an ug dag­kung bur­ge­sya­-kumpra­dor ba­tok sa mga ma­mu­muo ug mag-uu­ma, ug nag­ka­ba­ngis nga pa­sis­tang te­ro­ris­mo ubos sa itoy nga re­hi­meng Du­ter­te. Pa­da­yon nga pa­ga­sum­pu­on sa mga nag­ha­ring ma­pa­hi­mus­la­non ug ma­da­ug­dau­gong hut-ong ang mga pa­ngan­doy sa ka­taw­han alang sa ti­nu­od nga na­sud­nong so­be­ran­ya ug de­mok­ra­sya.

Ang mga ka­pak­ya­san nga na­hia­gu­man sa pi­pi­la ka yu­nit sa BHB sub­ling nag­pa­ma­tu­od sa pa­ngi­na­hang­lan nga ias­dang ang kay­lap ug sub­sub nga ge­ril­yang pa­kig­gu­bat su­bay sa nag­ka­la­pad ug nag­ka­la­lum nga ba­seng ma­sa. Gi­pa­ma­tud-an usab ki­ni sa po­si­ti­bong ka­si­na­ti­an sa mas da­kung ma­yor­ya sa mga yu­nit sa BHB nga pa­da­yong nag­ka­ku­sog sam­tang gi­na­kum­bi­na ug gi­na­di­re­he ang hus­tong ba­lan­se sa gim­bu­ha­tong mi­li­tar ug gim­bu­ha­tong ma­sa (o mga gim­bu­ha­ton sa mi­li­tar ug pu­li­ti­ka), pag­pa­la­pad ug kon­so­li­da­syo­n, pag­tu­kod og ber­ti­kal nga mga yu­nit su­bay sa tukmang balanse sa ho­ri­son­tal nga la­tag sa mga yu­nit sa huk­bo ug ba­seng ma­sa, ug uban pa. Na­hi­mo ni­lang pa­lap­dan ang lang­kub sa mga na­ta­rang ge­ril­ya o na­ba­wi ang na­bu­hi­ang mga er­ya, o na­ka­tu­kod og mga bag-ong na­ta­rang ge­ril­ya sam­tang na­ka­tu­kod usab og mga bag-ong pla­tun sa BHB. Gi­hi­mo ki­ni sam­tang gi­kon­so­li­da ug gi­pa­lig-on ang ka­ra­ang mga er­ya pi­naa­gi sa du­gang nga pag­pa­la­pad sa mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa, pag­tu­kod og mga yu­nit mi­li­sya, ug pag­kon­so­li­da sa mga or­ga­no sa pu­li­ti­kan­hong ga­hum aron ipa­da­yon ug ipa­ta­as ang le­bel sa re­bo­lu­syong ag­rar­yo ug ge­ril­yang pa­kig­gu­bat aron de­pen­sa­han ang ma­sa ba­tok sa mga pa­sis­tang ata­ke sa kaa­way.

Ki­na­hang­lang pa­lig-o­non sa BHB ang kau­ga­li­ngon ug ma­ngan­dam alang sa mas li­sud nga pa­kig­bi­sog sam­tang atong ipa­da­yon ang ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han ngad­to sa su­nod nga ang-ang. Ki­na­hang­lang pa­da­yon nga mag­kut­lo ang BHB og mga pag­tu­lun-an gi­kan sa ka­say­sa­yan nii­ni, la­baw pang pa­la­lu­mon ang atong pag­sa­bot sa pag­lun­sad sa gu­bat sa ka­taw­han, ug su­ma­da­hon ang atong prak­ti­ka ga­mit ang Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo ug ang konsti­tu­syon ug prog­ra­ma sa ak­syon sa Par­ti­do isip teo­re­ti­kal nga gi­ya.

Ki­na­hang­lang mag­kat-on ki­ta gi­kan sa mga aban­teng ka­si­na­ti­an sa pi­pi­la ka ku­mand sa BHB nga ma­lam­pu­song na­kontra ang to­dong ata­ke sa kaa­way. Ma­lam­pu­song na­ha­nas sa pi­pi­la ka yu­nit sa BHB ang mga tak­ti­ka sa kontra-kub­kob pi­naa­gi sa dis­per­sal ug pas­pas nga pag­li­hok sa mas gag­mayng mga yu­nit aron ma­ka­lu­sot sa piot nga ko­ri­dor sa mga ko­lum sa kaa­way ug aron ata­ke­hon ang ki­li­ran ug li­ku­ran sa kaa­way. Ma­lam­pu­song na­pu­gos sa ubang mga na­ta­rang ge­ril­ya sa BHB ang kaa­way nga bi­na­ton pag-ayo ang mga pwer­sa nii­ni pi­naa­gi sa pag­pa­la­pad sa mga er­ya sa ope­ra­syon sa BHB aron lang­ku­bon ang 6-10 ka lung­sod sam­tang gi­pa­bi­lin ang suod nga li­de­ra­to sa ma­sa ug nag­ka­dag­hang ar­ma­dong ak­syon sa gi­lap­don sa te­ri­tor­yo nii­ni.

Hu­got nga nag­pa­tu­man ang mga yu­nit sa BHB sa di­sip­li­nang mi­li­tar ug mga pa­li­si­ya sa se­gu­ri­dad, ug du­gang nag­pa­lam­bo sa mga ge­ril­yang pa­maa­gi sa sek­re­tong pag­ma­ni­ob­ra ug pag­kam­po, aron hi­ka­wan ang pag­ga­mit sa kaa­way sa mga dro­ne, sa­tel­li­te tracker, ug electro­nic sig­nal, ka­kum­bi­na ang pwer­sang pa­nik­tik sa ka­yu­ta­an, alang sa sar­bey­lans ug pag­kap­lag sa tar­get; ug sa in­gon, hi­ka­wan ang kaa­way ang hi­ga­yong ga­mi­ton ang ilang ae­ri­al as­set aron mang­hu­log og mga bom­ba ug mang-istra­ping.

Sa mga lu­gar nga naa sa po­kus sa kaa­way ug mga bar­yo nga gio­ku­par sa mi­li­tar, ma­lam­pu­song na­ka­ba­rog ang BHB ug ang ma­sa, gi­ba­tu­kan ang mga ata­ke sa kaa­way, nag­lun­sad og mga kontra-a­ta­ke ug gi­de­pen­sa­han ang ilang kau­ga­li­ngon. Sa inspi­ra­syon sa is­lo­gang “Di­li mag­pa­bun­tog sa ka­had­lok!,” mi­su­kol ang ma­sa pi­naa­gi sa ar­ma­do ug di­li ar­ma­dong pag­su­kol. Gia­bog ni­la ang mga de­tatsment sa mi­li­tar sa ilang mga ko­mu­ni­dad. Di­rek­ta man o di­li di­rek­ta, ilang gi­ba­li­ba­ran ang mga su­go sa kaa­way sa pag­pa­nga­hoy ug pag­pa­nag-ob, o pag­pa­lit og mga sup­lay, o pagtra­ba­ho sa kam­po sa kaa­way. Wa­la ni­la gi­tu­gu­tan nga sek­re­tong dak­pon sa kaa­way ang kinsaman o tag­sa­tag­sa si­lang su­kit­su­ki­ton. Nag­pin­tal si­la og mga is­lo­gan sa pa­li­bot sa ilang bar­yo aron kun­de­na­hon ang pre­sen­sya ug mga abu­so sa kaa­way. Gi­su­nog o gi­gu­ba ang mga de­tatsment sa mi­li­tar bi­san og tem­po­rar­yo lang nga mi­ha­wa ang mga pa­sis­tang tro­pa pa­ra mag­lun­sad og mga ope­ra­syo­n.

