Kinutlo nga mga pulong gikan sa pamahayag sa Komite Sentral sa PKP sa ika-53 anibersaryo sa Partido

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

DOWNLOAD PDF: Pilipino | Iloco | Hiligaynon | Bisaya

Pasiuna ug sumada:

 1. Uban ang proletaryado ug katawhang Pilipino, malipayon ug adunay militansyang gisaulog karong adlawa sa Partido Komunista ng Pilipinas ang ika-53 anibersaryo sa pagkatukod niini.
 2. Ginaparangalan nato karong adlawa ang tanang bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino kansang misakripisyo sa ilang kinabuhi aron makab-ot ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.
 3. Nanawagan ang Komite Sentral sa tanang pwersa niini nga magpabiling alisto ug mag-alerto aron batukan ug pakyason ang mga deklaradong plano sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) nga ipahamtang ang “ulahing paningkamot” niini aron tapuson ang armadong rebolusyon.
 4. Abagahon ang tanang bug-at nga tahas, ug himuon ang tanang gikinahanglang sakripisyo aron pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa kaaway, ug patigbabawan ang tanang babag aron iasdang ang gubat sa katawhan sa labaw pang mas taas nga ang-ang.
 5. Labaw nga determinado ang Partido nga pangulohan ang katawhang Pilipino sa pakigbisog
 6. Nagpabiling hinanali, gikinahanglan ug buhi ang nasudnon-demokratikong tinguha ug sosyalistang perspektiba niini samtang labaw pang nagpadayon ang pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug kalibutanong kapitalistang sistema nga naglunang sa sunud-sunod nga krisis.

Ang nagkalalum nga imperyalistang krisis naghimugso sa nagkakusog nga panagbangi ug pagsukol

1) Naglunang pa gihapon sa krisis ang kalibutanong kapitalistang sistema ug dili pa makasugakod sa malungtarong resesyon luyo sa ilusyon sa kauswagan human sa pag-untol gikan sa pagkatiurok sa kalibutanong ekonomiya niadtong milabayng tuig.
2) Sa katapusan sa tuig, katunga sa mga ekonomiya gidahum nga nakalansang sa ubos nga ang-ang niadtong 2019 o sa wala pa ang pandemya.
3) Sa pikas bahin, ang labing adunahang bilyunaryo sa kalibutan padayon nga naghakop og bahandi.
4) Ang sentro sa kalibutanong kapitalismo nagpabiling anaa sa resesyon o wala pa gihapon milambo.

