Pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa! Magpursiger kag magsulong sa dalan sang malawigan nga inaway banwa!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisayaTurkishPilipino

Puno sang kainit kag kapagsik, ginasaulog subong nga adlaw sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), upod ang pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53 nga anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Saulugon naton ang aton mga kadalag-an sa nagligad nga tuig kag ang madamo nga natipon nga nahimuan sini sa nagtaliwan nga lima ka dekada sang armadong pagpakigbato.

Hugot namon nga ginasaluduhan ang tanan nga mga Pulang kumander kag hangaway sang BHB kag tanan nga katapu sang mga katuwang kag reserbang pwersa pareho sang mga yunit milisya sang pumuluyo kag yunit sa pagdepensa sa kaugalingon sang mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa sa mga prenteng gerilya nga malig-on nga nagasulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa kag sosyalistang katuyuan.

Sa okasyon nga ini luyag naton pasidunggan ang tanan nga baganihan kag martir sang rebolusyong Pilipino nga naghalad sang ila kabuhi para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. Luyag naton nga hatagan sang espesyal nga pagkilala kanday Ka Menandro Villanueva kag Ka Jorge Madlos, lunsay pungsodnon nga kumander sang BHB kag nagapamuno nga kadre sang Partido. Tubtob buhi nga dumdumon ang ila wala pagpangduhaduha kag indi matakos nga kontribusyon sa rebolusyon kag magaserbi nga inspirasyon para sa bag-ong henerasyon sang mga rebolusyonaryo nga hangaway.

Padayon nga nagakahagmak kag nagakaguba ang pangabuhian sang pumuluyo dulot sang permanente nga krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Ginaantus sang mayorya sang pumuluyo ang mga kahalitan nga dul-ong sang mga polisiya nga neoliberal nga dikta sang International Monetary Fund kag dumuluong nga bangko. Minilyon ang nagaantus sa kawad-on sang trabaho, manubo nga suhol kag sweldo, nadula nga kita, pagtimbuok sang presyo, pabug-at nga pabug-at nga buhis, kulang nga serbisyo sa ikaayong lawas, edukasyon kag kinahanglanon nga serbisyo, pagtinambak sang sobra nga dumuluong nga produkto, imperyalistang pagpandambong sa kadagatan, kagulangan, mga suba kag duta sang pungsod, pyudal nga pagpanghimulos, kag burukratikong korapsyon.

Sa desperasyon nga ipreserba kag siguruhon ang interes sang mga imperyalistang bangko kag monopolyong kumpanya, kag sang mga nagaharing sahi sang mga daku nga burgesya kumprador kag daku nga agalon nga mayduta, ang rehimeng neokolonyal, nga may suporta sang gubyerno sang US, nagsaylo sa hayagan nga terorismo sang estado kag pasistang pagpang-atake batuk sa pumuluyo agud tapnaon ang ila mga handum nga patriyotiko kag demokratiko. Labing nagasingki kag nangin brutal ang mga atake nga ini. Kadungan sini, labi nga ginbuksan sang papet nga rehimeng Duterte ang ekonomya sa 100% dumuluong nga pagpanag-iya sang mga pangpublikong yutiliti kag serbisyo, nga lubos nga denasyunalisasyon sang ekonomya sang Pilipinas pabor sa mga dumuluong nga monopolyong bwitre.

Hugot nga nakaangut ang nagapalala nga lokal nga sitwasyon sa ekonomya kag pulitika sa malawigan nga krisis sang istagnasyon sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Padayon nga nagatay-og ang ekonomya sang Pilipinas sa atubang sang mahina nga baligya sang mineral, prutas kag iya mala-manupaktura nga manubo ang dugang nga balor. Ginahayag sang kumpetisyon nga pang-ekonomya kag pangpulitika sa tunga sang mga nagapanguna nga gahum kapitalista, ang US kag China, ang malala nga krisis bunga sang sobrang produksyon kag akumulasyon sang kapital sang monopolyong burgesya kag ang mataas nga potensyal sang gera sa East Asia bangud sa ginadumili nga pag-angkon sang China sa masobra 90% sang South China Sea. Samtang, nag-igrab sa Ukraine ang armadong inaway bunga sang pagpalapad sang NATO kag ang pagtuhaw sang pasismo nga nagbiktima sa pumuluyong Russian halin 2014. Gingamit nga tawu-tawo sang US kag NATO ang papet nga rehimen sini sa Ukraine agud sulsulan ang Russia, nga nagdesisyon man nga kilalahon ang mga republika sang pumuluyo sa rehiyong Donbass kag tumuron ang mga tratado sang pagdepensahanay bilang mayor nga basehan sang ginatawag sini nga espesyal nga operasyong militar agud kontrahon ang wala untat nga atake sa Donbass kag nagahana nga pamahug sa seguridad sang Russia.

Sa bilog nga kalibutan, nagaantus ang proletaryado kag masang anakbalhas sa nagalala nga kahimtangan kag ginapukaw sa paglunsar sang anti-imperyalista kag demokratiko nga paghimakas masa kag aksyong rebolusyonaryo. Mismo ang mga imperyalistang kusog ang pangunahon nga kabangdanan sang sosyal nga kinagamu kag sang peligro nga maglupok ang gera sa pangkabilutanon nga sakup. Ang pagdugang sang duha nga imperyalistang kusog sa daan nga mga imperyalistang kusog nagresulta sa paglala sang pangkabilugan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag nagpasingki sang kontradiksyon nga inter-imperyalista nga nagasampaw sa iban pang mayor nga kontradiksyon, pareho sang sa tunga sang kapital kag pangabudlay, sa tunga sang mga imperyalistang poder kag mga ginapigos nga pumuluyo kag nasyon, kag sa tunga sang mga imperyalistang kusog kag mga pungsod nga nagapanindugan sa iya pungsodnon nga kahilwayan kag handum nga sosyalista.

Nagaantus ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa nagapalala nga mga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos bunga sang mga paktor nga lokal kag pangkalibutanon. Ang matalom nga paglala sang kahimtangan sang banwa, ang lapnagon nga paglapas sa ila mga kinamatarung demokratiko kag nagapasingki nga kampanya sang saywar kag disimpormasyon lubos nga nagahayag sa garuk nga ubod sang nagaharing sistema. Nagatuga ini sang paborableng kundisyon para madamuan nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyo. Samtang nagalala ang krisis sang nagaharing sistema, labing nangin bukas sa rebolusyonaryong propaganda kag paghulag ang mga progresibo kag positibo nga mga sahi.

Labing nagatambok ang duta sa kaumhan sang Pilipinas sa pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa. Minilyon nga mga pamilya nga mangunguma ang labing ginapabudlayan sang mapanghimulos nga pyudal nga renta, barato nga presyo sang ila mga produkto, manubo nga suhol sang mga mamumugon sa uma, pagbaylo-gamit kag pagpang-agaw sang duta, kag sang pabudlay nga mga operasyong militar. Ang pigos nga kahimtangan sang masang mangunguma nagatulod sa ila nga mag- armas, kag sa sini nagkusog ang BHB kag nagapursiger sa dalan sang pagpakig-away gerilya, sa atubang sang anum ka tuig nga estratehikong mga opensiba sang kaaway.

Madinalag-on nga ginpaslaw sang Partido kag BHB ang paliwat-liwat nga deklarasyon ni Duterte kag ang iya mga heneral sa militar nga pagadugmukon ang armadong pagbato sang pumuluyo. Syempre, nag-agi man ini sang mga kapaslawan, bunga sang pila ka mga internal nga kahinaan kag kakulangan, partikular sa pagsanto sa bag-o nga sitwasyon militar bunga sang bag-o nga estratehiya kag arsenal sang kaaway nga nag-obligar sa BHB nga maggamit sang bag-o nga estratehiya sa gerilyang pagbato. Ugaling, ang pagpabilin kag mga kadalag-an sang BHB sa kadam-an nga mga prenteng gerilya nagpakita sa superyoridad sa pulitika sang inaway banwa batuk sa gera sang kaaway kontra sa pumuluyo.

Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, dapat matalom kag kritikal nga hakson sang Partido, sang BHB kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang sitwasyon kag hugot nga uyatan ang mga gilayon nga hilikuton nga dapat ipatuman agud magpabaskog kag isulong ang rebolusyon. Dapat padayon ang tanan nga hangaway sang BHB, kag mga kadre sang Partido kag aktibista nga pandayon ang ila kaugalingon sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon kag maghanda sa mas daku nga mga paghimakas sa maabot nga panahon. Dapat naton handaan ang pagsaylo sang kaaway sa mas malala pa nga brutalidad kag pagbuhos sang tanan nga resorsa sa iya kontra-rebolusyonaryong kampanya sang terorismo kag pagpangkugmat sa banwa. Dapat tipunon naton ang tanan nga determinasyon kag kusog, maghanda sa mas daku nga mga sakripisyo, kag lubos kaisog nga paslawon ang plano sang kaaway, kag isulong ang rebolusyon sa mas mataas nga halintang.

Labi nga palawigon sang inter-imperyalistang mga armadong banggianay ang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo

Padayon nga nagalala nga nagalala ang indi malubad nga malawigan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista samtang ginaatubang sang mga monopolyong kapitalista ang problema sang sobra nga produksyon kag kaangut nga pagtaas nga lebel sang indi mabaligya nga imbentaryo kag pagsadsad sang presyo sang mga produkto kag tantos sa ganansya. Kadungan sini, ang sobra nga indi alalangay kag tuman nga pagpanghimulos sa sahi nagakahayag sang pagpanag-iya sang mga bilyunaryo, nga nagabug-os sang mas manubo pa sa 1% sang populasyon, sa 50% sang pangkalibutanon nga manggad kag propyedad pangpinansya. Madugay na nga nagahana nga mag-igrab sa hayagan nga armadong inaway ang kumpetisyon sang magkaribal nga mga imperyalistang pungsod sa mga merkado kag patag sang impluwensya, labi na sa pagkontra sang mga imperyalistang US sa China kag Russia sa pagpalapad sang mga ini sa balaligyaan sang langis kag natural gas, mga hinganiban militar, mga produktong elektroniks, salakyan, kag iban pa nga yabing produkto.

Halin nga nangin solo nga superpower sang pagbagsak sang Soviet Union sang 1991, nagkumpyansa ang US nga dalhon ang manupaktura sa China, pataason ang pamuhunan kag indi lang sa mga gamay nga pabrika. Wala ginhungod, ginpahina sini ang kaugalingon nga pagmanupaktura kag pag-empleyo sa mga mamumugon. Nagkonsentrar ini sa produksyon sang mga mayor nga mga produkto nga may mataas ang teknolohiya kag sa industriya militar lunsay para sa pagbaligya sang mga armas kag para sudlon ang magasto nga mga gerang agresyon pareho sa Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, Libya, Syria kag iban pang pungsod. Sa ikaduha nga dekada lamang sang subong nga siglo nga nakatagumpaaw ang mga estratehista sang US ang estratehikong pag-us-os sini kag nag-umpisa mangulba sa pagbaskog sang China sa ekonomya kag militar kag sa pag-estabilisa sang ekonomya sang Russia bangud sa daku nga kita sini sa langis.