Isip pag­su­por­ta sa pag­su­kol sa ma­sa ba­tok sa pa­sis­tang ata­ke sa kaa­way, nag­lun­sad ang mga yu­nit sa BHB sa kay­lap ug sub­sub nga mga ak­syong at­ri­ti­bo atu­ba­ngan sa ba­ga nga dep­loy­ment sa kaa­way pi­naa­gi sa is­nayp, pag­la­bay og gra­na­da o mo­lo­tov, ug uban pang mga ope­ra­syong ha­ras. Gi­kum­bi­na ki­ni sa mga ba­ta­kang tak­ti­kal nga open­si­ba (am­bus o reyd) gi­kan sa li­ku­ran o ki­li­ran sa kaa­way ba­tok sa hu­yang ug na­ka­bu­lag nga mga yu­nit nii­ni.

Adu­nay la­pad nga pa­na­wa­gan nga ban­ha­won ang mga yu­nit nga na­ka­ba­se sa ka­syu­da­ran o ka­ba­ni­kan­han nga ma­hi­mong moa­ta­ke sa mga hu­yang nga ba­hin sa mga yu­nit ug ele­men­to sa kaa­way nga na­ka­ba­se sa mga lung­sod ug syu­dad, sa­ma sa mga lo­kal nga ti­ra­no ug uban pang dau­tang ele­men­to ug mga yu­nit sa pu­lis nga sad-an sa ga­was­nong pag-red-tag, pag­da­git, pag­tortyur ug pag­pa­tay sa ka­taw­han. Di­li la­mang sa pag­lun­sad sa mga pu­ni­ti­bong ak­syon o sa­bo­ta­he ang ka­tu­yu­an kun­di­li la­kip na usab ang pag­tuk­mod sa kaa­way nga ma­de­pen­si­ba ku­tob sa ma­hi­mo ug pa­kun­hu­ran ang pwer­sang gi­dep­loy ba­tok sa mga na­ta­rang ge­ril­ya.

Ka­la­bot sa pang­ka­ha­ngi­nang ar­mas sa kaa­way, sa­ma sa mga dro­ne, at­tack he­licop­ter ug uban pang erop­la­no, ang BHB ki­na­hang­lang mo­kut­lo og mga pag­tu­lun-an ug inspi­ra­syon kung giun­sa pag­pil­di sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong Viet­na­me­se ang ar­mas pang­ka­ha­ngi­nan sa US pi­naa­gi sa pag­pa­hag­ba sa ka­pin sa usa ka li­bong erop­la­no sa US niad­to pang 1969 ga­mit ang ma­da­la­da­lang surface-to-air mis­si­les (mga misayl nga gi­na­pa­bu­to gi­kan sa ubos) nga gu­nit sa ka­taw­han ug sa ilang mga mang­gu­gu­bat; ug kung giun­sa sa Afghan muja­hi­de­ens mi­lam­pus sa pag­bun­tog sa so­sya­l-im­per­ya­lis­tang Soviet ga­mit ang mga mi­sayl nga Sti­nger nga hi­na­tag sa US. Sa mi­la­bayng du­ha ka de­ka­da, na­pa­ma­tud-an sa mga Afghan Ta­li­ban nga ka­ya ni­lang pil­di­hon ang su­per­yor nga ar­mas pang­ka­ha­ngi­nan sa im­per­ya­lis­tang US ga­mit ang mga pu­sil ug eksplo­si­bo nga ma­hi­mong ipun­ting sa kaa­way gi­kan sa yu­ta ngad­to sa ere, nga mas tuk­ma kay­sa sa mga bom­ba nga gi­na­hu­log sa erop­la­no ug bi­san sa mga he­li­kop­ter pang-a­ta­ke.

Aron ma­bun­tog ang kaa­way ga­mit ang ka­sam­ta­ngang mga ar­mas sa da­gan sa gu­bat sa ka­taw­han, ki­na­hang­lang pa­da­yon nga pa­lig-o­non ug pa­lap­don sa BHB ang ba­seng ma­sa nii­ni pi­naa­gi sa pag­lun­sad og ag­rar­yong re­bo­lu­syon aron ipa­tu­man ang mi­ni­mum ug mak­si­mum nga prog­ra­ma sa Par­ti­do alang sa re­por­ma sa yu­ta. Asa­mang lu­gar na­ga­lun­sad og an­ti-pyu­dal nga pag­su­kol ang ma­sa ug ang BHB, la­lum ug la­pad nga na­kau­gat ang re­bo­lu­syon ug im­po­sib­le ki­ning mai­bot. Bu­sa, bi­san asa ang BHB, ki­na­hang­lang sul­ba­ron nii­ni ang hi­na­na­ling mga prob­le­ma ug pa­ngi­na­hang­lan sa ka­taw­han pi­naa­gi sa pag-or­ga­ni­sa ug pag­pa­li­hok ka­ni­la aron ipa­ta­as ang ilang pa­na­wa­gan sa pag­pau­bos sa abang sa yu­ta, pag­wag­tang sa usu­ra, pag­pa­ta­as sa su­hu­lan sa mga ma­mu­mu­ong pa­ngu­ma, ug alang sa mas taas nga pre­syo sa ilang mga pro­duk­to; ug ba­tu­kan ang pag­pa­ngi­log og yu­ta sa dag­kung kum­pan­ya sa mi­na, plan­ta­syo­n, ug eko­tu­ris­mo, ener­hi­ya ug sa mga wa­lay pu­los nga pro­yek­tong imprastrak­tu­ra. Gi­su­por­ta­han usab sa BHB ang ma­sang mag-uu­ma sa ilang pa­kig­bi­sog ba­tok sa pa­li­si­ya sa li­be­ra­li­sa­syon sa im­por­ta­syon sa bu­gas ug uban pang pro­duk­to sa ag­ri­kul­tu­ra. Ki­na­hang­lang usab si­lang mag­ha­tag og ta­bang sa mga ma­sa sa mga lu­gar nga nai­go sa ka­ta­lag­man pi­naa­gi sa pag­ta­bang ka­ni­la sa pag-a­yo sa ilang mga uma­han ug pag­ta­bang nga idu­so ang pag­tang­tang sa utang ug uban pang hi­na­na­ling mga pa­nga­yo.

