6 na mag­sa­sa­ka, ili­gal na ina­res­to

,

Anim na mag­sa­sa­ka ang naiu­lat na ili­gal na ina­res­to ng ar­ma­dong mga ahen­te ng es­ta­do ni­tong nag­da­ang mga ling­go. Ka­sa­bay ni­to ang pang­ha­ha­li­haw ng mi­li­tar sa mga ko­mu­ni­dad ng mag­sa­sa­ka at pa­mi­mi­lit na sumurender.

Noong Oktub­re 17, di­na­kip ng mga pu­lis si Cris­ti­na Ma­gistra­do, da­ting or­ga­ni­sa­dor ng Ami­han-Caga­yan sa kan­yang ba­hay sa Bi­na­ngo­nan, Rizal ba­tay sa ga­wa-ga­wang ka­so. Di­na­la si­ya sa is­ta­syon ng pu­lis sa Tu­gue­ga­rao City at doon iki­nu­long at inin­te­ro­ga.

Sa Sor­so­gon, ina­res­to ma­ta­pos ta­ni­man ng ebi­den­syang ba­ril si Sonny G. Nace at pi­na­ra­ta­ngang ka­sa­pi ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB). Re­si­den­te si Nace ng Ba­ra­ngay Tu­la­tu­la Sur, Ma­gal­la­nes at nag­ha­ha­nap­bu­hay bi­lang ahen­te ng small-town lot­tery (STL).

Sa Sor­so­gon pa rin, da­la­wang bu­wan nang ni­li­li­ga­lig ng 31st IB at mga pu­lis ang di ba­ba­ba sa si­yam na ba­ra­ngay sa Don­sol at pi­to sa ka­ta­bing ba­yan ng Pi­lar. Iniu­lat ng BHB-Sor­so­gon noong Oktub­re 14 na ma­hi­git 20 si­bil­yan mu­la sa lu­gar ang gi­ni­pit at pin­wer­sang su­mu­ren­der bi­lang mga myembro ng BHB.

Noong Set­yembre 27, di­na­kip ng 85th IB ang mag-a­sa­wang Leo­ni­na Ilag at Po­li Naval sa Sit­yo Ha­gak­hak, Ba­ra­ngay Ma­la­ya, Ge­ne­ral Lu­na, Quezon ma­ta­pos mag­ka­ro­on ng labanan sa pagitan ng isang yu­nit ng BHB at 85th IB ma­la­pit sa ka­ni­lang ba­hay.

Da­la­wang re­si­den­te din ng Ba­ra­ngay Ma­rai­ging, Ja­bo­nga, Agu­san del Sur ang ina­res­to ng 29th IB ma­ta­pos ang reyd ng BHB sa lu­gar noong Setyembre 28. Ki­ni­la­la ang mga bik­ti­ma na si­na Andre Pi­nao at Tu­ngan Lau­ro.

6 na mag­sa­sa­ka, ili­gal na ina­res­to