Pre­syo ng la­ngis, abot la­ngit ang pag­si­rit

,

Sa nakaraang walong ling­go, wa­long be­ses na iti­na­as ng mga kum­pan­ya ng langis ang pre­syo ng mga pro­duk­tong pet­rol­yo. Kung iba­ba­tay sa pag­si­si­mu­la ng taon, ₱19.70 ka­da lit­ro na ang na­dag­dag sa pre­syo ng ga­so­li­na, at ₱18 ka­da lit­ro na­man ang na­dag­dag sa die­sel.

Tiyak na abot-langit ang pagsirit ng mga presyo ng pagkain at iba pang produktong pangkonsumo sa darating na mga buwan dahil dito.

Si­na­sa­bing ang mga pag­ta­as sa pre­syo ay du­lot ng pag­ta­as ng pre­syo ng kru­dong la­ngis tu­ngong $80 ka­da ba­ri­les sa in­ter­na­syu­nal na pa­mi­li­han. Su­mi­si­rit ang pre­syo ng kru­dong la­ngis da­hil sa pag­tang­gi ng Orga­niza­ti­on of Pet­ro­le­um Expor­ting Countri­es, Rus­sia at mga al­ya­do ni­to na ita­as ang pro­duk­syon ng kru­dong la­ngis. Nagaganap ito habang papalaki ang demand para sa langis sa Chi­na at Europe.

Sa Pi­li­pi­nas, ini­li­li­him ng mga kum­pan­ya sa la­ngis ang por­mu­la na gi­na­ga­mit ni­to sa pag­ta­tak­da ng ka­ni-ka­ni­lang mga pre­syo, ga­yun­din ang pagkwen­ta sa na­ra­ra­pat na dag­dag na pre­syo tu­wing may ga­law sa pan­da­ig­di­gang pa­mi­li­han. Da­hil di­to, ipi­na­nu­ka­la ng blo­keng Ma­ka­ba­ya­n na ide­tal­ye ng mga kum­pan­ya ng la­ngis ang ba­ta­yan ng ka­ni­lang pag­pep­re­syo at isa­pub­li­ko ang impormasyon.

Ga­yun­din, da­pat iba­su­ra ang ₱10 dag­dag na bu­wis sa ga­so­li­na na ipi­na­taw noong Ma­yo sa git­na ng pan­dem­ya pa­ra ma­ka­li­kom diu­ma­no ng pon­dong pang-a­yu­da. Da­pat ding iba­su­ra ang nau­na pang ₱10 na ipi­na­taw na exci­se tax sa ga­so­li­na, ₱6 sa die­sel at ₱3 sa ba­wat ki­lo ng LPG na ipi­na­tong sa 12% na va­lue ad­ded tax.

Pre­syo ng la­ngis, abot la­ngit ang pag­si­rit