Pasidunggan ang masa kag maisog nga mga pwersa sang armadong rebolusyon sa Mindanao kag bilog nga pungsod

,

Ginapasidunggan sang Partido Komunista ng Pilipinas ang masang rebolusyonaryo kag mga maisog nga pwersa sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag mga kadre sang Partido sa mga rehiyon sang Mindanao kag bug-os nga pungsod sa ila pagpursiger kag salsalon nga determinasyon nga pangapinan ang interes sang masang pigos kag ginahimuslan, sa atubang sang wala-untat kag brutal nga mga atake sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Ginapas-an nila ang mga daku nga sakripisyo sa paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata-kapitalismo para sa kawsa sang pungsodnon nga demokrasya kag sosyalismo. Ginasaluduhan sini sanday Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok) kag tanan nga rebolusyonaryong baganihan nga ginsakripisyo ang tanan sa pagbato sa mga sapat nga nagapaantus sa pumuluyo.

Padayon nga nagausik sang binilyong piso ang kaaway para kugmaton ang pumuluyo kag ila mga rebolusyonaryong pwersa. Ang pasistang mga atake pinakamapintas sa Mindanao, pero wala-untat kag mabangis man sa Bicol, Eastern Visayas kag Negros, subong man sa ibang mga rehiyon sa bug-os nga pungsod. Nagasalimuang ang mga pasista sa handum nga tapuson ang pagbato sang pumuluyo kag armadong rebolusyon antes matapos ang termino ni Rodrigo Duterte paagi sa superyoridad sa kusog-militar, kusog sang armas kag terorismo sang estado.

Subong pa lang, pat-ud nga indi mapadaug ang gera ni Duterte batuk sa pumuluyo. Labi lamang sini nga ginapalubha ang kahimtangan pangkatilingban sang pumuluyo nga ginasublakan sang armadong pagbato. Ginasipot sini ang limitado nga pangpublikong pondo nga dapat italana sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag edukasyon, labi na sa pag-atubang sang pungsod sa nagapadayon nga pandemya. Ginabuyagyag sini ang garuk nga pinakaubod sang sistemang malakolonyal kag malapyudal kag ginapasingki ang paghandum sang banwa para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal.

Ginapabugal sang mga pasista ang pila ka traidor sa rebolusyon nga nagsurender sang ila prinsipyo kag kawsa sang pumuluyo. Bisan sanghakop lang, ngasal sila nga ngasal sa mandu sang AFP kag subong bayaran na sang NTF-Elcac kag nagbenepisyo sa kwarta sang banwa. Ginluiban nila ang kumpyansa nga ginhatag sa ila sang masang mangunguma kag minorya. Ginpili sang pila sa ila ang kasulhayan kag hamungaya, nagpakugmat sa kaaway kag nagpasilaw sa mga promisa para sa kaugalingon nga interes. Pila sa ila nadakup sang kaaway pero grabe nga gin-ipit agud magbaliskad. Ang pila sa ila hayagan nga nagtraidor kag aktibo nga nagabulig sa kaaway sa brutal nga kampanya nga pagpamigos sa mga sibilyang komunidad kag organisasyong masa. Mga oportunista kag negatibo nga halimbawa sila nga ginasikway kag ginakundenar sang pumuluyo.

Hugot nga nagapasidunggog ang Partido sa iya mga kadre kag lider, sa mga kumander kag hangaway sang BHB sa Mindanao kag sa bug-os nga pungsod nga padayon nga ginatalikdan ang personal nga interes, wala pagpangduha-duha sa mga daku nga sakripisyo kag pagpursiger sa dalan sang pag-alagad sa pumuluyong Pilipino kag pagpasulong sang rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. Sila dungganon nga halimbawa sang pagkabaganihan. Nagapakita sila sang rebolusyonaryong optimismo kag militansya bisan sa atubang sang grabeng kabudlayan kag mga sakripisyo.

Upod ang rebolusyonaryong masa, nagakasubo ang Partido kag BHB sa pagkamatay nanday Ka Menandro Villanueva (Ka Bok) kag Ka Jorge Madlos (Ka Oris), pareho nga importante nga lider sang Partido kag BHB sa Mindanao kag bilog nga pungsod. Ang mga daku nila nga kontribusyon sa kawsa sang banwa tubtob buhi nga pakamahalon, atipanon kag palambuon. Pareho sila nga biktima sang pasistang krimen sang kaaway kag hayagan nga paglapas sa mga pagsulundan sang gera kag internasyunal nga tawhanong layi.

Nagakuha sang inspirasyon ang mga rebolusyonaryong pwersa halin sa ila pagkabaganihan. Lubos nila nga nahangpan ang bug-at sang pagkadula nanday Ka Oris kag Ka Bok, apang nahibal-an man nila nga ini malampuwasan kag mapangibabawan sa husto nga panahon. Nahibal-an nila kon nagakatumba ang mga daku nga kahoy, nagahatag ini sang espasyo kag nagapatambok sa duta para magtubo kag maglambo ang mga bag-ong kahoy. Bilang handumanan kag pagpasidungog, linibo nga kadre sang Partido kag kumander sang BHB ang subong nagbulos sa ila.