Naglupok ang gera sang US/NATO sa Ukraine batuk sa Russia pagkatapos ang walo ka tuig nga agresyon sang mga pasista nga Ukraine batuk sa rehiyong Donbass halin sang kudeta sang 2014, pila ka bulan nga pagtilipon sang mga tropa militar sa dulunan sang mga republika nga banwa didto kag wala untat nga pagpangkanyon sa mga imprastruktura nga sibilyan. Antes pa sini pila ka dekada na nga paglapas sang US kag mga alyado sini sa NATO sa Minsk nga kasugtanan pangseguridad sang 1991 kon sa diin ginhatagan kasiguruhan ang Russia nga ang mga alyado sini sa daan nga Warsaw Pact indi pag-ipasulod sa NATO. Sa nagligad nga mga dekada, naglunsar ang US kag NATO sang mga gera nga agresyon para pwersahon ang mga pungsod sa sidlangan kag sentral Europe nga magpaidalom sa NATO, mag-istasyon sang mga kagamitan militar sang US, tukuran sang mga baseng militar kag mga pasilidad para sa misayl kag kontra-misayl sang US para palibutan ang dulunan sang Russia.

Ang kontra-agresyon militar sang Russia sa Ukraine ginlunsar nga “espesyal nga operasyon militar” para depensahan ang dominante nga populasyon nga Russian sa rehiyong Donbass batuk sa pila ka tuig na nga polisiya nga mapiguson kag wala-untat nga pagpangkanyon sa gubyerno nga Ukraine nga may suporta sang US, nga nagsingki sa umpisa sang tuig. Sa estratehikong pagtan-aw, ini tikang sa agresibo nga pagduso pareho sang imperyalistang US, sang papet nga rehimen kag mga alyado nga pasista sa Ukraine halin sang kudeta nga ginsuportahan sang US sang 2014, nga ipasulod ang Ukraine sa Russia nga labi nga magpabaskog sa pagka-entrensera sang mga baseng militar kag pasilidad paniktik nga gintukod sang US, UK kag NATO malapit sa Russia.

Luyag sang Russia nga lab-uton sa labing madali nga panahon ang kontra-agresyon nga katuyuan “kontra militarisasyon kag kontra nazipikasyon” sang Ukraine paagi sa sugilanon pangkalinungan. Apang, ginaatubang sini subong ang posibilidad sang madugay nga gera sa Ukraine sa pagbuhos sang US kag mga alyado sa NATO sang mga tangke, jet fighter, misayl, mga bomba kag iban pa nga armas kag pondo nga pang-ekonomya kag pangmilitar sa Ukraine. Nagsaad ang Ukraine sang kagustuhan nga tapuson ang gera paagi sa pagsugilanon kag pagdeklarar sang nyutralidad sini, apang ginasulsulan ini sang US kag NATO nga palawigon pa ang armadong pagbato sini.

Liwat ginapamatud-an sang proxy war sa Ukraine nga ang imperyalismo katumbas sang gera. Pagkatapos makahuluya nga mapaslawan kag iatras ang mga tropa sini sa Afghanistan sang nagligad nga tuig pagkatapos ang duha ka dekada nga okupasyon, kinahanglan sang mga imperyalistang US nga magpalupok sang bag-o nga gera para padayon nga padalaganon ang higante nga makina militar sini. Natalana ini subong nga maggasto sang $13 bilyon para magsuplay sang armas sa Ukraine kag magdeploy sang mga tropa sa mga malapit nga pungsod sang NATO.

Samtang nagahatag sang armas kag ayuda militar sa Ukraine nagpapanaog man ang US kag mga alyado sini sa NATO sang malapad nga mga tikang pang-ipit sa pinansya kag negosyo batuk sa Russia. Pero ang masaligan lang sang US nga magpatuman sang mga tikang nga ini amo ang EU, Canada, Japan, South Korea, Taiwan kag Singapore, nga nagasalaming sa malapad nga pagkahamulag sang mga imperyalistang gahum, nga kabangdanan nga magapadayon ang Russia sa pagnegosyohanay kag makigtransaksyon sa pihak nga bahin sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Siling sang United Kingdom, pinakasuod nga alyado sang US, pagauntaton sini ang pagbakal sang langis sa Russia, pero umpisa pa sa katapusan sang tuig.

Ang pagpang-ipit sang US ginalainan sang buot man sang mga pungsod sa Europe nga nagabakal sang 50% sang suplay sini sang natural gas halin sa Russia. Sa presyur sang US, ginkansela sang Germany, nga nagabakal sang 65% sang natural gas halin sa Russia, ang kontrata para sa operasyon sang Nord Stream 2 gas pipeline nga magadoble tani sang ginadeliber nga natural gas sang Russia. Ang katuyuan sang US amo nga pwersahon ang mga pungsod sa Europe nga magbakal sang liquefied natural gas (LNG) kag magsalig sa US para tukuron ang ila imprastruktura pang-enerhiya, lakip ang pagtukod sang mga terminal kag bodega. Halin 2016, ginapabaskog sang US ang kapasidad sini sa LNG kag ginalauman nga mangin pinakadaku nga prodyuser sini antes matapos ang tuig.

Ang pagpang-ipit sa langis sang Russia nagresulta sa pagkautod sang suplay kag ginahingalitan sang mga monopolyo nga kumpanya sa langis, mga pungsod nga prodyuser sang langis, mga nagapamuhunan pangpinansya kag hedge funds (pondo nga uyat sang mga daku nga kapitalista sa pinansya) nga imbolbado sa ispekulasyon sa langis para pataason ang presyo sang krudo kag mga produktong petrolyo. Gindeklarar sang Saudi Arabia nga wala naman sang kakulangan sang suplay. Ang US mismo, nga nakabakal sang daku nga bahin sang langis sini sa Russia, nagadali-dali nga magbakal sang langis sa Venezuela, pungsod nga ginaipit man sini.

Pila ka bulan pa lang ang nagligad sang tuman kabugalon nga ideklarar sang mga imperyalistang ahensya ang “liwat nga pagbangon sa ekonomya” sang nagligad nga tuig pagkatapos ang pangkalibutanon nga pagbagsak sang ekonomya sang 2020. Pero liwat naman subong nga nagsinampaw ang kapitalistang krisis. Ang nagapatimbuok nga presyo sang mga produktong petrolyo nagatulod sa gasto sa produksyon kag nagahana nga labing palawigon ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Nagahana ang daku nga implasyon kag posibilidad sang istagplasyon nga liwat magahagmak sa mga sentro sang kapitalismo sa resesyon, samtang mayorya sang mga pungsod wala pa makabawi halin sa mga lockdown kag pag-untat sang balaligyaanay sa kainitan sang pandemya nga Covid-19.

Ang mga pangkalibutanon nga sentro sang kapitalismo nahagmak gihapon sa krisis kag napuno sang problema sang maluya nga produksyon kag nagasinaka nga utang. Sa nagtaliwan nga duha ka tuig, nagahimo sang patse-patse nga pakete para sa galastuhan nga neo-Keynesian nga ginatawag subong nga Building a Better American nga programa sang paggasto sang $3 trilyon sa maabot nga mga tuig sa tuyo nga pasikaron ang lokal nga produksyon. Nagawadyog man ang China sa nagaluya nga baligyaanay, paghina sang produksyon kag tuman kadaku nga indi mabayaran nga utang publiko kag pribado. Nagtaas pa padulong sa $303 trilyon ang pangkalibutanon nga utang, pagkatapos magsumpit sang 2020, sa desperado nga tuyo nga salbaron ang mga kumpanya, maghatag sang mga subsidyo kag pasikaron ang produksyon.

Ara sa pinakaubod sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo kag indi malubad nga problema sang sobrang produksyon, sobrang suplay sang produkto kag sobrang akumulasyon sang kapital sang mga dominante nga monopolyong burgesya bunga sang kapitalistang kumpetisyon kag anarkiya sa produksyon. Sobra ang suplay sang salsalon, mga salakyan, panapton kag sapatos, langis, lamigas kag iban pang mayor nga produkto. Bangud sa temporaryo nga kakulangan sa mga elektronikong semiconductor sang nagligad nga tuig, dululungan nga namuhunan sa bag-o nga mga pabrika sa US, sa Netherlands, China, Taiwan, Japan, South Korea kag ibang pungsod, nga ginalauman magaresulta sa sobrang suplay ilabi na sa barato nga chips sa katapusan sang tuig.

Bangud sa kumpetisyon, nagapalumbaanay ang magkaribal nga kapitalista sa pagpadamo sang produksyon kag nagapadaku nga pamuhunan sa mga makina, robot, artificial intelligence kag mas bag-o nga teknolohiya, kag nagapagamay sa sweldo, nga nagalab-ot sa pagtibusok nga tantos sa ganansya. Matuod ini bisan sa pinakagamay nga kapitalista, nga madamo nagalutaw lang sa ginpahabok nga pinansya paagi sang ispekulasyon sa sapi kag merkado pangpinansya.

Padayon ang pagsaylo sang US kag sang iban pang pangkalibutanon nga sentro sang kapitalismo sa Keynesianismo nga militar para magpadayon ang produksyon. Nagahabok ang badyet sa depensa sa $776 bilyon sang 2021 (sa pihak sang pag-atras sa Afghanistan) kag nakatalana nga magdaku pa sa $782 bilyon sa 2022. Gindeklarar man sang Germany ang plano nga pataason sang husto ang gasto sa depensa padulong sa $113 bilyon, sandig sa kasugtanan sa NATO nga magtigana sang 2% sang GDP para sa depensa.

Ang pundamental nga kapitalistang kontradiksyon sa tunga sang produksyong sosyal kag pribadong akumulasyon sang sobra nga balor padayon nga nagasingki, samtang ang manggad kag kapital labing nakakonsentrar sa kamot sang pila ka monopolyong kapitalista. Halin 2020, ang kolektibo nga manggad sang 704 bilyunaryo sa US nagdaku sang $1.7 trilyon kag uyat ang manggad nga katumbas sang pagpanag-iya sang 165 milyong Amerikano. Sadto lang nga 2020, nagdaku sang $1.5 trilyon ang pagpanag-iya sang pinakamanggaranon nga Chinese.

Sa pihak nga bahin, nagaantus ang masang mamumugon kag anakbalhas sang mas malala nga porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos kag padamo nga padamo ang nahagmak sa gutom, tuman nga kaimulon kag makaluluoy nga kahimtangan pangkatilingban. Ginatos ka milyon ang nadulaan sang trabaho kag kita. Ang kita sang masobra 100 milyon nagbagsak nga mas manubo sa $1.90 kada adlaw, samtang 163 milyon ang nagakabuhi subong sa mas manubo sa $5.50 kada adlaw.

Ang nagapalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko nagabun-ag sang malaparan nga protestang masa sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan para batuan ang mga pang-ekonomya nga tikang nga neoliberal, pasista nga pagpang-ipit kag gerang imperyalista. Dapat padayon nga magpabaskog sa kaugalingon ang rebolusyonaryong proletaryado kag hingalitan ang paborable nga kundisyon para pamunuan ang demokratikong paghimakas sang mga pigos nga sahi kag progresibong sektor.

Labing nangin paborable ang kahimtangan para sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Padayon nga nagasulong ang mga armadong paghimakas sa India, Manipur, West Papua, Turkey, Kurdistan, Syria, Myanmar, Colombia, Peru kag iban pang pungsod.