 1. Planong ipatuman sa gubyernong US ilalum ni Biden ang usa ka multi-trilyong dolyar nga programang neo-Keynesian sa paggasto sa sulayng pag-ayo sa dunot na nga imprastruktura ug palagsikon ang kapistalistang ekonomiya sa US nga nakasinati sa makadaghang siklo sa krisis, resesyon ug hinay nga paglambo ilalum sa palisiyang neoliberal.
 2. Mamatikdan ang paghinay sa paglambo sa China sa milabayng lima ka tuig tungod sa paspas nga pagtaas sa kapasidad niini isip prodyuser sa mga pyesang elektroniko, puthaw ug uban pang himan sa konstruksyon nga mitugub sa kalibutanong merkado.
 3. Human nakasinati sa 6.1% pag-uk-uk niadtong 2020, gipanghinambog sa European Union (EU) ang paspas kuno niining pag-untol diin nakabalik na sa ang-ang sa kinatibuk-ang produksyon sa ekonomiya sa wala pa ang pandemya. Ang paglambo sa EU gibanabanang mokabat sa 5% sa 2021, apan mohinay ngadto sa 4.3% sa 2022, ug 2.5% sa 2023. Luyo sa paglambo, nagpabiling taas ang disempleyo ug mas taas kumpara sa wala pa magpandemya.
 4. Ang Japan ang ikatulong pinakadakung kapitalistang nasud nga padayong naglunang sa deka-dekada nang istagnasyon sa ekonomiya.
 5. Ang mga nasud nga atrasado ang ekonomiya, lakip ang Pilipinas, nagaatubang sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang atubangan sa paspas nga pagdaku sa utang aron pondohan ang pagpalit sa mga bakuna, ang gikaltas nga buhis sa dakung korporasyon, katilingbanong subsidyo ug dayag nga korapsyon
 6. Padayon nga migrabe ang inter-imperyalistang mga panagbangi atubangan sa makanunayong krisis sa kalibutanong kapitalistang sistema.
  1. Padayon nga gipasubsub sa US ang mga anti-China niining mga palisiya ug lakang.
  2. Padayon ang panagbangi sa mga kapistalistang gahum sa produksyon ug pamatigayon sa lana.
  3. Padayon ang pag-apas sa nag-unang imperyalistang mga nasud sa karera sa armas.
  4. Niadtong Setyembre, gikumpleto sa US ang pag-atras sa Afghanistan human mapildi ang 20 ka tuig nga okupasyon niini sa nasud. Ingonman, wala kini planong kibhangan ang gidaghanon sa mga base militar ug pwersa niini sa gawas sa nasud.
  5. Ginapagrabe usab sa US ang presyur militar, ug nagalunsad og mga operasyong pangkahanginan duul sa sidlakang utlanan sa Russia.
  6. Nakatukod ang Russia ug China og de facto nga alyansang militar batok sa US ug NATO, nga adunay mga kasabutan alang sa giusang mga pagbansay militar ug giusang pagpatrulya.
  7. Padayon ang mga imperyalistang gahum sa paglunsad og proxy nga mga gubat sa Middle East, Africa ug uban pang bahin sa kalibutan.
  8. Minilyong katawhan ang napalayas sa mga hinulhog nga gubat ug banagbangi sa US
 7.  Nagmugna ang kalibutanong kapitalistang krisis sa nagkagrabeng kundisyon sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos nga mitukmod sa daghang katawhan sa tibuok kalibutan nga maglunsad og pakigbisog ug uban pang porma sa pagsukol. Mamatikdan ang pagdaghan sa ihap sa welga sa mga mamumuo karung tuiga, ilabina niadtong Oktubre sa US,
  1. Lapad ang lehitimong kabalaka ug pagmakmak sa mapanumpuong mga palisiyang restriksyon kalabot sa pandemya, pugos nga pagbakuna ug uban pang dili patas nga mga palisiya sa pagtrato sa mga wala nabakunahan.
  2. Sa India, miulbo niadtong Nobyembre 2020 ang higanteng mga demonstrasyon sa minilyong pesante ug mag-uuma . Gilunsad usab sa mga mamumuo ug masang kabus ang mayor nga mga protestang masa sa Myanmar, Thailand, Brazil, Palestine, Sudan, El Salvador, Colombia, Uruguay, Russia, Serbia ug uban pang mga nasud
  3. Sa tibuok China, ispontanyong miulbo gatusan ka welga sa mga mamumuo nga nanghingusog alang sa suhulan ug protesta sa mamumuo sa transportasyon batok sa dili patas nga mga kundisyon.
  4. Subling misulbong ang “pink tide” sa Latin America sa pagkapili sa mga gubyernong anti-imperyalista
  5. Gipakyas sa anti-imperyalistang mga gubyerno sa Cuba ug Venezuela ang bag-o lang nga subersibong pagsulay sa US aron “pulihan ang rehimen.”
  6. Padayon nga ginalunsad ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa India, Manipur, West Papua, Turkey, Syria, Kurdistan, Myanmar, Colombia, Peru ug ubang mga nasud aron suklan ang pasistang pagpahimulos ug langyawng agresyon.