Su­bay sa pa­li­si­ya sa Par­ti­do sa an­ti-pyu­dal nga nag­ka­hiu­sang pren­te, na­ka­san­dig ang BHB sa mga ka­bus nga mag-uu­ma ug mga ma­mu­mu­ong pa­ngu­ma, gi­na­ka­big ang ha­tu­ngang mag-uu­ma, ug ginan­yut­ra­li­sa sa mga adu­na­hang mag-uu­ma ug na­lam­da­gang aga­long yu­ta­an ug gi­na­pun­ting sa nag-u­nang ham­pak ba­tok sa dag­ku ug des­po­ti­kong aga­long yu­ta­an. Gi­na­ta­ba­ngan usab sa BHB ang ma­sang mag-uu­ma nga ma­pa­ta­as ang ilang ki­ta sa pag­pa­la­pad ug pag­pa­ta­as sa pro­duk­syon pi­naa­gi sa mga hung­los ug lain-la­ing por­ma sa koo­pe­ra­syo­n, ang pag­pa­am­bit sa mga si­yen­ti­pi­kong pa­maa­gi sa pag­pa­ngu­ma inu­ba­nan sa mga tra­di­syu­nal nga pa­maa­gi, ug pi­naa­gi sa pag-aw­hag sa pangdu­gang sa tra­ba­ho (si­de­li­ne) la­kip na ang pagpro­se­so sa ilang mga pro­duk­to.

Du­gang sa pag­tu­kod ug mga aso­sa­syon sa mga mag-uu­ma, na­ga­ta­bang usab ang BHB sa pag­tu­kod og mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa sa ka­ba­ba­yen-an, ka­ba­tan-o­nan, ba­ta ug mga ma­mu­mu­ong pang­kul­tu­ra, aron mag­sil­bing pun­da­syon sa pag­tu­kod sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong ko­mi­te sa bar­yo o or­ga­no sa pu­li­ti­kan­hong ga­hum. Gi­na­pi­li ang mga upi­syal sa re­bo­lu­syo­nar­yong ko­mi­te sa bar­yo sa mga asembli­ya sa ko­mu­ni­dad asa­man po­sib­le, ug nag­sil­bing ba­ta­kang yu­nit sa de­mok­ra­ti­kong gub­yer­no sa ka­taw­han. Gi­ta­ha­san ki­ni sa pag­pa­tu­man sa mga ba­la­od ug pa­li­si­ya sa de­mok­ra­ti­kong gub­yer­no sa ka­taw­han ug sa prog­ra­ma nii­ni alang sa lo­kal nga eko­no­mi­ya, edu­ka­syon ug kul­tu­ra, pang­pub­li­kong pang­la­was, ug de­pen­sa ug se­gu­ri­dad.

Sa mi­la­bayng 53 ka tuig nga pag­lun­sad sa gu­bat sa ka­taw­han, na­ka­ti­gum ang BHB sa di­li mai­hap nga mga ka­lam­pu­san ug ka­dau­gan sa pag­lun­sad sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han sa usa ka ka­pu­pud-ang na­sud. Na­gao­pe­reyt ang BHB sa mga na­ta­rang ge­ril­ya nga na­ka­ka­tag sa ti­bu­ok na­sud sa 13 ka lain-la­ing re­hi­yon ug na­ka­ta­gam­tam og su­por­ta sa mi­nil­yong ka­taw­han. Nag­tun­hay ang bin­hi sa de­mok­ra­ti­kong gub­yer­no sa ka­taw­han sa li­bo­an ka mga bar­yo. Asa­man ki­ni gi­tu­kod,nag­pa­tu­man ug nag­ta­gam­tam sa de­mok­ra­sya ang ka­taw­han ug ak­ti­bong mi­sal­mot sa pu­li­ti­kan­hon, eko­no­mi­kan­hon, ka­ti­ling­ba­non, kul­tu­ran­hong his­gu­ta­nan ug se­gu­ri­dad.

Ang gu­bat sa ka­taw­han sa Pi­li­pi­nas anaa ka­ron sa tu­nga-tu­ngang sub­yug­to sa estra­te­hi­kong de­pen­si­ba nga adu­nay tin-aw nga pang­lan­taw sa pag-a­ban­te ngad­to sa aban­teng sub­yug­to ug pag­kumple­to nii­ni pi­naa­gi sa pag­pa­dag­han sa mga pla­tun ug kum­pan­ya. Tu­mong sa BHB nga tu­ma­non ang mga re­ki­si­tos sa aban­teng sub­yug­to pi­naa­gi sa pag­tu­kod ug mas dag­hang com­pany-sized nga mga na­ta­rang ge­ril­ya ug pag­lun­sad og kay­lap ug sub­sub nga ge­ril­yang pa­kig­gu­bat sa nag­ka­la­pad ug nag­ka­la­lum nga ba­seng ma­sa. Sa in­gon la­mang nii­ni na­to ma­kab-ot ang pag­pa­dag­han sa mga kum­pan­ya ug ba­tal­yon pa­ra sa re­gu­lar nga ma­li­hu­kong pa­kig­gu­bat sa estra­te­hi­kong pag­ka­pa­tas ug ang pag­dep­loy sa mga ba­tal­yon ug mga re­hi­men­to alang sa estra­te­hi­kong open­si­ba.

La­baw nga pa­bo­rab­le ang mga kon­di­syon alang sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han sa Pi­li­pi­nas atu­ba­ngan sa nag­na­na nga kri­sis sa eko­no­mi­ya ug pu­li­ti­ka sa nag­ha­ring se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga sis­te­ma. La­bing nag-an­tus ang mga ma­mu­muo, mag-uu­ma, pe­ti­bur­ge­syang in­te­lektwal ug uban pang di­na­ug­da­ug nga mga hut-ong ug sek­tor sa di­li maag­wan­tang mga ka­him­tang ug na­tuk­mod si­lang mag­lun­sad sa ta­nang por­ma sa pa­kig­bi­sog, la­kip ang ar­ma­dong pag­su­kol. Ang gra­beng pa­sis­tang ata­ke sa reak­syo­nar­yong es­ta­do ba­tok sa ka­tu­ngod ug ka­ga­wa­san sa ka­taw­han la­baw pang nag­pa­tin-aw ka­ni­la nga wa­la nay laing da­lan ngad­to sa na­sud­nong ka­ling­ka­wa­san ug de­mok­ra­sya ga­was sa pag­lun­sad og re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog.

Ang nag­kag­ra­beng kri­sis sa nag­ha­ring sis­te­ma, ka­kum­bi­na ang nag­kag­ra­beng te­ro­ris­mo sa es­ta­do, mi­tuk­mod sa nag­ka­dag­hang ka­taw­han ngad­to sa da­lan sa ar­ma­dong pa­kig­bi­sog. Ki­na­hang­lang pa­hi­mus­lan sa BHB ang hi­la­bi­han ka pa­bo­rab­leng sit­wa­syon aron pa­pas­pa­sa­non ang pag­pa­ku­sog ug pag­pa­la­pad nii­ni, ug ma­ka­ti­gum og mas dag­kung mga ka­dau­gan sa umaa­bot nga mga tuig.

Mga ta­has sa pag­pa­ta­as sa ka­pa­si­dad
sa pa­kig-a­way sa BHB ug sa ma­sa

Daku ang gipakitang ka­lig-on sa BHB sa pa­kig­ba­tok sa kaa­way. Ubos sa pag­pa­ngu­lo sa Par­ti­do, ma­lam­pu­song gi­pak­yas nii­ni ang unum ka tuig nga estra­te­hi­kong open­si­ba ug pla­no sa kaa­way nga dug­mu­kon ang ar­ma­dong re­bo­lu­syo­n.

