Pambobomba ng AFP sa Bukidnon at Davao, tuluy-tuloy

,

Nag­lun­sad ng ser­ye ng pam­bo­bom­ba at pa­tu­loy ang na­ka­po­kus na mga open­si­bang mi­li­tar ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes sa hang­ga­nan ng Bu­kid­non-Davao sa ka­bi­la ng ti­gil-pu­tu­kan sa pa­na­hon ng Covid-19. Ayon sa ulat ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Bu­kid­non, wa­lang pa­tu­mang­gang nag­hu­log ng limang 230-ki­lo (o 500-libras) na bom­ba ang Phi­lip­pi­ne Air Force at 4th ID ma­la­pit sa da­la­wang ko­mu­ni­dad ng mga Lu­mad sa Ba­ra­ngay Man­da­hi­kan, Ca­bang­la­san noong Mar­so 27.

Tat­long bom­ba ang ini­hu­log da­kong alas-9 ng uma­ga, at da­la­wa pa da­kong alas-2 ng ha­pon. Nag­du­lot ito ng troma sa mga ba­ta at re­si­den­te sa ko­mu­ni­dad. Na­wa­sak sa pam­bo­bom­ba ang ka­pa­li­gi­ran na pa­ngu­na­hing pi­nag­ku­ku­nan ng mga Lu­mad ng ka­ni­lang pag­ka­in at ka­bu­ha­yan.

Ma­ta­pos ang da­la­wang araw, nagpakawala na­man ang mi­li­tar ng sam­pung rocket sa pa­re­hong ba­ra­ngay da­kong tang­ha­li. Nag­pa­ka­wa­la rin ng mga bala ang mga kan­yon na na­ka­pwesto sa ka­nug­nog na ba­ra­ngay sa Lo­re­to, Davao del Nor­te. Ma­ta­pos ang pam­bo­bom­ba, buong araw na nag­pa­li­pad ng erop­la­nong pang­sarbeylans na Cessna ang mi­li­tar sa er­ya, at nag­dep­loy ng dag­dag na ko­lum ng sun­da­lo pa­ra mag­sa­ga­wa ng mga ope­ra­syong kom­bat.

Sa­man­ta­la, nag­dep­loy din ng da­la­wang ko­lum at tat­long ar­mo­red fighting ve­hicle ang mi­li­tar sa Sit­yo Ta­pa­ya­non, Ba­ra­ngay Gu­pi­tan, Ka­pa­long, Davao del Nor­te. Noong Mar­so 24, si­na­la­kay ng mga ele­men­to ng 60th at 56th IB ang isang yu­nit ng BHB na na­ka­kam­po sa lu­gar. Pi­na­la­bas ng mi­li­tar na si­la ang ina­ta­ke ng BHB ka­hit pa ma­li­naw na nag­lu­lun­sad ang mga sun­da­lo ng mga operasyong kom­bat. Sa ka­tu­na­yan, ba­go pa man ang la­ba­nan ay nagpwes­to na ang mi­li­tar ng mga kan­yon pa­ra su­por­ta­han ang mga nag-oo­pe­ra­syon ni­tong tro­pa.

Ni­reyd din ng mi­li­tar ang kam­po ng BHB sa Little Ba­guio, San Fer­nan­do, Bu­kid­non noong Mar­so 29 da­kong alas-2 ng ma­da­ling araw.

Iniu­lat din ng mga re­si­den­te na nag­pa­pa­tu­loy ang mga ope­ra­syon mi­li­tar sa mga Ba­ra­ngay ng Ki­bongcog at Pob­lacion, San Fer­nan­do; Ba­ra­ngay Concepcion, Va­lencia; San­ta Fi­lo­me­na, Quezon; Ba­ra­ngay Bu­lo­nay at Ka­la­bu­gao, Impa­sug-ong; Ba­ra­ngay Bus­di, Ca­bu­raca­nan, Ma­na­log, Saint Pe­ter at Zam­boa­ngui­ta, Ma­lay­ba­lay City; at Ba­ra­ngay Pob­lacion, Ca­bang­la­san.
Nagpwes­to rin ang mga sun­da­lo ng da­la­wang kan­yon sa Sit­yo Nur­sery, Ba­ra­ngay Concepcion at isa pa sa Sit­yo Sa­lay­say sa Ba­ra­ngay San­ta Fi­lo­me­na.

Pa­tu­loy na nag­pa­pa­li­pad ng mga erop­la­nong pa­nik­tik at dro­ne ang mi­li­tar sa na­sa­bing mga er­ya mu­la pa noong hu­ling ling­go ng Mar­so.

Pambobomba ng AFP sa Bukidnon at Davao, tuluy-tuloy