Ginpalubha sang imperyalistang mga polisiya ang krisis sang nagaharing sistema 
sa idalom sang rehimeng US-Duterte

Sa nagligad nga anum ka tuig, naglubha ang krisis sang nagaharing sistemang malakolonyal kag malapyudal kag naggrabe ang pag-antus sang pumuluyong Pilipino bangud sa mga tikang nga neoliberal, kakumbinar ang militarisasyon sang estado kag mga polisiya sang terorismo sang estado sa idalom sang rehimeng US-Duterte.

Nagasunod ang mga tikang pang-ekonomya ni Duterte sa mga polisiya nga dikta sang gubyernong US, mga imperyalistang institusyon pangpinansya kag dumuluong nga credit rating agency (nagagrado sa mga pungsod base sa ikasarang magbayad), subong man sang lokal nga American Chamber of Commerce kag ila mga kasosyo. Ang mga ini nakatum-ok sa pagpalapad sang interes sang mga daku nga dumuluong nga bangko kag korporasyon kag ang sunud-sunuran nga lokal nga sahi sang mga daku burgesya kumprador, mga daku nga agalon nga mayduta, lakip ang mga burukrata kapitalista.

Sa nagligad nga pila ka dekada, nalubong ang ekonomya sang pungsod kag nagapabilin nga atrasado, agraryo kag indi industriyal dulot sang mga tikang nga pang-ekonomya nga ginpapanaog sang mga dumuluong. Nagapabilin nga nagasalig sa utang kag import kag nagatum-ok sa eksport ang produksyon. May manubo nga dugang nga balor ang limitado nga produksyong industriyal kag ginakinaiyahan pangunahon sang pag-asembol sang mga pyesa nga ginaimport, o indi gani pag-empake. Nagapabilin nga gagmayan sa kadam-an ang agrikultura kag nagagamit sang kasangkapan nga de-mano, kag tuman ka limitado ang gamit sang makinarya pang-industriya.

Ang nagaharing sistema labi pa nga naggaruk kag indi masabtan ang mga kinahanglanon sang pumuluyong Pilipino nga nagaantus sa lapnagon nga disempleyo, tuman kanubo nga suhol, kawad-an sang kita, kawad-on sang duta kag pagpang-agaw sang duta, nagatinaas nga presyo, kawad-on sang serbisyo pangkatilingban kag iban pang malubha nga balatian sang katilingban.

Ginbutong pa paidalom ni Duterte sa krisis ang banwa. Sa nagligad nga anum ka tuig, nagdoble ang utang sang pungsod halin sa wala pa sang ₱6 trilyon sang 2016 padulong sa masobra ₱12 trilyon sang Marso, kag ginalauman nga labing magahabok padulong sa ₱13.42 trilyon sa katapusan sang tuig. Ginabangkrap ang gubyerno sang dalagkuan nga korapsyon, magasto kag maanomalya nga mga proyektong imprastruktura kag sobra nga paggasto sang militar, nga nagresulta sa wala tupong nga lebel sang depisito sang gubyerno (o kakulangan sang pondo) nga nagalab-ot sa ₱1.67 trilyon sang nagligad nga tuig. Ang mga ginkawat nga manggad ni Duterte kag iya mga upisyal ginatago sa mga bangko nga Chinese kag iban pang dumuluong nga akawnt.

Ginpabay-an sang rehimeng Duterte ang mga imperyalista nga labi pang hugton ang kontrol kag dominasyon sa lokal nga ekonomya sa gahum sang gin-amyendahan nga Foreign Investments Act, ang Retail Trade Liberalization Act kag ang Public Service Act nga lunsay ginlikawan ang mga pagdumili sa 1987 konstitusyon sa bug-os nga pagpanag-iya kag operasyon nga dumuluong sa mga negosyo. Sa idalom sang mga layi nga ini, ginapahanugutan na ang mga dumuluong nga kapitalista nga lubos nga magpanag-iya kag magpadalagan sang mga negosyo sa tanan nga patag sang pamuhunan, maluwas sa negosyo nga reteyl.

Bilang pagsunod sa mga ginaduso sang dumuluong nga mga kapitalista kag ila lokal nga mga kasosyo sa negosyo, gin-aprubahan ni Duterte ang layi nga CREATE nga nagabuhin sang 5% sa buhis sang mga korporasyon (katumbas sang ₱600 bilyon nga nadula nga kita sang gubyerno sa masunod nga lima ka tuig) bilang insentibo agud makaganyat sang mas madamo nga dumuluong nga mamuhunan. Sini lang ginbasura niya ang pagdumili sa pagmina nga open-pit kag iban pang operasyong mina nga nagpahanugot sa dumuluong nga kumpanyang mina nga labing dambungon kag pugaon ang resorsang mineral halin sa mga kabukiran, suba, kadutaan kag kadagatan sang pungsod. Gin-aprubahan man ni Duterte ang Rice Import Liberalization Law nga nagresulta sa pagbaha sang imported nga bugas nga may subsidyo sang ila estado, sa kahalitan sang mga mangunguma sa palay nga padayon nga nagaantus sa manubo nga presyo sang pagbakal sa palay. Nag-antus man ang mga mangunguma sa utanon kag prodyuser sang karne bangud sa indi patas nga kumpetisyon sa tunga sang lapnagon nga ismagling sa tabon sang todo nga liberalisasyon. Ginpahanugutan man ni Duterte ang mga lebel-industriyal nga pagpangisda nga Chinese sa sulod kag sa palibot sang teritoryo nga dagat sang Pilipinas nga amo ang nagasipot sa resorsang dagat sang pungsod kag nagpabudlay sa mga mangingisda nga Pilipino.

Ginapagrabe sang kontra-pumuluyo kag kontra-imol nga mga polisiya sang rehimeng Duterte ang sitwasyon sang pumuluyong Pilipino. Sa idalom sang layi nga TRAIN, ginbutang sa abaga sang pumuluyo ang pabug-at nga pagbuhis sa mga produkto kag serbisyo. Bangud sa nagadaku nga utang kag nadula nga kita bangud sa pagbuhin sa buhis sang mga daku nga korporasyon, ginaduso subong sang mga upisyal ni Duterte ang dugang nga mga buhis sa mga mamumugon, mangunguma kag iban pang anakbalhas. Mas malala pa, gingamit ni Duterte kag mga suluguon niya ang ila gahum para magpamanggad. Padayon nga naglubha ang korapsyon sa porma sang mga kikbak kag suhol kabaylo sang mga pabor sang gubyerno sa mga kontrata kag mga proyekto nga wala sang benepisyo ang banwa, nga kon tingbon masobra pa sa pagpatuyang sa idalom sang 14-tuig nga diktadurya ni Marcos. Madamo sa mga taytay, kalsada sa baybayon kag mga reklamasyon sang duta nga ini lunsay wala sang pulos kag nagaagaw sang pangabuhian sang mga mangunguma kag mangingisda.

Pas-an man sang pumuluyong Pilipino ang bug-at sang sobra-sobra nga galastuhan militar kag pulis ni Duterte para sa sobra-sobra nga pagbakal sang mga sarplas nga kagamitan militar halin sa US, kag para pataason pa sa talaksan ang sweldo sang mga upisyal sang AFP kag PNP agud bayaran ang ila katampad. Bangud sa sobra nga paggasto sa militar, nagaagi sang kakulangan sang pondo kag pagbuhin sa badyet ang pangpublikong edukasyon kag pangpublikong ikaayong lawas. Resulta sini, ginaantus sang mga estudyante, sang ila mga ginikanan kag titser ang kakulangan sa mga klasrum kag titser, sweldo nga ulipon, kag kakulangan sang imprastruktura para sa distance learning kag mga pasilidad para sa luwas nga pagbalik sa atubangay nga mga klase. Ginpatampok sang pandemya nga Covid-19 ang malubha nga kakulangan sang mga duktor, nars kag mamumugon sa ikaayong lawas sa mga pangpubliko nga ospital kag ang mataas nga mga balayran sa mga laboratoryo kag pagpabulong. Kulang man ang badyet sang gubyerno para sa pangpubliko nga ikaayong lawas, gani nagapabilin nga bulnerable ang pungsod sa liwat nga pagdamo sang malatnan sa Covid-19.

Tuman nga nabudlayan ang malapad nga masa sang mga mamumugon kag mangunguma sa nagataas nga presyo sang langis, pagkaon kag iban pang basehan nga kinahanglanon kag yutiliti samtang nagakuripon sang higante nga kita ang mga kumpanya sang mga daku nga burgesya kumprador. Sa idalom ni Duterte, nag-antus ang malapad nga masa sang mamumugon sa pagpangbarat kag pagbuhin sa sweldo nga indi makatuwang sa matag-adlaw nga galastuhan sang kadam-an nga pamilyang Pilipino. Ang pagpanghimulos kag pagpamigos sa mga mamumugon ginapasingki sang kontraktwalisasyon kag iban pang pleksibleng mga areglo sa pangabudlay. Ang minilyon nga wala sang trabaho—ang reserbang hangaway sang pangabudlay—desperado nga nagaginutok sa mga malapad lugar sang mga barung-barong sa mga syudad. Sa kaumhan, ginatos ka libo nga mangunguma ang pwersahan nga ginatabog halin sa ila mga duta bangud sa lapnagon nga pagbaylo-gamit kag pagpang-agaw sang duta sang mga daku nga agalon nga mayduta, mga kumpanya sa mina, proyektong imprastruktura kag mga plantasyon nga nagapalapad. Sa kabilugan, magalab-ot sa 70% sang mga Pilipino ang wala sang kasiguruhan nga nagakabuhi sa bibi sang kaimulon o indi gani nagaantus, samtang 10%-15% ang nagakapeligro nga mahagmak sa tuman nga kakulangon kag kabudlayan.

Agud ipreserba ang estratehikong interes sini kag ang nagaharing neokolonyal nga sistema sa Pilipinas, padayon nga ginapabaskog sang imperyalistang US ang mga pwersa pangmilitar kag pangseguridad sang papet nga estado sini. Ginhimo sini nga higante nga balwarte sang militar ang reaksyunaryong estado agud magpatuman sang pasista nga gahum sa kada hilit sang pungsod. Ang US ang matuod nga nagakontrol sa operasyon sang AFP nga bulag nga nagasunod sa doktrina sang kontra-insurhensya sang US, sa pihak sang pagkalutos sang US sa ginpasilabtan sini nga mga kontra-insurhensya sa nagkalainlain nga pungsod sa nagtaliwan nga pito ka dekada.

Ginasakup sang US sang impluwensya kag kontrol sini ang AFP kag nagabuhos sang pondo kag kagamitan panggera paagi sa Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement, kag Operation Pacific Eagle-Philippines. Permanente nga nakaistasyon sa Pilipinas ang mga Amerikano nga suldado, kagamitan militar kag armas. Agud pahugton ang koordinasyon kag kontrol sa operasyon sang AFP, naglunsar ang US sa nagligad nga anum ka tuig sang 1,300 aktibidad militar kabuylog ang Pilipinas, kag 850 beses nga nagdungka sa pungsod sang iya mga barko de-gera.

