LPC-NPA: Masupog nga Asset sang Militar madinalag-on nga gin SPARU sang NPA

Agosto 10, 2020, alas 7:00 sang aga sa Sitio Libas, Brgy. Emelda, Guihulngan City, Negros Oriental madinalag-on nga gintigayon ang pag SPARU kay Melard Rapols. Si Melard Rapols residente sang Brgy. Sandayao, sakop sa Guihulngan City, bag-o nga nagpahuway sa pagka CAFGU kag nahimo nga asset sang militar. Siya ang ginagamit sang militar sa pagpanilag sa hulag sang NPA kag pagpangita sa mga ginakampohan sang NPA, nagapangsulod sa mga lasang, mga lati kag nagapaniid sa mga pamalay sang mga pumuluyo sa Brgy. Sandayao kag sa palibot nga mga baryo.

Ginpatuman ang pag SPARU kay Melard para maproteksyonan ang baseng masa kag seguridad sang mga pumuluyo batok sa mga pagpang atake ang militar. Ang iya pagreport sa militar nagatuga sang madamu nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sa mga mangunguma nga ginakomiter sang militar pareho sang iligal nga pagpang aresto, pagpasaka sang mga hinimo-himo nga mga kaso, pagpangkastigo, pagpangransak sa mga pamalay kag pagpamatay. Ang iya nga hulag sa palibot nga mga baryo naga disturbo man sa mga rebolusyonaryong aktibidad ilabi sa pag-atubang sang baseng masa sa pagpakig-away sa makamamatay nga COVID-19 pareho sa mga paglunsad sang mga edukasyon kag paghanas pang ikaayong lawas, pagpausawag sa produksyon sang pagkaon para sa kasegurohan sa pagkaon ilabi na sa nagapadayon nga lockdown nga nagaresulta sang pagkadula sang trabaho kag pagnubo sang presyo sang produkto sang mga mangunguma.

Ang LPC-NPA padayon nga nagapanawagan sa tanan nga mga katapu sang CAFGU kag mga asset sang militar nga mag-undang na sa inyo trabaho kay nagatuga ini sang halit sa pumuluyo kag inyo kasahi nga mga mangunguma. Ang inyo pamilya mga mangunguma man nga biktima sang kawad-on kag kakulang sang duta nga palangabuhian, trabaho kag wala sang nagakaigo nga serbisyo sosyal. Ang pagresbisyo sa reaksyonaryo nga militar amo ang pagdala sa interes sang nagahari nga sahi sa pungsod, mga dalagku agalon may duta nga nagakamol sang malagpad kag produktibo nga kadutaan sa pungsod, komprador burgesya kag imperyalistang Estados Unidos kag China. Ini nga mga sahi sa sosyedad amo ang nagapaninguha nga ipabilin ini nga sistema sang sosyedad nga madamu sang ginakulang kag ginagutom para sa pag inagaway sang trabaho sa manubo nga sweldo sang mga agalon may duta kag mga burgesya. Ginagamit man ang kapintas sang militar para pahipuson kag tapnaon ang mga pumuluyo nga nagahimakas para bag-uhon ini nga sistema sang sosyedad kag ginagamit man kamu batok sa inyo nga sahi.

Ang LPC-NPA bukas man sa inyo nga pagsurender kag para sa pagklaro sang inyo mga istatus, sekreto nga magpangayo sang bulig sa mga rebolusyonaryo nga pwersa sa inyo palibot para makaangot sa mga komite sang Partido kag komite sang rebolusyonaryong gahum pampulitaka sa baryo kag matalakay ang inyo istatus. Kag bukas man sa inyo mga pagbulig para sa mahalongan ang seguridad sang baseng masa paagi sa paghatag sang mga impormasyon apang mag-agi ini sa proseso sang pagkompirmar.

Wala sang iban nga magahatag sang katumanan sa handum sang sahing anakbalhas nga mahilway sa pag-antus sang kapigaduhon kag inhustisya kundi ang ululupod nga pagbinuligay kag pagtipon sang kusog sang mangunguma, mamumugon kag mga nahanunga nga mga pwersa para wasakon ang sistemang malakolonyal kag malapyudal nga amo ang gusto ipabilin sang mga nagahari nga sahi gamit ang kapintas sang militar kag iban pa nga pangseguridad nga pwersa sang estado.

Mabuhay ang sahing anakbalhas!
Mabuhay ang armadonga paghimakas!

LPC-NPA: Masupog nga Asset sang Militar madinalag-on nga gin SPARU sang NPA