Hugot nga nagasaludo ang Partido sa masang anakbalhas sa mga rehiyon sang Mindanao kag sa bilog nga pungsod. Sa pihak sang mga pag-atake sang kaaway, labaw sangsa nagtaliwan ang determinasyon sang pumuluyo nga nagasuporta kag nagaentra sa armadong pagbato. Bisan sa mga erya nga ara sa idalom sang pinakamabangis nga pag-atake sang AFP, nagapadayon ang masa sa pagtukod kag pagpalapad sang ila nga mga rebolusyonaryong organisasyon, pagsuporta sa hangaway sang banwa, pagpasakup sa armadong pagbato, kag pagpatapo sa Partido. Nagapabilin nga malig-on ang determinasyon sang mga mamumugon, mangunguma, minoryang pumuluyo, ang malaproletaryado kag petiburgesya nga intelektwal sang Mindanao kag sa bilog nga pungsod nga maghiliusa kag magbato para sa ila nga pungsodnon kag demokratikong handum.

Sa palaabuton nga binulan kag tinuig, dapat pandayon sang mga kadre sang Partido, hangaway sang BHB kag rebolusyonaryong masa ang ila mga kaugalingon sa pag-atubang nila sa mas mabudlay nga mga sakripisyo, pagtungod sa mas kritikal nga mga hilikuton kag pagsuong sa mas mabug-at nga mga responsibilidad.

Dapat padayon nga magpakasampaton ang BHB sa taktikang gerilya sang konsentrasyon, dispersal kag pagsaylu-saylo para mapabilin ang inisyatiba sa tanan nga kahigayunan kag paslawon ang mga opensiba sang kaaway. Dapat padayon ini nga maglunsar sang lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya base sa labing nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Dapat padayon nga magpalapad ang BHB sang mga prenteng gerilya kag magtukod sang mga bag-o para matulod ang kaaway nga hitaron ang kaugalingon nga pwersa, pangibabawan ang estratehiya sini nga gradual constriction kag kuhaan sang ikasarang nga makalunsar sang nakapokus nga operasyon militar para palibutan ang mga yunit sang BHB. Dapat padayon nga magtinguha ang BHB nga talabuon ang mga matalon nga erya sa kabukiran sa mga madamol nga populasyon sa kapatagan, magtukod sang mas madamo nga baseng gerilya, kag maglunsar sang taktikal nga mga opensiba sa malapad nga erya sa pungsodnon nga sakop. Dapat puntiryahon sang BHB, labi na ang mga pasista kag kriminal nga yunit sang AFP nga nabulit sang dugo sang mga baganihan kag martir sang pumuluyong Pilipino. Padayon nga pabaskugon sang Partido kag hangaway sang banwa sa bilog nga pungsod ang paghiliusa sa tunga sini kag sang masa. Dapat padayon nga palaparon kag pabaskugon ang malapad nga nagahiliugyong prente batuk sa pasistang tiraniya ni Duterte.

Sa atubang sang malubha nga krisis pangkatilingban kag pang-ekonomya, pag-antus kag pagpamigos sa banwa, lubos nga determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang pinakadamo nga numero sang pumuluyo agud maglunsar sang lapnagon nga mga paghimakas masa para iduso ang tunay nga reporma sa duta, batuan ang ekspansyon sang mga plantasyon, punggan ang pagsulod sang mga kumpanya nga mina, iduso ang matarung nga presyo sang ila mga produkto, pagpataas sa sweldo, kag matarung nga ayuda. Dapat paigtingon ang pagbato sa pasistang atake sa mga komunidad, pauntaton ang pagpamomba kag pagpanganyon sa ila mga ulumhan kag barangay, pauntaton ang okupasyong militar sa ila nga mga komunidad, iduso ang pagrespeto sa mga kinamatarung sang pumuluyo kag mga prinsipyo sang internasyunal nga tawhanong layi. Dapat pasabton si Duterte sa tanan niya nga mga krimen bisan pagkatapos sang iya nga termino.

Lubos ang pagsalig sang Partido sa rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga magpursiger kag magpabaskog upod ang tanan nga demokratiko kag patriyotikong mga sahi. Paagi sa wala-kakapoy nga pagtinguha sang pagpamuklat, pag-organisa kag pagpahulag sa masa, pat-ud nga mapaslaw naton ang todo-gera sang kaaway, wala-untat nga mga pag-atake kag binuang nga deklaradong katuyuan nga waskon ang armadong rebolusyon. Padayunon ang pagbato sang pumuluyo kag isulong ini sa mas mataas nga halintang.

Pasidunggan ang masa kag maisog nga mga pwersa sang armadong rebolusyon sa Mindanao kag bilog nga pungsod