Sa pagdiriher, pagplano kag pagpondo sang mga ahente sang US Central Intelligence Agency kag mga adbayser militar sang US, nagasaylo ang reaksyunaryong estado sang Pilipinas sa pataratas nga pasistang mga polisiya, hayagan nga pagtapna sa demokrasya kag brutal nga mga atake batuk sa pumuluyo kon sa diin nakapaidalom ang bilog nga makinarya sa mandu sang mga heneral kag mga upisyal sa depensa. Nahimo nila nga ibutang ang sentro sang polisiya pang-estado ang kontra-insurhensya kag anti-komunista nga pagpamigos, kon sa diin ginpalapad ang gahum sang militar kag pulis, kag ginabuhian ang mga pwersa pangseguridad sang estado agud tapnaon ang basehan nga mga demokratikong kinamatarung kag kahilwayan, nga nagatarget sa mga aktibista, kritiko kag pangpulitika nga oposisyon.

Ginreorganisa ang burukrasya sang gubyerno agud ipaidalom ang mga sibilyan nga ahensya sang estado sa kontrol sang National Task Force-Elcac, nga sa kamatuoran isa ka hunta sibil-militar nga amo ang aktwal nga nagamandu sa bilog nga gubyerno. Sang 2020, gin-aprubahan ang layi sa terorismo sang estado (ginbansagan nga Anti-Terrorism Law) nga naghatag sa estado sang mas mapintas nga gahum nga lapas sa basehan nga mga kinamatarung kag proseso nga ligal.

Lapnagon ang mga abuso nga militar kag pulis sa bilog nga pungsod, lunsay sa mga syudad kag kaumhan. Sa mga syudad, ang mga unyonista, organisador sa komunidad, aktibistang pamatan-on kag kababainhan, subong man ang mga tagapangapin sang tawhanong kinamatarung, progresibong lider relihiyoso, titser kag mamumugon sa ikaayong lawas ginapaidalom sang mga ahente sang militar kag pulis sa pagpanilag, pagpang-ipit, arbitraryo nga pag-aresto kag ekstrahudisyal nga pagpatay. Mas malubha ang kahimtangan sa kaumhan, bisan pa grabe ang wala pagreport sa mga insidente sang mga abuso kag paglapas sang militar sa tawhanong kinamatarung.

Ginapanas sang kaaway ang tanan nga pagtuhay sa mga kombatant kag sibilyan. Basta na lang nga ginaakusahan ang mga tawo nga komunista o tagasuporta sang komunista kag ginagamit ang ATL agud hatagan rason ang mga malala nga paglapas sa ila mga kinamatarung kag kahilwayan. Ginasakup sini ang mga komunidad gamit ang daku nga numero sang tropa sa mga reyd sa puluy-an sang mga mangunguma sa gab-i o pamanagbanag pareho sang Oplan Sauron sa Negros, masaker sang mga Tumandok sa Capiz kag ang Bloody Sunday nga madamuan nga pagpatay sa mga aktibista sa Southern Tagalog.

Sa tanan nga bahin sang pungsod, bug-os nga mga barangay o punsok nga mga barangay ang ginapaidalom sa layi militar nga nagapabudlay sa mga komunidad sang mangunguma. Nagtukod sang mga detatsment ang AFP o ginahimo nga baraks ang mga imprastrukturang sibilyan, nagabutang sang mga gwardya sa palibot agud tiktikan kag kontrolon ang hulag sang pumuluyo, nagatukod sang mga tsekpoynt agud kontrolon ang pagbakal sang masa (sa tabon sang pagbara sa suplay sang pagkaon sang BHB), pagpugong sa masa nga magtalauma kag magkaingin kada may operasyon militar, kag nagadumili sa pumuluyo nga magpalapad sang mga ulumhan o magpataas sang produksyon (bangud nagakadto kuno sa BHB ang sobra nga patubas). Wala-untat nga ginaipit sang mga pasistang suldado ang masang mangunguma, basta-basta nila nga ginaakusahan nga nagasuporta sa rebolusyonaryong hublag, ginapagwa nga mga “nagsurender,” ginatiktikan, ginareyd sang gab-i ang mga balay, ginapahalin ang mga lider sang mangunguma kag mga aktibista.

Sa pihak sang paliwat-liwat nga deklarasyon nga maluya na ang BHB kag madugmok antes magtapos ang termino ni Duterte, padayon nga ginapadamo sang AFP kag PNP ang mga kontra-gerilya nga pwersa pangkombat sini. May ara subong nga 166 batalyong pangkombat ang Army, Air Force, Marines, Scout Rangers, Special Action Force kag iban pang yunit sang militar kag pulis nga nakadeploy batuk sa BHB, mas madamo sang 21 sangsa nagligad nga tuig. Sa kadamuon sini, nakadeploy ang AFP sang 5-6 batalyon batuk sa prayoridad o ginapokusan sini nga subrehiyon o prenteng gerilya sang BHB, kag nakadeploy sang 2-3 sa mga erya nga wala sa prayoridad. Nagtukod ang AFP kag PNP sang mga gintingub nga kumand kag operasyon.

Nahimo nga padakuon sang AFP kag PNP ang pagdeploy sini sang mga tropa pangkombat batuk sa BHB paagi sa pagtukod sang mga bag-o nga mga yunit kag batalyon kag pagsaylo sang mga pwersa halin sa mga erya sang Moro pagkatapos ang pagsurender sang Moro Islamic Liberation Front. Naggasto ang AFP sang indi magnubo sa ₱900 milyon agud magtukod sang bag-o nga dibisyon (ang 11th ID) nga gindestino sa Sulu kag Tawi-Tawi nga hugot nga pagakontrolon sang mga pwersang militar sang US nga permanente nga nagaoperasyon sa lugar. Madamo nga batalyon sang PNP Special Action Force ang gintukod man sang nagligad nga tuig.

Halos 60% sang mga tropa pangkombat nga ini konsentrado sa lima sa 13 rehiyon nga ginalakipan sang Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern Mindanao, Bicol kag North Central Mindanao. May talalupangdon man nga pagdamo sang pwersa nga gindeploy sa Far South Mindanao, Negros, Southern Mindanao, Eastern Visayas, Cagayan Valley kag Southern Tagalog. Tuyo sang AFP nga maghimo sang dalagkuan kag nakapokus nga mga operasyong militar, ikoordinar ang nagkalainlain nga sanga sini, kag lubuson ang paggamit sa bilog nga arsenal sini batuk sa mga pwersang gerilya sang BHB.

Labi pa nga nagdaku ang badyet ni Duterte sa militar pakadto sa ₱221 bilyon subong nga tuig halin sa ₱217 bilyon sang nagligad nga tuig. Sa pihak sang kwestyunable nga paggasto, labi pa nga nagdaku ang badyet sang NTF-Elcac padulong sa ₱17.5 bilyon (halin sa ₱4.2 bilyon) bisan pa ₱10 bilyon diri ara sa kategorya nga wala sang pondo. Sa nagligad nga anum ka tuig, nagbaton ang AFP sang kabilugan nga $1.14 bilyon nga balor sang ayuda militar sa porma sang Foreign Military Financing, mga programa sa paghanas militar kag iban pa. Binilyon nga pisos ang gingasto sang rehimeng Duterte sa pagbakal sang mga pang-atake kag pangkarga nga helikopter, mga jet fighter kag pang-atake nga eroplano, kanyon kag sistema sang artileri, mga bomba nga 500-libra kag 250-libra, mga rocket kag misayl, sistemang drone, mga tangke, armoured personnel carrier, kagamitan sa elektronikong paniktik kag komunikasyon, mga riple, bala kag madamo nga iban pa. Nagagamit ini sang GPS tracking system (o pagpanilag gamit ang satelayt), mga kamera nga pareho kagamay sa butones agud bantayan ang hulag sang mga gerilya sa kagulangan, kagamitan para tiktikan ang mga selpon, kag iban pa.

Kadungan sini, padayon nga ginabuligan sang US ang AFP sa pagtukod sang ikasarang sa cyberwarfare para pabaskugon ang internal nga sistema pangkomunikasyon sang AFP para sa eksakto nga pagbantay sa patag sang mga inaway para mapabaskog ang ikasarang sa pagmandu kag pagpahulag sang mga pwersa. Padayon man sini nga ginahanas ang mga tinawo sang AFP sa “pagkontrol sa dalagan sang impormasyon” paagi sa saywar kag disimpormasyon. Tuyo sini nga kontrahon sa pulitika ang rebolusyonaryong hublag paagi sa mga pagparada sang mga “nagsurender” kag pagsiling nga sila “natiplang sang mga pangako sang maayo nga pangabuhi,” paagi sa pagkabig nga kriminal ang mga rebolusyonaryong pwersa gamit ang layi, kag paliwat-liwat nga pagbalita nga nakabaton sang “impormasyon halin sa mga sibilyan” batuk sa mga yunit sang BHB. Tuyo sini nga magpakita sang positibo nga imahen sang AFP paagi sa pagpasundayag sang mga proyekto nga “palangabuhian” o “pabalay” nga sa kamatuoran wala nagasabat sa madalom nga ugat sang kaimulon kag kapigusan sang masa. Kadungan sini, ginahanas sang AFP ang mga tinawo sini para maglunsar sang mga atake sa internet batuk sa mga websayt sang PKP kag NDFP, kag iban pang websayt nga kritikal sa rehimeng Duterte.

Samtang ang pagpadamo sang kusog-palupok sang AFP sa bulig sang US nagapabaskog sa ikasarang nga magpatay sang AFP, sa kamatuoran patimaan ini sang nagadaku nga estratehiko nga kahinaan sang nagaharing sistema. Ginapakita sini nga agud ipabilin ang nagaharing sistema, labing nagasandig sa armadong pagpamigos kag pasista nga mga pamaagi ang malakolonyal nga estado, sa baylo nga pangpulitika nga pagkumbinse kag pagkuha sang suporta.

Bisan pa man, ang tulod para sa tuman kadaku nga superyoridad sa militar nagaresulta sa kabaliskaran sini sa kahinaan sa pulitika. Labi sini nga ginatib-ong ang kultura sang pasista nga pataratas kag lubos nga pagbale-wala sa demokratikong mga interes sang nagahari nga mapiguson kag mapanghimulos nga mga sahi, kag sa sini labi pa nga nagahamulag sa ila sa pumuluyo. Ginbasura sini ang prinsipyo sang pagpangibabaw sang sibilyan sa militar kag ginapakitid ang espasyo para sa demokratikong pagpahayag nga labing nagapakita sang matarung kag husto nga dalan sang rebolusyonaryong armadong pagbato. Bangud sa nagadaku nga pangpulitika kag pang-ekonomya nga gahum sang militar, labi sila nga nangin pasaway sa salabton, nahubog sa korapsyon kag paghampang sa pulitika, kag nagadalom ang demoralisasyon sa kubay sang mga ordinaryong suldado nga ginahimo nga pangbala sa kanyon. Ang mga estratehiko nga kahinaan nga ini labi pa nga ginapalubha sang mga tikang sang imperyalistang China nga magpadalom sang iya impluwensya sa sulod sang militar sang Pilipinas kag makig-abyan sa mga upisyal militar sang Pilipinas gamit ang pagpanuhol o pangpinansya nga benepisyo.

Sa nagligad nga anum ka tuig, naghari ang reaksyunaryong estado sa idalom ni Duterte gamit ang terorismo kag kalakasan sang estado batuk sa pumuluyo, halin sa peke nga “gera sa droga” tubtob sa kontra-rebolusyonaryong gera sang pagpamigos. Linibo ang krimen batuk sa pumuluyo sang mga pwersa sang estado lakip ang masaker sa mga sibilyan, pagdukot kag pagpatay sa mga aktibista, subong man sa indi armado nga rebolusyonaryo, pagpamomba sa ere kag pagpanganyon sa mga sibilyang komunidad kag iban pa. Padayon nga nagadamo ang numero sang mga bilanggong pulitikal nga ginapaantus sa malawigan nga pagkakulong.

