Ayudang militar ng US, nagpapatagal sa gera sa Ukraine

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Pinaiigting at pinatatagal ng imperyalistang US at mga alyado nito sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) ang proxy war nito laban sa Russia sa pamamagitan ng pagbuhos ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng armas at ayudang militar. Dahil sa tinatanggap na ayudang militar, tumatanggi ang gubyerno ng Ukraine na makipag-usapang pangkapayapaan sa Russia para pag-usapan ang pagtatapos ng gera.

Noong Mayo 10, pinagtibay ng Kongreso ng US ang $40 bilyong pakete ng ayudang militar para sa papet nitong gubyernong Zelensky sa Ukraine. Sa kabuuan, umaabot na sa $54 bilyon ang ibinuhos ng gubyernong Biden sa Ukraine simula Marso. Mas malaki ito nang $6 bilyong sa kabuuang ginastos ng US bilang ayudang pangmilitar at pang-ekonomya sa buong mundo noong 2019.

Ang bagong pondong ito ay gagamitin para ipambili ng mga drone, libu-libong misayl na anti-aircraft at anti-tank, mga grenade launcher, riple, pistola, masinggan at shotgun. Gagamitin din ito para ipambili ng milyun-milyong bala at granada, at mga body armor at helmet. Kalakhan ng mga ito ay gawa ng Lockheed Martin at Raytheon, gayundin ng BAE Systems ng UK.

Ang papalaking ayudang militar ng US at NATO ay klarong nagpapakita ng paglulunsad nito ng isang proxy war sa Ukraine laban sa Russia. Ipinakikita ito ng pagkambyo sa patakaran ng US: mula sa dating mga pahayag na “pagtulong sa Ukraine,” dinedeklara ng mga upisyal ng US na ang pakay ng kanilang tulong ay “wasakin ang lakas-militar ng Russia.”

Katuwang din ng US ang United Kingdom sa pagsuporta sa Ukraine. Magkatuwang din sila sa pagtulak sa mga bansang kabilang sa NATO para magbigay ng suportang militar sa Ukraine. Ang Germany ay nagpadala ng mga tangke taliwas sa patakaran nito na magpadala ng ayudang militar sa mga gera.

Matagal nang inuudyukan ng US ang Russia gamit ang Ukraine. Mula 2014, nasa $300 milyong ayuda kada taon ang inilaan nito sa Ukraine para armasan at sanayin ang mga pwersang militar ng Ukraine, kabilang ang pasistang Azov Battalion.

Ayudang militar ng US, nagpapatagal sa gera sa Ukraine