609 bi­lang­gong pu­li­ti­kal, pa­la­ya­in!

,

IPINANAWAGAN NG Ka­ra­pa­tan ang aga­rang pag­pa­pa­la­ya sa 609 bi­lang­gong pu­li­ti­kal sa ban­sa, la­lu­na ang ma­ta­tan­da at may ma­lu­lub­hang ka­ram­da­man. Ito ay upang mai­la­yo si­la sa ma­si­kip at bul­ne­rab­leng kun­di­syon sa mga ku­lu­ngan sa pa­na­hon ng pan­dem­yang Covid-19.

Bi­nig­yan ito ng ba­gong tu­lak ma­ta­pos ma­na­wa­gan si Uni­ted Na­ti­ons High Com­mis­sio­ner for Hu­man Rights Michel­le Bache­let na mag­pa­la­ya ang mga ban­sa ng mga bi­lang­go pa­ra ib­san ang pag­si­sik­si­kan sa mga ku­lu­ngan. Tu­mu­gon na sa pa­na­wa­gang ito ang Iran, Brazil at iba pang ban­sa.

Nag­lun­sad din ang gru­po ng kam­pan­yang #SetThemFree at #FreePo­li­ticalPri­so­nersPH sa social me­dia. Ba­go ni­to, na­na­wa­gan ang mga sim­ba­han na pa­la­ya­in ang mga de­te­ni­dong pu­li­ti­kal, ka­bi­lang ang Na­tio­nal Council of Churces of Phi­lip­pi­nes at ang Archdioce­se ng San Car­los.
Ma­la­king ba­ha­gi (209) ng mga bi­lang­gong pu­li­ti­kal na ina­res­to sa pa­na­hon ni Du­ter­te ay mga mag­sa­sa­kang ina­kusa­hang kasapi ng Bagong Huk­bong Bayan.

609 bi­lang­gong pu­li­ti­kal, pa­la­ya­in!