Cu­ba, su­lo ng pan­da­ig­di­gang pag­ka­kai­sa at ser­bi­syong me­di­kal

,

Na­ngu­ngu­na ang Cu­ba, isang ma­li­it na bansa sa Latin America na gi­ni­gi­pit ng im­per­ya­lis­mong US, sa pa­ki­kii­sa at pagbibigay ng ser­bi­syong me­di­kal sa mga ma­ma­ma­yan ng daig­dig pa­ra la­ba­nan ang pan­dem­yang Covid-19. Maa­gap itong nag­pa­da­la ng mga bri­ga­dang me­di­kal pa­ra tu­mu­long sa pi­na­ka­ti­na­ma­ang mga ban­sa. Noong Mar­so 18, pi­na­ya­gan ni­tong du­ma­ong at ti­nu­lu­ngan ang MS Brae­mar, isang bar­kong Bri­tish, ma­ta­pos itong tanggihan ng ibang mga ban­sa nang ma­la­mang may da­la itong mga na­ha­wa ng sa­kit.

Inia­lok ng Cu­ba sa anu­mang ban­sang na­nga­ngai­la­ngan ang isang ga­mot na maaa­ring ma­ka­sal­ba sa mga pa­sye­nteng nag­po­si­ti­bo sa Covid-19. Ang na­tu­rang ga­mot, na ti­na­gu­ri­ang Interfe­ron Alpha 2-B, ay pi­nauun­lad ng mga syen­tis­tang Cu­ban mu­la pa de­ka­da 1980 bi­lang pa­ngontra sa de­ngue, HIV, he­pa­ti­tis at iba pang vi­ral na sa­kit. Pi­na­la­la­kas ni­to ang pro­duk­syon ng in­terfe­ron (i­sang gru­po ng mga pro­ti­na) sa ka­ta­wan ng pa­sye­nte pa­ra pa­la­ka­sin ang kan­yang re­sis­ten­ya at la­ba­nan ang sa­kit. Ang sakit dulot ng Covid-19 ay walang gamot at nilalabanan lamang ng resistensya ng tao.

Mag­ka­tu­wang na pi­na­un­lad ng mga syen­tis­ta ng Chi­na at Cu­ba ang naturang ga­mot. Minamanupaktura at gi­na­ga­mit ito sa Chi­na mu­la pa Ene­ro. Ayon sa mga syen­tis­ta, pi­na­kae­pek­ti­bo ito kung nai­bi­bi­gay sa maa­gang ba­ha­gi ng im­pek­syon o bi­lang hak­bang na pang-i­was. Isa ang interferon alpha sa 30 ga­mot na pi­nag-aa­ra­lan nga­yon ng World Health Organization (WHO) na ire­ko­men­da bi­lang ga­mot la­ban sa Covid-19. La­la­hok ang wa­long os­pi­tal sa Pi­li­pi­nas sa ga­ga­wing in­ter­na­syu­nal na eks­pe­ri­men­to ng WHO.

Ayon sa Cu­ba, sa­pat ang ka­ni­lang sup­lay ng Interfe­ron Alpha-2 pa­ra sa li­bu-li­bong mga pa­sye­nte. Han­da rin itong mag­ma­nu­pak­tu­ra ng dag­dag kung ki­na­kai­la­ngan. Sa­man­ta­la, nag­pa­ha­yag ng ka­han­da­ang tu­mu­long ang ha­los ka­la­ha­ting mil­yong ma­ngga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan ng Cu­ba kung si­la’y ipa­pa­ta­wag. Na­sa 45 ban­sa na ang hu­mi­ngi ng tu­long, ayon sa Cu­ban Health Wor­kers Uni­on noong Mar­so 30. Sa Pilipinas, naghapag na ng petisyon noong Abril 5 si Bayan Muna Rep. Euphemia Culiamat para hingin ang tulong ng Cuba.

Sa nga­yon, may­ro­ong 28,000 mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan ang Cu­ba na nag­se­ser­bi­syo sa 60 ban­sa. Ang prog­ra­ma ng pag­pa­pa­da­la ng mga bri­ga­dang me­di­kal ay si­ni­mu­lan ng da­ti ni­tong pre­si­den­te na si Fi­del Castro mu­la pa 1963. Na­ka­pag­bi­gay-ser­bi­syo na ito sa ma­hi­git 160 ban­sa sa buong mun­do.

Cu­ba, su­lo ng pan­da­ig­di­gang pag­ka­kai­sa at ser­bi­syong me­di­kal