Mga sun­da­long gwardya ng kal­sa­dang pangmi­na sa Agu­san, ina­ta­ke ng BHB

,

Walong armas ang na­sam­sam ng Bagong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa isi­naga­wa ni­tong reyd la­ban sa 29th IB sa Ba­ra­ngay Ma­raiging, Ja­bo­nga, Agu­san del Nor­te noong Set­yembre 28. Tig-dalawang R4 at M16-A1, isang M14 at tat­long ka­lib­re .45 na pis­to­la ang na­sam­sam sa reyd. Apat na sun­da­lo ang na­pa­tay at da­la­wang iba pa ang na­sua­tan.

Nag­si­sil­bing gwardya ang mga sun­da­lo sa konstruk­syon ng kal­sa­da ng pri­ba­dong kum­pan­yang Z’Charles Con­struc­tion. Ang kal­sa­dang ito ay pi­na­la­la­bas na “farm to mar­ket road” pe­ro sa aktwal ay mag­si­sil­bing daa­nan ng mga trak at kaga­mi­tan ng mga kum­pan­yang mi­na na ba­lak mag-o­pe­reyt sa luar.

Sa Rizal, inam­bus ng BHB-Rizal noong Set­yembre 30 ang mga ele­men­to ng 80th IB na nag-oo­pe­ra­syon sa Sit­yo Ilas, Ba­ra­ngay Pu­ray, Rod­riguez. Da­la­wang sun­da­lo ang na­pa­tay.

Mga sun­da­long gwardya ng kal­sa­dang pangmi­na sa Agu­san, ina­ta­ke ng BHB