Tay-ogon sa mga protesta sa katawhan ang hari sa korapsyon ug terorismo

,

Ginatay-og sa krisis ang nagharing rehimeng Duterte. Bunga kini sa pag-alisngaw sa nanimahong korapsyon ni Duterte sa pagpahimulos sa pandemya aron magbulsa og binilyong pisong pondo sa gubyerno. Nabutyag kini samtang naghaguros ang malukpanong disempleyo, pagsaka sa presyo, ubos nga suhulan ug pagguba sa panginabuhian nga gipiang sa walay kahumanang mga lockdown. Mihaguros pa gihapon ang pandemya ug dili na halos makasugakod ang mga ospital sa kadaghan sa nagkasakit sa Covid-19.

Wala ug too ang pagtamparus sa nawong ni Duterte sa imbestigasyon sa Senado sa pagpangurakot sa Department of Health (DOH). Batikos ang naangkon niya sa paggahin og abugado sa iyang mga ginsakpan ug pagpamig-ot sa mga senador. Bisan wala pa kini nahuman, laing imbestigasyon na usab ang pagasugdan sa International Criminal Court. Naila siya karon sa tibuok kalibutan isip presidenteng dayag nga ginataral sa mga krimen batok sa katawhan isip utok sa napuloan ka libong gipatay sa madugoon ug mini nga “gyera kontra-droga.”

Atubangan sa korapsyon, walay kontrol nga pandemya, pagkahagba sa panginabuhian sa katawhan ug pagpaling sa nagharing rehimen sa mas bangis nga teroristang pagpangatake sa katawhan, siguradong labaw pang pag-antus ug kalisud ang ibunga sa padayon nga paghari sa tiranya ni Duterte.

Ang nagkagrabeng krisis sa panglawas, pulitika ug ekonomiya ang dinaghang nagapukaw sa katawhan. Ang wala ug too nga pag-antus misugnod sa ilang nagdilaab nga kasuko. Urum alang sa katawhan ang iskema sa pundok ni Duterte nga magpabilin pa sa poder lapas sa 2022. Nagkadaghan ang nagtinguha nga dili na paabton si Duterte sa eleksyong iyang pagalimbungan, ug tapuson na sa labing daling panahon ang iyang paghari.

Nagkadaghan ang katawhang andam molatas sa dalan sa hiniusang protesta ug pakigbisog. Mitumaw ang mga aksyong protesta aron ipadayag ang reklamo sa lain-laing sektor ug komunidad. Gipamatud-an sa demonstrasyon sa pipila ka libo niadtong katapusan sa Hulyo sa ulahing state of the nation address (SONA) ni Duterte nga dili magpapildi sa kahadlok ug sa pandemya ang katawhan.

Niining milabayng mga semana, mainiton ang pagpadayag ug lihok-protesta sa mga mamumuo sa panglawas aron makmakon ang mga upisyal sa DOH sa kapakyas nga ihatag sa oras ang mga gisaad nga benepisyo, bayad ug dugang suhulan. Naglunsad usab og mga protesta sa kadalanan ug mga komunidad ang mga kabatan-onan, ginikanan ug mga magtutudlo batok sa nagapadayong palpak nga sistema sa “blended learning” ug aron iduso sa gubyerno ang pag-abli sa mga eskwelahan alang sa inatbangay nga pagkat-on. Aduna usay mga aksyong protesta batok sa sugyot nga badyet nga pabor sa nagkadakung galastuhon sa militar ug mga proyektong pang-imprastruktura, sukwahi sa angayang pagprayoridad sa sistemang panglawas, edukasyon ug suporta sa panginabuhian sa minilyong wala pa gihapoy trabaho.

Adunay mga aksyong protesta ang mga mamumuo aron ipakigbisog ang ginapangayo nilang umento sa suhulan, ingonman batok sa red-tagging ug pagpamig-ot sa militar sa ilang mga unyon. Aduna usay mga protesta ang katawhan batok sa mga proyektong nagaguba sa kinaiyahan, mina, reklamasyon ug pagtukod og kasino ug ekoturismo, ilabina sa dagkung kapitalistang Chinese nga suud kang Duterte. Adunay mga protesta ang mga mag-uuma batok sa pagtukod sa mga kampo sa militar sa ilang baryo, kontra sa liberalisasyon sa pag-import og bugas ug aron iasdang ang pagpataas sa presyo sa humay ug uban pa nilang produkto.

Ang nasangpit nga mga aksyong protesta gikinahanglan kaayo karon sa katawhan aron mahatagag-porma ang ilang kasilag batok sa korapsyon, pagpaantus, pagpamig-ot ug pagtraydor sa rehimeng US-Duterte. Bisan og ginagmay ug bulag-bulag pa, kining tanan tusok sa dagum sa pasistang rehimen. Labaw sa tanan, ang maong mga aksyong protesta repleksyon sa obhetibong interes ug pangayo sa lapad nga katawhan. Kinahanglang walay kapuul nga abton ug pukawon ang minilyong katawhan ug dal-on sila sa dalan sa hiniusang paglihok ug pakigbisog.

Kinahanglang ilambigit ang mga hisgutanang ginaatubang sa lain-laing sektor ug pakusgon ang ilang panaghiusa. Kinahangalang mapakita ang bugtong ugat sa ginaatubang sa katawhan aron matibuok ang ilang baruganan nga hiniusa kining ibtun ug pukanon. Kinahanglang hugot nga magsinuportahanay ug usahon sa usa ka singgit ang ilang bulagbulag nga mulo. Kinahanglang ipataas sa ang-ang sa pulitikanhong panawagan ug protesta ang ilang mga panawagan sa panginabuhian ug kaayuhan, matngon nga dili nila kini makab-ot hangtud naghari ang anti-katawhan ug paantus nga tiranong si Duterte.

Samtang nagkaduul ang eleksyong 2022, ug labaw pang nabutyag ang plano ni Duterte nga ipabilin ang kaugalingon sa poder, mas daghang mga pulitikanhon ug katilingbanong pwersa ang dayag nga mibarog batok kaniya, lakip ang kanhi niyang mga kaalyado. Nanawagan ang pipila ka obispo sa simbahang Katoliko nga maglunsad og mga rali aron ipakita sa katawhan ang ilang pagsupak sa tiranya. Atubangan niini, kinahanglang labaw pang pakusgon ug palapdon ang demokratikong nagkahiusang prente ug aghatong magtinabangay aron tapuson ang paghari ni Duterte sa labing daling panahon.

Puno sa mga kapasikaran ang posibilidad sa mga kalit nga pagpaling sa sitwasyon sa pulitika, lakip ang posibleng mga sayop nga kalkulasyon ni Duterte sa iyang desperasyong sumpuon ang katawhan ug panalipdan ang iyang dunot nga rehimen. Kinahanglang sakmiton ang higayon nga ipasulbong ang kalihukang protesta sa katawhan aron tay-ogon ang tiranya ni Duterte ug magpahamtang sa bug-at nga tamparus batok dinhi.

Kinahanglang manglimbasog ang mga nasudnon-demokratikong pwersa sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan. Walay kapuul nga ipataas ang militansya ug determinasyon sa katawhan nga mosukol. Duha ka beses nang gipamatud-an sa katawhang Pilipino nga kaya nilang ibagsak ang usa ka nagharing pasistang rehimen. Dili imposibleng gamiton ang maong gahum sa ikatulong higayon.

Tay-ogon sa mga protesta sa katawhan ang hari sa korapsyon ug terorismo