Labaw sa pagpre­ser­ba sa mga pwer­sa nii­ni, ki­na­hang­lang pa­ning­ka­mu­tan sa BHB nga mai­su­gong moa­ban­te ug mag­pa­ku­sog sa umaa­bot nga mga tuig sam­tang de­ter­mi­na­dong na­kig-a­way sa kaa­way. Ki­na­hang­lang pa­da­yon nii­ning lan­ta­won ang pag­tu­man sa ta­has sa pag­kumple­to sa mga re­ki­si­tos sa aban­teng sub­yug­to sa estra­te­hi­kong de­pen­si­ba. Ki­na­hang­lan na­tong ias­dang ang gu­bat sa ka­taw­han pi­naa­gi sa ma­ku­gi­hong pag­kum­bi­na sa tu­lo ka sang­kap nii­ni nga mao ang ar­ma­dong pa­kig­bi­sog, ag­rar­yong re­bo­lu­syon ug pag­tu­kod sa ba­seng ma­sa.

Ki­na­hang­lang pas­pas nga mo­pa­hia­ngay ang BHB sa mga tak­ti­ka ug estra­te­hi­ya sa kaa­way ug pa­tig­ba­ba­wan ang ta­nang ba­bag aron ia­ban­te ang gu­bat sa ka­taw­han. Ki­na­hang­lang ma­mug­na­on na­tong pa­lam­bu­on ang atong mga tak­ti­ka sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat aron ilun­sad ang kay­lap ug sub­sub nga ge­ril­yang pa­kig­gu­bat su­bay sa nag­ka­la­pad ug nag­ka­la­lum nga ba­seng ma­sa. Sa­ma sa naan­dan, ang ya­we mao ang pag­pu­kaw sa ha­la­pad nga ma­sa sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no aron di­nag­han si­lang moal­sa ba­tok sa pa­sis­tang ti­ra­ni­ya.

Sa umala­bot nga usa o du­ha ka tuig, ki­na­hang­lan na­tong ipa­tu­man ang pi­pi­la ka mga par­ti­ku­lar nga ta­has aron ma­pa­ta­as ang ka­ta­kus sa pa­kig-a­way sa BHB ug sa ma­sa aron pa­da­yong ias­dang ang re­bo­lu­syo­n.

1) Pa­lig-o­non ang pag­pa­ngu­lo sa Par­ti­do sa BHB.

Ang BHB na­ka­pai­la­lum sa ab­so­lu­tong pag­pa­ngu­lo sa Par­ti­do. Ki­na­hang­lan na­tong si­gu­ru­hon nga adu­nay nag­ba­rog nga mga sa­nga ug ko­mi­te sa Par­ti­do sa ta­nang le­bel sa BHB aron ma­gi­ya­han ang ta­nang ak­syon sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ug ku­man­der. Gi­na­sigu­ro nii­ni nga pu­li­ti­ka ang na­ga­man­do sa ta­nang pa­na­hon. Ki­na­hang­lang pa­ngu­lo­han sa mga ko­mi­te sa par­ti­do ang BHB sa pagpla­no, pag-a­ses ug pag­sa­way sa kau­ga­li­ngon. Ki­na­hang­lang wa­lay ka­ka­puy nga ipa­ta­as sa Par­ti­do ang pu­li­ti­kan­hon ug pang-i­deo­lo­hi­yang ka­hi­mat­ngon sa mga Pu­lang ku­man­der ug mang­gu­gu­bat sa BHB pi­naa­gi sa wa­lay puas nga pag­pa­hi­ga­yon og pro­pa­gan­da ug edu­ka­syon sa ilang han-ay.

Ki­na­hang­lang ma­ku­gi­hong mag­pa­lam­bo ang mga ko­mi­te sa Par­ti­do ug mag­rek­rut og mga kan­di­da­tong myembro gi­kan mga Pu­lang mang­gu­gu­bat nga aban­te sa pu­li­ti­ka ug si­gu­ru­hon nga moa­gi si­la sa mga kur­so sa Par­ti­do aron mo­la­lom ang ilang pag­sa­bot sa Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo ug ang pag­da­pat nii­ni sa prak­ti­ka sa gu­bat sa ka­taw­han. Ki­na­hang­lang mag­sil­bing mo­de­lo sa di­sip­li­na ug de­ter­mi­na­syon ang mga myembro sa Par­ti­do sa BHB ngad­to sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ug ma­sa. Di­li ma­bun­tog ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han hang­tud pa­da­yon nga gi­na­pa­ta­as sa Par­ti­do ang re­bo­lu­syo­nar­yong edu­ka­syo­n, pag­ban­say ug pag­dep­loy sa mga kad­re ug myembro sa Par­ti­do, ku­man­der ug mang­gu­gu­bat sa BHB ug auxi­li­ary forces (pwer­sang pang­du­gang), mga ak­ti­bis­ta sa re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa ug mga upi­syal ug per­so­nel sa de­mok­ra­ti­kong gub­yer­no sa ka­taw­han.

2) Kus­ga­nong ilun­sad ang ar­ma­dong pa­kig­bi­sog ug ba­tu­kan ang ba­ngis nga gu­bat pag­pa­num­po sa kaa­way.

Ki­na­hang­lang wa­lay ka­ka­poy nga de­pen­sa­han sa BHB ang ma­sa ba­tok sa mga pa­sis­tang ata­ke sa AFP ug PNP ug pi­naa­gi sa pag­lun­sad sa kay­lap nga mga tak­ti­kal nga open­si­ba. Ki­na­hang­lang si­lu­tan nii­ni ang mga pa­sis­ta sa ilang mga kri­men ba­tok sa ka­taw­han.

Ki­na­hang­lang mag­lun­sad ang BHB og sub­sub ug kay­lap nga at­ri­ti­bong ak­syon su­lod sa mga lu­gar kung asa ba­ga ang dep­loy­ment sa kaa­way, ug mag­lun­sad og so­li­dong ba­ta­kang tak­ti­kal nga mga open­si­ba sa ki­li­ran ug li­ku­ran sa kaa­way aron puu­hon ang mga yu­nit sa kaa­way ug kum­pis­ka­hon ang mga ar­mas nii­ni.

Ki­na­hang­lang ak­ti­bong pa­li­hu­kon sa BHB ang mga yu­nit mi­li­sya nii­ni aron ma­nik­tik ug ma­kak­ru­kis og komple­tong ma­pa sa mga po­si­syon sa kaa­way ug mag­mug­na og pla­no aron gub-on ug bung­ka­gon ang mga pla­no sa kaa­way pi­naa­gi sa ba­lik-ba­lik nga pag-i­go sa mga po­si­syon nii­ni. Ki­na­hang­lang bung­ka­gon ang ku­tay pa­nik­nik sa kaa­way. Ma­ma­hi­mong mag­lun­sad ang BHB og nag­ti­nu­ba­gay nga mga in­ter-front o in­ter-sub­re­hi­yong tak­ti­kal nga open­si­ba. Ki­na­hang­lang pa­dug-on ang kaa­way sa li­bo­an ka mga sa­mad ug pa­na­pa­na­hon ki­ning bu­na­lan sa ulo.

