Archive of Ang Bayan

Pumapayag ang papet na administrasyong Marcos sa mga abuso sa mga base militar ng Estados Unidos
July 01, 1969

Ang pagkapapet ng administrasyong Marcos, sa kabila ng mga pagpapahayag nito ng “Malayang” patakarang panlabas, ay lubos na naipakikita ng pagpayag at pagsang-ayon nito sa absolutong karapatan ng mga imperyalistang Amerikano na pumaslang at nagsamantala sa manggagawang Pilipino sa mga base militar ng Estados Unidos. Isang manggagawang Pilipino, si Glicerio Amor, ay pinatay noong Hunyo […]

Itinatag ang pansamantalang rebolusyonaryong pamahalaan ng Timog Biyetnam
July 01, 1969

Ang Pansamantalang Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Timog Biyetnam ay iprinoklama at pumalit kaagad sa Pambansang Mapagpalayang Hanay ng Timog Biyetnam mula sa luklukan nito sa talakayan sa Paris. Ang mananalakay na Estados Unidos at ang papet na pamahalaang Saigon ay napakadaling ipinalagay ito bilang pagpapalit lamang ng pangalan. Nguni’t ang katotothanan ay ang pagkakatatag ng pansamantalang […]

Sina Marcos at Osmeña ay kapwa kinatawan ng mapang-aping mga uri
July 01, 1969

Inihalal ng pamabansang kombensiyon ng Partido Liberal si Sen. Sergio Osmena bilang kandidato sa pagkapangulo noong ika-15 ng Hunyo at hinirang naman ng Partido Nacionalista ang kasalukuyang presidente, Ferdinand Marcos bilang kandidatong reeleksiyonista noong ika-21 ng Hunyo. Ang dalawang kombensiyon ay kapwa nagpatotoo sa kriminal na kaluhuan at kabulukan ng dalawang partidong burges-asendero. Sa darating […]

Patuloy ang pananalakay ng mga sosyal na imperyalistang Sobyet laban sa Tsina
July 01, 1969

Nagprotesta ang pamahalaang Tsino sa Unyong Sobyet ukol sa panibagong panghihimasok, armadong pananalakay, probokasyon at pangungulimbat sa hangganan ng Tsina. Itinala ng protesta ang mga pangyayaring naganap mula noong Marso at masusing ipinamalas ang kararaan-lamang na mga anyo ng pananalakay. Naririto ang mga pangyayaring naganap noon Mayo: Noong ika-2 ng Mayo, nagpalabas ang pamahalaang Sobyet […]

Pinatotohanan ng pangkulturang misyong Sobyet ang estratehikong alyansa ng imperyalismong Amerikano at imperyalismong sosyal ng Sobyet
July 01, 1969

Lalong maliwang ang estratehikong alyansa ng imperyalismong sosyal ng Sobyet at imperyalismong Amerikano nang idineklara ng papet na Presidente Marcos sa pangkulturang misyong Sobyet, na binuo ni Dr. Evgeny Ivanov, Dr. Julie Letonova at Alexander Kalov Philippovich, na “kami ay umaasa na magkakaroon ng higit na marami pang korespondensya, pangkulturang palitan at mapagkaibigang ugnayan.” Sa […]

Pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ang pagkakaganap ng Plenum ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon hindi lamang mula ng Kongreso ng Muling Pagkakatatag kundi mula pa ng may higit na labingwalong taon nang nakararaan ay malinaw na isang lubhang napakamakahulugang pangyayaring naghuhudyat ng bagong masigasig na mga pwersa ng rebolusyong demokratiko ng bayan na ngayon […]

Ang ASPAC ay isang bloke ng mga pamahalaang papet ng imperyalismong Amerikano
July 01, 1969

Sa komperensiya ng mga ministro ng Asian Pacific Council (ASPAC) sa Kawana, Hapon, noong nakaraang buwan, gumawa ang Kalihim Panlabas na si Carlos P. Romulo ng isang nakakalokong mungkahi na sumanib ang Republika ng Mamamayan ng Tsina sa ASPAC. Ang retorikong tanong na ito ng isang utusang aso ng imperyalismong Amerikano ay isang paghamak sa […]

Nasusuklam na ang maralitang magsasaka at manggagawang pambukid sa burges na reporma sa pananakahan
July 01, 1969

Salungat sa inaasahan ng mga imperyalistang Amerikano, asendero at burukratang kapitalista, ang burges na Batas ukol sa Reporma sa Pananakahan ay nagsisilbing tagapag-alab ng pag-aalsa ng mga maralitang magsasaka at mga manggagawang pambukid sa buong bansa kaysa nagsilbing tagapaghinahon. Paungol na pinoproklama ng reaksiyonaryong gobyerno ang ilang lugar bilang distrito ng reporma sa pananakahan nguni’t […]

Lumalakas ang hukbong mapagpalaya ng bayan ng Taylandia
July 01, 1969

Walang pang-apat na taon mula nang ang unang rebolusyonaryong putok ng riple ay narinig sa Taylandia noong 1965 sa bundok Pupan sa hilagang-silangang Taylandia, ang lagablab ng sandatahang pakikibaka ay kumalat na sa 33 ng 71 probinsya ng bansa. Ang sandatahang lakas ng mamamayan ng Taylandia mula noon ay patuloy na nagtaas sa kasanayang panagupa […]

Pahayag ng Bagong Hukbong Bayan
July 01, 1969

Katulad ng walang pagsalang muling pagbabagong-dugo, pagtatamo ng bagong oryentasyon at muling pagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ilalim ng kataas-taasang patnubay ng kaisipang Mao Tsetung, ang rurok ng Marxismo-Leninismo sa kasalukuyang panahon, ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan na pinamumunuan ng Partido bilang prinsipal na intrumento nito sa Rebolusyong Pilipino ay walang pagsala ring […]