Li­der-mag­sa­sa­ka sa Su­ri­gao, pi­nas­lang

,

Sa ha­rap ng kri­sis na du­lot ng pan­dem­yang Covid-19, bi­na­ril at pi­na­tay ng mga ar­ma­dong ahen­te ng es­ta­do si No­ra Apique, 66, li­der-mag­sa­sa­ka ng Ka­hug­pu­ngan sa mga Mag-uu­ma sa Su­ri­gao del Sur, ba­la­ngay ng Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Pi­li­pi­nas. Pa­pau­wi na si Apique nang ba­ri­lin si­ya sa Ba­ra­ngay Pa­tong, San Mi­gu­el, Su­ri­gao del Sur noong Mar­so 31.

Ta­ga­pa­ngu­lo si Apique ng Mu­nici­pal Agra­ri­an Reform Com­mit­tee (ARC) at ka­sa­pi ng Provincial ARC. Lu­ma­hok si­ya sa ka­ra­ban na ini­lun­sad ng KMP-Ca­ra­ga pa­pun­tang Met­ro Ma­ni­la pa­ra ma­na­wa­gan ng lib­reng iri­ga­syon. Si Apique ang ika-249 na mag­sa­sa­kang pi­nas­lang sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te.

Samantala, inares­to sa Ba­ra­ngay Diatagon, Lianga ng mga pulis at elemento ng 3rd Special Forces Battalion ang lider-Manobo na si Gloria Tomalon noong Mar­so 16. Kilala siya sa aktibong paglaban sa operasyon sa pagmimina ng limang multinasyunal na kumpanya sa Andap Valley Complex na dumadambong sa kanilang lupang ninuno. Si Tomalon ay kapatid ni Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat.

Inaresto rin ng mga pulis at elemento ng 6th IB ang silbilyan na si Leon Tacduro sa Sitio Kipopo, Barangay Keytodak, Lebak, Sultan Kudarat noong Marso 16.

Sina Tomalon at Tacduro ay kapwa inakusahan na mga kasapi ng Bagong Hukbong Ba­yan at sinampahan ng gawa-ga­wang mga kaso.

La­bing-i­sang mag­sa­sa­kang Lu­mad ang ili­gal na inares­to ng mga tro­pa ng 71st IB sa Sit­yo Mang­ga­pa­lu­way sa Pan­tu­kan, Davao de Oro noong Mar­so 30. Ga­ling ang mga mag­sa­sa­ka sa pa­nga­nga­so ng ba­boy sa ka­gu­ba­tan nang sila ay hulihin.

Sa Negros Occidental, hinalug­hog ng mga ele­men­to ng 94th IB ang mga ba­hay sa Ba­ra­ngay Luz, Gui­hul­ngan City at ili­gal na ina­res­to ang mag­sa­sa­kang si Teo­do­ro Bol­ha­no, re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Bud­la­san, Can­la­on City noong Abril 3. Sa­man­ta­la, nag­pa­pa­tu­loy ang mga ope­ra­syong mi­li­tar sa mga sit­yo ng Kam­bai­ran at Sam­pu­ngan sa Ba­ra­ngay Tri­ni­dad sa Gui­hul­ngan City.

Samantala, niransak ng mga tropa ng 44th IB ang bahay ng magsasakang Lumad na kinilalang Boy Tupaw sa Barangay Cianan, Godod, Zamboanga del Norte noong huling linggo ng Marso. Ninakaw ng mga sundalo ang kanyang pera at pinagbabaril ang kanyang mga alagang manok.

Li­der-mag­sa­sa­ka sa Su­ri­gao, pi­nas­lang