Ginakangil-aran sang pumuluyong Pilipino ang rehimeng Duterte bangud sa korapsyon sini, sa pagka-sunud-sunuran sa mga dmuluong nga gahum kag sa tiranikong pagginahum. Tuman ini nga nahamulag sa pumuluyo. Ang pagsalimuang ni Duterte sa gahum kag mga padihot nga palawigon ang iya dinastiya pulitikal agud makalikaw sa paglagas sang internasyunal o lokal nga korte sa iya mga krimen nagapaigting sa banggianay sa kubay sang mga nagaribalan nga paksyon sang mga sahi sang daku nga burgesya kumprador-agalon nga mayduta. Ang mga plano nga kawaton ang eleksyon para sa kampo nga Marcos-Duterte nagapabilin nga una nga plano pero labing mangin mabudlay nga ipatuman nga indi magaduso sang malapnagon nga mga protestang masa kag nagapeligro sa estabilidad sang nagaharing sistema. Padayon nga nagadaku ang mga pangmasang rali sang pangunahon nga pangpulitika nga oposisyon bangud nangin patag ini para sa pagpahayag sang pumuluyo sang ila kaakig batuk sa pasistang rehimen.

Masako ang mga imperyalistang US nga dumalahan ang nagaribalan nga paksyon kag himuon ang mga pangpulitika nga aregluhanay agud matawhay nga magtransisyon pagkatapos ang eleksyon. Subong pa lang, may nagahimo sang kompromiso sa kubay sang pangunahon nga mga paksyon sang nagaharing sahi nga suportahan ang tandem Robredo-Duterte para sa akomodasyon sa maabot nga eleksyon sa presidente kag bise-presidente. Lantawon pa kon magmadinalag-on ang US nga pangaluyagan ang magkaribal nga paksyon sang nagaharing sahi nga padayon nga nagapadalom ang pagkapihak-pihak samtang labing nangin dalok bangud sa nagalubha nga krisis sang nagaharing sistema. Kadungan sini, may mga report nga pwede pilion ni Duterte nga himuon nga presidente si Isko Moreno o gamiton nga mapatihan nga rason agud sapsapan sang boto si Robredo pabor kay Marcos.

May kapat-uran o indi gani may daku nga posibilidad nga pagadayaon ni Duterte ang isipay sang boto kag gamiton ang nabilin nga panahon sa iya termino sa Mayo o Hunyo para magdeklarar sang layi militar sa tabon sang pagbato sa pagpanggamo sang oposisyon sa eleksyon kag sa mga “teroristang komunista” kag hawanon ang dalan para sa “swabe nga transisyon” padulong sa mapili niya nga kabaylo. Pero bangud sa mga daku nga rali nga ginapahulag sang oposisyon, sang mga simbahan kag sang ligal nga mga pwersang demokratiko, mahimo nga magpugong si Duterte o balabagan siya sa pagdaya sa eleksyon o pagpapanaog sang layi militar, o maghanda sa malapad nga masa sang pumuluyo para sa higante nga pag-alsa pareho sang Edsa I kag Edsa II.

Anuman ang resulta sang eleksyon sa Mayo, dapat matalom nga mahibal-an sang pumuluyong Pilipino nga kinahanglanon nila nga padayunon ang pagpasulong sang mga paghimakas agud bawion ang ila mga kahilwayan kag kinamatarung, kag ipakigbato ang ila mga demokratikong handum. Ginakinahanglan nila nga batuan ang estado nga nagasalimuang sa kontra-insurhensya kag magbato para gub-on ang pagkontrol sang militar sa bilog nga gubyerno kag ipamilit ang pagtapos sa pagginahum sang tiraniya kag wala sang salabton.

Dugang pa, ginakinahanglan sang pumuluyong Pilipino nga padayon nga pabaskugon ang ila mga organisasyon agud isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa para ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo, tapuson ang mapiguson kag mapanghimulos nga sistemang malakolonyal kag malapyudal, dugmukon ang papet nga estado kag tukuron kag pabaskugon ang demokratikong gubyerno sang banwa sa idalom sang pagpamuno sang proletaryado.

Pagpataas sa ikasarang sang BHB nga pangapinan ang banwa kag batuan ang pasistang kaaway

Sa nagligad nga anum ka tuig, madinalag-on nga ginpaslaw sang BHB ang brutal kag malaparan nga estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga deklarasyon nga pagawaskon ang armadong rebolusyon antes matapos ang termino sang rehimeng US-Duterte. Napreserba sini ang pwersa paagi sang pagpursiger sa dalan sang malawigan nga inaway banwa kag malig-on nga pagsulong sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa tunay nga kahilwayan kag demokrasya.

Nagpakita sang dalayawon nga kalig-on kag determinasyon ang mga Pulang hangaway kag kumander sang BHB, kag mga kadre sang Partido nga nagapamuno sa BHB agud pas-anon ang mga mabug-at nga sakripisyo, pangibabawan ang tanan nga kabudlayan kag limitasyon, kag himuon ang tanan agud pangapinan ang banwa batuk sa pasismo kag terorismo sang estado. Handa sila nga sikwayon ang tanan nga paghandum para sa kumportable kag mahapos nga pangabuhi sa pagpas-an nila sang mga mabudlay nga katungdanan sa paglunsar sang inaway banwa. Nagakuha sila sang kalipay, kusog kag inspirasyon halin sa masang mangunguma nga wala sang pagpangduha-duha nga ginaalagaran sang BHB, kag sa pihak nga bahin nagasuporta sa kinahanglanon sang BHB.

Sa nagtaliwan nga pila ka tuig, nag-agum ang pila ka yunit sang BHB sang seryoso nga mga pag-atras sa atubang sang ginapasingki nga pasistang mga atake sang kaaway gamit ang superyor nga pwersa militar agud dugmukon kag kugmaton ang mga platung gerilya sang BHB kag ang rebolusyonaryong masa. Kinahanglan nga tumuron, sawayon kag tadlungon ang mga pagsayup, pangsulod nga mga kahinaan, kag mga kakulangan nga nagapaluya sa ikasarang sang mga yunit nga ini nga epektibong gamiton ang mga gerilyang taktika sang konsentrasyon, pagdispers kag pagsaylu-saylo. Pila sa mga yunit nga ini ang nalubong sa nagkalainlain nga problema lakip ang sobra nga konsentrasyon kag pagpakitid sa kaugalingon, kahinaan sa husto nga balanse sang hilikuton militar kag pulitikal, nga nagresulta sa pagkadula sang ila ikasarang nga pabaskugon kag palaparon ang baseng masa kag erya sang operasyon. May pila ka yunit nga ginpaluya sang konserbatismo kag pagka-pasibo o paminsaron nga balwarte-sa-bukid. Sa pila ka prenteng gerilya, nakakonsentrar ang kaaway sang mga pwersa sini sa limitado nga sakup gamit ang brutal nga mga taktika sang pagpamigos sa masa agud magtukod sang mga blockhouse, paatrason ang BHB sa mabudlay nga tereyn kon sa diin mabudlay ang ilig sang suplay kag impormasyon kag pwersahon sila nga mabutang sa sitwasyon nga puro-militar. Tuman ka importante para sa tanan nga yunit sang BHB nga hugot nga tasahon ang ila kahimtangan, tumuron kag pangibabawan ang ila mga kahinaan kag kakulangan kag pangibabawan ang mga limitasyon, agud malig-on nga mag-abante sa bag-o nga mas mataas nga halintang.

Sa pihak sang pila ka kapaslawan, nagapabilin nga determinado ang BHB nga isulong ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sang pumuluyong Pilipino. Ang determinasyon sang mga Pulang hangaway sang BHB kag sang masa nga magbato nakaugat sa kahustuhan kag pagkamatarung sang pagsulong sang armadong pagpakig-away. Para sa pumuluyong Pilipino, labing nadula ang duda sa kinahanglanon para sa armadong paghimakas bangud sa nagalala nga pagpamigos nga imperyalista kag pyudal, burukrata-kapitalista nga korapsyon, nagasingki nga makasahi nga pagpanghimulos sang mga daku nga agalon nga mayduta kag mga daku nga burgesya kumprador sa mga mamumugon kag mangunguma, kag nagasingki nga brutal nga pasistang terorismo sa idalom sang papet nga rehimeng Duterte. Padayon nga pagatapnaon sang mga sahing mapanghimulos kag mapiguson ang handum sang banwa para sa tunay nga soberanya kag demokrasya.

Ang mga kapaslawan nga gin-agyan sang pila ka yunit sang BHB nagapamatuod sa kakinahanglanon nga isulong ang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Ginapalig-on man ini sang positibo nga inagihan sang daku nga mayorya sang mga yunit sang BHB nga padayon nga nagabaskog samtang ginakumbinar kag ginakumpas ang husto nga balanse sang hilikuton militar kag hilikuton masa (o pangmilitar kag pangpulitika nga mga hilikuton), pagpalapad kag ekspansyon, pagtukod sang mga bertikal nga yunit base sa husto nga horisontal nga latag sang mga yunit sang hangaway kag baseng masa kag iban pa. Nahimo nila nga palaparon ang sakup sang mga prenteng gerilya o nabawi ang mga nadula nga erya, o nakatukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya samtang nakatukod sang bag-o nga mga yunit sang BHB. Nahimo ini samtang ginakonsolida kag ginapabaskog ang daan nga mga erya paagi sa labing pagpalapad sang mga organisasyong masa, pagtukod sang mga yunit milisya, kag pagkonsolida sang mga organo sang gahum pangpulitika agud padayon nga pataason ang lebel sang agraryong rebolusyon kag maglunsar sang pagkig-away gerilya agud pangapinan ang masa batuk sa pasistang mga atake sang kaaway.

Dapat pandayon sang BHB ang kaugalingon kag maghanda sa mas mabudlay nga paghimakas samtang ginasulong naton ang malawigan nga inaway banwa padulong sa masunod nga halintang. Dapat padayon nga magkuha ang BHB sang mga leksyon halin sa kasaysayan sini, labing padalumon ang aton paghangup sa pagpasulong sang inaway banwa, kag sumahon ang aton praktika sa ubay sang Marxismo-Leninismo kag sang konstitusyon sang Partido kag programa sa paghulag bilang mga teoritiko nga ubay.

Dapat kita magtuon halin sa abante nga mga inagihan sang pila ka kumand sang BHB nga madinalag-on nga nasamad ang todo nga mga atake sang kaaway. Ang pila ka yunit sang BHB nagmadinalag-on sa pagkasampaton sa mga taktika nga kontra-reyd gamit ang pagdispers kag madasigan nga hulag sang mga gamay nga yunit agud makalusot sa tunga sang makipot nga mga kolum sang kaaway agud tirahon ang kilid kag likuran sini. Madinalag-on ang ibang prenteng gerilya sang BHB nga pwersahon ang kaaway nga hitaron ang iya pwersa paagi sang pagpalapad sang erya nga ginahulagan sang BHB agud sakupon ang 6-10 banwa samtang ginapabilin ang hugot nga pagpamuno sa masa kag nagalunsar sang armadong mga aksyon sa bug-os nga kalaparon sang iya teritoryo.

