Pagsaludo kang Abimael Guzman, lider komunista sa Peru

,

Nakig-unong ang Partido Komunista ng Pilipinas sa tanang mamumuo, mag-uuma ug dinaugdaug nga hut-ong ug sektor sa Peru sa pagkamatay sa rebolusyonaryong lider nga si Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Naila siya isip si Presidente Gonzalo, nagtukod ug lider sa Partido Komunista sa Peru (Sendero Luminoso o Magilakong dalan), ang usa sa magilakong bitoon sa armadong pagsukol sa tibuok kalibutan niadtong dekada 1980 ug 1990.

Hugot nga gikundena sa Partido ang gubyerno sa Peru sa “dugay nga pisikal ug mental nga pagtortyur” kang Gonzalo. Miagi siya ug ang lain pa niyang kaubang rebolusyonaryo sa subli-subli nga iligal nga pagtaral. Namatay si Gonzalo sa edad nga 86 sa prisohan sa Peru kung asa siya gipriso sulod sa 29 ka tuig.

Pagsaludo kang Abimael Guzman, lider komunista sa Peru