Archive of People’s War

Mabibigo ang pinaiigting na operasyon ng AFP laban sa BHB
August 11, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ang atas kahapon ng bagong-talagang hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na si Gen. Vicente Bacarro na “itataas (nito) ang tempo sa operasyon” laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay tiyak na mawawalangsaysay. Ngayon pa man, malinaw na lalala pa ang kalagayan sa bansa sa ilalim ni Marcos. Ang kanyang deklaradong mga patakaran, […]

1979: “Sumasahimpapawid ang katotohanan”
August 08, 2022

Di nagpakupot ang mga rebolusyonaryo sa mga limitasyong ipinataw ng batas militar sa malayang pamamahayag. Noong Enero 1, 1979, sumahimpapawid sa unang pagkakataon ang Radyo Madyaas, radyo ng nakikibakang mamamayan sa Panay. Mula sa Ang Bayan, Tomo X1 Bilang 3, Pebrero 15, 1979 Nagbrodkas sa Panay ang Radyo Madya-as Isang mapanlabang palatuntunan sa radyo ang […]

1969: “Small but terrible”
August 04, 2022

Maliit man ang Bagong Hukbong Bayan nang magsimula ito noong 1969, mapangahas at mapanlikha ang mga mandirigma nito. Noong Hulyo 31 at muli noong Agosto 4, 1969, pinasabugan nito ang isang bahagi ng base militar ng US sa Clark Airbase sa Pampanga. Umabot sa 14 ang kaswalti sa hanay ng mga sundalong Amerikano. Mula sa […]

PKP, nakiisa sa Linggo ng Pag-alala sa mga Martir ng CPI (Maoist)
August 01, 2022

Nagpaabot ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Communist Party of India (Maoist) sa inilulunsad nitong Linggo ng Pag-alala sa mga martir ng rebolusyong Indian mula Hulyo 28 hanggang Agosto 3. Sa linggong ito, itinatanghal ng CPI (Maoist) ang mga dakilang lider ng rebolusyong Indian, mga martir sa nagdaang taon at maging ang […]

NDF Negros denounces US State Department’s “terrorist” tag on the CPP and NPA
August 01, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

The National Democratic Front (NDF) – Negros finds the US State Department’s re-labelling of the Communist Party of the Philippines (CPP), the New People’s Army (NPA), and other Bangsamoro groups as “foreign terrorist organizations” a clear-cut sign of US intervention in the Philippines’ national sovereignty preserving its interest in the Asia-Pacific region. The CPP and […]

Denounce Twitter censorship on Philippine revolutionary groups
August 01, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Social media giant Twitter, unceremoniously suspended today the various accounts of Filipino revolutionary organizations and individuals, including my account, that of the Philippine Revolution Web Central (PRWC), as well as other representatives of the CPP and the New People’s Army in various parts of the country. In total, at least 14 accounts were taken down. […]

Itakwil ang Ilehitimong Rehimeng US-Marcos II, Paigtingin ang Digmang Bayan, Kamtin ang Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan
July 31, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang dapat asahan ang sambayanang Pilipino sa programa at pangakong ipinahayag ng isang ilehitimong pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang katatapos na State of the Nation Address (SONA). Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanyang rehimen ay magsisilbi lamang sa interes ng naghaharing uring malaking burgesya-kumprador, uring panginoong maylupa, burukrata […]

Laksiden dagiti palso a kari ni Marcos iti panagrang-ay ken kappia
July 24, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Ni Ferdinand Marcos Jr. ti hepe nga ehekutibo iti neokolonyal nga estado. Agtaud isuna iti burukrata kapitalista a dinastiya a Marcos a nakaurnong ti nakadakdakkel a gatad ti kinabaknang iti unos ti dandani dua a dekada ti diktadura a turay manipud 1970s agingga iti tengga ti 1980s. Ibagbagi ni Marcos ti interes dagiti mangirurumen nga […]

Reject Marcos’ false promises of prosperity and peace
July 24, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Ferdinand Marcos Jr is the chief executive of the neocolonial state. He comes from the Marcos dynasty of bureaucrat capitalists who accumulated monstrous amounts of wealth during their close to two decades of dictatorial rule throughout the 1970s up to the mid 1980s. Marcos represents the interests of oppressive imperialist banks and foreign multinational corporations […]

Sikwayon ang paltik nga mga promisa nga kauswagan kag kalinungan ni Marcos
July 24, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Si Ferdinand Marcos Jr ang puno nga ehekutibo sang estado nga neokolonyal. Naghalin siya sa dinastiyang Marcos nga mga burukrata kapitalista nga nagkuripon sang malabukid nga manggad sadtong halos duha ka dekada nga pagginahum nga diktadurya sang dekada 1970 tubtob sa katung-anan sang dekada 1980. Ginatiglawas ni Marcos ang interes sang mapiguson nga imperyalistang mga […]