Ki­na­hang­lang ipa­ta­as sa BHB ang ka­ta­kus nii­ni nga mag­lun­sad og mga es­pe­syal nga tak­ti­kal nga open­si­ba sa mga nag-u­nang lin­ya sa transpor­ta­syon ug ko­mu­ni­ka­syon sa kaa­way. Pwe­de nii­ning pa­ra­li­sa­hon ang sis­te­ma sa ko­mu­ni­ka­syon sa kaa­way, tar­ge­ton ang air as­set nii­ni ug si­lu­tan ang mga pa­sis­tang kri­mi­nal nga amo. Ki­na­hang­lang epek­ti­bo ni­ni­ing isa­bo­ta­he ang ka­pa­si­dad sa kaa­way ku­tob sa ma­hi­mo ug ipa­tu­man ang mga pu­ni­ti­bong la­kang ba­tok sa mga hu­yang nga yu­nit ug ele­men­to sa kaa­way aron ma­ha­ta­gan og hus­ti­sya ang ilang mga bik­ti­ma ug ituk­mod ang ang kaa­way sa de­pen­si­ba ug ma­kun­hu­ran ang kib­ha­ngan sa mga pwer­sa sa kaa­way nga na­ka­la­tag ba­tok sa mga na­ta­rang ge­ril­ya.

Ki­na­hang­lang ma­ti­nud-a­non nga li­ka­yan sa BHB ang mga de­pen­si­ba, ka­pak­ya­san o ka­pil­di­han. Ki­na­hang­lang hu­got nga ban­ta­yan nii­ni ang li­hok sa kaa­way ug pa­da­yon nga mag­pa­ka­ha­nas sa sek­re­to o ta­go nga mga pa­maa­gi sa mga ge­ril­yang ma­ni­ob­ra. Ki­na­hang­lang isa­lik­way sa BHB ang ka­lu­ag sa se­gu­ri­dad, sa­ma sa pag­pi­li sa taas ug li­sod nga ru­ta kay­sa moa­gi sa po­sib­leng am­bush si­te sa kaa­way. Ki­na­ha­ang­lang istrik­tong ipa­tu­man sa ta­nang yu­nit sa BHB ang mga pa­li­si­ya ug pag­tu­lun-an aron ba­tu­kan ang kam­pan­ya sa kaa­way sa pag­pa­mom­ba ug pag­pang-istra­ping gi­kan sa ere ug pag­pa­ngan­yon; ug hi­ka­wan ang kaa­way sa ek­sak­tong tar­get. Wad-an og ka­pus­la­nan ang mga dro­ne sa kaa­way ug uban pang mga pa­maa­gi sa electro­nic ug gro­und surveil­lance pi­naa­gi sa pag­li­kay sa ta­nang pa­na­hon ug ku­tob sa ma­hi­mo, nga ma­ka­ha­tag­sa kaa­way sa bi­san un­sang ti­ma­il­han sa atong na­hi­mu­ta­ngan (a­so, ka­ha­yag ug elektro­nik nga mga sig­nal).

Ki­na­hang­lang kus­ga­non na­tong ibut­yag ug suk­lan ang ba­ngis nga gu­bat sa kaa­way sa ka­ba­ni­kan­han. Ki­na­hang­lang si­gu­ru­hon na­to nga ma­ta­ho ang ma­tag ka­so sa pag-a­bu­so sa mi­li­tar ug pu­lis sa mga ka­tu­ngod sa ma­sa, ma­tag ka­so sa­pag­pa­ngan­yon ug pag­pa­mom­ba gi­kan sa ere mi­had­lok sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad, mi­da­ut sa ilang pa­ngi­na­bu­hi­an ug mi­gu­ba sa ki­nai­ya­han. Ki­na­hang­lan na­tong bu­ha­ton ang ta­nang pa­ning­ka­mot aron ibut­yag ang mga pag­la­pas sa in­ter­na­syu­nal nga ma­ki­taw­ha­nong ba­la­od ug dad-on ang ta­nang ka­so sa pag-a­bu­so ngad­to sa in­ter­na­syu­nal ug lo­kal nga ko­mu­ni­dad sa taw­ha­nong ka­tu­ngod ug mga tig­pa­si­ug­da sa ka­li­naw.

3) Pa­kus­gon ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan.

Ki­na­hang­lang pa­kus­gon ang BHB sa mi­li­tar ug pu­li­ti­ka. Ki­na­hang­lang adu­nay kla­rong pla­no aron mag­rek­rut og li­bo­an ka Pu­lang mang­gu­gu­bat gi­kan sa ma­sang mag-uu­ma, ila­bi­na ang ka­ba­tan-o­nan. Ki­na­hang­lan usab nga adu­nay kla­rong pla­no sa pag­rek­rut og bag-ong mga Pu­lang mang­gu­gu­bat gi­kan sa mga ma­mu­muo ug pe­ti­bur­ge­syang in­te­lektwal. Ang mga lo­kal nga sa­nga sa Par­ti­do ug mas taas nga ko­mi­te, sa ka­ba­ni­kan­han ug ka­syu­da­ran, ki­na­hang­lang adu­nay konkre­tong tar­get ug pa­maa­gi sa pag­dep­loy sa mga myembro nii­ni ug ba­seng ma­sa ngad­to sa BHB.

Ki­na­hang­lang si­gu­ru­hon sa BHB ang pag­pa­hi­ga­yon sa pu­li­ti­ko-mi­li­tar nga pag­ban­say sa mga ku­man­der ug mang­gu­gu­bat nii­ni aron ban­sa­yon si­la sa pag­pa­ngu­lo sa mga yu­nit sa BHB sa gim­bu­ha­tong ma­sa ug mi­li­tar. Ki­na­hang­lang hup­tan sa ma­tag mang­gu­gu­bat sa BHB kang Tu­lo ka Nag-u­nang Lag­da sa Di­sip­li­na ug Wa­lo ka Pun­to nga Anga­yang Tam­dan, in­gon­man ang mga es­pe­si­pi­kong pa­li­si­ya ug pun­to sa di­sip­li­na aron ma­men­ti­na ang se­gu­ri­dad sa mga yu­nit sa BHB sam­tang nag­kam­po, nag­la­ka­wan, anaa sa gim­bu­ha­tong ma­sa o nag­lun­sad og tak­ti­kal nga mga open­si­ba.

Ki­na­hang­lang ba­lan­sya­dong tu­ku­ron sa BHB ang ber­ti­kal ug ho­ri­son­tal nga mga yu­nit nii­ni. Ki­na­hang­lang ma­tu­kod ug ikum­bi­na ang tu­lo ka ma­tang sa por­ma­syon sa BHB sa ma­tag na­ta­rang ge­ril­ya, sub­re­hi­yon ug re­hi­yon: ang mga pla­tun sa BHB alang sa gim­bu­ha­tong ma­sa (san­da­hang yu­nit pro­pa­gan­da); ang mga pla­tun hang­tud sa gag­mayng kum­pan­ya sa mga yu­nit ge­ril­ya sa ang-ang sub­re­hi­yon ug re­hi­yo­n nga nag­sil­bing sentro-de-gra­bi­dad sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat sa ilang er­ya, ug nga may ba­ta­kang ele­men­to sa ma­li­hu­kong ge­ril­yang pa­kig­gu­bat; ug ang mga lo­kal nga ge­ril­yang yu­nit mi­li­sya ug mga yu­nit sa mi­li­sya sa pag­de­pen­sa-sa- kau­ga­li­ngon sa mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa.

