Mensahe mula sa pamatnugutan ng BHB-Kanluran Gitnang Luzon Panghawakan ang mga Tagumpay, Halawin ang mga Aral sa Karanasan, Sumulong sa mas mataas na Antas ng Digmang Bayan

Taas kamaong pagbati sa ika 53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Sinasaluduhan at buong kagalakan nating binabati ang lahat ng mga kadre, pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, na matatapat na lingkod at anak ng bayan. Ang kanilang sarili ay nakalaan para sa paglilingkod sa sambayanang pilipino.

Iginagawad natin ang pinakamataas na pagpupugay, pagkilala at parangal sa lahat ng mga bayaning martir na nag alay ng kanilang buhay para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Sina kasamang Nepthali Santos ” Ka Atong ” , kasamang Ronnel Rhay Phoeben Madrigal ” Ka Rakim” at kasamang Fernando Poblacio Jr ” Ka PJ”. Sila ay mga pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ng Kanluran Gitnang Luzon, inialay nila ang kanilang tanging buhay para sa sambayanang pilipino. Ang kanilang kamatayan ay kabayanihan, ang kabayanihan nila’y walang kamatayan, sa puso ng sambayan sila’y mga huwaran. Silang mga bayani at martir; inspirasyon ng dakilang rebolusyon.

Sa pagdiriwang ng ika-53 taong anibersaryo ng BHB, taas noo at buong sigla nating iwagayway ang pulang bandila na sagisag ng Bagong Hukbong Bayan. Sinasaluduhan din natin ang mamamayang kalahok sa pag susulong ng digmang bayan. Higit na naiguhit sa kasaysayan na tanging ang Bagong Hukbong Bayan lamang ang tunay na hukbo ng mamamayan.Ang Hukbong ito’y punong puno ng determinasyon, puspusan at walang pag aalinlangan sa pagbata sa mga sakripisyo’t kahirapan, upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo hanggang sa ito’y tuluyang maibagsak at madurog. Kung wala ang hukbong bayan, wala ni anuman ang mamamayan.

Sa nakalipas na 53 taon, isinabuhay ng puspusan ng BHB ang disiplina nito, sa absolutong pamumuno ng PKP, kung kaya naman, kahit nagsimula sa halos wala, ngayoy isa nang malakas na hukbo; pinakamalakas sa kasaysayan ng armadong pakikibaka sa pilipinas. Tinatangkilik, kinakalinga at malalim na naka ugat sa malawak na masa. Ang tatlong pangunahing alituntunin ng disiplina at walong bagay na dapat tandaan ng BHB ay mulat na sinusunod ng lahat ng kasapi at mahigpit ding niyayakap ng mamayan at kasama sa pagtitiyak nito.

Ang Tatlong Pangunahing Alituntunin ng Disiplina ay ang mga sumusunod:

1) Sumunod sa mga kautusan sa lahat ng iyong kilos.

2) Huwag kumuha ng kahit na isang karayom o hibla ng sinulid mula sa masa.

3) Mag-entrega ng lahat ng nasamsam.

Ang Walong Bagay na Dapat Tandaan ay:

1) Maging magalang sa pananalita.

2) Magbayad ng karampatang halaga sa iyong binibili.

3) Magsauli ng lahat ng iyong hiniram.

4) Magbayad sa lahat ng iyong nasira.

5) Huwag manakit o mang-alimura ng tao.

6) Huwag manira ng mga pananim.

7) Huwag magsamantala sa mga babae.

8) Huwag magmalupit sa mga bihag.

Habang mahigpit na isinasabuhay ng BHB ang disiplinang ito, mahigpit din nitong tinitiyak ang demokrasya sa tatlong larangan , sa larangan ng ekonomya, militar at pulitika. Ang disiplina at demokrasya ng BHB ang nagtitiyak na nagagampanan ng mahusay ng bawat kasapi nito ang apat na katangian nito; bilang hukbong panlaban, pampulitika, pamproduksyon at pangkultura. Ang mahigpit at mulat na disiplina nito ang nagtitiyak ng mahigpit na pagkakaisa ng hanay, ng mahigpit na ugnay at pakikipag kaisa sa mamamayan sa lahat ng lugar at pagkakataon.

Sa kanlurang gitnang luzon, nagbubunyi ang mamamayan sa ika-53 taong anibersaryo ng BHB. Kinakalinga,minamahal at sinusoportahan ng malawak na masa ng sambayanan ang Bagong Hukbong Bayan. Walang , tsapang nakasabit sa mga balikat at dibdib, walang sapatos na kumikinang, walang unipormeng naka almirol, walang sahod, ngunit sa kapatagan at kabundukan ng kanluran gitnang luzon, ang BHB ay minamahal ng masa ng higit pa sa gintong kumikinang. Wala mang kumikislap na mga medalyang nakasabit sa uniporme ng mga mandirigma ng BHB, sa puso’t isip ng masa, ito ang kanilang tunay na hukbo. Ikinararangal!!! Kinakalinga!!!