Hugot nga nagapatuman sang disiplinang militar kag polisiya sa seguridad ang mga yunit sang BHB, kag labing nagpauswag sang pamaagi nga gerilya sa pagsikreto sa pagmaniobra kag pagkampo, para madulaan-epekto ang paggamit sang kaaway sang mga drone, satellite tracker, kag elektronikong signal, kumbinasyon ang pwersang paniktik sa duta, para sa sarbeylans kag pagtumod sang target; kag sa sini ginadingutan ang kaaway sang kahigayunan nga magamit ang kaugalingon nila nga aset pangkahanginan para maghulog sang mga bomba kag mang-istraping.

Sa mga erya nga ara sa pokus sang kaaway kag mga baryo nga ara sa idalom sang okupasyon militar, maisog nga nagatindog ang BHB kag masa, ginasagang ang mga atake sang kaaway, nagalunsar sang mga kontra-atake kag ginapangapinan ang ila mga kaugalingon. Ginapaisog sang islogan nga “Indi maghipos! Indi magyaob!,” nagabato ang masa sa paagi nga armado kag indi armado nga pagbato. Nahimo nila nga tabugon ang mga detatsment sang militar sa tagsa-tagsa nila nga komunidad. Sa paagi nga direkta o indirekta, ginasupak nila ang mandu sang kaaway nga magkuha sang panggatong kag tubig, o magbakal sang suplay, o magtrabaho sa kampo sang kaaway. Wala nila ginapahanugutan nga may sikreto nga maaresto ang kaaway nga bisan sin-o kag paisa-isa nga ginapaidalom sa interogasyon. Nagapinta sila sang mga islogan sa palibot sang ila nga barangay para kundenahon ang mga abuso sang kaaway. Ginasunog o ginasamad ang mga detatsment sang militar bisan hingalit lamang nga nagahalin ang mga pasistang tropa para maglunsar sang operasyon.

Bilang suporta sa pagbato sang masa sa pasistang pagpang-atake sang kaaway, ang mga yunit sang BHB nagalunsar sang malaparan kag magkasunod nga aksyong atritibo sa atubang sang madamol nga deployment sang kaaway paagi sa mga isnayp, paghaboy sang mga granada o molotov, kag iban pang operasyong haras. Ang mga ini ginakumbinar sang mga basehan nga taktikal nga opensiba (ambus o reyd) halin sa likuran o kilid sang kaaway batuk sa mga maluya kag nahamulag sini nga mga yunit.

May lapnagon nga panawagan nga buhion liwat ang mga yunit na nakabase sa syudad kag kaumhan nga mahimo magbunal sa mga maluya nga bahin sang mga yunit kag elemento sang kaaway nga nakabase sa mga banwa kag syudad, pareho sang mga lokal nga tirano kag iban nga malain nga elemento kag yunit sang pulis nga ara sa likod sang red-tagging, pagdukot, pagtortyur kag wala sang salabton nga pagpamatay. Ang tuyo sini indi lang para maglunsar sang mga aksyong punitibo kag sabotahe kundi para itulod ang kaaway sa depensiba bisan diin posible kag buhinan ang numero sang mga pwersa nga ginadeploy sa mga prenteng gerilya.

Kaangut sa mga pangkahanginan nga armas sang kaaway, pareho sang mga drone, pang-atake nga helikopter kag iban pang salakyan pangkahanginan, dapat magkuha sang leksyon kag inspirasyon ang BHB sa paglutos sang mga rebolusyonaryong Vietnamese sa kusog-pangkahanginan sang US sa pagpataktak sang masobra isa ka libo nga eroplano sang US sadto pa lang nga 1969 gamit ang mga ginabitbit nga surface-to-air (ginapalupad halin sa duta) nga mga misayl nga uyat sang pumuluyo kag ila hangaway; kag kon paano nagmadinalag-on man ang mga mujahideen nga Afghan sa pagpaslaw sa sosyal-imperyalistang Soviet gamit ang hatag-sang-US nga Stinger. Sa nagtaliwan nga ulihi nga duha ka dekada, napamatud-an sang mga Taliban nga Afghan nga sarang nila lutuson ang superyor nga kusog-pangkahanginan sang imperyalistang US gamit ang mga pusil kag eksplosibo nga mahimo itumod sa kaaway halin sa duta pakadto sa ere, nga mas pat-ud ang target kumparar sa ginahulog nga mga bomba sang mga eroplano kag bisan sang palupok halin sa mga pang-atake nga helikopter.

Para matigayon nga lutuson ang kaaway gamit ang uyat nga armas sa dalagan sang inaway banwa, dapat padayon nga pabaskugon kag palaparon sang BHB ang baseng masa sa paglunsar sang rebolusyong agraryo para ipatuman ang minimum kag maksimum nga programa sang Partido sa reporma sa duta. Diin man nagalunsar sang antipyudal nga pagbato ang masa kag BHB, madalom kag malapad ang pag-ugat sang rebolusyon nga imposible nga gabuton. Sa sini, diin man ang BHB, dapat sini nga sabton ang gilayon nga problema kag kinahanglanon sang pumuluyo paagi sang pag-organisa kag pagpahulag sa ila para sa ila demanda nga panubuon ang renta sa duta, dulaon ang usura, pataason ang suhol sang mga mamumugon sa uma kag pataason ang presyo sang pagbakal sang ila ani; kag batuan ang pagpang-agaw sang duta sang mga daku nga kumpanyang mina, plantasyon, kag ekoturismo, enerhiya kag mga wala-pulos nga proyektong imprastruktura. Dapat man suportahan sang BHB ang masang mangunguma sa ila paghimakas batuk sa polisya nga liberalisasyon sa importasyon sa bugas kag iban pang produktong agrikultural. Dapat man nila hatagan sang bulig ang masa sa mga erya nga ginhalitan sang kalamidad sa pagkumpunir sang ila mga ulumhan kag pagbulig nga iduso ang pagkansela sa utang kag iban pa nila nga gilayon nga demanda.

Sandig sa polisiya sang Partido sa nagahiliugyong prente nga antipyudal, nagasandig ang BHB sa mga imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, ginahabig ang nahanunga nga mangunguma, kag ginanyutralisa ang manggaranon nga mangunguma kag ang nasanagan nga agalon nga mayduta kag itumod ang pangunahon nga bunal batuk sa mga daku kag despotiko nga agalon nga mayduta. Nagabulig man ang BHB sa masang mangunguma nga pataason ang ila kita sa pagpalapad kag pagpataas sang ila produksyon paagi sa kolektibo nga pagtrabaho kag iban pang porma sang kooperasyon, pagpakilala sang mga syentipikong teknik sa pagpanguma, kumbinasyon ang tradisyunal nga mga pamaagi kag sa pagbuyok sa dugang nga pagakitaan lakip ang gamay nga pagproseso sang ila ani.

Dugang pa sa pagtukod sang mga asosasyon sang mangunguma, nagabulig man ang BHB sa pagtukod sang mga organisasyong masa sang kababainhan, pamatan-on, bata kag mamumugon pangkultura, para magserbi nga pundasyon sa pagtukod sang mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo o organo sang gahum pangpulitika. Ginabotohan ang mga upisyal sang komiteng rebolusyonaryo sa baryo sa mga asembleya sang komunidad diin man posible, kag nagaserbi nga basehan nga yunit sang demokratikong gubyerno sang banwa. Ginamanduan ini nga magpatuman sang mga layi kag polisiya sang mga demokratikong gubyerno sang banwa kag sang programa sini para sa lokal nga ekonomya, edukasyon kag kultura, pangpubliko nga ikaayong lawas, kag depensa kag seguridad.

Sa nagtaliwan nga 53 tuig sang paglunsar sang inaway banwa, nakatipon na ang BHB sang indi maisip nga nalab-ot kag kadalag-an sa paglunsar sang malawigan nga inaway banwa sa isa ka pungsod nga pulu-pulo. Nagahulag ang BHB sa mga prenteng gerilya nga nakalapta sa bilog nga pungsod sa 13 nagkalainlain nga rehiyon kag nagaangkon sang suporta sang minilyon nga pumuluyo. May binhi sang demokratikong gubyerno sang banwa sa pila ka pulo ka libo nga mga barangay. Diin man ini ginatukod, ginabuhi kag ginaangkon sang pumuluyo ang demokrasya kag aktibo nga nagapasakup sa kabuhi pulitika, ekonomya, katilingban, kultura kag seguridad.

Ang inaway banwa sa Pilipinas sa subong ara sa nahanunga nga subhalintang sang estratehikong depensiba nga may maathag nga paglantaw sa pagsulong pakadto sa abante nga subhalintang kag pagkumpleto sini paagi sang pagpadamo sang mga platun kag kumpanya. Ginatuyo sang BHB nga sabton ang mga rekisito sang abante nga subhalintang sa pagtukod sang mas madamo nga kumpanya-kadaku nga mga prenteng gerilya kag paglunsar sang malapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Sa sini lamang naton malantaw ang pagpadamo sang mga kumpanya kag batalyon para sa regular nga mahulag nga pagpakig-away sa estratehikong pagkapatas kag sa pagdeploy sang mga batalyon kag rehimento para sa estratehikong opensiba.
Labing paborable ang kahimtangan para sa pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa sa Pilipinas sa atubang sang naganaknak nga krisis sa ekonomya kag pulitika sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Nagaantus ang mga mamumugon, mangunguma, ang petiburgesya nga intelektwal kag iban pang pigos nga mga sahi kag sektor sa indi mabatas nga kundisyon kag ginatulod sila nga maglunsar sang tanan nga porma sang paghimakas, lakip ang armadong pagbato. Ang hayag nga mga pasistang atake sang reaksyunaryong estado batuk sa mga kinamatarung kag kahilwayan sang pumuluyo nagahatag-kaathagan sa ila nga wala na sang iban nga dalan padulong sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya luwas sa dalan sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

Ang nagalubha nga krisis sang nagaharing sistema, kakumbinar ang nagasingki nga terorismo sang estado, nagatulod sa nagapadamo nga pumuluyo sa dalan sang armadong paghimakas. Dapat hingalitan sang BHB ang tuman ka paborable nga sitwasyon nga ini para padasigon ang pagbaskog kag paglapad sini, kag makatipon sang dugang nga mga daku nga kadalag-an sa maabot nga mga tuig.

Mga hilikuton para pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa

Ginapakita sang BHB ang tuman nga kalig-on sa pagbato sa kaaway. Sa idalom sang pagpamuno sang Partido, madinalag-on sini nga ginpaslaw ang anum ka tuig nga estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga plano nga waskon ang armadong rebolusyon.

Lampas sa pagpreserba sa pwersa sini, dapat tinguhaon sang BHB nga maisog nga magsulong kag magpabaskog sa palaabuton nga mga tuig samtang desidido nga ginabatuan ang kaaway. Dapat padayon nga italana ang pagtan-aw sini sa pagpatuman sang mga hilikuton para sa pagkumpleto sa mga rekisito sang abante nga subhalintang sang estratehikong depensiba. Dapat naton nga isulong ang inaway banwa paagi sa matutom nga pagkumbinar sang tatlo ka sangkap sang armadong paghimakas, rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa.