Nagluluwal ng ibayong paglaban ang lumulubhang krisis sa ilalim ng rehimeng US-Duterte

 1. Naglunang pa gihapon sa makanunayong krisis ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas nga gipagrabe sa pagtiurok sa ekonomiya tungod sa pandemya niadtong milabayng tuig, ug sa militarista, nakasandig-sa-utang ug neoliberal nga tubag sa krisis sa pangpublikong panglawas.
 2. Mitiurok niadtong milabayng tuig ang dugay nang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa mga mamumuo, mag-uuma, semiproletaryado, yanong mga empleyado ug gagmay nga propesyunal.
 3. Bangkrap nga gubyerno ang kabilin ni Duterte. Midangop kini sa dinagkung pagpangutang nga pagapas-anon sa mga Pilipino sa umalabot nga mga tuig sa dagway sa grabe ka bug-at nga buhis.
 4. Gipagamay sa reaksyunaryong gubyerno ang datos sa disempleyo pinaagi sa pag-usab sa pang-estadistikang depinisyon ug manipulasyon, sa pagtangtang sa dili moubos sa 3.5 milyong mamumuo gikan sa upisyal nga “pwersa sa pamuo” ug pag-ila nga “naay trabaho” ang mga walay trabaho.
  1. Tungod sa mga lockdown ug kawad-on sa subsidyo gikan sa estado, napugos magsirado ang anaa sa 160,000 ka gagmay ngadto sa hatungang negosyo.
  2. Padayon nga nabutyag ang malukpanong korapsyon sa higanteng pangpublikong pondo.
 5. Misaka ang tantos sa implasyon sukad pa niadtong milabayng tuig ug kasamtangang pinakataas sulod sa tulo ka tuig.
 6. Midaku ang gintang tali sa nagharing mga hut-ong ug sa lapad nga masa. Ang 40% kinatibuk-ang bahandi sa nasud gipanag-iyahan sa lang mas gamay pa sa 1% sa populasyon.
 7. Tungod sa grabeng krisis sa sistemang semikolonyal ug semipyudal, nahimong imposible para sa reaksyunaryong nagharing mga hut-ong nga maghari sa karaang pamaagi sa bahinay sa gahum ug pagpatigbabaw sa sibilyan sa militar.
  1. Ilalum sa rehimeng Duterte, paspas nga mipaling ang reaksyunaryong pulitikanhong sistema ngadto sa dayag nga tiranikong paghari, militarisasyon sa mga ahensyang sibilyan, ug bangis nga terorismo sa estado.
 8. Hingpit nga gikasilagan sa katawhang Pilipino ang tiranikong rehimeng Duterte tungod sa pasismo ug terorismo sa estado niini, burukrata-kapitalismo, pagluib sa nasud, ug pagpiang sa ekonomiyang atrasado ug agraryo nga nagresulta sa labaw pang pagkahagba sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa masang kabus.
  1. Ilalum sa rehimeng Duterte, ginapatuman sa armadong mga pwersa sa estado ang sustenidong kampanya sa bangis nga pagpangatake sa katawhang Pilipino sa porma sa pekeng “gubat kontra-droga,” gubat batok sa katawhang Moro ug kontra-rebolusyonaryong gubat batok sa mga pwersang demokratiko, progresibo, patriyotiko ug rebolusyonaryo.
