Pagpatay sa mga sibilyan, mga paglabag sa IHL at batas ng digma, dapat panagutan ng AFP-PNP at GRP

,

Dapat harapin at panagutan ng GRP at AFP-PNP ang mga kaso ng pagpatay sa mga sibilyan at mga paglabag sa internasyunal na makataong batas (international humanitarian law o IHL) at alituntunin sa digma na naganap sa TK nitong Hulyo. Pangitain ito na ipagpapatuloy ng panibagong rehimeng Marcos II ang dating patakaran ng pasistang rehimeng Duterte na tahasang paglapastangan sa karapatang tao at mga kasunduan hinggil sa gera sibil.

Dapat usigin ang SOLCOM, 203rd Brigade, 202nd Brigade ng AFP at pwersa ng PNP na sangkot sa mga sumusunod na kaso nitong Hulyo:

  1. Walang patumanggang pamamaril (indiscriminate firing) ng 4th IB at PNP-SAF sa Sityo Tauga Daka, Brgy. San Vicente, Roxas, Oriental Mindoro noong Hulyo 3 na ikinasawi ng isang menor-de-edad;
  2. Pagpatay ng 76th IB kay Kapitan Dante Yumanaw sa Sityo Tiyabong, Brgy. Ligaya, Sablayan, Occidental Mindoro noong Hulyo 15;
  3. Walang patumanggang pamamaril ng 59th IB sa sentro ng Brgy. Guinhawa, Taysan, Batangas noong Hulyo 18 kung saan napatay ang 9-taong gulang na batang si Kyllene Casao; at,
  4. Pagpatay ng 59th IB kay Maximino Digno, 50-taong gulang na magsasakang may kapansanan sa pag-iisip, sa Brgy. Cahil, Calaca, Batangas noong Hulyo 26.

Ang mga opisyal ng AFP na sangkot at dapat papanagutin ay sina Brig. Gen. Jose Augusto Villareal, Brigade Commander ng 203rd IBde; mga opisyal ng 59th IBPA na sina Battalion Commander Lt. Col. Ernesto Teneza Jr., 2nd Lt. Dimaano, CMO Officer Christine Taro, Lt. Perine Dela Cruz Pangilinan, Sgt. Bajaro; at SOLCOM Chief at bagong AFP Chief of Staff Lt. General Bartolome Bacarro.

Liban sa mga nabanggit na kaso, sinisingil ang AFP-PNP sa mga paglabag sa karapatan at pang-aatake sa mga komunidad sa TK. Kabilang dito ang iligal na panghahalughog, pang-aaresto at interogasyon; pagtatanim ng ebidensya; tortyur; sapilitang pagpapalikas; pamimilit; pamemeke ng mga dokumento; at pagpapakalat ng disimpormasyon. Nagaganap ito sa mga lugar na sakop ng focused military at retooled community support program operations (FMO-RCSPO) ng AFP-PNP.

Ang mga krimeng ito ay lansakang nagbabalewala sa Protocol II ng Geneva Conventions na niratipika ng 196 na mga estado kabilang ang Pilipinas upang itaguyod ang pagiging makatao sa kalagayang may armadong tunggalian. Higit pa, tahasan nitong nilalabag ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan kapwa ng NDFP at GRP noong 1998. Ang pagbabasura sa mga kasunduang ito ay katumbas ng pagkawala ng proteksyon sa mga sibilyang di-sangkot sa labanan. Walang habas na ginugulo ng AFP at PNP ang mapayapang pamumuhay ng mamamayan at sinasagkaan ang kanilang gawaing produksyon. Sa kalaunan, magdudulot ito ng kagutuman at higit na pagdurusa sa mga lugar na pokus ng FMO-RCSPO.

Kailangang magpursige ang mamamayan at mga entidad na nagtatanggol sa karapatang tao sa mga prosesong hudisyal at ekstra-ligal para pagbayarin ang mga pasista sa mga nabanggit na krimen. Nananawagan ang MGC-NPA-ST sa mga biktima at kanilang kapamilya na tumindig at sampahan ng kasong sibil at kriminal ang mga pasistang tropa at opisyal na maysala sa mga pagpatay at panliligalig sa mga komunidad. Igiit na imbestigahan ng Commission on Human Rights ang mga nabanggit na insidente at ilantad ang pag-abuso sa kapangyarihan ng AFP-PNP.

 

Dapat isampa ang mga kaukulang kaso ng paglabag sa CARHRIHL at IHL sa NDFP Office ng Joint Monitoring Committee at sa mga internasyunal na ahensya sa pamamagitan ng NDFP. Maaaring dalhin ang mga karaingang ito sa mga ahensya gaya ng International Committee of the Red Cross, UN Human Rights Council, International Criminal Court at Permanent People’s Tribunal. Ang natipong mga kaso lalo ang pagpatay sa mga sibilyan sa ngalan ng pekeng gera kontra-terorismo ay saklaw ng krimen sa digma ayon sa depinisyon nito sa IHL.

Hinihimok namin ang mga lingkod-bayan, mula sa sangguniang barangay hanggang sa mga pamprobinsyang opisyal ng LGU na huwag magpadala sa saywar ng AFP-PNP at manindigan para sa kanilang nasasakupang mamamayan. Dapat ilantad ang kapalaluan ng mga pasista at suportahan ang paghahanap ng katarungan ng mga biktima. Magagawa ito kung pursigidong kikilos ang masang api para ipagtanggol ang kanilang karapatan at ipaglaban ang hustisya.

Kailangan singilin ang reaksyunaryong republika ng Pilipinas sa kondukta ng AFP-PNP na labag sa IHL dahil kung tutuusin, ito ang nagbigay lisensya sa reaksyunaryong armadong pwersa na dahasin ang mamamayan sa ngalan ng hibang na kontra-rebolusyonaryong gera. Sapul nang umusbong ang rebolusyonaryong armadong kilusan ay ipinatupad na ng GRP ang marahas na kampanyang panunupil alinsunod sa doktrina ng US sa kontra-insurhensyang gera. Sa ilalim nito binibigyang-matwid ang pananalasa ng AFP at PNP sa mga pamayanan sa tabing ng panunugis sa mga “komunistang rebelde” na tinatakan nilang kalaban at banta sa seguridad ng bansa. Sa panahon ng pasistang si Duterte, isinabatas pa ang EO 70, MO 32 at Anti-Terrorism Law at binansagang terorista ang CPP-NPA-NDFP bilang kundisyon sa paglulunsad ng todo-largang gera. Walanghiya pa nilang inuubos ang pondo ng bayan sa pagbili ng modernong mga kagamitang pandigma at gastos sa mga operasyong militar at pulis sa gitna ng malawak na kagutuman at paghihirap ng buong bayan.

Ibinabadya ng mga kaganapang ito kung ano ang mga mangyayari sa ilalim ng rehimeng Marcos II. Tulad ng ama nitong dating diktador na Marcos, Sr., nakasandig si Marcos Jr. sa brutalidad ng estado para makapanatili sa kapangyarihan kaya’t asahang ikukumpas nito ang pagsahol ng panunupil ng AFP-PNP laban sa mamamayan.

Nakahanda ang MGC at rebolusyonaryong mamamayan na harapin ang panibagong hamon na ito. Buong lakas itong lalaban upang ipagtanggol ang mamamayan at kamtin ang katarungan para sa mga inosenteng buhay na kinitil ng AFP-PNP at GRP.###

Pagpatay sa mga sibilyan, mga paglabag sa IHL at batas ng digma, dapat panagutan ng AFP-PNP at GRP