Ki­na­hang­lang tu­ku­ron sa BHB ang ar­ma­dong ku­sog nii­ni ug mag­de­be­lop ug tuk­ma nga ar­mas aron ma­kig­ba­tok sa kaa­way. Pa­ngu­na nga nag­sa­lig ang BHB sa pag-i­log sa mga rip­le ug uban pang ar­mas gi­kan sa kaa­way. Sa sa­mang hi­ga­yon, gi­kom­bi­nar nii­ni ang pag­ga­mit sa high-po­we­red nga mga hi­na­gi­ban uban sa lu­mad o ubos nga ku­sog nga mga hi­na­gi­ban, la­kip na ang hi­ni­mo sa ba­lay nga mga pu­sil, in­gon man usab sa pag­pa­lam­bo sa com­mand-de­to­na­ted ug hand-held explo­sives o gra­na­da gi­kan sa anaa nga mga ma­ter­ya­les. Ki­ni nga mga ar­mas ki­na­hang­lang hi­mo­on sa di­nag­han nga gi­dag­ha­non ug kay­lap nga ipa­ka­tap sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ug mga yu­nit sa mi­li­sya. Ki­na­hang­lang mag­ban­say ang BHB sa pag­ga­mit sa mga rip­le nii­ni o pag­hi­mo og mga hi­na­gi­ban ba­tok sa mga ay­rop­la­no sa kaa­way.

Ki­na­hang­lan na­tong ipa­ta­as ang le­bel sa kul­tu­ran­hong ak­ti­bi­dad su­lod sa BHB ug ang kul­tu­ran­hong gim­bu­ha­ton sa BHB han-ay sa ma­sa. Ki­na­hang­lang tud­lo­an ug da­si­gon ang mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ug ku­man­der sa BHB nga ipa­da­yag ang ilang mga ka­si­na­ti­an, ang pag­pa­hi­mu­los ug mga pa­ngan­doy sa ma­sa, ka­si­lag sa kaa­way ug mga re­bo­lu­syo­nar­yong ide­ya sa lain-la­ing ma­mug­na­ong por­ma nga ma­ka­ta­bang sa pag­pa­ta­as ug pag­pa­lig-on sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­bu­but-on sa ilang isig­ka­mang­gu­gu­bat ug ma­sa. Ki­na­hang­lang kus­ga­non na­tong isa­lik­way ang mga kul­tu­ran­hong implu­wen­sya sa nag­ha­ring sis­te­ma nga nag­hi­lo sa hu­na­hu­na sa ka­ba­tan-o­nan.

4) Pa­lap­don ug pa­la­lu­mon ang ba­seng ma­sa sa BHB sa mga na­ta­rang ge­ril­ya.

Ang ma­sa ang ti­nub­dan sa ku­sog sa BHB. Ki­na­hang­lan na­tong pa­lig-o­non ang bug­kos nga nag­hug­pong sa BHB ug sa ma­sa. Ki­na­hang­lan na­tong ma­pa­li­hok ang ma­sa sa ilang gi­dag­ha­non.

Ang BHB, uban sa ma­sang mag-uu­ma, ki­na­hang­lang mag­lun­sad og kay­lap nga ag­rar­yong re­bo­lu­syo­nar­yong pa­kig­bi­sog sa ta­nang pa­na­hon. Ki­na­hang­lang ikum­bi­na ang mga pang­ma­sang pa­kig­bi­sog ba­tok sa ta­nang por­ma sa pyu­dal nga pag­pang­da­ug­da­ug sa ilang mga pa­kig­bi­sog ba­tok sa pa­sis­mo ug pag­pang-a­bu­so sa mi­li­tar.

Ki­na­hang­lang mag­ku­gi ang BHB ug ta­nang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa aron ipa­tu­man ang kay­lap nga pro­pa­gan­da, ahi­ta­syon ug pag­pa­li­hok sa ma­sa. Ki­na­hang­lang ipa­tu­man nii­ni ang ta­nang por­ma sa pro­pa­gan­da aron epek­ti­bong maa­bot ang ka­taw­han sa ilang tag­sa­tag­sang er­ya sa ope­ra­syo­n.

Ki­na­hang­lang si­gu­ru­hon nii­ni ang pag-a­pud-a­pud sa Ang Ba­yan, uban pang re­bo­lu­syo­nar­yong pub­li­ka­syo­n, ug mga pa­ma­ha­yag sa PKP, BHB ug NDFP sa na­sud­non ug re­hi­yo­nal nga ang-ang aron itin-aw ang mga pang­lan­taw sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan sa mga ta­lag­sa­ong is­yu nga gia­tu­bang sa na­sud ug ka­taw­han sa mga re­hi­yon.

Ki­na­hang­lang magprod­yus ug mag-a­pud-a­pud ang mga lo­kal nga yu­nit sa BHB og mga pol­ye­to ug lo­kal nga mga man­ta­la­an pa­ra ihik­yad ang ka­sam­ta­ngang pag­tu­ki sa mga lo­kal nga is­yu ug prob­le­ma sa ka­taw­han aron ma­pa­ta­as ang ilang ka­hi­mat­ngon, mi­li­tan­sya ug de­ter­mi­na­syon nga ipa­kig­bi­sog ang ilang in­te­res. Bu­sa, ki­na­hang­lang ka­nu­nay si­lang mag­pa­hi­ga­yon og ka­ti­ling­ba­nong im­bes­ti­ga­syon sa mga hi­na­na­ling prob­le­ma sa ma­sa sa ilang mga bar­yo ug lung­sod. Pwe­de si­lang mag­hi­mo og mga lo­kal nga prog­ra­ma sa rad­yo o bid­yu. Pwe­de si­lang ma­kig­lam­bi­git sa mga ka­ba­tan-o­nan ug ma­sa sa ilang mga lu­gar pi­naa­gi sa social me­dia o ta­go ug lu­was nga paa­gi sa elektro­ni­kong ko­mu­ni­ka­syo­n. Ki­na­hang­lan si­lang ma­ning­ka­mot nga ma­kig­lam­bi­git sa mas­mid­ya aron ma­luk­pa­nong ab­ton ang ka­taw­han.

Ki­na­hang­lang mag­lun­sad og pro­pa­gan­da ang mga lo­kal nga yu­nit mi­li­sya ug mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa sa ilang mga bar­yo ug mga sentrong lung­sod. Ga­was sa uban pa, ma­hi­mo si­lang mag­lun­sad og mga ope­ra­syong pag­pin­tal o di­kit aron ipa­da­yag ang ilang mga rek­la­mo ba­tok sa mga pag-a­bu­so sa mi­li­tar sa ilang mga lu­gar o aron ipa­da­yag ang ilang mga pa­nga­yo sa eko­no­mi­ya. Ang mga lo­kal nga tsap­ter sa ba­ta­kang or­ga­ni­sa­syong ma­sa ma­hi­mong mag­pa­gu­la og mga pa­ma­ha­yag ug ipang-a­pud-a­pud ki­ni sa mga re­si­den­te.

