Ika-51 taong ani­ber­sar­yo ng BHB, ipi­nag­di­wang

,

Ipi­nag­di­wang ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan ang ika-51 taong ani­ber­sar­yo ni­to sa git­na ng kri­sis pang­ka­lu­su­gan na du­lot ng Covid-19. Nag­ti­pon ang mga Pu­lang man­di­rig­ma at ma­ma­ma­yan sa mga pan­sa­man­ta­lang him­pi­lan sa iba’t ibang lu­gar.

Di­na­lu­han ng hi­git 2,000 mag­sa­sa­ka ang pag­di­ri­wang ng BHB-Central Neg­ros (Leo­nar­do Pa­na­li­gan Com­mand). Nag­ka­ro­on ng mga kul­tu­ral na pag­ta­tang­hal ang BHB na ku­mi­la­la sa da­ki­lang am­bag ng huk­bong ba­yan sa is­la. Gi­nu­ni­ta ni­la ang mga na­ging bik­ti­ma ng Oplan Sau­ron at wa­lang ha­bas na pag­pas­lang sa is­la. Ka­sa­bay ng prog­ra­ma, nag­lun­sad ang huk­bong ba­yan ng kli­ni­kang ba­yan.

Na­ka­su­ot na­man ng face mask ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng BHB-Neg­ros (Apo­li­na­rio Gat­mai­tan Com­mand) sa ini­lun­sad na pag­ti­ti­pon. Ito ang ka­ni­lang sim­bo­li­kong pa­ki­kii­sa sa pag­la­ban ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no sa Covid-19. Na­ka­sentro ang pag­di­ri­wang sa pag­bi­bi­gay kaa­la­man hing­gil sa Covid-19 at ta­mang nut­ri­syon pa­ra ma­kai­was sa mga sa­kit. Ini­lun­sad din ng BHB-Neg­ros ang Ispa­ding, lib­rong nag­la­la­man ng mga ak­da at si­ning ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san ng is­la.

Hi­git 100 Pu­lang man­di­rig­ma at re­si­den­te ng ka­la­pit na mga bar­yo ang nag­ti­pon sa isang la­ra­ngan sa Bicol. Tam­pok sa prog­ra­ma ang mga sa­yaw, kan­ta at men­sa­he ng pa­ki­kii­sa mu­la sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syo­n. Te­ma ng mga se­leb­ra­syon ang: “Bi­gu­in ang dig­mang pa­nu­nu­pil ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Iba­yong pa­la­ka­sin ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan at la­ha­tang-pa­nig na isu­long ang dig­mang ba­yan!” Ni­la­man ng mga ta­lum­pa­ti ng mga man­di­rig­ma ang pag­ha­rap ng huk­bong ba­yan at ma­ma­ma­yan sa sa­kit na Covid-19 at pag­ha­han­da sa idu­du­lot ni­tong kri­sis sa ka­na­yu­nan.

Sa pa­ha­yag ni­to, na­na­na­wa­gan ang BHB-Bu­kid­non nang hi­git pang pag­la­ban sa ha­rap ng tu­luy-tu­loy na na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar sa pru­bin­sya. Noong na­ka­ra­ang taon, na­ka­pag­ta­la ng 72 ar­ma­dong ak­syon ang BHB di­to na nag­re­sul­ta sa 152 na­pa­tay at 94 su­ga­tang sun­da­lo. Ayon kay Ka De­re­ka Mag­tang­gol, lo­kal na ta­ga­pag­sa­li­ta, si­mu­la 2018 ay umaa­bot na sa 84 bom­ba ang ini­hu­log at 395 ba­la ng kan­yon ang gi­na­mit ng AFP sa mga ka­bu­nu­du­kan ng pru­bin­sya.

Nag­la­bas rin ng kani-kan­yang mga pa­ha­yag ang yu­nit ng BHB mu­la sa re­hi­yon ng Sout­hern Ta­ga­log, Pa­nay, Bicol at ang mga pru­bin­sya ng Ka­li­nga, Abra at Min­do­ro.

Ika-51 taong ani­ber­sar­yo ng BHB, ipi­nag­di­wang