Dag­dag na aler­to at pag-ii­ngat, kai­la­ngan sa pa­na­hon ng ti­gil-pu­tu­kan

,

Na­na­wa­gan ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) ng dag­dag na aler­to at pag-ii­ngat sa la­hat ng yu­nit ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa pa­na­hon ng ti­gil-pu­tu­kan. Ito ay sa ha­rap ng wa­lang lu­bay na pang-aa­ta­ke ng mga yu­nit ng mi­li­tar at pu­lis sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ban­sa. Isi­na­sa­ga­wa ang mga ata­keng ito sa ka­bi­la ng idineklarang ti­gil-pu­tu­kan ni Rod­ri­go Du­ter­te noong Mar­so. May bi­sa ang uni­la­te­ral na dek­la­ra­syon ng re­hi­men mu­la Mar­so 19 hang­gang Abril 15.

Na­na­na­wa­gan din ang Par­ti­do na hi­git pang pa­hig­pi­tin ng BHB ang li­him na pag­ki­los pa­ra ga­wing bu­lag at bi­ngi ang mga yu­nit ng AFP at pag­kaitan si­la ng pag­ka­ka­ta­ong sa­la­ka­yin ang huk­bong ba­yan. Ito ay pa­ra ma­big­yan ng pina­ka­ma­ra­ming pag­ka­ka­ta­on ang mga Pu­lang man­di­rig­ma na mag­sa­ga­wa ng ki­na­kai­la­ngang mga hak­bang pa­ra tu­lu­ngang mag­han­da ang ma­ma­ma­yan la­ban sa pag­ka­lat ng Covid-19. Ga­yun­pa­man, kai­la­ngang la­gi pa rin si­lang han­da na ipag­tang­gol ang sa­ri­li at ang ma­ma­ma­yan sa mga open­si­bang ope­ra­syon ng AFP.

Po­si­ti­bong tu­mu­gon ang Par­ti­do sa pa­na­wa­gan ng Uni­ted Na­ti­ons pa­ra sa isang pan­da­ig­di­gang ti­gil pu­tu­kan pa­ra itu­on ang pan­sin sa pag­la­ban sa pan­dem­yang Covid-19. Noong Mar­so 19, ina­ta­san ng Par­ti­do ang la­hat ng ku­mand at yu­nit ng huk­bong ba­yan at mi­li­syang ba­yan na iti­gil at iwa­san ang pag­lu­lun­sad ng mga open­si­bong ope­ra­syon la­ban sa mga yu­nit at tau­han ng AFP at PNP. Hi­ni­mok ni­to ang la­hat ng re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na pa­tu­loy na itu­on ang ka­ni­lang pa­na­hon sa pag­lu­lun­sad ng mga mga kam­pan­ya sa ka­lu­su­gan at pag­bi­bi­gay ng lib­reng mga ser­bi­syong me­di­kal pa­ra pi­gi­lan ang pag­ka­lat ng Covid-19. Ta­ta­gal hang­gang Abril 15 ang ti­gil-pu­tu­kan ng BHB.

Ang PKP ang pi­na­kau­nang pwer­sang na­ki­ki­dig­ma na tu­mu­gon sa pa­na­wa­gan ng UN pa­ra sa ti­gil-pu­tu­kan. Pi­nu­ri ito ng UN at si­na­bi sa isang pa­ha­yag na ito ay “mag­si­sil­bing ha­lim­ba­wa sa buong mun­do.” Inia­nun­syo ng UN noong Abril 4 na po­si­ti­bong tu­mu­gon sa pa­na­wa­gan ang 11 pang ban­sa, ka­bi­lang ang reaksyunaryong estado ng Pilipi­nas.

