Pangingibabaw ng masa at hukbo sa operasyong lockdown ng militar

,

Kahit maraming taon na ang nakalipas mula nang huling mabalikan ng mga kasama ang Nuevo sa Southern Tagalog (ST), hindi ito naging malaking usapin nang dumating ang mga Pulang mandirigma sa lugar sa gitna ng pandemya.

Hindi na bago sa mga residente rito ang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa hukbong bayan. Ikinatuwa ng mga mandirigma ang mainit na pagtanggap lalupa’t mula na sila sa bagong henerasyon ng hukbo, at ang mga kasamang nakilala nila sa lugar ay namartir na o nawala na bago pa man ang dekada 1990.

Habang pinalalalim at inaaral ang pangkalahatan at partikular na mga usapin sa kabuhayan ng mga taga-Nuevo, kapiling ng masa ang mga mandirigma sa produksyon sa mga kaingin. Nagsisilbi silang mga abugado at tagapamagitan sa mga usaping hindi malutas ng lokal na barangay, titser ng mga kabataang hindi maunawaan ang modyul ng eskwelahan at frontliner sa pagpapaliwanag ng Covid-19 at kahalagahan ng bakuna para sa lahat.

Sa gabi, lihim na nagtitipon ang mga grupo ng kabataan, magsasaka, mangingisda, kababaihan at mga Pulang mandirigma upang buuin ang pagkakaisa ng Nuevo para sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Naitatag ang mga rebolusyonaryong samahang masa at naitayo ang sangay ng Partido sa lokalidad.

Mataas ang suporta ng masa sa kanilang hukbo. Hindi na kailangan pang magsabi ang mga Pulang mandirigma at awtomatiko silang dinadalhan ng mga pagkain at iba pang suporta.

Gayunman, hindi maiaalis na sa tagal ng pagkawala ng presensya ng hukbong bayan sa Nuevo, nakapagtanim na rin ng ilang aset o masasamang elemento ang AFP at PNP rito. Ang mga ito rin ang may rekord ng pagnanakaw, paninindikato at pangangamkam ng lupa sa lugar. Umangkop ang yunit ng BHB sa kalagayang ito.

Isang gabi, limang Pulang mandirigma ang pumunta sa baryo para magsagawa ng pulong masa at pag-aaral. Kinabukasan, dalawang kolum ng sundalo’t pulis ang naglibot sa baryo. Idineklara ang lockdown dahil diumano sa isang kaso ng nahawa ng Covid-19 na walang lantad na sintomas o asymptomatic. Unang kaso ito ng Covid-19 sa baryo ngunit alam ng lahat na palabas lamang ito upang bigyang katwiran ang lockdown. Kalaunan ay nalantad din na nasa Maynila ang taong tinutukoy na nahawa. Ang Pulang hukbo ang tunay na target ng lockdown sa baryo.

Nagtayo ang mga sundalo ng mga tsekpoynt at nagpalipad ng drone habang umaaligid sa kabahayan.

Nagpumilit silang makapasok sa mga bahay. Lingid sa kanilang kaalaman, isa sa mga iyon ay tinutuluyan ng mga mandirigma.

Nag-inisyatiba ang masa para ikubli ang mga kasama at maiwasan ang depensiba. Mabilis ang kanilang pasahan ng ulat. Nagbantay ang mga kabataan sa kani-kanilang mga tambayan at bahay. Inihanda nila ang sasakyan para makaiwas ang kanilang mga mandirigma sa kaaway.

Nabalam pa nang isang araw sa isang bahay ang mga kasama at pinasok na ito ng mga pulis at sundalo. Itinago sila ng taumbahay sa likod at naggiit na wala silang alam tungkol sa napabalitang presensya ng hukbong bayan sa lugar.

Nagtulung-tulong ang mga taga-Nuevo para mailabas ang mga kasama sa baryo nang hindi napapansin ng mga sundalo. Paisa-isa silang ipinuslit hanggang sa makabalik ang lima sa kanilang yunit.

Ang lockdown na ito sa Nuevo ay isa lamang sa mga patunay sa paggamit ng rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19 para magsilbi sa gerang mapanupil nito. Sinasamantala nito ang krisis pangkalusugan para higit na makapaghasik ng teror sa kanayunan.

Gayunpaman, higit ding napatunayan sa pangyayaring ito na kung mahigpit ang pagkakaisa ng masa at hukbo, magagapi ang anumang tusong pakana ng militar at pulis sa panahon ng pandemya. Sa di na mabilang na pagkakataon, muli’t muling ipinamamalas ng masa na sila at sila lamang ang tunay na bayani. Kung hindi dahil sa kanilang tapang at pagmamahal sa kanilang hukbo, hindi mananaig at susulong ang armadong paglaban. (Koresponsal mula sa Southern Tagalog)

Pangingibabaw ng masa at hukbo sa operasyong lockdown ng militar