 9. Bugti sa mga gisaad nga pautang aron pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura nga gikalambigitan sa maanomalyang mga kontrata sa gubyerno, walay ulaw nga gisurender sa rehimeng Duterte ang soberanya sa nasud sa China
 10. Samtang miyukbo sa China, nagpabiling lider si Duterte sa neokolonyal nga estadong nakapailalum sa tibuok-bahin nga paghari sa US sa pulitika, ekonomiya, kultura ug militar.
 11. Gipagrabe ni Duterte ang krisis pang-ekonomiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug gibangkrap ang gubyerno pinaagi sa pagpatuman sa mga dikta-sa-IMF nga palisiyang neoliberal.
 12. Nagpadayon ang kapalpak sa rehimeng Duterte sa pagtubag sa pandemyang Covid-19 sa nasud. Kulang ang suplay sa bakuna sa nasud.
 13. Gitakdang ibutyag sa eleksyong 2022 ang pinakadautang aspeto sa nagharing pulitikanhong sistema nga nagkinaiya sa sistemang padrino, pulitika sa adunay kwarta, pagpanglimbong ug pagpanglingla
  1. Laraw ni Duterte nga ipabilin sa pwesto ang kaugalingon ug ang ilang pulitikanhong dinastiya aron padayon nga maghakop sa bahandi pinaagi sa korapsyon ug para molikay sa imbestigasyon ug prosekusyon sa ICC.
  2. Nakonsolida sa nagharing pundok ni Duterte ang alyansa niini sa mga Arroyo, Marcos ug Estrada, nailang mga tirano sa reaksyunaryong sistema sa Pilipinas, nga mirepresenta sa pinakabrutal ug pinakakorap nga mga pundok sa mga nagharing hut-ong.
  3. Ang pinakadakung oposisyong nga mibatok sa Marcos-Duterte tandem mao si Bise Presidente Leni Robredo, kandidato sa Liberal Party sa pagka-presidente. Bisanpaman, gipili niyang modistansya sa nasudnon-demokratikong mga pwersa nga adunay napamatud-ang base sa eleksyon nga dili moubos sa pipila ka milyong boto.
 14. Kinahanglang paningkamutan sa pulitikanhong oposisyon nga hugpungon ang minilyong-kusog nga kalihukang masa batok sa Marcos-Duterte tandem aron pugngan ang laraw sa nagharing pundok nga limbungon ang eleksyong 2022.
 15. Ang National Task Force (NTF)-Elcac, ang huntang sibilyan-militar ni Duterte, ang nagsilbi karong utok sa rehimen sa kampanya sa terorismo sa estado. Gamit ang ATL, gipalabnaw sa NTF-Elcac ang kalainan sa mga armadong kombatant sa mga sibilyan.
  1. Nagkanunay ang pagpamomba sa AFP gikan sa kahanginan aron hadlukon ang mga sibilyan, ug paluhuron ang katawhan sa ilang superyoridad militar, nga walay ulaw nga paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod
  2. Luyo sa nahiagumang kadaut sa pipila ka yunit sa BHB, ang labing mayorya sa mga yunit gerilya sa BHB nakatigbabaw sa superyoridad sa kaaway ug malampuson nga nakapakusog ug nakapalapad sa ilang suportang base.

