Todong ibwelo ang kilusan para wakasan ang tiraniya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Mahigit isang buwan na lamang bago ang eleksyon sa Mayo 9. Habang papalapit ito, lumalakas ang kilusang masa laban sa tiraniya ni Rodrigo Duterte at sa tangkang panunumbalik ng mga Marcos sa poder. Nakasanib ito sa pangunahing agos ng kampanyang pang-eleksyon ng nangungunang kandidato ng pampulitikang oposisyon, at inaabot at pinupukaw ang daan-daan libong mamamayang kumikilos sa lansangan sa iba’t ibang panig ng bansa.

Sa kabilang panig, lalong nangungunyapit sa poder si Duterte at ang kanyang mga kasabwat at alipures. Ginagamit nila ang pinakamasasahol na taktika para tiyaking mapalawig ang kanilang kapangyarihan. Tumitindi ang panunupil at pampulitikang atake laban sa mga progresibong partido na kumakatawan sa pinakamalawak na organisadong pwersang anti-tiraniya. Tinatarget din ng gayong mga atake ni Duterte ang nangungunang oposisyong pampulitika.

Ganap na ang kontrol ni Duterte sa Commission on Elections na kumpletong tinatauhan na ng kanyang mga hinirang. Nasa kay Duterte ngayon ang kapangyarihan para iupo ang kandidato niya sa Malacañang sa pamamagitan ng manipulasyon sa resulta ng halalan. Gayunpaman, sa harap ng lumalakas na kilusang masang anti-tiraniya, batid ni Duterte na ang garapalang pandaraya ay maaaring magpasiklab ng kinatatakutan niyang malaking pag-aalsang katulad noong 1986.

Kaya para pagmukhaing kapani-paniwala ang resulta, todo-buhos ngayon ang pondo para lumikha ng huwad na larawan sa midya, social media at mga sarbey na tumatamasa ng malawak na suporta ang tambalang Marcos-Duterte. Upang pigilin ang bwelo ng lumalakas na kilusang masa, walang awat ang “red-tagging” laban sa pampulitikang oposisyon sa tangkang sindakin ang kanilang hanay, o lumikha ng intriga at basagin ang malapad na pagkakaisa ng mga pwersang progresibo at konserbatibo kontra sa tiraniya ni Duterte.

Katulad ni Marcos bago ideklara ang batas militar noong 1972, lumilikha ngayon si Duterte ng senaryo ng “komunistang kaguluhan” sa eleksyon na posibleng gamitin niya para ipataw ang paghaharing militar bago o pagkatapos ng eleksyon upang palawigin ang sarili sa poder o iluklok ang kanyang manok sa isang anyo ng “pampulitikang transisyon.”

Subalit anupaman ang maging iskema ni Duterte para palawigin ang sarili sa poder o iupo ang pinili niyang hahalili sa kanyang trono, tiyak na sasalungatin ito ng sambayanang Pilipino na determinadong tapusin na ang tiranikong paghahari. Ang ibayo pang paglawak ng demokratikong kilusang masa at ng mga dambuhalang pagkilos sa lansangan ay magiging isa sa mga susing salik sa magiging hugis at kalalabasan ng pampulitikang labanan sa darating na mga linggo.

Ang pangungunyapit ni Duterte sa poder sa harap ng lumalakas na kilusang masang anti-tiraniya at alyansa sa pampulitikang oposisyon ay nagpapaigting sa tunggalian sa pagitan ng mga nagriribalang paksyon ng mga naghaharing uri. Sinisikap ng US at ng ibang pampulitikang ahente nito na plantsahin ito sa pamamagitan ng akomodasyon sa anyo ng pagkukumbina ng mga kandidato ni Duterte sa kandidato ng oposisyon. Sa lalim ng krisis ng bulok na naghaharing sistema, malamang na mabibigo ang gayong mga tangka na makuha ang suporta ng mayor na paksyong magkakaribal.

Ang pagwawakas sa tiranikong paghahari at pagkamit ng katarungan ay hindi magtatapos sa pagpapatalsik kay Duterte o pagbaba niya sa trono. Simula lamang iyon. Dapat papanagutin at parusahan siya sa kanyang laksa-laksang krimen, at pagbayarin sa lahat ng dinambong niya sa kaban ng bayan. Dapat palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal at tapusin ang patakaran ng pagsasampa ng gawa-gawang kaso, armadong panggigipit, paninindak at panunupil laban sa mga pwersang patriyotiko at demokratiko. Dapat linisin ang buong estado ng mga upisyal militar na ipinwesto ni Duterte para kunin ang katapatan ng AFP at PNP at alisin ang pasistang impluwensya sa lahat ng patakaran ng estado.

Upang epektibong maigiit ang mga hakbanging ito, kailangang puspusang palakasin ng mga pambansa-demokratikong pwersa ang organisadong hanay ng taumbayan at kakayahan nilang magpakilos ng malaking bilang sa lansangan. Dapat lubos na basagin ang takot at gawin ang lahat upang itaas ang kamulatang pampulitika at militansya ng milyun-milyong mamamayan sa kalunsuran at kanayunan.

Dapat matalas at mahigpit na ikawing ang anti-pasistang pampulitikang paglaban sa tiraniya ni Duterte sa mga pakikibakang pangkabuhayan ng taumbayan laban sa sumisirit na presyo ng langis, pagkain at mga bilihin, gayundin laban sa mga patakarang neoliberal na lalong magpapahigpit sa dayuhang kontrol sa ekonomya ng bansa. Dapat puspusang pakilusin ang mga manggagawa sa pakikibaka para ipaglaban ang umento sa sahod at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Dapat lalong palakasin ang panawagan para sa tunay na reporma sa lupa at ang paglaban sa mga pangangamkam sa lupa ng mga panginoong maylupa, mga plantasyon at kumpanya sa pagmimina, at mga proyektong imprastruktura, ekoturismo at enerhiya.

Dapat gamitin ang susunod na mga linggo ng kampanya sa eleksyon upang lalong pasiglahin ang pampulitikang aktibidad ng masa at ibayong isulong ang kilusan para wakasan ang tiraniya ni Duterte. Bago mag-eleksyon, dapat makapaglunsad ng palaki nang palaking mga demonstrasyon, habang naghahanda sa mga pagkilos at pampulitikang labanan kagyat pagkatapos ng eleksyon upang epektibong isulong ang mga demokratikong paglaban anuman ang maging hugis ng sitwasyon.

Sa panahong ito, kailangang makapaglunsad ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng maipagtatagumpay nilang mga taktikal na opensiba upang hadlangan ang paggamit ni Duterte sa militar at pulis sa kanyang mga iskemang supilin ang mga paglaban ng taumbayan. Dapat mahigpit na subaybayan ng BHB ang mga kilos ng AFP at PNP at samantalahin ang malaking posibilidad ng mga kaguluhang babatak sa mga armadong pwersa ng estado sakaling bumaling sa batas militar si Duterte.

Dapat ibuhos ang lahat para samantalahin ang humuhugis na kaguluhan ng naghaharing sistema, isulong ang mga pakikibaka ng sambayanan at palakasin ang Partido at buong rebolusyonaryong kilusan.

Todong ibwelo ang kilusan para wakasan ang tiraniya