Batukan ang brutal nga pagpangatake ngadto sa mga sibilyan sa gyera batok sa katawhan

,

Nagkabangis ang sistematikong pagpangatake sa pasistang reaksyunaryong estado batok sa mga sibilyan sa ginapatuman niining gyera batok sa katawhan. Ginapakita niini ang pagkasalbahis ug pagka-uhaw sa dugo ni Rodrigo Duterte ug ang desperasyon sa tibuok nagharing hut-ong nga sumpuon ang katawhang Pilipino ug babagan ang pag-asdang sa ilang nasudnon ug demokratikong mga pakigbisog. Dahumon nga labaw pang mograbe ang maong mga atake batok sa mga sibilyan atubangan sa desperasyon sa rehimeng US-Duterte nga adunay mapakitang “kadaugan” sa deklarasyon niining “puuhon” ang Bagong Hukbong Bayan ayha mahuman ang termino niini sa Mayo 2022.

Lapas sa mga prinsipyo ug palisiya sa internasyunal nga makitawhanong balaod (international humanitarian law o IHL) ang mga aksyon sa mga armado ug mapanumpuong instrumento sa reaksyunaryong estado nga nagbutang sa kakuyaw ug direktang nagatarget sa mga sibilyan. Ang maong mga balaod ug prinsipyo angayang ipatun-hay o gamiton sa tinguhang panalipdan ang kinabuhi ug kaayuhan sa mga sibilyan taliwala sa mga gubat, sama sa gubat sibil karon sa Pilipinas tali sa nagharing estado ug sa armadong rebolusyonaryong kalihukan. Langkub usab sa makitawhanong balaod ang kaayuhan sa mga kombatant nga nadakop o wala nay kapasidad o sa kahimtang nga mosukol.

Ang pagtarget o pagpunting sa armadong pagpanumpo sa mga sibilyan usa ka brutal nga estratehiya sa kontra-insurhensiya sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP), subay sa doktrinang gitudlo sa militar sa US. Kini ang ginapatuman sa National Task Force (NTF)-Elcac, ang huntang sibil-militar ni Duterte nga maoy tinuod nga nangulo sa nasud. Hungog sila sa palyadong pasistang pagtuo nga kinahanglang “hubsan ang tubig” nga ginalanguyan sa mga armadong rebolusyonaryong pwersa, aron hatagag rason ang walay puas nga armadong pagsumpo sa mga mag-uuma, mamumuo, mga petiburges ug uban pang progresibong hut-ong ug sektor. Buta sila sa kamatuuran nga dili mahubsan ang atabay sa suporta sa masa alang sa ilang hukbong bayan, ug samtang nagkagrabe ang teroristang hampak nga dala sa pasismo sa AFP ug PNP, labaw nga mibaha ang suporta ug nagkataas ang taub sa pagsukol sa katawhan.

Pinakabangis ang pagpangatake sa AFP ug PNP sa mga sibilyan sa kabanikanhan pinaagi sa pagpatuman nila sa gyerang kontra-mag-uuma. Tumong sa mga pasistang ahente sa estado nga pig-oton sa kahadlok ang masang mag-uuma, paluhuron sila sa gahum sa militar, bungkagon ang ilang mga kahugpungan, ug pugson silang isurender ang ilang pakigbisog alang sa yuta. Ang kontra-mag-uuma nga gyera sa AFP ug PNP usa ka gyera aron hatagag dalan ang makawkawon ug magun-ubong dagkung kumpanya sa mina, ang pagtukod ug pagpalapad sa mga plantasyon ug mga proyektong ekoturismo, enerhiya, ug imprastruktura sa dagkung negosyante.

Walay puas ang mga pag-atake ilabina sa mga suuk nga lugar nga layo sa mata sa midya, langan ang dagan sa komunikasyon ug ginakontrol nila ang impormasyon. Sa daghang lugar sa kabanikanhan, walay laing balaod ang nagtunhay gawas sa balaod militar. Wala ginarespeto sa militar ug pulis ang mga prosesong ligal o sistema sa hustisya bisan sa reaksyunaryong Konstitusyong 1987, ilabina ang mga nahisukip sa internasyunal nga makitawhanong balaod ug mga deklarasyon sa tawhanong katungod.

Sukwahi sa prinsipyo sa pag-ila o paglahi sa mga sibilyan ug sa mga armadong kombatant, ginatarget sa AFP ug PNP ang mga sibilyan sa ilang mga operasyong armado ug saywar. Ginagamit sa militar ug pulis ang brutal ug iligal nga mga armas batok sa mga sibilyan sa kabanikanhan sa gyera kontra sa mga mag-uuma.

