POLYETO | Biguin ang pasistang pananalasa ng 83rd IBPA!

,

Download here
Pilipino: PDF

Dapat labanan ng masa ng Camarines Sur ang pananalasa ng 83rd IBPA sa kanilang buhay at kabuhayan. Daragdagan lamang ng presensyang militar ang kahirapang dinaranas ng masa dulot ng nagpapatuloy na pandemya at iba pang kontramamamayang patakaran ng rehimeng US-Duterte. Dapat itakwil at palayasin ang kanilang mga operasyon at panghihimasok sa mga komunidad.

Dapat silang panagutin at pagbayarin sa kanilang mga teroristang krimen sa masang Bikolano. Anumang pagpapabango o pagpapanggap, hindi maitatago ng naturang batalyon ang rekord nito ng pasistang karahasan. Mula Catanduanes, Albay hanggang sa Camarines Sur, isa ang 83rd IBPA sa pinakamasusugid na tagapagpatupad ng gera kontramamamayang ilinunsad ng bawat rehimen, higit sa ilalim ni Duterte.

POLYETO | Biguin ang pasistang pananalasa ng 83rd IBPA!