Organisadong pag-aaklas, umaarangkada sa buong mundo

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynon

Ligalig ang buong mundo sa harap ng sumisidhing pandaigdigang kapitalistang krisis na lubos na nagpapahirap sa masang anakpawis. Dulot nito, kabi-kabila ang mga dambuhalang protesta ng mga unyon at demokratikong organisasyon para sa dagdag-sahod, pagbaba ng presyo ng langis at mga karapatang pang-ekonomya at kagalingan sa buong mundo.

Paro Nacional sa Latin America

Tagumpay ang 18-araw na Paro Nacional (pambansang welga) na inilunsad ng Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pederasyon ng mga grupong katutubong Ecuadorian. Nagtapos ang welga noong Hunyo 30 matapos tugunan ng gubyerno ni Guillermo Lazo ang 10-puntong kahingian ng grupo.

Kabilang dito ang pagpapababa sa presyo ng langis nang 15 sentimo, pagkontrol sa presyo ng batayang mga bilihin, pagdedeklara ng emergency sa sektor ng kalusugan para pabilisin ang pagsusuplay ng mga gamot, ayuda para sa mahihirap na pamilya, subsidyo sa produksyon at pagpapababa sa interes sa utang ng mga magsasaka at iba pa.

Mula Hunyo 13, libu-libong katutubo at ibang mga sektor ang humugos sa mga lansangan para pigilan ang pagdaan ng mga sasakyan at tao. Pinaralisa nila ang mahigit 20 mayor na mga daan. Sa kasagsagan ng mga protesta, naitala ng mga grupo sa karapatang-tao ang aabot sa anim na napatay, 300 sugatan at iligal na pag-aresto sa serye ng mga pambubuwag ng mga pulis.

Paro Nacional din ang inilulunsad ng mga unyon at organisasyong masa sa Uruguay simula ikalawang linggo ng Hunyo.

Sunud-sunod na naglunsad ng mga pagkilos ang mga sektoral na organisasyon laban sa pagkaltas sa badyet sa serbisyong panlipunan. Noong Hunyo 9, nagwelga ang unyon ng mga manggagawa sa industriya ng bakal at gatas. Sinundan sila ng mga guro at kabataan noong Hunyo 15 para labanan ang kaltas-badyet sa sektor ng edukasyon.

Sa sumunod na araw, nagwelga ang mga empleyado ng gubyerno. Noong Hunyo 29, nagwelga ang mga manggagawa sa konstruksyon at sumunod ang mga manggagawang pandagat noong Hulyo 5. Giit nila ang seguridad sa trabaho, pabahay, kolektibong pakikipagnegosasyon at iba pa.

Sa Panama, inilunsad ng mga unyon at malalapad na alyansa ang pambansang welga mula Hulyo 1 laban sa anila’y “mga patakarang neoliberal na lalupang lumala sa ilalim ng pandemya.” Sinuong nila ang marahas na tugon ng estado at binarikadahan ang mga mayor na kalsada at nagmartsa sa malalaking syudad.

Kabilang sa kanilang mga iginigiit ang pagpapababa ng presyo ng langis, mga batayang bilihin at gamot at dagdag na sahod at sweldo. Panawagan din nila ang pagsugpo sa korapsyon, pagsaayos ng mga eskwelahan, pagpapalayas sa apat na base militar ng US sa bansa at pagsuporta sa mga pambansang minorya.

Mga welgang manggagawa

Umaabot sa 80,000 katao ang lumahok sa welgang inilunsad ng mamamayan sa Belgium noong Hunyo 20. Iginigiit nila ang pagtugon ng gubyerno sa nagtataasang presyo at halaga ng pamumuhay. Sigaw ng mga raliyista ang mga panawagang “More respect, higher wages” (Dagdag na respeto, itaas ang sahod) at “End excise duty” (Alisin ang buwis sa mga kalakal.) Naparalisa ng protesta ang lokal na transportasyon kabilang ang operasyon ng paliparan sa Brussels.

Sa South Korea, hindi bababa sa 50,000 ang nagmartsa sa syudad ng Seoul noong Hulyo 2 para ipanawagan ang pagpapaunlad sa kalagayan ng mga manggagawa. Pinamunuan ang protesta ng grupong Korean Confederation of Trade Unions. Ito ang unang malaking protestang inilunsad sa bansa sa ilalim ng bagong gubyerno ni Pres. Yoon Suk-yeol.

Sa France, nagwelga noong Hulyo 1 ang libu-libong manggagawa sa transportasyon para igiit ang dagdag-sahod sa harap ng nakapipilay na implasyon. Sa isang paliparan, nagawang pansamantalang paralisahin ang 17% ng mga byahe. Ito rin ang unang araw ng lokal na panahon ng bakasyon sa bansa.

Sa United Kingdom, dalawang beses naparalisa ng mga manggagawa ang sistema ng tren sa Britain. Nagsagawa ng welga ang National Union of Rail, Maritime and Transport Workers na saklaw ang 14 na sistema ng riles noong Hunyo 16 at 23. Nilahukan ito ng 40,000 manggagawa at sinasabing pinakamalaki sa nakaraang tatlong dekada.

Sa South Africa, nagwelga noong Hunyo 20 ang 4,000 kontraktwal na myembro ng National Union of Metalworkers of South Africa laban sa tatlong ahensya ng paggawa na nagsusuplay ng mga minero sa Impala Holdings Limited. Iginigiit nila ang kanilang regularisasyon sa kumpanya sa mina, dagdag sa sahod na anila’y malayong-malayo sa ibinibigay sa mga regular na manggagawa at pagkilala sa kanilang unyon. Ang Impala Platinum ang pangalawang pinakamalaking minahan ng platinum sa buong mundo.

Organisadong pag-aaklas, umaarangkada sa buong mundo