Ki­na­hang­lang lig-on ug de­si­di­dong ibut­yag sa BHB ug ba­tu­kan ang mga ba­kak ug dis-im­por­ma­syon nga gi­pa­kay­lap sa kaa­way. Anga­yang di­li na­to tu­gu­tan nga ma­ka­lu­sot ang ni isa ka ba­kak sa kaa­way. Ki­na­hang­lan na­tong ga­mi­ton ang ta­nang paa­gi sa pag­ti­gum sa ta­nang ka­ma­tuo­ran ug pru­we­ba aron ibut­yag ang ka­ma­tuo­ran.

Ki­na­hang­lang mag­pa­hi­ga­yon ang mga yu­nit sa BHB og mga kam­pan­ya alang sa pang­la­was sa pub­li­ko, la­kip ang pa­da­yon nga edu­ka­syon ka­la­bot sa pan­dem­yang Covid-19, in­gon­man sa uban pang mga sa­kit nga en­de­mic (kay­lap o daan nang nagtunhay) sa lo­kal nga lu­gar. Ki­na­hang­lang mag­mun­tar si­la og mga pang­ma­sang kli­ni­ka ug uban pang por­ma sa pag­ha­tag og ser­bi­syong pang­la­was sa ma­sa.

Ki­na­hang­lang kus­ga­non na­tong pa­lam­bu­on ang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kang pang­kul­tu­ra sa han-ay sa ma­sa pi­naa­gi sa pag­pa­si­ug­da ug pag­pa­kay­lap sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong awit, ba­lak ug uban pang mga ob­ra. Ki­na­hang­lang mag-or­ga­ni­sa ki­ta og mga lo­kal nga cho­rals (gru­po sa mga mang-aa­wit) o dance trou­pes (gru­po sa mga ma­na­na­yaw) sa han-ay sa mga ka­ba­tan-o­nan ug ba­ta, ug mag­lun­sad og in­ter-bar­yo o in­ter-lung­sod nga mga pyes­ta aron ipa­si­ug­da ang lo­kal nga re­bo­lu­syo­nar­yong kul­tu­ra.

Ki­na­hang­lang tud­lo­an usab sa BHB ang ma­sa sa mga tak­ti­ka aron ga­mi­ton ang reak­syu­nar­yong ba­la­od ba­tok sa mga ma­da­ug­dau­gon ka­ni­la. Ma­ga­mit ni­la ang lain-la­ing por­ma sa or­ga­ni­sa­syon ug mo­bi­li­sa­syon aron ma­ku­ha ang la­bing da­ko nga par­ti­si­pa­syon sa usa ka ko­mu­ni­dad, ug pa­hi­mus­lan ang pag­ka­ba­hin­ba­hin sa kaa­way.

5) Ihi­mug­so ang kay­lap nga su­por­ta gi­kan sa ka­syu­da­ran alang sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa ka­ba­ni­kan­han.

Ki­na­hang­lang pu­ka­won, or­ga­ni­sa­hon ug pa­li­hu­kon sa Par­ti­do ug BHB ang la­pad nga ma­sa sa ka­syu­da­ran aron su­por­ta­han ug mo­sal­mot sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa ka­ba­ni­kan­han.

Ki­na­hang­lan nga adu­nay du­gang nga pa­ning­ka­mot aron ipa­tu­man ang pro­pa­gan­da ug edu­ka­syon sa mga ma­sa sa ka­syu­da­ran nga ad­law-ad­lawng na-u­mol sa mga ba­kak sa kaa­way pi­naa­gi sa mas­mid­ya ug social me­dia. Ki­na­hang­lan na­tong ipa­ki­ta nga ang mga prob­le­ma sa mga mag-uu­ma sa ka­ba­ni­kan­han hu­got nga naa­sum­pay sa mga prob­le­ma sa ma­mu­muo ug sa wa­lay tra­ba­ho, mga es­tud­yan­te, mga ka­bus sa ka­syu­da­ran, mga pro­pe­syu­nal, mga or­di­nar­yong emple­ya­do ug uban pang di­na­ug­da­ug nga mga sek­tor.

Ki­na­hang­lang da­si­gon na­to ang ma­sa sa ka­syu­da­ran nga mag­lun­sad og mi­li­tan­teng ko­lek­ti­bong pa­kig­bi­sog aron de­pen­sa­han ang ilang mga ka­tu­ngod ug kaa­yu­han, ba­tu­kan ang pu­li­ti­kan­hong pag­pa­num­po ila­lum sa pa­sis­tang re­hi­men, ug suk­lan ang im­per­ya­lis­tang do­mi­na­syon ug in­ter­ben­syong mi­li­tar. Ki­na­hang­lang mag­pa­ga­was ki­ta og tuk­ma-sa-pa­na­hong mga is­lo­gan ug pa­na­wa­gan aron aw­ha­gon ang ma­sa nga mag­lun­sad og mga ak­syong pro­tes­ta sa ilang mga pab­ri­ka ug tra­ba­hoa­nan, sa mga eskwe­la­han ug mga ko­mu­ni­dad, ug moad­to sa ka­da­la­nan ug mag­lun­sad og di­nag­kung de­monstra­syon aron sa­wa­yon ang ma­da­ug­dau­gon nga mga pa­li­si­ya sa eko­no­mi­ya, pag­pa­kai­toy sa nag­ha­ring re­hi­men. To­dong li­be­ra­li­sa­syo­n, pa­bug-at nga mga bu­his, ubos nga su­hu­lan ug ubos nga swel­do, pag­sa­ka sa pre­syo sa pag­ka­on ug ga­so­li­na, pag­sa­ka sa mat­ri­ku­la, ug pag­ma­hal sa ubang ser­bi­syo.

Ki­na­hang­lang lig-on na­tong tu­ku­ron ang mga sa­nga ug ko­mi­te sa Par­ti­do, ug ang ta­go nga mga re­bo­lu­syo­nar­yong sek­to­ral nga or­ga­ni­sa­syon nga kaal­ya­do sa NDFP sa ka­syu­da­ran. Ki­na­hang­lang hi­mu­on nii­ning mga or­ga­ni­sa­syon ang ilang pa­pel sa pro­pa­gan­da ug edu­ka­syon aron ma­pa­ta­as ang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­hi­mat­ngon sa ka­taw­han sa ka­syu­da­ran. Ki­na­hang­lan ni­lang ibut­yag ug suk­lan ang “te­ro­ris­tang de­sig­na­syo­n” ba­tok sa PKP nga gi­ga­mit sa mga im­per­ya­lis­tang US isip pa­sa­ngil sa in­ter­ben­syong mi­li­tar. Gi­ta­ha­san si­lang da­si­gon ang ma­sa sa ka­syu­da­ran nga mo­sal­mot sa BHB sa ka­ba­ni­kan­han, ug mo­ta­bang sa pag­ti­gum sa pu­li­ti­kan­hon ug ma­ter­yal nga su­por­ta alang sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog.