Nagpadayon nga pagsukol atubangan sa gipagrabeng pagpanumpo

 1. Ang krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema nagbunga sa labaw pang dili maagwantang mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug ug labaw pang mitukmod sa katawhang Pilipino ngadto sa dalan sa rebolusyonaryong pagsukol.
  1. Ang mga kadre ug aktibista sa Partido Komunista ng Pilipinas ang anaa sa ubod sa nagkakusog nga pagsukol sa masa sa tiranya ni Duterte ug sa nagaabante nga demokratikong rebolusyon sa katawhan.
 2. Sa kabanikanhan, padayon nga giasdang sa Bagong Hukbong Bayan ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud.
  1. Ang nasudnon ug pangrehiyong kumand sa operasyon sa BHB nagpabiling tibuuk luyo sa walay-hunong nga mga dibisyon ug batalyon nga gidak-ong mga operasyon sa AFP.
  2. Sa milabayng tuig, malampuson nga napatuman sa mga yunit sa gimbuhatong masa sa BHB ang mga kampanya aron ihaw-as ang masa gikan sa grabeng pag-antus, ilabina sa mga lugar na naigo sa dangan, kusog nga pag-ulan, bagyo ug grabeng pagbaha.
  3. Atubangan sa hulga sa pagkuyanap sa Covid-19, nagpahigayon ang mga yunit sa BHB kaabag ang mga lokal nga organisasyong masa ug mamumuong panglawas og mga kampanya sa edukasyon sa mga baryo
  4. Sa daan ug bag-ong mga erya, nagtukod ang mga yunit sa BHB og mga batakang organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan ug mga bata.
  5. Ginalunsad ang mga kampanyang masa nga nagapalihok ug nag-unang nakasandig sa kabus nga mag-uuma ug mamumuong-panguma
  6. Ginatukod ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa ginapatawag nga mga asembliya sa baryo
 3. Pabaludbalud nga nagpalapad ug nagpakusog ang BHB pinaagi sa hustong balanse sa pagpalapad ug konsolidasyon.
  1. Samtang nagapalapad sa erya sa operasyon ang BHB, nagpabilin ang hugot niining kontak sa masa sa mga konsolidadong erya, ilabina kadtong mga nakasinati sa grabeng operasyong militar sa kaaway.
  2. Mabayanihong gisuklan sa rebolusyonaryong masa ang armadong pagpanumpo sa kaaway.
 4. Atubangan sa gipaigting nga paggamit sa kaaway sa mga drone ug elektronikong pagpaniktik, gimandaon ang mga yunit sa BHB nga magpakahanas sa gerilyang mga maniobra ug pamaagi sa pagtrabaho.
  1. Malampuson ang labing daghang yunit sa BHB nga molikay sa gitawag og nakapokus nga operasyong militar o mga opensiba sa kaaway ug gipakyas ang laraw sa kaaway nga ipatuman ang mga mahukmanong panagsangka.
  2. Padayon nga ginasakmit sa BHB ang inisyatiba sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba sa lain-laing bahin sa nasud, ginatarget ilabina ang mga yunit sa AFP nga adunay grabeng kalapasan sa tawhanong katungod ug kaso sa terorismo.
 5. Nagpadayon ang pagsukol sa neoliberal nga mga palisiyang pang-agrikultura, ilabina ang liberalisasyon sa pag-import og bugas, lakip na sa ismagling sa uban pang produktong pang-agrikultura nga mipaubos sa presyo sa mga produkto ug mibangkrap sa liboan ka mag-uuma.
  1. Taliwala sa pandemya, walay hunong ang mga pakigbisog aron iasdang ang kaayuhan ug interes sa lain-laing sektor sa tibuok nasud. Naghiusa sila aron iduso ang ayudang pinansya ug mga subsidyo, ug ang pagpalapad ug pagpakusog sa sistema sa pangpublikong panglawas.
  2. Sigurado nga modaghan pa ang mga aksyong protesta ilabina atubangan sa pagsaka sa mga galastuhon nga nagresulta sa paggrabe sa sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan.
  3. Atubangan sa nagkagrabeng pulitikanhong pagpanumpo, mikusog usab ang pagsukol sa terorismo sa estado ug pasismo
 6. Usa ka lapad nga han-ay sa mga pwersa ang nag-atubang karon batok sa Marcos-Duterte tandem sa eleksyon, bisan og napakyas ang pwersang oposisyon sa pagtukod sa hiniusang mga kandidato.
  1. Ang mga rebolusyonaryong organisasyong kaalyado sa NDFP padayon nga nakapalapad ug nakapakusog.

Nagbansiwag nga tahas sa Partido

Ginapangulohan ug ginaasdang sa Partido and demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas aron kab-uton ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan … Gitakda sa Komite Sentral ang tinguhang kumpletuhon ang rekisito sa pagtikang ngadto sa abanteng subyugto sa estratehikong depensiba ug moabante sa mosunod nga yugto sa gubat sa katawhan pinaagi sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

