Kahago sa pagtanum og mais

,

Usa ang 32-anyos nga si Roger sa siyam nga managsuon nga adunay maisan sa isla sa Negros. Pito kanila ang nanimuyo sa usa ka balay ug kaabag sa uma. Aduna silay 12 ka ektaryang yuta ug 1/4 niini ang gigahin alang sa mais nga pangkonsumo sa ilang pamilya. Mas dakung bahin sa ilang mga umahan ang gitamnan sa mga tanum nga ginabaligya aron ipanggasto sa uban pang mga panginahanglan. Bulag-bulag ang ilang mga umahan sa usa ka suuk nga komunidad nga maabot lamang pinaagi sa kabayo.

Hago kaayo ang pag-uma sa mais gikan sa pag-andam sa yuta hangtud sa pagproseso sa mais. Unum ka adlaw kada semana ang ginagahin sa managsuon sa maisan. Duha og tunga ka semana ang ginagahin sa paglampas, usa hangtud duha ka adlaw sa pagdaro, usa ka adlaw sa pagpugas, ug usa ka semana sa pagbasok. Katugbang kini sa halos 30 ka adlaw sa kada siklo sa umahan. Nagsulang silang magtrabaho sa alas-7 sa buntag, ug moundang alas-4 sa hapon.

Tulo ka beses kada tuig ang ilang pag-ani sa mais. Sagad duha hangtud tulo ka gantang (1 gantang = 2 1/4 kilo) sa mais ang ilang napugas kada tanum sa duha ka magkabulag nga luna. Tungod lokal ang binhi, dili na nila kinahanglan ang abono, pestisidyo ug herbisidyo. Kabaw ug daro lamang ang gamit nila sa produksyon.

Sa abereyds, 34 ka sako sa mais ang gakaani sa managsuon kada tuig. Manu-mano nila kini ginapagaling gamit ang bato ug nakaprodyus sa mokabat 17 ka sako sa bugas-mais. Igo lamang kini alang sa ilang konsumo. Dili na nila kini ginapagaling sa sentro nga usa ka adlaw ang layo ug mogastos pa og ₱500 alang sa transportasyon.

Mikabat sa tulo ka sako ug 15 ka gantang (33.75 kilo) sa bugas-mais ang ginakonsumo sa pamilya ni Roger kada bulan. Gawas dinhi, mokabat sa ₱2,400 ang gikinahanglan sa pamilya aron ipanggasto sa pang-adlaw-adlaw, ug ginakuha gikan sa pagbaligya sa uban pang mga pananum. Tungod dili igo ang kita, bulad lamang ang sagad nilang ginasud-an ilabina karong pandemya tungod kay miubos ang presyo sa ilang mga produkto samtang misirit ang presyo sa mga palaliton. Wala siyay nadawat nga unsamang ayuda sa maong panahon. Dugang nga paantus alang kanila ang malukpanong operasyong militar sa ilang komunidad tungod kay ginabawal sa mga sundalo ang pagtrabaho sa umahan.

Kahago sa pagtanum og mais