Tu­luy-tu­loy na open­si­bang mi­li­tar

Hin­di la­mang ang sa­ri­ling ti­gil-pu­tu­kan, kun­di pa­ti ang sinang-ayunan ni­tong pan­da­ig­di­gang ti­gil-pu­tu­kan, ang ni­la­la­bag ng re­hi­men sa pag­lu­lun­sad ng mga ope­ra­syong mi­li­tar sa ha­rap ng pan­dem­yang Covid-19. Ni­lu­lus­tay ni­to ang pon­dong maaa­ri sa­nang ila­an sa pag­la­ban ng pan­dem­ya sa wa­lang lu­bay at ma­gas­tos na mga ope­ra­syong kom­bat, psy­war, dro­ne surveil­lance at pam­bo­bom­ba ni­to sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad. Ba­se sa ini­syal na mga ulat na na­ti­pon ng Ang Ba­yan, tu­luy-tu­loy na nag­sa­sa­ga­wa ang AFP ng mga ope­ra­syon sa 80 bayan at syu­dad, sak­law ang 146 barangay sa na­ka­ra­ang da­la­wang ling­go.

Ilang araw ma­ta­pos mana­wa­gan si Duterte ng tigil-putukan, ipi­nag­ma­ya­bang ng 8th IB ang ini­lun­sad ni­tong reyd la­ban sa kam­po ng BHB sa Sit­yo Ben­dum, Ba­ra­ngay Bus­di, Ma­lay­ba­lay City, Bu­kid­non.

Sa Quezon, ina­ta­ke ng 85th IB noong Abril 1 ang isang yu­nit ng BHB sa Ba­ra­ngay Ila­yang Yu­ni, Mu­la­nay. Isa pang yu­nit ng huk­bong ba­yan ang ni­reyd ng mga sun­da­lo ng 59th IB sa Ba­ra­ngay Ma­bu­nga, Gu­maca noong Mar­so 31. Ayon sa BHB-Quezon, tu­luy-tu­loy ang ope­ra­syong kom­bat ng AFP sa 10 ba­yan ng prubinsya.

Ina­ta­ke din ng 80th IB ang isang yu­nit ng BHB na nag­sa­sa­ga­wa ng mi­syong me­di­kal sa Ba­ra­ngay Pu­ray, Rod­ri­guez, Rizal noong Mar­so 28. Pi­na­la­bas ng AFP na na­ngu­na ang BHB sa pag-a­ta­ke. Taliwas ito sa mismong spot report ng 2nd ID na sila ang nagsagawa ng combat patrol laban sa BHB.

Noong Abril 2, isa pang yunit ng huk­bong ba­yan ang ina­ta­ke ng 44th IB sa Ba­ra­ngay Ba­la­gon, Si­lay, Zam­boa­nga Si­bu­gay. Isang kam­po rin ng BHB ang ina­ta­ke ng pa­re­hong yu­nit sa Ba­ra­ngay Peña­ran­da, Ka­ba­sa­lan noong Mar­so 21.

Nag­du­du­lot ng pe­lig­ro at ma­tin­ding hi­rap ang mga ope­ra­syon ng mi­li­tar at pu­lis sa mga bar­yong kanilang inoo­ku­pa. Sa Samar, iniulat ng BHB ang pag-ooperasyon ng mga sun­da­lo na wa­lang ka­ram­pa­tang pag-ii­ngat na me­di­kal. Saklaw ng operasyon ang hindi bababa sa 15 bayan ng Northern, Eastern at Western Samar.

Ma­la­wa­kan din ang mga ope­ra­syon sa mga is­la ng Neg­ros at Min­do­ro, Davao Region, Zam­boang­a Peninsula ga­yun­din sa mga pru­bin­sya Sorsogon, Palawan, Ca­piz, Sultan Kudarat, Saranggani, Misamis Occident at Surigao de Sur. (Pa­ra sa ta­la­ha­na­yan, su­mang­gu­ni sa web­si­te ng PKP sa www.cpp.ph.)

Dag­dag na aler­to at pag-ii­ngat, kai­la­ngan sa pa­na­hon ng ti­gil-pu­tu­kan