 1. Kinahanglang aseson sa Partido ang kasamtangan niining Lima ka Tuig nga Programa. Kinahanglang sumadahon sa mga sentro ug pangrehiyong komite sa Partido ang mga nakab-ot ug puntingon ang mga kahuyangan sa pagpatuman niini. Kinahanglang mokutlo kita og mga pagtulun-an gikan sa mga abanteng kasinatian, lakip gikan sa mga kapakyasan.
 2. Kinahanglang andam ang Partido nga sagubangon ang malisud nga pakiglantugi sa pulitika ug militar sa umalabot nga mga bulan,
 3. Sa usa ka bahin, wala nahadlok ang Partido ug ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagpakitag kusog sa kaaway… Sa pikas bahin, angayang makugihon natong tun-an ang mga kusog sa kaaway ug tukion ang mga pamaagi aron pakyason ang mga laraw niini.
 4. Kinahanglan natong batukan ang labaw pang brutalidad sa rehimeng US-Duterte nga nagagamit sa terorismo sa estado aron payukbuon ang katawhan sa iyang gahum.
 5. Kinahanglang sakmiton sa Partido ang hait nga pulitikanhong krisis sa nagharing sistema aron ihimulag ang rehimeng US-Duterte.
 6. Kinahanglang walay kapuul nga dinaghang pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhan sa tanang porma sa armado ug dili armadong pagsukol.
 7. Kinahanglang padayon nga magpakalig-on ang Partido sa ideolohiya pinaagi sa pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo aron pakusgon ang proletaryong maki-hut-ong nga baruganan ug panglantaw sa tanang mga kadre ug myembro niini
 8. Kinahanglang siguruhon ang regular nga tigum sa tanang komite sa Partido aron hiusahon ang kolektibong kabubut-on sa mga kadre ug aktibista.
 9. Kinahanglang padayon nga pakusgon ang mga sanga sa Partido isip yawe sa pagpataas sa kapasidad sa Partido nga pangulohan ang masa ug ang ilang mga pakigbisog.
 10. Kinahanglang padayon nga tukuron ug pakusgon sa Partido ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa aron matibuok ang panaghiusa sa katawhan subay sa ilang maki-hut-ong ug pangsektor nga interes, ingonman, subay sa malangkubon o partikular nga hisgutanan.
 11. Kinahanglang padayon nga palagsikon sa Partido ang gimbuhatong propaganda aron kontrahon ang anti-komunistang mga bakak ug dis-impormasyong ginapakaylap sa midya ug social media sa mga lunod-patay nga pasistang reaksyunaryo.
 12. Kinahanglang tukuron sa Partido ang pinakalapad nga posibleng nagkahiusang prenteng anti-pasista isip yawe sa pagpalihok sa minilyong katawhan aron pakyason ang iskema sa terorismo sa estado ug pagpanglingla sa rehimeng US-Duterte aron palanaton ang iyang tiranya, korapsyon ug pagtraydor.
 13. Kinahanglang padayon nga palambuon sa Partido ang mga anti-imperyalista ug antipasistang pakigbisog sa kasyudaran ug ilambigit kini sa antipyudal ug antipasistang mga pakigbisog sa kabanikanhan.
 14. Kinahanglang padayon nga pangulohan sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa paglunsad sa lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.
  1. Kinahanglan natong mapalapad ang mga gerilyang nataran ug magtukod og bag-ong mga gerilyang nataran ug mga subrehiyon aron palapdon ang erya sa operasyon sa BHB aron pakyason ang taktikang blockhouse sa kaaway ug kampanya niining kubkubon ang mga yunit sa BHB ug itukmod sila sa mahukmahong mga panagsangka.
  2. Kinahanglang paningkamutan natong mahukmanong sulbaron ang mga pangsulod nga problema ug patigbabawan ang tanang babag alang sa pagpaabante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.
 15. Kinahanglang sakmiton sa Partido ang paborableng kundisyon aron pakusgon ug palapdon ang koordinasyon niini sa kalibutanong proletaryado ug tanang dinaugdaug nga katawhan, pag-awhag sa pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang pagpraktika niini sa kongkretong kundisyon.
AB: Kinutlo nga mga pulong gikan sa pamahayag sa Komite Sentral sa PKP sa ika-53 anibersaryo sa Partido