Gigamit niini ang red-tagging o arbitraryong pag-akusa sa tibuok komunidad aron hatagag rason ang pagpamig-ot ug pagpanghadlok sa mga sibilyan. Sukwahi sa makitawhanong balaod, ginasakop ug ginapailalum sa kontrol sa militar ang mga komunidad sa takuban sa “community support” ug “barangay development.” Lapas sa makitawhanong balaod ug tawhanong katungod, nagpahamtang ang AFP ug PNP sa mga blokeyo sa pagkaon ug patigayon. Iligal nga nagtukod og mga tsekpoynt ug gikural ang mga komunidad aron kontrolon ang paggawas-sulod sa mga tawo ug irekisa ang mga moagi. Hilabihan ka paantus ug perwisyo ang dala sa AFP ug PNP ilabina sa pipila ka semana o bulan nga pagbawal sa mga mag-uuma nga moadto sa ilang uma o mga kaingin.

Gitugaw sa presensya sa mga armadong sundalo ang kahapsay sa mga lumulupyo, ilabina sa ilang pagpasiugda sa paghuboghubog, sugal, sabong ug pagpakaylap og droga ug pornograpiya. Kaylap ang mga kaso sa walay puas nga pagpabuto atol sa tungang gabii aron hadlukon ang mga tawo ug ideklara ang ilang paghari-hari sa komunidad. Pagpanghadlok usab ang laraw sa pagpatrolya sa dis-oras sa gabii ug pagsulod sa mga balay ug interogasyon sa mga sibilyan ug pagtukmod kanila nga mopahawa sa ilang mga organisasyon.

Bisan walay abugado o representasyong ligal, ginapwersa ang mga sibilyan nga “moangkon” sa pasangil sa militar ug pulis. Pipila ka libo na ang biktima sa ingon niini nga teroristang kampanya sa pagpugos sa masa nga “mosurender.” Daghan usab ang giilad nga mosalmot sa mga rali o asembliya sa militar sa takuban sa pagpanghatag og ayuda o relief. Ginapwersa sa AFP ug PNP ang mga tawo nga magpamyembro sa gitukod nga mga pekeng organisasyon.

Dayag nga paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod ang walay puas nga pagpamomba ug pagpang-istraping gikan sa kahanginan ug pagpanganyon sa mga komunidad. Tin-aw nga ginatarget niini ang mga umahan ug mga baryo sa tinguhang lumsan sa kabangis ang mga tawo ug piangan sila sa kahadlok. Gialingugngugan usab ang mga sibilyan sa pipila ka oras nga paglupadlupad sa mga drone sa ilang mga komunidad. Lapas usab sa makitawhanong balaod ang pagpwesto sa mga kanyon sa tungatunga o kilid sa mga baryo. Sa milabayng mga tuig, napuloan ka libo na nga mag-uuma ang napugos nga magbakwit tungod sa kahadlok atubangan sa walay puas nga pagpamomba. Dili lang pipila ka beses nga pinugos usab nga gipabakwit ang mga tawo ug ideklarang “no man’s land” ang ilang mga komunidad nga kung kinsamang mabilin pagapatyon sa militar.

Kinahanglang subsub ug tibuok-kusog nga batukan ang pasistang pagpangatake sa mga sibilyan. Kinahanglang hiusahon ang katawhan aron isinggit ang pagpahunong sa “total war” sa AFP ug PNP. Kinahanglang pakusgon sa masa sa kabanikanhan ang pagdepensa sa ilang mga katungod isip mga sibilyan nga gigarantiyahan ilalum sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug uban pang mga balaod.

Walay kapuol nga ibutyag ug kundenahon ang tanang pag-atake sa mga armadong ginsakpan sa reaksyunaryong estado batok sa mga sibilyan. Sa kasamtangan, labaw nga mas daghang kaso ang wala nataho. Gamiton ang tanang pamaagi nga mapaabot sa publiko ang matag usa ka kaso sa paglapas sa tawhanong katungod. Palihukon ang masa nga ibutyag sa masmidya ug social media ang tanang operasyong militar ug saywar sa AFP ug PNP nga nagdala og kahadlok, kabangis ug perwisyo sa masa. Himuon ang tanang pamaagi nga ipadangat sa internasyunal nga komunidad ang mga pag-atake sa mga sibilyan ug tapukon ang pinakalapad nga han-ay sa pagbatok sa pagpamomba gikan sa kahanginan, pagpanganyon ug uban pang tipo sa terorismo sa estado.

Sa umalabot nga mga bulan, kinahanglang pakusgon ang pagbatok sa pasistang hampak sa rehimeng US-Duterte ug ipakita sa tibuok kalibutan nga dili kanus-aman mapayukbo o mapaluhod ang katawhang Pilipino.

Batukan ang brutal nga pagpangatake ngadto sa mga sibilyan sa gyera batok sa katawhan