Ma­ma­hi­mo ni­lang si­gu­ru­hon ang se­gu­ri­dad sa mga ak­ti­bis­ta ug li­der ma­sa nga tar­get sa pa­sis­tang pag­lu­tos o mga hul­ga nga ares­tu­hon o pat­yon, ug pag-a­ti­man sa ilang pag­bal­hin ngad­to sa ka­ba­ni­kan­han aron mag­pa­da­ngop sa NPA.

6) Ki­na­hang­lang sis­te­ma­ti­ko ki­tang magpro­pa­gan­da sa han-ay sa kaa­way.

Ki­na­hang­lang epek­ti­bo na­tong ilun­sad ang mga pro­pa­gan­da nga par­ti­ku­lar nga na­ka­pun­ting ngad­to sa han-ay mga sun­da­lo sa kaa­way nga ka­sa­ga­rang gi­ga­mit nga pang­ba­la sa kan­yon sa bru­tal nga kontra-in­sur­hen­si­yang mga ope­ra­syon sa kaa­way. Ki­na­hang­lan na­tong aw­ha­gon ang mga gi­kan sa han-ay sa mga di­na­ug­da­ug ug pi­na­hi­mus­lang mga hut-ong nga mo­bi­ya sa mi­li­tar ug ka­pu­li­san ug mo­du­yog sa ilang mga ka­hut-ong sa pa­kig­bi­sog alang sa ilang ma­ka­ta­ru­nga­nong kaw­sa. Ki­na­hang­lang ma­na­wa­gan ki­ta ka­ni­la nga ibut­yag ang ilang ka­hi­ba­lo sa mga kri­men, ko­rap­syon ug ma­lu­ho nga ki­na­bu­hi sa mga upi­syal sa AFP.

Ki­na­hang­lang ma­na­wa­gan ki­ta sa mga ka­ba­tan-o­nan nga ta­lik­dan ang reak­syu­nar­yong ar­ma­dong pwer­sa ug pu­lis, un­sa­mang isa­ad nii­ning taas nga swel­do, pi­naa­gi sa pag­but­yag sa AFP ug PNP isip mga kaa­way sa ka­taw­han ug pag­yag­yag sa mga kri­men nga gi­hi­mo sa pwer­sa sa mi­li­tar ug pu­lis ba­tok sa ka­taw­han. Apan ang uban ka­na­to ma­ma­hi­mong tu­gu­tan nga bu­ha­ton ang ta­nan aron sek­re­tong ma­kum­bin­se ang mga par­yen­te nga anaa sa mga aka­dem­ya mi­li­tar o mga upi­syal na sa reak­syu­nar­yong ar­ma­dong pwer­sa nga may igong pag-am­ping ug pag­ka­ma­bi­nan­ta­yon.

Adu­nay ta­lag­sa­ong ka­si­na­ti­an ang PKP ug BHB, in­gon­man ang uban pang mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa, sa pag­ka­big sa mga upi­sya­l, ka­de­te ug mga gin­sak­pan sa kaa­way ngad­to sa re­bo­lu­syo­n. Ka­tim­ba­ya­yong sa pag­bung­kag sa mga pwer­sa sa kaa­way sa na­tad sa pang­gu­ba­tan ang pag­pu­kan nii­ni pi­naa­gi sa maaw­ha­gon nga pa­maa­gi ga­was sa na­tad sa gu­bat, pag­da­wat sa mga pag­su­ren­der sa kaa­way ug maa­yong pagtra­tar sa mga mi­su­ren­der.

7) Agre­si­bong mag­pa­tu­maw og in­ter­na­syu­nal nga su­por­ta alang sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan ug sa re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no.

Ki­na­hang­lang pa­sub­su­bon na­to ang atong mga pa­ning­ka­mot sa pag­pa­hi­ba­lo sa mga mig­ran­teng Pi­li­pi­no ug ka­taw­han sa ti­bu­ok ka­li­bu­tan ma­hi­tu­ngod sa ka­ma­ta­rong sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa na­sud isip pa­kig­bi­sog alang sa ka­ling­ka­wa­san gi­kan sa im­per­ya­lis­tang do­mi­na­syon ug alang sa ti­nu­od nga de­mok­ra­sya­.d Ki­na­hang­lan na­tong ibut­yag ang pa­pel sa im­per­ya­lis­mong US sa gu­bat pag­pa­num­po ug ihi­ngu­sog ang pag­ta­pos sa su­por­tang mi­li­tar sa US alang sa neo­ko­lon­yal nga pa­sis­tang es­ta­do.

Ki­na­hang­lang ma­ka­big na­to ang in­ter­na­syu­nal nga su­por­ta ubos sa prin­sip­yo sa pro­le­tar­yong in­ter­na­syu­na­lis­mo, pi­naa­gi sa pag­tu­kod sa an­ti-im­per­ya­lis­tang pa­nag­hiu­sa, pi­naa­gi sa pa­kig­tam­ba­ya­yong sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong Pi­li­pi­no sa ilang mga kaal­ya­dong or­ga­ni­sa­syon ga­was sa na­sud ug pi­naa­gi sa pro­to-dip­lo­ma­ti­ko ug dip­lo­ma­ti­kong re­la­syon sa mga gub­yer­nong an­ti-im­per­ya­lis­ta ug na­na­li­pud sa ilang na­sud­nong ka­ga­wa­san ug so­sya­lis­tang mga prog­ra­ma o pa­ngan­doy.

Gi­ta­ha­san sa Ko­mi­te Sentral sa Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas ang ta­nang pwer­sa nii­ni nga mai­su­gon ug kus­ga­nong ipa­tu­man ang mga ta­has nga na­ka­han-ay sa iba­baw aron mai­su­gong ipa­da­yon ang gu­bat sa ka­taw­han ug pak­ya­son ang des­pe­ra­dong pa­ning­ka­mot sa kaa­way nga pug­ngan ang pag­ku­sog sa BHB, sa ma­sa ug sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa.

Atu­ba­ngan sa pa­bo­rab­leng ka­ti­ling­ba­nong kun­di­syo­n, ki­na­hang­lang ip­wes­to sa Par­ti­do ang kau­ga­li­ngon sa una­han sa mi­nil­yong ka­taw­hang Pi­li­pi­no sa ma­luk­pa­nong pag-al­sa ba­tok sa nag­kag­ra­beng por­ma sa pag­pang­da­ug­da­ug ug im­per­ya­lis­tang do­mi­na­syo­n. Ki­na­hang­lang pa­ngu­lo­han nii­ni ang BHB ug ang ma­sa sa pag­pa­ku­sog sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­kig­bi­sog, kab-o­ton bag-ong mga ka­dau­gan ug mas da­kung pag-a­ban­te sa umaa­bot nga mga tuig.

Mang­lim­ba­sog ug ias­dang ang gu­bat sa ka­taw­han!

Ma­bu­hi ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han!

Ma­bu­hi ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan!

Ma­bu­hi ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas!

Ma­bu­hi ang pro­le­tar­ya­do ug ka­taw­hang Pi­li­pi­no!

Ipa­ta­as ang ka­pa­si­dad sa pag­su­kol sa BHB ug sa ma­sa! Mang­lim­ba­sog ug moas­dang sa da­lan sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han!