Ayuda at umento, panawagan sa Mayo Uno

,

Binansagan ng mga mang­ga­ga­wa bi­lang Pam­ban­sang Pag­ki­los pa­ra sa Ayu­da ang ika-131 na Pan­da­ig­di­gang Araw ng Pag­ga­wa noong Ma­yo 1. Da­la-da­la nila at iba pang de­mok­ra­ti­kong sek­tor ang pa­na­wa­gan pa­ra sa ₱10,000 ayu­da sa la­hat ng na­wa­lan ng tra­ba­ho, ₱100 kagyat na dagdag sa arawang sahod, at pagpapatupad ng ₱750 na pambansang mi­ni­mum na sa­hod. Bit­bit na­man ng mga mang­ga­ga­wang bu­kid ang ₱15,000 sub­sid­yo pa­ra sa pro­duk­syong ag­ri­kul­tu­ral. Sama-sama rin ang sigaw nilang: Duterte resign!

Ang mga pag­ti­ti­pon ay bi­na­hi­ran ng pa­na­na­kot, pang-aa­res­to at pa­nu­nu­pil ng mga ar­ma­dong pwer­sa ng re­hi­men sa pag­ta­tang­kang pi­gi­lan ang mga ito. Ka­bi­lang sa mga ina­res­to sa araw na ito ang 12 in­di­bid­wal sa Zam­ba­les na ki­na­su­han ng pag­la­bag sa mga pro­to­kol pangka­lu­su­gan at 34 mang­ga­aga­wa at ma­ra­li­ta sa Ce­bu na pa­pun­ta sa mga sentro ng pro­tes­ta. La­hat si­la ay myembro ng mga or­ga­ni­sa­syong ma­ta­gal nang ni­-red-tag ng es­ta­do. Nagpyan­sa at na­pa­la­ya sila ma­ta­pos ang da­la­wang araw.

Sa Met­ro Ma­ni­la, na­pi­li­tan ang ilanlibong ra­li­yis­ta na mag­ti­pon sa Welco­me Ro­ton­da sa hang­ga­nan ng Quezon City ma­ta­pos barikadahan ng mga pu­lis ang Li­wa­sang Bo­nifacio at Men­dio­la sa Maynila. Hi­na­rang din ang 150 in­di­bid­wal na pa­pun­ta sa ra­li na ga­ling sa Ma­ri­ki­na at ang ka­ra­ban ng Pa­man­tik-KMU sa Ca­lam­ba, La­gu­na.

Sa Davao, nai­lun­sad ang kau­na-u­na­hang martsa-pro­tes­ta mu­la nang i­pa­taw ang mga restrik­syon du­lot ng Covid-19.

Sa Pam­pa­nga, nag­martsa ang mga ka­sa­pi ng Wor­kers Alli­ance-Re­gi­on 3 tungo sa Plaza Miranda, Angeles City. Aa­bot sa 1,000 mang­ga­ga­wa na­man ang nag­ti­pon sa Cros­sing, Ca­lam­ba. Nag­ka­ro­on din ng pi­ket sa Los Baños, La­gu­na; Anti­po­lo, Rizal at Bacoor, Cavi­te. May­ro­on ding mga pro­tes­ta sa Ce­bu, Baco­lod City, Na­ga City sa Bicol at Ba­guio City.

Sa Iloilo, nagtayo ng mga com­mu­nity pantry ang mga aktibista sa iba’t ibang bahagi ng prubinsya bi­lang pag­gu­ni­ta sa Araw ng Pag­ga­wa. Sinundan ang mga ito ng mga piket-protesta.

Ayuda at umento, panawagan sa Mayo Uno