Dapat madasig nga magsanto ang BHB sa mga taktika kag estratehiya sang kaaway kag pangibabawan ang tanan nga upang para isulong ang inaway banwa. Dapat matinugahon naton nga pauswagon ang aton nga taktika sa pagpakig-away gerilya para makalunsar sang malapad kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang labi nga nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Sa gihapon, ang yabi amo ang pagpamuklat sa malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino para makabangon ang daku nga numero batuk sa pasistang tiraniya.

Sa maabot nga isa o duha ka tuig, dapat naton nga ipatuman ang pila ka mga partikular nga hilikuton para pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa para sa malig-on nga pagsulong sang rebolusyon.

1) Palig-unon ang pagpamuno sang Partido sa BHB.

Ang BHB ara sa idalom sang absoluto nga pagpamuno sang Partido. Dapat naton nga siguruhon nga ang mga sanga kag komite sang Partido ginatukod sa tanan nga lebel sang BHB para mahimo nga maubayan ang tanan nga aksyon sang mga Pulang hangaway kag kumander. Ginasiguro sini ang pagkumpas sang pulitika sa tanan nga panahon. Dapat pamunuan sang mga komite sang Partido ang BHB sa pagplano, pagtasa kag pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon. Dapat wala sang kakapoy nga pataason sang Partido ang pangpulitika kag pang-ideolohiya nga kamuklatan sang mga Pulang kumander kag hangaway sang BHB paagi sa wala sang kakapoy nga paglunsar sang propaganda kag edukasyon sa ila nga kubay.

Dapat lubos-kapagsik ang mga komite sang Partido nga magpauswag kag magrekrut sang mga kandidato nga katapo halin sa kubay sang mga abanse sa pulitika nga mga Pulang hangaway kag siguruhon nga ipaidalom sila sa mga kurso sang Partido para padalumon ang ila paghangup sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ang praktikal nga pagdapat sini sa paglunsar sang inaway banwa. Dapat magserbi nga halimbawa sang disiplina kag determinasyon ang mga katapo sang Partido sa sulod sang BHB para sa mga Pulang hangaway kag masa. Indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang banwa tubtob nga padayon nga ginapataas sang Partido ang rebolusyonaryo nga edukasyon, paghanas kag pagdeploy sang mga kadre kag katapo sang Partido, mga kumander kag hangaway sang BHB kag dugang nga pwersa, mga aktibista sang rebolusyonaryo nga organisasyong masa kag mga upisyal kag tinawo sang demokratikong gubyerno sang banwa.

2) Mapagsik nga ilunsar ang armadong paghimakas kag batuan ang brutal nga gera sang pagpamigos sang kaaway.

Dapat wala-kakapoy nga pangapinan sang BHB ang masa batuk sa pasista nga pagpanalakay sang AFP kag PNP kag sa paglunsar sang lapnagon nga taktikal nga mga opensiba. Dapat silutan sini ang mga pasista sa ila nga krimen batuk sa pumuluyo.

Dapat maglunsar ang BHB sang maikit kag malaparan nga mga aksyong atritibo sa mga erya kon sa diin ang kaaway madamol nga nakadeploy, kag maglunsar sang solido nga basehan nga taktikal nga mga opensiba sa mga kilid kag likuran sang kaaway para waskon ang mga yunit sang kaaway kag agawon ang ila nga mga armas.

Dapat aktibo nga pahulagon sang BHB ang mga yunit milisya sini para magpangita sang intelidyens kag makalaragway sang kumpleto nga mapa sang mga pusisyon sang kaaway kag makahimo sang plano para gamuhon kag gub-on ang mga plano sang kaaway paagi sa paliwat-liwat nga pag-igo sini sa ila mga pusisyon. Dapat waskon ang lambat sa intelidyens sang kaaway. Mahimo nga maglunsar ang BHB sang sunod-sunod nga mga inter-prenteng gerilya o inter-subrehiyon nga mga taktikal nga opensiba. Dapat sini nga paduguon ang kaaway sa libo nga mga pilas kag magbunal sang panapanahon sa ulo.

Dapat pataason sang BHB ang ikasarang sini nga maglunsar sang espesyal nga mga taktikal nga opensiba sa nagapanguna nga mga linya sang transportasyon kag komunikasyon sang kaaway. Mahimo sini nga puntiryahon nga waskon ang sistema sa komunikasyon sang kaaway, iguon ang kagamitan pang-ere sang kaaway kag silutan ang pasistang kriminal nga mga nagapamuno. Dapat epektibo sini nga isabotahe ang ikasarang sang kaaway diin man posible kag maglunsar sang tikang nga punitibo batuk sa bulnerable nga mga yunit kag elemento sang kaaway para maghatag-hustisya sa ila nga mga biktima kag iduso ang kaaway sa depensiba bisan diin posible kag buhinan ang numero sang mga pwersa nga ginadeploy sa mga prenteng gerilya.

Dapat pursigido nga likawan sang BHB ang mga depensiba, pagkalutos o pagkapaslaw. Dapat maayo sini nga subaybayan ang hulag sang kaaway kag padayon nga magpakasampaton sa sikreto kag tago nga pamaagi sang pagmaniobra nga gerilya. Dapat talikdan sang BHB ang pagkahalog para pat-uron ang seguridad, pareho sang pagpili sa malawig kag mabudlay nga ruta kumparar sa pag-agi sa posible nga lugar sang paga-ambusan sang kaaway. Dapat istrikto nga sundon sang tanan nga yunit sang BHB ang mga polisiya kag natun-an nga leksyon para batuan ang kampanya sang kaaway nga pagpamomba halin sa ere kag istraping kag pagpanganyon; kag kuhaan ang kaaway sang eksaktong target. Himuon nga indi epektibo ang mga drone kag iban pang pamaagi sang sarbeylans sang kaaway sa elektroniko kag duta sa pamaagi sang paglikaw sa tanan nga kahigayunan kag sa malab-ot tanan nga masarangan, nga makahatag sa kaaway sang bisan ano nga palatandaan sang lokasyon sini (aso, suga kag elektronikong signal.)

Dapat lubos-kapisan naton nga ibuyagyag kag batuan ang brutal nga gera sang kaaway sa kaumhan. Dapat siguruhon naton nga mareport ang kada isa kag tanan nga kaso sang pagpang-abuso militar kag pulis batuk sa mga kinamatarung sang masa, tanan nga kaso sang pagpanganyon kag pagpamomba halin sa ere nga nagapangkugmat sa sibilyan nga mga komunidad, nagaguba sa ila nga pangabuhian kag nagapangwasak sa kapalibutan. Dapat naton himuon ang tanan para ibuyagyag ang mga paglapas sa internasyunal nga tawhanong layi kag dalhon ang tanan nga kaso sang pag-abuso sa internasyunal kag lokal nga komunidad sang mga tagasakdag sang tawhanong kinamatarung kag tagasakdag sang kalinungan.

3) Pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan.

Ang BHB dapat pabaskugon sa aspeto sang militar kag pulitika. Dapat may ara nga maathag nga plano para magrekrut sang pila ka pulo ka libo nga Pulang hangaway halin sa kubay sang masang mangunguma, labi na sa mga pamatan-on. Dapat may ara man nga klaro nga plano para magrekrut sang bag-o nga mga Pulang hangaway halin sa kubay sang mga mamumugon kag petiburgesya nga intelektwal. Ang mga lokal nga sanga sang Partido kag mas mataas nga mga komite, pareho sa kaumhan kag kasyudaran, dapat may ara sang kongkretong target kag pamaagi sang pagdeploy sang mga katapo kag baseng masa sini sa BHB.

Dapat siguruhon sang BHB ang paglunsar sang pulitiko-militar nga mga paghanas sa mga kumander kag hangaway sini para hatagan-ikasarang sila nga pamunuan ang mga yunit sang BHB pareho sa hilikuton masa kag hilikuton militar. Dapat hugot nga sauluhon sang kada isa nga hangaway sang BHB ang Tatlo nga Pangunahon nga Pagsulundan sa Disiplina kag Walo ka Bagay nga Dapat Tandaan, amo man ang mga partikular nga polisiya kag punto sang disiplina para ipabilin ang seguridad sang mga yunit sang BHB samtang nagakampo, nagalakat, ara sa hilikuton masa o nagalunsar sang taktikal nga mga opensiba.

Dapat balansyado nga tukuron sang BHB ang iya mga yunit sa direksyon nga bertikal kag horisontal. Dapat tinguhaon nga matukod kag ikumbinar ang tatlo ka tipo sang pormasyon sang BHB sa kada prenteng gerilya, subrehiyon kag rehiyon: ang mga platun sang BHB para sa hilikuton masa (armado nga mga yunit sa propaganda); ang platun-kadaku tubtob gamay nga kumpanya sang mga yunit gerilya sa lebel subrehiyon kag rehiyon nga nagaserbi bilang sentro-de-grabidad sang pagpakig-away gerilya sa ila nga erya, nga nagaangkon sang basehang elemento sang pagpakig-away gerilya nga mahulag; kag ang lokal nga mga gerilya nga yunit milisya kag pagpangapin-sa-kaugalingon nga mga yunit milisya sang mga organisasyong masa.

Dapat pandayon sang BHB ang armadong kusog sini kag pauswagon ang santo nga armas para batuan ang kaaway. Sa pangunahon, ang BHB nagasalig sa pagkumpiska sang mga riple kag iban pang armas halin sa kaaway. Kadungan sini, ginakumbinar ang paggamit sang mataas kalibreng armas sa tumandok o mahina kalibreng mga armas, lakip na ang mga himo nga malip-ot nga armas, amo man nagapauswag nga mga eksplosibo nga command-detonated kag hand-held o granada halin sa magamit nga materyales. Ang mga armas nga ini dapat madamuan nga himuon kag malaparan nga ideploy sa mga Pulang hangaway kag yunit milisya. Dapat maghanas ang BHB sa paggamit sang riple o magpauswag sang mga armas batuk sa salakyan pangkahanginan sang kaaway.

Dapat naton nga pataason ang lebel sang pangkultura nga aktibidad sa sulod sang BHB kag hilikuton kultura sang BHB sa kubay sang masa. Dapat tudluan kag ganyaton ang mga Pulang hangaway kag kumander sang BHB nga ang ila mga inagihan, ang kapigusan kag paghandum sang masa, ang kaakig sa kaaway kag ang rebolusyonaryo nga mga ideya ipakita sa nagkalainlain nga matinugahon nga porma nga mahimo makabulig sa pagpataas kag pagpabaskog sa rebolusyonaryo nga panimuot sang ila nga kapareho nga hangaway kag sang masa. Dapat naton mapagsik nga isikway ang pangkultura nga impluwensya sang nagaharing sistema nga nagahilo sa mga utok sang pamatan-on.

4) Palaparon kag padalumon ang baseng masa sang BHB sa mga prenteng gerilya.

Ang masa ang bubon sang kusog sang BHB. Dapat naton tinguhaon nga palig-unon ang hugpong nga nagabugkos sa BHB kag masa. Dapat naton nga madamuan nga pahulagon ang masa.

Ang BHB, upod ang masang mangunguma, dapat maglunsar sang malaparan nga paghimakas agraryo sa tanan nga panahon. Dapat ikumbinar ang paghimakas masa batuk sa tanan nga porma sang pagpanghimulos nga pyudal sa ila nga paghimakas batuk sa pasismo kag mga abusong militar.

