Hindi matitinag ang magkasanib na lakas ng masa at hukbong bayan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Matapos ang anim na taon, binigo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ng sambayanang Pilipino ang rehimeng US-Duterte sa taun-taon nitong deklarasyong dudurugin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Sa halip na magapi, ang mapanghimagsik na diwa at determinasyon ng bayan ay lalong nag-aalab sa harap ng walang habas na pasistang panggagahis at terorismo ng estado at ng malawak na pagdurusa sa ilalim ng batbat sa krisis na naghihingalong naghaharing sistema.

Mistulang mga asong ulol na pinakawalan sa pagkakakadena ang mga pasistang sundalo, pulis at tauhang paramilitar para walang-habas na manibasib sa taumbayan. Lumusob ang mga halimaw kung saan mulat, nagkakaisa at nakikibaka ang taumbayan upang sila’y lumpuhin sa takot, piringan, busalan at gapusin.

Sa utos ng kanilang uhaw-sa-dugong among si Duterte, dinumog at dinahas nila ang taumbaryo. Binura ang pagtatangi kung sino ang armado at sino ang hindi. Kabi-kabila ang mga pagpatay, pagdukot, pag-aresto, pagtortyur at pagkulong at pagpilit na “umamin at sumuko” laban sa masang walang sandata para lumaban. Kinural at pinalibutan ang kanilang mga komunidad upang manmanan ang bawat nilang kibot. Natiwangwang ang mga bukid at ang yaman ng gubat ay naiwang hindi napakinabangan. Binomba, kinanyon at pinaulanan ng bala ang kanilang mga baryo, bukid at bundok.

Dumaluhong ang mga minahan, mga plantasyon, proyektong ekoturismo, tulay at mga kalsada para umagos ang tubo at mamintog ang mga bulsa ng nangangabundat na malalaking kapitalista, panginoong maylupa, komersyante at mga lulong sa korapsyong upisyal ng militar. Pinalalayas ang masang minorya sa kanilang lupa at pilit dinadala sa mga “pabahay” na malayo sa kanilang tahanang gubat. Milyun-milyong magsasaka ang nilugi ng importasyon ng bigas at mga dayuhang produkto, malao’y pinalayas, pinilit ibenta ang kanilang lupa at iniwang nakahandusay sa lusak ng hirap at gutom.

Subalit hindi natitinag ang taumbayan at ang hukbong bayan. Bagkus, lalong nagiging taimtim ang kanilang diwa at kapasyahan na lumaban at harapin ang anumang hirap at sakripisyo para isulong ang kabutihan ng sambayanan.

Sa tulong ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), patuloy na binubuo ang mga saligang samahang masa ng mga magsasaka, kabataan, kababaihan, mga bata at manggagawang pangkultura sa baryo. Natututunan ang pangingibabaw sa takot at ang mga paraan ng paglaban. Naidaraos ang mga pulong at pag-aaral na hindi nakikita, naaamoy o naririnig ng aali-aligid na pasista. Sama-sama nilang sinusuway ang kabi-kabilang utos ng nag-aamu-amuhang sundalo na umigib ng tubig, manguha ng panggatong o maglinis o magkumpuni sa kanilang kampo. Sumisigaw ang mga pader sa mga islogang naghahayag ng hinaing at galit ng taumbayan. Mahigpit nilang minamanmanan ang mga halimaw upang pigilan ang anumang teroristang balak laban sa taumbaryo, at sama-samang kumikilos para sumaklolo sa sinumang kapitbahay na dinadaluhong. Sa pagtutulungan ng yunit ng hukbo at milisya, ang mga kampuhan o baraks ng mga halimaw ay tahimik na nilalapitan o inaasinta mula sa distansya ng mga Pulang mandirigma.

Sa tulong ng hukbong bayan, tumitindig ang masang magsasaka para ipaglaban ang kanilang hinaing laban sa labis-labis na upa sa lupa, para itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid at itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Sama-samang nilulutas ang problema sa ekonomya, katiwasayan, kalusugan at edukasyon. Pinaplantsa ang mga sigalot sa hanay ng masa upang mabuo ang higit na pagkakaisa sa paglutas ng mas malalaking problema.

Sa pagtutulungan ng hukbo at ng masa, tiyak na susulong ang digmang bayan sa buong bansa. May hangganan din ang terorismong binabalingan ng mga pasistang reaksyunaryo, ang dami ng bombang inihuhulog o kanyon na pinasasabog, o ng dami ng swelduhang mersenaryo na pwedeng pumalibot o sumakop sa ilampung libong baryong nagbabangon at lumalaban.

Dapat ubos-kayang kumilos ang hukbo at ang Partido at isabalikat ang mabibigat na tungkulin para patuloy na palakasin ang BHB, magrekrut at magsanay ng ilanlibong bagong Pulang mandirigma mula sa kabataang magsasaka, at mga manggagawa at intelektwal na petiburges, kababaihan at iba pang sektor. Dapat patuloy na pandayin at pagtibayin ang mulat na disiplinang bakal ng mga Pulang mandirigma sa pamamagitan ng puspusang pagtataas ng kanilang kamulatang pampulitika at pang-ideolohiya. Dapat lalong itaas ng hukbong bayan ang kakayahan sa pakikidigmang gerilya, ang pagsisikreto sa mga paraan nito ng paglalakad at pagkakampo, upang manatiling bulag at bingi ang kaaway at mapawalangsaysay ang mga bomba at makabagong kagamitan sa pagsasarbeylans at pambobomba. Sa mahigpit na sikretong pagkilos, laging mahahawakan ng BHB ang taktikal na inisyatiba sa digmaan, at mapananatili ang mahigpit na ugnayan at pagtutulungan sa masa.

Dapat sapulin ng lahat ng yunit ng BHB ang mga aral mula sa dinanas na pagkabigo ng ilang yunit sa nakaraang taong pagdaluhong ng kaaway. Pinatutunayan nito sa atin ang katumpakan ng pagsusulong ng masaklaw at maigting na pakikidigmang gerilya sa batayan na papalawak at papalalim na baseng masa upang hindi masukol ang mga yunit ng hukbo. Sa mahigpit at malawak na suporta ng masa, patuloy na makakokontra-ensirkulo, mapagkakaitan ang kaaway ng target, mabilis na makalilipat-lipat, at makabibira sa gilid at likuran.

Tiyak na tuluy-tuloy na lalakas at lalawak ang armadong rebolusyon sa pag-angkop at pagbigo ng BHB sa pinaigting na estratehikong opensiba ng kaaway, sa pagpupunyagi na ibayong pahigpitin ang ugnayan sa masa, sa pagtatanggol sa kanila laban sa pasismo, sa pagpapalakas ng kanilang mga saligang samahang masa at sa malikhain at determinadong paglaban sa pasistang kaaway at pagsulong ng mga pakikibakang antipyudal.

Dapat ihanda ng Partido, ng BHB at ng sambayanang Pilipino ang isip sa pagharap sa malalaki at maiigting na paglaban sa pasismo at terorismo ng estado. Sa pagdiriwang ng nalalapit na ika-53 anibersaryo ng BHB, tumanaw tayo sa pagkamit ng ibayong pagsulong sa darating na mga taon at buuin ang kapasyahan sa tuluy-tuloy na pagbagtas at pagsulong sa landas ng armadong rebolusyon.

Hindi matitinag ang magkasanib na lakas ng masa at hukbong bayan