Ang malalim na pag ugat sa malawak na masa ay isa sa mabisang sandata ng BHB. Ang pagiging superyor ng digmang bayan laban sa di makatarungang digma ng estado ay matagal ng pinatunayan at ipinakita ng kasaysayan. Kung kaya naman bigo ang teroristang si Duterte na igupo ang BHB sa kanlurang Gitnang Luzon. Ang mga pagtatangka at pagsisikap nito na durugin ang BHB ay binigo ng mga mandirigma ng BHB, kasama at kalahok ang buong mamamayan. Lalong nahubaran ng maskara ang 7th id at 703rd at mga batalyong nasa ilalim ng pamumuno nito, tulad ng 3rd Mechanized Battallion, 84th IB, 91st IB, at Recon Coy, sa patuloy na pandarahas, pangungulimbat at paghahasik nito ng terorismo sa tuwing maglulunsad ito ng pinaigting na mga operasyong militar at pagtatayo ng mga RCSP nito sa kapatagan at kabundukan.

Ang pinaigting na kontra rebolusyonaryong kampanya ng kaaway sa ilalim ng teroristang si Duterte ay lalong nagtulak sa mamamayan na mag armas at lumahok sa digmang bayan. Higit na napanday ang mamamayan sa pagsusulong at paglahok sa digmang bayan. Ang nilubid na pahayag at pagyayabang ng tagapagsalita ng 7th ID na labis ng humina ang BHB sa Kanluran Gitnang Luzon ay pawang kasinungalingan lamang. Sa katunayan, wala ni isa mang organisayong masa ang nabuwag, taliwas sa ipinangangalandakan ng kaaway na libo libo na ang nag surrender; itoy pawang mga moro moro lamang. Nananatiling buo ang mga yunit ng BHB sa kanluran Gitnang Luzon, nananatiling buo ang pormasyon ng mga yunit ng milisyang bayan at mga yunit pananggol sa sarili. Sumusulong ng paalon alon ang digmang bayan sa kanluran gitnang luzon.

Sa pamamagitan ng mahigpit na pagtangan sa mga prinsipyo at patakaran ng kilos gerilya ,at mga batayang taktika alinsunod sa mga turo nina kasamang Mao Zedong, binigo ng BHB KGL ang mga pagtatangka ng kaaway na igupo at durugin ito. Sa papatinding atake ng kaaway, ang mga mandirigama at kumander ng BHB ay lalong napapanday at nagpapakahusay sa pakikidigma. Lalong napatunayan ang kakayahan nitong mag sulong ng armadong pakikibaka sa kanluran ng rehiyon, at itayo ang demokratikong gubyernong bayan. Higit na pinatunayan nito ang determinasyon at kapasyahang iabante ang mga dakilang tungkulin at misyon nitong ipagtanggol ang mamamayan.

Nakapangibabaw ito sa 53 taong pakikibaka laban sa mga mababangis na atake ng kaaway at kontra rebolusyunaryong kampanya ng mga nagdaang rehimen at ng teroristang si Duterte. Umiiral at kinikilala ang pulang kapangyarihang pampulitika nito.Tinatangkilik at sinusuportahan ng mamamayan ang kawastuhan ng rebolusyunaryong hustiya nito. Nananatiling matayog at masiglang nakawagaygay ang bandila ng armadong pakikibaka sa Kanlurang Gitnang Luzon.

Sa pamamagitan ng wastong pagtatakda ng linya, programa, mga batayang prinsipyo, patakaran at sa absulutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa BHB, napanghawakan nito ang inisyatiba at napangibabawan nito ang lahat ng mga kahirapan at balakid. Sa mga darating pang mga taon, buo ang tiwala at kumpyansa nating higit pang aabante ang digmang bayan sa susunod na mas mataas na antas. Tangan ang mga nahalaw na mga aral at karanasan sa nagdaang mga taon, determinado, at puspusan ang BHB-KGL na tupdin at isabuhay ang mga dakilang tungkulin nito nang buong tatag at sigla sa susunod pang mga taon.

Matatag na naninindigan at nakahanda ang BHB-KGL na itaguyod ang mga prinsipyo ng demokratikong rebolusyong bayan at isulong ito sa susunod na yugto.

Ang mga tagumpay na nakamit ng BHB sa mga nagdaang taon, ay tagumpay ng buong mamamayan. Malinaw at markado sa mamamayan ng kanluran gitnang luzon ang mga tagumpay na natamo ngayong taon. Ang mga tagumpay na itoy di mapapasubalian at kailanmay di mabubura sa kasaysayan. Nananawagan ang BHB-KGL na:

1. ipagtanggol at pangalagaan ang mga tagumpay na nakamit ng mamamayan at ng BHB. Palakasin ang mga organisasyong magsasaka.

2. Buong tatag at sigla na labanan at ibagsak ang pasista, teroristang reheming Duterte at mga kampon nito. Biguin ang mga pakana at kampanya ng NTF ELCAC.

3. Buuin at higit pang palakasin, ang mga yunit pananggol sa sarili at Milisyang bayan. Palakasin ang BHB, sumapi sa BHB.

4 Mamamayan, magkaisa! Mag-armas! lumahok sa Digmang Bayan!

Mabuhay ang ika 53 taon anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang rebolusyong pilipino!

Panghawakan ang mga Tagumpay, Halawin ang mga Aral sa Karanasan, Sumulong sa mas mataas na Antas ng Digmang Bayan