Dapat pursigido nga maghulag ang BHB kag ang tanan nga rebolusyonaryong pwersa para sa malaparan nga propaganda, ahitasyon, kag pagpahulag sa masa. Dapat ini nga maglunsar sang tanan nga porma sang propaganda para epektibo nga maabot ang pumuluyo sa tagsa nila ka erya sang operasyon.

Dapat sini nga siguruhon ang distribusyon sang Ang Bayan, iban nga rebolusyonaryong publikasyon, kag mga pahayag sang PKP, BHB kag NDFP sa pungsodnon kag pangrehiyon nga lebel para iathag ang mga panan-awan sang rebolusyonaryong hublag bahin sa matingkad nga mga isyu nga ginaatubang sang pungsod kag pumuluyo sa mga rehiyon.

Dapat magpagwa kag magpanagtag sang mga polyeto kag lokal nga pahayagan ang mga lokal nga yunit sang BHB para iplastar ang subong nga pag-analisa sa mga lokal nga isyu kag problema sang pumuluyo para pataason ang ila nga kamuklatan, militansya kag determinasyon nga ipakig-away ang ila nga interes. Kon amo, dapat pirme sila nga maghimo sang pangkatilingban nga pagpanayasat sa ginaatubang nga problema sang masa sa ila nga mga barangay kag banwa. Pwede sila nga maghimo sang lokal nga programa sa radyo o bidyo. Mahimo sila nga makig-angut sa pamatan-on kag sa masa sa ila mga erya paagi sa social media o tago nga pamaagi sang komunikasyon nga elektroniko. Dapat sila nga magtinguha nga makigbuligay sa masmidya para malaparan nga abuton ang pumuluyo.

Dapat maghimo sang propaganda ang mga lokal nga yunit milisya kag organisasyong masa sa ila nga mga barangay kag sentrong banwa. Maluwas sa iban pa, mahimo sila nga maglunsar sang mga operasyon pinta o dikit para ibuyagyag ang ila nga demanda batuk sa mga abuso militar sa ila nga erya o isulong ang ila nga mga demanda pang-ekonomya. Mahimo magpagwa sang pahayag ang mga lokal nga tsapter sang basehan nga organisasyong masa kag ipanagtag ini sa mga residente.

Dapat hugot kag pursigido nga ibuyagyag kag pakamalauton sang BHB ang mga kabutigan kag disimpormasyon nga ginpalapta sang kaaway. Indi naton dapat pahanugutan makalusot bisan isa ka kabutigan sang kaaway. Dapat naton gamiton ang tanan nga pamaagi para makuha ang tanan nga datos kag pamatuod para ibuyagyag ang kamatuoran.

Dapat maghimo ang mga yunit sang BHB sang mga kampanya para sa pangpubliko nga ikaayong lawas, lakip ang nagapadayon nga edukasyon kaangut sang pandemya nga Covid-19, amo man ang iban nga balatian nga duna sa lokal nga erya. Dapat sila nga maglunsar sang mga klinikang bayan kag iban nga porma sang paghatag sa masa sang serbisyo nga pang-ikaayong lawas.

Dapat ubos-kusog naton nga pauswagon ang rebolusyonaryong hublag pangkultura sa kubay sang masa paagi sa pagpalapnag sang mga ambahanon nga rebolusyonaryo, binalaybay kag iban pa nga sinulatan. Dapat kita mag-organisa sang lokal nga mga grupo sa pagkanta o pagsaot sang mga pamatan-on kag bata, kag maglunsar sang mga inter-barangay o inter-banwa nga mga piyesta para sakdagon ang lokal nga rebolusyonaryong kultura.

Dapat man tudluan sang BHB ang masa sa mga taktika para gamiton ang reaksyunaryo nga layi batuk sa mga nagapamigos sa ila. Mahimo sila nga maggamit sang nagkalainlain nga porma sang organisasyon kag mobilisasyon para mag-ani sang pinakamadamo nga partisipasyon sang isa ka komunidad, kag panginpuslan ang mga litik sa kubay sang kaaway.

5) Tugahon ang malaparan nga suporta halin sa kasyudaran para sa rebolusyonaryong paghimakas sa kaumhan.

Dapat pukawon, organisahon kag pahulagon sang Partido kag sang BHB ang malapad nga masa sa mga syudad para suportahan kag mag-upod sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa kaumhan.

Dapat dugangan ang pagtinguha nga maghimo sang propaganda kag edukasyon sa kubay sang masa sa kasyudaran nga sa adlaw-adlaw hayag sa mga kabutigan sang kaaway sa masmidya kag social media. Dapat naton nga ipakita nga ang mga problema sang masa nga mangunguma sa kaumhan hugot nga kasugpon sang mga problema sang mamumugon kag sang wala sang trabaho, estudyante, imol sa syudad, propesyunal, ordinaryo nga empleyado kag iban pang pigos nga mga sektor.

Dapat naton nga kumbinsihon ang masa sa kasyudran nga ululupod nga maglunsar sang militante nga paghimakas para pangapinan ang ila mga kinamatarung kag kaayuhan, batuan ang pangpulitika nga pagpamigos sa idalom sang pasistang rehimen, kag batuan ang imperyalistang dominasyon kag interbensyon militar. Dapat kita nga magpagwa sang napanahon nga mga islogan kag panawagan para ganyaton ang masa nga maglunsar sang mga aksyong protesta sa ila nga mga pabrika kag lugar-ginatrabahuan, sa mga kampus kag komunidad, kag magkadto sa kalsada kag maglunsar sang daku nga demonstrasyon para kundenahon ang mapiguson nga mga polisiya pang-ekonomya, ang pagpakatuta sang nagaharing rehimen, todo nga liberalisasyon, pabug-at nga mga buhis, manubo nga suhol kag manubo nga sweldo, nagasumpit nga presyo sang pagkaon kag langis, pagtaas sang matrikula, kag nagataas nga balor sang iban pang serbisyo.

Dapat malig-on nga tukuron ang mga sanga kag komite sang Partido, kag ang sikreto nga rebolusyonaryo nga mga organisasyong sektoral nga alyado sang NDFP sa mga syudad. Dapat tungdan sang mga organisasyon nga ini ang ila nga hilikuton sa propaganda kag edukasyon para pataason ang rebolusyonaryo nga kamuklatan sang pumuluyo sa mga syudad. Dapat nila nga ibuyagyag kag batuan ang “terorista nga pagbansag” sa PKP nga ginagamit sang imperyalismong US nga kabangdanan sa ila nga pagpasilabot militar. Hilikuton nila nga ganyaton ang masa sa mga syudad nga mag-entra sa BHB sa kaumhan, kag magbulig sa pagtipon sang suporta pangpulitika kag materyal para sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

Mahimo nila nga siguruhon ang seguridad sang mga aktibista kag lider masa nga target sang pasista nga paglagas o nagaatubang sa pamahog sang pag-aresto o pagpaslang, kag maareglo ang ila nga pagsaylo sa kaumhan para inakupon sang BHB.

6) Dapat sistematiko kita nga magpropaganda sa kubay sang kaaway.

Dapat maglunsar kita sang epektibo nga propaganda nga nagatum-ok partikular sa kubay sang mga tinawo sang kaaway nga masami ginagamit sang kaaway nga pangbala sa kanyon sa brutal nga kontra-insurhensya nga operasyon sang kaaway. Dapat naton nga ganyaton ang mga naghalin sa sahing pigos kag ginahimuslan nga bayaan ang militar kag pulisya kag sa baylo makiisa sa ila nga mga kasahi sa pagpakig-away para sa ila nga makatarungan nga handum. Dapat kita magpanawagan sa ila nga ibuyagyag ang ila nga nahibal-an angut sa mga krimen, korapsyon kag magarbo nga pangabuhi sang mga upisyal sang AFP.

Dapat kita nga magpanawagan sa pamatan-on nga talikdan ang reaksyunaryo nga armadong pwersa kag pulis, bisan ano pa ang ipangako sini nga mataas nga sweldo, paagi sa pagbuyagyag sa AFP kag PNP bilang mga kaaway sang pumuluyo kag pagbuyagyag sa mga krimen sa pumuluyo sang mga pwersa militar kag pulis. Pero ang pila sa aton mahimo pahanugutan nga himuon ang tanan para sikreto nga kumbinsehon ang mga pamilya nila nga ara sa akademya sang militar o mga upisyal sang reaksyunaryo nga armadong pwersa, nga may nagakaigo nga paghalong kag maayo nga plano.

Talalupangdon ang inagihan sang PKP kag BHB, amo man ang iban nga rebolusyonaryo nga organisasyong masa, sa paghabig sa mga upisyal, kadete kag mga tinawo sang kaaway pakadto sa rebolusyonaryong kubay. Santo sang pagwasak sa pwersa sang kaaway sa patag sang gera ang pagrumpag diri paagi sang mapangganyat nga mga pamaagi sa gwa sang patag sang inaway, pagbaton sa pagsurender sang kaaway kag maayo nga pagtratar sa mga nagasurender.

7) Agresibo nga magtuga sang internasyunal nga suporta para sa Bagong Hukbong Bayan kag rebolusyong Pilipino.

Dapat naton paigtingon ang mga pagtinguha nga ipahibalo sa mga migranteng Pilipino kag pumuluyo sa bilog nga kalibutan ang pagkamangin makatarungan sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa pungsod bilang paghimakas para sa paghilway halin sa imperyalistang dominasyon kag para sa tunay nga demokrasya. Dapat naton nga ibuyagyag ang kamot sang imperyalismong US sa gera nga mapiguson kag iduso ang pagtapos sa suporta militar sang US sa neokolonyal nga pasistang estado.

Dapat naton nga mahabig ang internasyunal nga suporta, sandig sa prinsipyo sang proletaryo nga internasyunalismo, sa pagtukod sang nagahiliusa nga anti-imperyalista, sa pagpakigbuligay sang mga rebolusyonaryo nga organisasyong Pilipino sa ila nga pareho nga organisasyon sa gwa sang pungsod kag sa mga angtanay nga proto-diplomatiko kag diplomatiko sa mga gubyernong anti-imperyalista kag nagapangapin sa ila nga pungsodnon nga kahilwayan kag sosyalista nga programa o handum.

Ginamanduan sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas ang tanan nga mga pwersa sini sa bug-os-kalig-on kag bug-os-kusog nga ipatuman ang mga nakahilera sa ibabaw nga hilikuton para malig-on nga maisulong ang inaway banwa kag paslawon ang desperado nga pagtinguha sang kaaway nga punggan ang pagbaskog sang BHB, sang masa kag sang mga pwersang rebolusyonaryo.

Sa atubang sang paborable nga mga kundisyon pangkatilingban, dapat ipwesto sang Partido ang iya nga kaugalingon sa unahan sang minilyon nga pumuluyong Pilipino sa malaparan nga pag-alsa batuk sa nagasingki nga mga porma sang pagpamigos kag imperyalistang dominasyon. Dapat sini nga pamunuan ang BHB kag ang masa sa pagpaigting sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, lab-ton ang wala pa sang katulad nga kadalag-an kag labi nga mga daku nga pagsulong sa masunod nga mga tuig.

Magpursiger kag isulong ang inaway banwa!

Mabuhi ang demokratikong rebolusyon sang banwa!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang proletaryo kag pumuluyo nga Pilipino!

Pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa! Magpursiger kag magsulong sa dalan sang malawigan nga inaway banwa!